رفتن به مطلب

علی یوسفلاوی

مـدیـر بازنشـسته
 • تعداد ارسال ها

  1,432
 • تاریخ عضویت

 • روز های برد

  193

علی یوسفلاوی آخرین باز در روز مرداد 10 برنده شده

علی یوسفلاوی یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

درباره علی یوسفلاوی

آخرین بازدید کنندگان نمایه

11,048 بازدید کننده نمایه

دستاورد های علی یوسفلاوی

Experienced

Experienced (11/14)

 • Reacting Well نادر
 • Dedicated نادر
 • Conversation Starter
 • Very Popular نادر
 • Week One Done

نشان‌های اخیر

1.6k

اعتبار در سایت

 1. پس کد زیر رو تغییر بدید : <a href='{$topic->url()}' {{if $topic->canView()}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{$topic->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5' {{endif}}> تغییر داده بشه به <a href='{$topic->url('getNewComment')}' {{if $topic->canView()}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{$topic->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5' {{endif}}>
 2. سلام وقت بخیر از طریق ادمین به ویرایش کدهای قالب برید و مسیر زیر رو دنبال کنید recenttopics > front > index > recentTopicsRow محتویاتش رو کامل با کدهای زیر جایگزین کنید ببینید حل میشه ؟ {{$rowIds = array();}} {{foreach $rows as $row}} {{$idField = $row::$databaseColumnId;}} {{$rowIds[] = $row->$idField;}} {{endforeach}} {{if \count( $rows )}} {{$rowCount=0;}} {{foreach $rows as $row}} {{$rowCount++;}} {{$idField = $row::$databaseColumnId;}} <li class="ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if settings.rtAuthorPhoto}}authorPhoto{{endif}} {{if $row->unread()}}ipsDataItem_unread{{endif}} {{if method_exists( $row, 'tableClass' ) && $row->tableClass()}}ipsDataItem_{$row->tableClass()}{{endif}} {{if $row->hidden()}}ipsModerated{{endif}}" data-rowID='{$row->$idField}'> {{if member.member_id}} <div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'> {{if $row->unread()}} <a href='{$row->url( 'getNewComment' )}' title='{lang="first_unread_post"}' data-ipsTooltip> <span class='ipsItemStatus'><i class="fa {{if \in_array( $row->$idField, $table->contentPostedIn )}}fa-star{{else}}fa-circle{{endif}}"></i></span> </a> {{else}} {{if \in_array( $row->$idField, $table->contentPostedIn )}} <span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_read ipsItemStatus_posted'><i class="fa fa-star"></i></span> {{else}} &nbsp; {{endif}} {{endif}} </div> {{endif}} {{if settings.rtAuthorPhoto}} <div class='ipsDataItem_icon ipsType_blendLinks' style="width: 30px;"> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->author(), 'tiny'"} </div> {{endif}} <div class='ipsDataItem_main'> <h4 class='ipsDataItem_title ipsContained_container'> {{if $row->locked()}} <span> <i class='ipsType_medium fa fa-lock' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locked"}'></i> </span> {{if $row->topic_open_time && $row->topic_open_time > time()}} <span><strong class='ipsType_small ipsType_noBreak' data-ipsTooltip title='{lang="topic_unlocks_at" sprintf="\IPS\DateTime::ts( $row->topic_open_time )->relative(), \IPS\DateTime::ts( $row->topic_open_time )->localeTime( FALSE )"}'>{lang="topic_unlocks_at_short" sprintf="\IPS\DateTime::ts($row->topic_open_time)->relative(1)"}</strong>&nbsp;&nbsp;</span> {{endif}} {{elseif !$row->locked() && $row->topic_close_time && $row->topic_close_time > time()}} <span><strong class='ipsType_small ipsType_noBreak' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locks_at" sprintf="\IPS\DateTime::ts( $row->topic_close_time )->relative(), \IPS\DateTime::ts( $row->topic_close_time )->localeTime( FALSE )"}'><i class='fa fa-clock-o'></i> {lang="topic_locks_at_short" sprintf="\IPS\DateTime::ts($row->topic_close_time)->relative(1)"}</strong>&nbsp;&nbsp;</span> {{endif}} {{if $row->isSolved()}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="this_is_solved"}'><i class='fa