رفتن به مطلب

RTL


ارسال‌های توصیه شده

لينك عكس

خب چون توی قسمت بالای صفحه ام لينك های زيادی داشتم خواستم از Custom Navigation استفاده كنم ولی به درد من نمی خورد چون طراحيش زمخت و پولی بود ! بالا خره اومدم از طرف وارز ها يه نسخه شو دانلود كردم و ديدم كه اين راست چينش ايراد داره ديگه كامل گذاشتمش كنار !

خلاصه تغييراتی كه احتياج داره كه طرز نمايش رو تغيير بده بدين ترتيب بود:

توی فايل تم قسمت globalTemplate اين كد رو پيدا ميكنيم بعد پاكش ميكنيم

<div id='search'>
<if test="quicksearchform:|:! in_array( $this->settings['search_method'], array( 'traditional', 'sphinx' ) )">
<form action="{parse url="app=core&module=search&do=quick_search&search_filter_app[all]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >
<else />
<form action="{parse url="app=core&module=search&do=quick_search&search_filter_app[<if test="searchfilterapp:|:! empty($this->request['search_app'])">{$this->request['search_app']}<else /><if test="searchfiltercurrentapp:|:IPSSearchIndex::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if></if>]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >
</if>
<fieldset>

<label for='main_search' class='hide'>{$this->lang->words['sj_search']}</label>
<input type='text' id='main_search' name='search_term' class='text_input' size='17' tabindex='6' />
<input type='submit' class='submit_input' value='{$this->lang->words['sj_search']}' />
<a href='{parse url="app=core&module=search" base="public"}' title='{$this->lang->words['advanced_search']}' accesskey='4' rel="search" id='adv_search'>{$this->lang->words['advanced']}</a>
</fieldset>
</form>
</div>

اين رو هم پاك ميكنيم

<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
<div id='user_navigation' class='logged_in'>
<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width='{$this->memberData['pp_thumb_width']}' height='{$this->memberData['pp_thumb_height']}' class='photo' /></a>
<div id='user_info'>
<p>
<span class='hide'>{$this->lang->words['logged_in_as']} </span>
<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']} <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='>' /></a><if test="newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new'] != 0"><a href='{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']}'>{$this->memberData['msg_count_new']}<span class='hide'> {$this->lang->words['msg_new']}</span></a></if>
</p>
<ul id='user_link_menucontent'>
<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>
<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>
<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
<li id='user_msg'><a href='{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id='new_message'>({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>
</if>
<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=friends&do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>
<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=members&area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>
<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">
<li id='user_blog'><a href='{parse url="app=blog&module=display&section=blog&mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_blog']}">{$this->lang->words['my_blog']}</a></li>
</if>
<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">
<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&module=user&section=user&user={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>
</if>
</ul>
<ul id='user_other'>
<li><a href="{parse url="app=core&module=global&section=login&do=logout&k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=core&module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a></li>
<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
<li><strong><a href="{parse url="app=core&module=global&section=register&do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>
</if>
</ul>
<script type='text/javascript'>
if( $('user_link_menucontent') ){
$('user_link_menucontent').hide();
}
</script>
{parse js_module="friends"}
</div>
</div>
<else />
<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>
<a href='{parse url="app=core&module=global&section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}'>{parse replacement="signin_icon"} {$this->lang->words['sign_in']}</a>
<a href="{parse url="app=core&module=global&section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}'>{parse replacement="register_icon"} {$this->lang->words['register']}</a>
<a href="{parse url="app=core&module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help']}</a>
</div>

</if>

حالا بايد اين كد رو پيدا كنيم

<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="app={$data['app_dir']}" seotitle="false" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_prefix']}{IPSLib::getAppTitle( $data['app_dir'] )}'>{IPSLib::getAppTitle( $data['app_dir'] )}</a></li>
</if>
</foreach>
</if>
</ul>
</div>

اين كد رو بعدش اضافه ميكنيم !

<!--Extra Navigation Bar-->
<div id='third_nav'>

<div id='search'>
<if test="quicksearchform:|:! in_array( $this->settings['search_method'], array( 'traditional', 'sphinx' ) )">
<form action="{parse url="app=core&module=search&do=quick_search&search_filter_app[all]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >
<else />
<form action="{parse url="app=core&module=search&do=quick_search&search_filter_app[<if test="searchfilterapp:|:! empty($this->request['search_app'])">{$this->request['search_app']}<else /><if test="searchfiltercurrentapp:|:IPSSearchIndex::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if></if>]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >
</if>
<fieldset>
<label for='main_search' class='hide'>{$this->lang->words['sj_search']}</label>
<input type='text' id='main_search' name='search_term' class='text_input' size='17' tabindex='6' />
<input type='submit' class='submit_input' value='{$this->lang->words['sj_search']}' />
<a href='{parse url="app=core&module=search" base="public"}' title='{$this->lang->words['advanced_search']}' accesskey='4' rel="search" id='adv_search'>{$this->lang->words['advanced']}</a>
</fieldset>
</form>
</div>

