رفتن به مطلب

عدم نمایش تاریخ پست در قالب باران


ارسال های توصیه شده

سلام و خسته نباشید

همین طور که در عکس زیر مشخصه؛ تاریخ پست ها در قالب باران نمایش داده نمیشه!!

58c7b6ac170c0_2017-03-1412_53_36--13--.png.7561b74e045b86f7a17ae186c4e5ef19.png

 

تغییر خاصی هم انجام ندادم. فقط از طریق تاپیک زیر کادربندی رو تغییر دادم.

 

ممنون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

بدلیل اینکه قالب باران کادربندی خودش رو داره نمیتونید از سایر کادر بندی ها استفاده کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 18 دقیقه قبل، علی یوسفلاوی گفته است :

سلام

بدلیل اینکه قالب باران کادربندی خودش رو داره نمیتونید از سایر کادر بندی ها استفاده کنید.

یعنی مشکل نمایش ندادن تاریخ پست؛ به خاطر تغییر کادربندیه؟

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 دقیقه قبل، mearaji گفته است :

یعنی مشکل نمایش ندادن تاریخ پست؛ به خاطر تغییر کادربندیه؟

 

دلیلش همین هست.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 9 دقیقه قبل، علی یوسفلاوی گفته است :

دلیلش همین هست.

ممنون

با توجه به راهنمایی شما به شکل زیر عمل کردم.

فایل postContainer اصلی قالب باران رو باز کردم و فقط بخشی که مربوط به تغییر کادر بندی بود رو با کدهای داده شده تاپیک آموزش جابجا کردم.

مشکل حل شد.

58c7bf25a454e_2017-03-1413_29_47--164--.png.6bbbc3ef91ebf1c6e8786d80802bdcc7.png

 

کدنهایی به شکل زیر شد.

البته در قسمت کادربندی هنوز نیاز به تغییرات برای بهتر شدن داره.

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=members&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article itemscope {{if $item->isQuestion() && !$comment->new_topic}}itemprop="suggestedAnswer {{if $comment->post_bwoptions['best_answer']}}acceptedAnswer{{endif}}" itemtype="http://schema.org/Answer"{{else}}itemtype="http://schema.org/Comment"{{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if settings.reputation_highlight and $comment->reputation() >= settings.reputation_highlight}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden()}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}
  <div class="post_head">
  	<div class='ipsComment_meta ipsType_light'>
		<p class='ipsPos_right ipsType_reset ipsType_blendLinks '>
			{{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_use_ip_tools') and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) )}}
				<span class='ipsResponsive_hidePhone'>(<a href="{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=ip_tools&ip=$comment->ip_address" seoTemplate="modcp_ip_tools"}">{lang="ip_prefix" sprintf="$comment->ip_address"}</a>) &middot;</span>
			{{endif}}
			<a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->$idField ) )}' data-ipsTooltip title='{lang="share_this_post"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false' id='elSharePost_{$comment->$idField}' data-role='shareComment'><i class='fa fa-share-alt'></i></a>
			{{if count( $item->commentMultimodActions() ) and !$comment->mapped('first')}}
				&middot; 
				<span class='ipsCustomInput'>
					<input type="checkbox" name="multimod[{$comment->$idField}]" value="1" data-role="moderation" data-actions="{{if $comment->canSplit()}}split merge{{endif}} {{if $comment->hidden() === -1 AND $comment->canUnhide()}}unhide{{elseif $comment->hidden() === 1 AND $comment->canUnhide()}}approve{{elseif $comment->canHide()}}hide{{endif}} {{if $comment->canDelete()}}delete{{endif}}" data-state='{{if $comment->tableStates()}}{$comment->tableStates()}{{endif}}'>
					<span></span>
				</span>
			{{endif}}
		</p>

		<p class='ipsType_reset'>
			<a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->$idField ) )}' class='ipsType_blendLinks'>{$comment->dateLine()|raw}</a>
			{{if $comment->editLine()}}
				({lang="edited_lc"})
			{{endif}}
			{{if $comment->hidden()}}
				&middot; {$comment->hiddenBlurb()}
			{{endif}}
			{{if $comment instanceof \IPS\Content\ReportCenter and !\IPS\Member::loggedIn()->group['gbw_no_report'] and $comment->hidden() !== 1 }}
				&middot; <a href='{$comment->url('report')}' data-ipsDialog data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-size='medium' data-ipsDialog-flashMessage='{lang="report_submit_success"}' data-ipsDialog-title="{lang="report_post"}" data-action='reportComment' title='{lang="report_content"}'><span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'><i class='fa fa-flag'></i></span><span class='ipsResponsive_hidePhone ipsResponsive_inline'>{lang="report_post"}</span></a>
			{{endif}}
		</p>
	</div>

 </div>
 
<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article itemscope {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}}{{if $item->isQuestion() && !$comment->new_topic}}itemprop="suggestedAnswer {{if $comment->post_bwoptions['best_answer']}}acceptedAnswer{{endif}}" itemtype="http://schema.org/Answer"{{else}}itemtype="http://schema.org/Comment"{{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if settings.reputation_highlight and $comment->reputation() >= settings.reputation_highlight and settings.reputation_enabled}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}}{{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden()}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break' itemprop="creator" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong itemprop="name">{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>&nbsp;&nbsp;{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span></h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
			{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
			{{endif}}
			<li class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			</li>     
      {{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				<li class='membertitlef ipsResponsive_hidePhone ipsType_break'>{$comment->author()->member_title}</li>
			{{elseif $comment->author()->rank['title'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='membertitlef ipsResponsive_hidePhone ipsType_break'>{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
      {{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</li>
			{{endif}}
      {{if $comment->author()->member_id}}
				<li class='IPBFarsi_Button'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li>
				{{if $comment->author()->reputationImage()}}
					<li class='ipsPad_half ipsResponsive_hidePhone'>
						<img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''>
					</li>
				{{endif}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			<div class='IPBFarsi_Button ipsResponsive_hidePhone'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</div>
			{{endif}}
		</ul>
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با توجه به تغییر کپی رایت قالب :

نقل قول
با تشکر از معین اکبری و علی یوسفلاوی شخصی سازی توسط: مهدی معراجی

سایر تغییرات هم خودتون انجام بدید که دیگه جوابی داده نمیشه.

بسته شد.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.