رفتن به مطلب

عدم نمایش آیکونها


ارسال‌های توصیه شده

سلام خدمت همه ی دوستان عزیز. خواهشمندم زودتر بنده رو راهنمایی بفرمایید. بنده انجمنم رو انتقال دادم به یک هاست دیگه و بعد از انتقال آیکون های سایت نمایش داده نمیشه! همه چیز رو کامل انتقال دادم و تمی که استفاده میکنم داینامیک تم هست. لطفاً سریعتر بنده رو راهنمایی بفرمایید باتشکر. 

یک درخواست دیگه هم داشتم. ممنون میشم یکی از دوستان کدهای اصلی Post Container در بخش forums -> topics رو برام ارسال کنه. باتشکر. ورژنی که استفاده میکنم ۴.۶.۹ هست 

 

Screenshot_2022-02-19-10-10-32-107_com.android.chrome.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}
<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox ipsResponsive_pull {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}} {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}} {{if ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid )}}ipsComment_solved{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}

	{{if $comment->author()->hasHighlightedReplies() || ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid ) || $comment->isFeatured() || ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) }}
		<div class='ipsResponsive_showPhone ipsComment_badges'>
			<ul class='ipsList_reset ipsFlex ipsFlex-fw:wrap ipsGap:2 ipsGap_row:1'>
				{{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_highlightedGroup'>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->name" raw="true"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid )}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_positive ipsBadge_reverse'><i class='fa fa-check'></i> {lang="this_is_a_solved_post"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if $comment->isFeatured()}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_popular'>{lang="this_is_a_featured_post"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) }}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_popular'>{lang="this_is_a_popular_post"}</strong></li>
				{{endif}}
			</ul>
		</div>
	{{endif}}

	<div class='cAuthorPane_mobile ipsResponsive_showPhone'>
		<div class='cAuthorPane_photo'>
			<div class='cAuthorPane_photoWrap'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
				{{if $comment->author()->modShowBadge()}}
				<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--moderator" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_moderator" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
				{{elseif $comment->author()->joinedRecently()}}
				<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--new" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_new_badge" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
				{{endif}}
				{{if !$comment->isAnonymous() and $comment->author()->canHaveAchievements() and \IPS\core\Achievements\Rank::show() and $rank = $comment->author()->rank()}}
					<a href="{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$comment->author()->member_id}&do=badges" seoTemplate="profile_badges" seoTitle="$comment->author()->members_seo_name"}" rel="nofollow">
						{$rank->html( 'cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--rank ipsOutline ipsOutline:2px' )|raw}
					</a>
				{{endif}}
			</div>
		</div>
		<div class='cAuthorPane_content'>
			<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_break ipsType_blendLinks ipsFlex ipsFlex-ai:center'>
				{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), TRUE, $comment->isAnonymous()"}
			</h3>
			<div class='ipsType_light ipsType_reset'>
				<a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->$idField ) )}' rel="nofollow" class='ipsType_blendLinks'>{$comment->dateLine()|raw}</a>
				{{if $comment->ip_address and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_use_ip_tools') and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) )}}
					&middot; <a class='ipsType_blendLinks ipsType_light ipsType_noUnderline ipsType_noBreak' href="{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=ip_tools&ip=$comment->ip_address" seoTemplate="modcp_ip_tools"}" data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='{$comment->$idField}_ip_menu'>{lang="ip_short"} <i class='fa fa-angle-down'></i></a>
				{{endif}}
			</div>
		</div>
	</div>
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break'><strong>{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), FALSE, $comment->isAnonymous()"}</strong>
			{{if $comment->isAnonymous() and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_anonymous_posters')}}
				<a data-ipsHover data-ipsHover-width="370" data-ipsHover-onClick href="{{if $comment->isFirst()}}{$comment->item()->url( 'reveal' )->csrf()}{{else}}{$comment->url( 'reveal' )->csrf()}{{endif}}" rel="nofollow"><span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--anon" data-ipsTooltip title="{lang="post_anonymously_reveal"}"></span></a>
			{{endif}}
		</h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
			<li data-role='photo' class='cAuthorPane_photo'>
				<div class='cAuthorPane_photoWrap'>
					{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
					{{if $comment->author()->modShowBadge()}}
						<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--moderator" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_moderator" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
					{{elseif $comment->author()->joinedRecently()}}
						<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--new" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_new_badge" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
					{{endif}}
					{{if !$comment->isAnonymous() and $comment->author()->canHaveAchievements() and \IPS\core\Achievements\Rank::show() and $rank = $comment->author()->rank()}}
						{$rank->html( 'cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--rank ipsOutline ipsOutline:2px' )|raw}
					{{endif}}
				</div>
			</li>
			{{if !$comment->isAnonymous()}}
				<li data-role='group'>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}</li>
				{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
					<li data-role='group-icon'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
				{{endif}}
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				<li data-role='stats' class='ipsMargin_top'>
					<ul class="ipsList_reset ipsType_light ipsFlex ipsFlex-ai:center ipsFlex-jc:center ipsGap_row:2 cAuthorPane_stats">
						<li>
							{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
								<a href="{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$comment->author()->member_id}&do=content" seoTemplate="profile_content" seoTitle="$comment->author()->members_seo_name"}" rel="nofollow" title="{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}" data-ipsTooltip class="ipsType_blendLinks">
							{{endif}}
								<i class="fa fa-comment"></i> {number="$comment->author()->member_posts" format="short"}
							{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
								</a>
							{{endif}}
						</li>
						{{if isset( $comment->author_solved_count )}}
							<li>
								{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
									<a href='{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$comment->author()->member_id}&do=solutions" seoTemplate="profile_solutions" seoTitle="$comment->author()->members_seo_name"}' rel="nofollow" title="{lang="solved_badge_tooltip" pluralize="$comment->author_solved_count"}" data-ipsTooltip class='ipsType_blendLinks'>
								{{endif}}		
									   <i class='fa fa-check-circle'></i> {number="$comment->author_solved_count"}
								{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
									</a>
								{{endif}}
							</li>
						{{endif}}
					</ul>
				</li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			{{endif}}
		</ul>
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid ipsMargin:none'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...