<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
<div id='user_navigation' class='logged_in'>
<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" class='photo' /></a>

<div id='user_info'>
<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']} <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='>' /></a>

<div id='user_links'>
<if test="newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new'] != 0"><a href='{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>
{$this->lang->words['your_messenger']} ({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</a>
</if>
<a href="{parse url="app=core&module=global&section=login&do=logout&k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a>
<a href="{parse url="app=core&module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a>
<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
<strong><a href="{parse url="app=core&module=global&section=register&do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong>
</if>
</div>

<!-- Menu -->
<ul id='user_link_menucontent'>
<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>
<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>
<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
<li id='user_msg'><a href='{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id='new_message'>({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>
</if>
<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=friends&do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>
<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=members&area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>
<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">
<li id='user_blog'><a href='{parse url="app=blog&module=display&section=blog&mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_blog']}">{$this->lang->words['my_blog']}</a></li>
</if>
<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">
<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&module=user&section=user&user={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>
</if>
</ul>
<!-- End Menu -->

<script type='text/javascript'>
if( $('user_link_menucontent') ){
$('user_link_menucontent').hide();
}
</script>
{parse js_module="friends"}
</div></div>
<else />
<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>
<a href='{parse url="app=core&module=global&section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}'>{parse replacement="signin_icon"} {$this->lang->words['sign_in']}</a>
<a href="{parse url="app=core&module=global&section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}'>{parse replacement="register_icon"} {$this->lang->words['register']}</a>
<a href="{parse url="app=core&module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help']}</a>
</div> 
</if>

</div>
<!--End Extra Navigation Bar-->

حالا ذخيره كنيد ميريم مرحله بعد

حالا قسمت CSS تم رو باز ميكنيم ميريم سراغ ipb_styles.css

اين رو پيدا ميكنيم

#user_navigation {
background: #2b4f74;
font-size: 0.9em;
border-width: 0 2px 2px 2px;
border-style: solid;
border-color: #1c334e;
-moz-border-radius: 0 0 6px 6px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;
position: absolute;
top: 7px;
right: 10px;
float: right;
z-index: 9999;
}

#user_navigation .photo {
border: 1px solid #1d3652;
margin: 6px 10px 6px 6px;
float: left;
}

#user_info {
margin-left: 60px;
margin-right: 15px;
}

#user_navigation p {
color: #d9e3ed;
margin-top: 6px;
white-space: nowrap;
}

#user_navigation p a {
color: #a1bad3;
}

#user_navigation #new_msg_count {
background-color: #528f6c;
font-weight: bold;
font-size: 0.9em;
padding: 3px 7px;
top: 0px;
left: 45px;
position: absolute;
}

#user_navigation ul {
font-size: 0.88em;
margin-top: 4px;
}
#user_navigation ul a {
color: #d5dde5;
}

#user_navigation ul#user_other { 
margin-left: 5px;
}

#user_navigation ul#user_other li {
float: left;
padding: 0 4px;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent {
background: #d5dde5;
border: 1px solid #1d3652;
margin-top: 0px;
width: 170px; 
float: right;
z-index: 10000;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent li {
padding: 1px;
float: none;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent a {
color: #1d3652;
text-decoration: none;
padding: 5px 5px 5px 15px;
display: block;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent a:hover {
background: #528f6c;
}

#user_navigation #user_link {
background: #1d3652 url({ style_images_url }/th_bg.png) repeat-x 50%;
border: 1px solid #1d3652;
padding: 3px 20px 3px 10px;
margin: 6px 0 0px 8px;
min-width: 150px;
-moz-outline: 0px;
position: relative;
display: block;
overflow: hidden;
}

#user_navigation #user_link img {
right: 5px;
top: 8px;
position: absolute;
}

#user_navigation.not_logged_in {
font-size: 1em;
padding: 15px 25px;
}

#user_navigation.not_logged_in a {
margin: 0 10px;
}

جا شو با اين عوض ميكنيم !