fa-check'></i></span></span> {{endif}} {{if $row->mapped('poll')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_neutral" data-ipsTooltip title='{lang="topic_has_poll"}'><i class='fa fa-question'></i></span></span> {{endif}} {{if $row->mapped('pinned') || $row->mapped('featured') || $row->hidden() === -1 || $row->hidden() === 1}} {{if $row->hidden() === -1}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$row->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span></span> {{elseif $row->hidden() === 1}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span></span> {{endif}} {{if $row->mapped('pinned')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span></span> {{endif}} {{if $row->mapped('featured')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span></span> {{endif}} {{endif}} {{if $row->prefix()}} <span>{template="prefix" group="global" app="core" params="$row->prefix( TRUE ), $row->prefix()"}</span> {{endif}} <span class='ipsType_break ipsContained'> <a href='{$row->url( 'getNewComment' )}' class='' title='{{if $row->mapped('title')}}{$row->mapped('title')}{{else}}{lang="content_deleted"}{{endif}} {{if $row->canEdit()}}{lang="click_hold_edit"}{{endif}}' {{if $row->tableHoverUrl and $row->canView()}} data-ipsHover data-ipsHover-target='{$row->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5'{{endif}}{{if $row->canEdit()}} data-role="editableTitle"{{endif}}> <span> {{if $row->mapped('title') or $row->mapped('title') == 0}}{$row->mapped('title')}{{else}}<em class="ipsType_light">{lang="content_deleted"}</em>{{endif}} </span> </a> {{if $row->commentPageCount() > 1}} {$row->commentPagination( array(), 'miniPagination' )|raw} {{endif}} </span> </h4> <div class='ipsDataItem_meta ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'> <span> {lang="byline_itemprop" htmlsprintf="$row->author()->link()"} </span>{datetime="$row->mapped('date')" lowercase="true"} {lang="in"} <a href="{$row->container()->url()}">{$row->container()->_title}</a> <ul class='ipsList_inline ipsClearfix ipsType_light'> {{if $row->isQuestion()}} {{if $row->topic_answered_pid}} <li class='ipsType_success'><i class='fa fa-check-circle'></i> <strong>{lang="answered"}</strong></li> {{else}} <li class='ipsType_light'><i class='fa fa-question'></i> {lang="awaiting_answer"}</li> {{endif}} {{endif}} </ul> {{if \count( $row->tags() )}} &nbsp;&nbsp; {template="tags" group="global" app="core" params="$row->tags(), true"} {{endif}} </div> </div> <ul class='ipsDataItem_stats'> {{foreach $row->stats(FALSE) as $k => $v}} <li {{if $k == 'num_views'}}class='ipsType_light'{{elseif \in_array( $k, $row->hotStats )}}class="ipsDataItem_stats_hot" data-text='{lang="hot_item"}' data-ipsTooltip title='{lang="hot_item_desc"}'{{endif}}> <span class='ipsDataItem_stats_number'>{number="$v"}</span> <span class='ipsDataItem_stats_type'>{lang="{$k}" pluralize="$v"}</span> {{if ( $k == 'forums_comments' OR $k == 'answers_no_number' ) && \IPS\forums\Topic::modPermission( 'unhide', NULL, $row->container() ) AND $unapprovedComments = $row->mapped('unapproved_comments')}} &nbsp;<a href='{$row->url()->setQueryString( 'queued_posts', 1 )}' class='ipsType_warning ipsType_small ipsPos_right ipsResponsive_noFloat' data-ipsTooltip title='{lang="queued_posts_badge" pluralize="$row->topic_queuedposts"}'><i class='fa fa-warning'></i> <strong>{$unapprovedComments}</strong></a> {{endif}} </li> {{endforeach}} </ul> <ul class='ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto ipsType_blendLinks'> <li> {{if $row->mapped('num_comments')}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->lastCommenter(), 'tiny'"} {{else}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->author(), 'tiny'"} {{endif}} </li> <li> {{if $row->mapped('num_comments')}} {$row->lastCommenter()->link()|raw} {{else}} {$row->author()->link()|raw} {{endif}} </li> <li class="ipsType_light"> <a href='{$row->url( 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'> {{if $row->mapped('last_comment')}}{datetime="$row->mapped('last_comment')"}{{else}}{datetime="$row->mapped('date')"}{{endif}} </a> </li> </ul> {{if $table->canModerate()}} <div class='ipsDataItem_modCheck'> <span class='ipsCustomInput'> <input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$row->$idField}]" data-actions="{expression="implode( ' ', $table->multimodActions( $row ) )"}" data-state='{{if $row->tableStates()}}{$row->tableStates()}{{endif}}'> <span></span> </span> </div> {{endif}} </li> {{endforeach}} {{endif}}
 3. سلام وقت بخیر طبق phpinfo نسخه 7.0 رو استفاده می کنید به پشتیبانی هاست تیکت بدید و بپرسید علت تغییر نکردن به 7.4 چی می باشد
 4. در اصل بدلیل مشکل زیر : کار ها انجام نمیشدند و بعد از آپدیت ، سیستم نتونسته search index رو rebuild کنه به همین دلیل این قسمت ناقص بود. مشکل پردازش های پس زمینه با حذف رکورد مشکل ساز که در تاپیکش نوشته بودید از جدول core_queue حل شد.
 5. در صورتی که امکانش هست دسترسی آی پی اس و هاست ارسال کنید تا بررسی کنم
 6. Phpmyadmin از پنل هاست قابل دسترس باید باشه. اگر نیست باید به پشتیبانی تیکت بدید.
 7. سلام مجدد تیبل search index رو باید مقایسه کرد با فروم هایی که تقریبا موضوع و ارسالی هاشون اندازه شما باشه اما اگر فکر می کنید قبلا کمتر بوده میشه خالی کرد و از ادمین دوباره ایندکس کرد. این وسط تبدیل انجین از MyISAM به InnoDB رو هم می تونید انجام بدید که توسط خود آی پی اس InnoDB پیشنهاد میشه ( من اطلاعاتی در مورد این دو انجین ندارم اما نسخه های جدید وردپرس و آی پی اس هر دو InnoDB رو پیشنهاد می دند ) جدول core_output_cache رو می تونید مثل قبلی خالی کنید این تیبل از طریق cron job خالی میشه ولی اگر اصلا خالی نشده ممکنه بخاطر بسته شدن کارها باشه یا اینکه فروم کلا بسته بوده.
 8. سلام وقت بخیر از طریق phpmyadmin تیبل core_sessions رو Repair کنید
 9. سلام وقت بخیر به ویرایش گروه کاربری مورد نظر برید و در بخشی که امکان انتخاب رنگ گروه رو داره به html تغییرش بدید و در کادر شروع از کلاس های fontawesome استفاده کنید. برای مثال :‌ <span class='normalusers'><i class='fa fa-user-o'></i> و </span> به این شکل در میاد:‌ <span class='normalusers'><i class='fa fa-user-o'></i> نام کاربر </span> و بعد می تونید از کلاسی که دادید رنگ بدید آخر custom.css اضافه کنید: .normalusers { color:#000; }
 10. سلام بهتره یک بار دستور زیر رو اجرا کنید TRUNCATE TABLE core_sessions با این دستور تمامی رکورد های جدول پاک میشه. بعد از این کار به جدیدترین نسخه آپدیت کنید و دیگر نباید مشکلی باشه. مگر اینکه یکی از پلاگین ها مشکل داشته باشه که بیشتر پلاگین های نمایشی باید باشه ، مثلا پلاگین آخرین ارسال ها که ویجت داره یک موردی هم بررسی کنید و ببینید cache کردن صفحه ها برای مهمان ها فعال هست یا غیر فعال ؟ برای این کار cache رو در جستجو ادمین بنویسید گزینه اش رو میاره
 11. ابتدا از تب قیمت گذاری ، قیمت محصول رو مشخص کنید و بعد از تب بعدی افزایش قیمت ها رو بر اساس رنگ ها وارد کنید
 12. سلام وقت بخیر از ادمین >‌ فروشگاه >‌ فیلدهای سفارشی ، یک فیلد رادیویی بسازید و گزینه هاشو وارد کنید سپس یک محصول ایجاد کنید و از تب موجودی و تنظیمات قیمت گزینه دوم رو انتخاب کنید و براساس چیزی که در نظر دارید گزینه ها رو پر کنید.
 13. یکم توجهشون به RTL از نسخه 4.5 کم شده ، مخصوصا با تغییر قالب پیش فرض بجز این موارد که در ۴.۶ هست چندبخش دیگه هم مشکل داره مثل ادیتور ، switch ها ، منوی ریسپانسیو که انیمیشنش در نسخه RTL عمل نمیکنه ، بخش نمایش خلاصه یا جزئیات تاپیک و ... باید این موارد بهشون اطلاع داده بشه تا حل کنند در صورتی که در نسخه بعدی حل نشد، تاپیک آموزش فیکس این موارد اضافه می کنم
 14. سلام وقت بخیر {{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }} <li data-role='group-icon'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li> {{endif}}
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.