رفتن به مطلب

مشکل در کادربندی مشخصات کاربری


ارسال‌های توصیه شده

با سلام

بعد از اعمال تغییرات آموزش زیر:

مشخصات کاربری به این شکل دراومد!

profile.png

عنوان کاربری هم نمایش داده نمیشه کادر هم نامنظم شده!

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

کد های زیر رو به custom.css اضافه کنید :

.IPBFarsi_Button {
  background: transparent;
	border:none;
	width:175px;
	line-height:25px;
	box-shadow:none;
	color:#616161;
}
.IPBFarsi_Button::after {
	content:"";
	width:40px;
	position:relative;
	display:block;
	height:1px;
	background:rgba(255,255,255,0.4);
	transition:all 0.3s ease-in-out;
	border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.4);
	text-align:center;
	margin:0 auto;
}
.IPBFarsi_Button:hover:after {
	width:175px;
	transition:all 0.3s ease-in-out;
}
.IPBFarsi_Button::before {
	content:"";
	height:10px;
	width:10px;
	border-radius:100%;
	background:transparent;
	display:inline-block;
	float:right;
	position:relative;
	top:7px;
	border:1px solid rgba(255,255,255,0.4);
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.IPBFarsi_Button:hover:before {
	background:rgba(255,255,255,0.4);
	border:1px
solid #fff;
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.ipsUserPhoto_large > span > img {
  width: 170px !important;
}
.ipsUserPhoto_large {
  border-radius:2px;
	transition:all 0.3s ease-in-out;
	box-shadow:0px 27px 0px #eee;
  border:0px !important
}
.ipsUserPhoto_large:hover {
	filter:grayscale(1);
	-webkit-filter:grayscale(1);
	-moz-filter:grayscale(1);
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.ipsUserPhoto_large img, img.ipsUserPhoto_large, .ipsUserPhoto_large::after {
  max-width: 170px !important;
  height: auto;
  width: auto !important;
  border-radius: 1px !important;
}
.cAuthorPane_author {
  font-size: 18px;
  margin: 0 !important;
  float: right;
  line-height: 1;
  height: auto;
}
.user_rep_ipbfarsi {
  position: relative;
  float: left;
  background: #6dc988;
  padding: 3px 3px;
  border-radius: 3px;
  line-height: 1;
  z-index:1;
}
.user_rep_ipbfarsi a {
  color: #Fff !important;
}
.user_rep_ipbfarsi a:hover {
  color: #Fff !important;
}
.cAuthorPane {
  border-left: 3px solid #f2f2f2;
}
.cAuthorPane_photo {
  margin: 5px 0 2px 0;
  position: relative;
}
.membertitlef {
  position: relative;
  display: inline-block;
  margin-bottom: 10px;
}
.ipsfocus_ui {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
  overflow: hidden;
}
.cAuthorPane_info {
  margin-top: 25px;
}
.cAuthorPane_info .ipsUserPhoto_large img, .cAuthorPane_info img.ipsUserPhoto_large {
  width: 150px !important;
  height: auto !important;
}
@media screen and (max-width: 767px) {
 .cAuthorPane_info .ipsUserPhoto_large img, .cAuthorPane_info img.ipsUserPhoto_large {
  width: 50px !important;
  height: auto !important;
}
 .ipsUserPhoto_large {
  box-shadow: 0px 0px 0px !important;
 }
 .cAuthorPane_author {
  margin: 0 65px 0 0 !important;
 }
}

و کد های زیر رو به

forums > front > global > topics > postContainer

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article itemscope {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}}{{if $item->isQuestion() && !$comment->new_topic}}itemprop="suggestedAnswer {{if $comment->post_bwoptions['best_answer']}}acceptedAnswer{{endif}}" itemtype="http://schema.org/Answer"{{else}}itemtype="http://schema.org/Comment"{{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if settings.reputation_highlight and $comment->reputation() >= settings.reputation_highlight and settings.reputation_enabled}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}}{{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden()}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium'>
   <div class='ipsfocus_ui'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break' itemprop="creator" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong itemprop="name">{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>&nbsp;&nbsp;{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span></h3>
    <div class='user_rep_ipbfarsi ipsResponsive_hidePhone'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</div>
   </div>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
     	<li>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}</li>
			{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
			{{endif}}
			<li class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			</li>     
      {{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				<li class='membertitlef ipsResponsive_hidePhone ipsType_break'>{$comment->author()->member_title}</li>
			{{elseif $comment->author()->rank['title'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='membertitlef ipsResponsive_hidePhone ipsType_break'>{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				<li class='IPBFarsi_Button'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li>
				{{if $comment->author()->reputationImage()}}
					<li class='ipsPad_half ipsResponsive_hidePhone'>
						<img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''>
					</li>
				{{endif}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			{{endif}}
      {{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</li>
			{{endif}}
		</ul>
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

سپس customFieldsDisplay 

{{foreach $author->contentProfileFields() as $group => $fields}}
	{{foreach $fields as $field => $value}}
	<li class='IPBFarsi_Button ipsResponsive_hidePhone ipsType_break'>
		{$value|raw}
	</li>
	{{endforeach}}
{{endforeach}}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 ساعت قبل، علی یوسفلاوی گفته است :

کد های زیر رو به custom.css اضافه کنید :

درود

با تشکر مشکل حل شد خیلی ممنون:good2:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...