/* Begin Edits */
#third_nav {
background: #192b40 url(http://ipsfarsi.com/public/style_images/master/primarynav_bg.png) no-repeat;
font-size: 0.95em;
border-bottom: 5px solid #528f6c;
padding-left: 10px;
height: 31px; 
}

#user_links a { 
padding: 0 5px 0 10px;
margin: 7px 0 0 8px;
float: left;
font-size: 1.1em;
color: #fff;
}

#user_navigation {
font-size: 0.9em;
z-index: 9999;
}

#user_navigation .photo {
border: 1px solid #1d3652;
margin: 2px 3px 0 0;
height: 25px;
width: 35px;
float: left;
}

#user_info {
margin: 0 0 0 45px;
}

#user_navigation ul {
font-size: 0.88em;
margin-top: 4px;
}

#user_navigation ul a {
color: #d5dde5;
}

#user_navigation ul#user_other { 
margin-left: 5px;
}

#user_navigation ul#user_other li {
float: left;
padding: 0 4px;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent {
background: #d5dde5;
border: 1px solid #1d3652;
margin-top: 0px;
width: 180px; 
z-index: 10000;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent li {
padding: 1px;
float: none;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent a {
color: #1d3652;
text-decoration: none;
padding: 5px 5px 5px 15px;
display: block;
}

#user_navigation ul#user_link_menucontent a:hover {
background: #528f6c;
}

#user_navigation #user_link {
background: #1d3652 url({ style_images_url }/th_bg.png) repeat-x 50%;
border: 1px solid #1d3652;
padding: 3px 20px 3px 10px;
margin: 4px 0 0px 8px;
min-width: 150px;
-moz-outline: 0px;
position: relative;
display: block;
overflow: hidden;
float: left;
}

#user_navigation #user_link img {
right: 5px;
top: 8px;
position: absolute;
}

#user_navigation.not_logged_in {
font-size: 1em;
padding: 8px 20px;
}

#user_navigation.not_logged_in a {
margin: 0 10px;
}

/* End Edits */

خب تموم شد الان با اين كار اون بار مياريم زير لينك ها قرار ميديم بعد شكلش ميشه اين ! mailgooglecom6596962.png

===" تالار گفتمان "=== نخند

تموم نشده تازه بد بختی من شروع شده حالا من سوال ام اينه كه ميشه كاری كرد كه اين قسمت های تم به صورت پيشفرض چپ به راست باشه و قسمتی راست به چپ و اينكه اون افتضا رو چطوی ميشه درستش كرد جفت روی هاست و لوكالام اين شكلي اند !

ویرایش شده توسط Magi<3
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

يه چيز ديگه هم هست ! شايد ربط داشته باشه

در ضمن من آخرين ورژن فيكس شده 3.0.5 دارم استفاده ميكنم مثلا !

اين عكس ها برای رو اعصاب رفتن

زبان فارسی - راست چينش مثلا هست !

عكس اول روی همون كليك شده

roar.png

اينجا ميره رو اعصاب

roar2.png

اين به ياد پست بالايی ميزارم اينجا صفحه اش جا نداشت

اين رو وقتی راست چين ميكنم "فارسی ميشه" اين شكلی ميشه

rrrrnq.png

ویرایش شده توسط Magi<3
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

سلام

خوب مشکل از همین CSS ای هست که جایگزین شده شما اگه نگاه کنید توی CSS اولی Float مقدارش Right هست و توی CSS دومی Left . اینا رو باهم عوض کنی فکر می کنم مشکل حل بشه. ( البته اگر مشکل رو درست فهمیده باشم)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

خوب مشکل از همین CSS ای هست که جایگزین شده شما اگه نگاه کنید توی CSS اولی Float مقدارش Right هست و توی CSS دومی Left . اینا رو باهم عوض کنی فکر می کنم مشکل حل بشه. ( البته اگر مشکل رو درست فهمیده باشم)

والا اصل مشكل من راست چين بودن كل تم هست "با سينا جان هم صحبت كردم" توی CSS اولی ايتم ها جای استاندارد خودشون هستند ولی توی دومی ميان زير قرار ميگيرند كه وقتی راست چينشون ميكنم "طبق دستور شما" ميره زير قرار ميگيره يعنی 3سانتی ميره طرف راست كه كلا زير منو ميره;) نمی دونم اون چرا وقتی زبان رو از انگليسی تغيير ميدم لينك های بالا كه خيلی خوب بقل هم هستند يه دفعه 1 سانتی با هم فاصله پيدا ميكنند " اينجا هم همين طوريه در صورتی كه توی انگليسي فقط با هم كمی "خيلی كم" فاصله دارند

ویرایش شده توسط Magi<3
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

خوب بعد از اینکه زبان فارسی می شه خودکار قالب راست به چپ می شه و کد های CSS رو از جایی به غیر از CSS های قالب می گیره . اون فایل در اینجاست :

public/style_css/ipb_rtl.css

شما باید تنظیمات رو توی این هم اعمال کنی.

موفق باشی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوب بعد از اینکه زبان فارسی می شه خودکار قالب راست به چپ می شه و کد های CSS رو از جایی به غیر از CSS های قالب می گیره . اون فایل در اینجاست :

public/style_css/ipb_rtl.css

شما باید تنظیمات رو توی این هم اعمال کنی.

موفق باشی

دارم روش با fire bug فاير فاكس كار ميكنم ايراد از css تنها نيست تمپليتش هم حتما ايراد داره خبر ميكنم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...