رفتن به مطلب

جابه جا کردن قسمت نظر سنجی در تاپیک ها


ارسال‌های توصیه شده

سلام دوستان

اگه بخوام قسمت نظر سنجی در داخل هر تاپیک رو به جایی اینکه در ابتدای تاپیک نمایش داده بشه ،   اون رو در انتهای تاپیک نمایش بدم چه تغیراتی باید انجام بدم ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

با سلام

پوسته مورد نظرتون رو ویرایش (CSS & HTML) کنید. زبان قالب رو انتخاب و کلمه poll رو تایپ کنید.

سپس front > topics > topic رو انتخاب کنید و دنبال کد زیر بگردید :

{{if $poll = $topic->getPoll()}}
{$poll|raw}
<br>
{{endif}}

این کد رو هرجایی ببرید نظرسنجی اونجا نمایش داده میشه. مثلا می تونید قبل از این بخش قرار بدید :

{{if $topic->isQuestion()}}
	</div>
{{endif}}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

به قسمت ویرایش قالب مورد نظر رفتم قسمت front > topics > topic  وجود نداشت .............. کلمه poll رو درقسمت جستجو درپنل مدیریت منظورتون بود search کنم 

میشه راهنمایی کنید ؟

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

در فهرست سمت راست front در زیر شاخه forums قرار داره. یکی یکی می گشتید پیدا می شد!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 1395/08/19, 00:45:26، یادگاری گفته است :

سلام

به قسمت ویرایش قالب مورد نظر رفتم قسمت front > topics > topic  وجود نداشت .............. کلمه poll رو درقسمت جستجو درپنل مدیریت منظورتون بود search کنم 

میشه راهنمایی کنید ؟

 

وحید جان قسمتی رو  که گفتی پیدا کردم اون کد رو هم قرار دادم ولی تغییر ی حاصل نشد............... در واقع فقط میخوام نظر سنجی در اخر تاپیک قرار بگیره ............

الان کد مربوطه روبه کدام قسمت اضافه کنم :

front > topics > topic


{{if $topic->isArchived()}}
	<div class='ipsMessage ipsMessage_info ipsSpacer_bottom'>
		<h4 class='ipsMessage_title'>{lang="topic_is_archived"}</h4>
		<p class='ipsType_reset'>
			{lang="topic_archived_desc"}
		</p>
	</div>
{{endif}}

{{if $topic->isQuestion()}}
	<div itemscope itemtype="http://schema.org/Question">
{{endif}}

{{if $topic->isQuestion()}}
	<div class='ipsColumns'>
		<div class='cRatingColumn cRatingColumn_question ipsColumn ipsColumn_narrow ipsType_center'>
			<ul class='ipsList_reset'>
				{{if $topic->canVote()}}
					<li>
						<a href='{$topic->url()->setQueryString( array( 'do' => 'rateQuestion', 'rating' => 1 ) )->csrf()}' class='{{if !$topic->canVote(1)}}ipsHide{{endif}} cAnswerRate cAnswerRate_up {{if isset( $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] ) && $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] === 1}}ipsType_positive{{endif}}' title='{lang="vote_question_up"}' data-ipsTooltip><i class='fa fa-caret-up'></i></a>
						<span class='{{if $topic->canVote(1)}}ipsHide{{endif}} cAnswerRate cAnswerRate_up {{if isset( $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] ) && $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] === 1}}ipsType_positive{{endif}}'><i class='fa fa-caret-up'></i></span>
					</li>
				{{else}}
					<li>
						<span class='cAnswerRate cAnswerRate_up cAnswerRate_noPermission' {{if !\IPS\Member::loggedIn()->member_id}}data-ipsTooltip title='{lang="sign_in_rate_question"}'{{endif}}><i class='fa fa-caret-up'></i></span>
					</li>
				{{endif}}

					<li><span data-role="voteCount" data-voteCount="{expression="intval( $topic->question_rating )"}" class='cAnswerRating {{if isset( $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] ) && $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] === 1}}ipsType_positive{{elseif isset( $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] ) && $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] === -1}}ipsType_negative{{endif}}'>{expression="intval( $topic->question_rating )"}</span></li>

				{{if $topic->canVote() && \IPS\Settings::i()->forums_answers_downvote}}
					<li>
						<a href='{$topic->url()->setQueryString( array( 'do' => 'rateQuestion', 'rating' => -1 ) )->csrf()}' class='{{if !$topic->canVote(-1)}}ipsHide{{endif}} cAnswerRate cAnswerRate_down {{if isset( $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] ) && $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] === -1}}ipsType_negative{{endif}}' title='{lang="vote_question_down"}' data-ipsTooltip><i class='fa fa-caret-down'></i></a>
						<span class='{{if $topic->canVote(-1)}}ipsHide{{endif}} cAnswerRate cAnswerRate_down {{if isset( $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] ) && $topicVotes[ \IPS\Member::loggedIn()->member_id ] === -1}}ipsType_negative{{endif}}'><i class='fa fa-caret-down'></i></span>
					</li>
				{{elseif \IPS\Settings::i()->forums_answers_downvote}}
					<li>
						<span class='cAnswerRate cAnswerRate_down cAnswerRate_noPermission' {{if !\IPS\Member::loggedIn()->member_id}}data-ipsTooltip title='{lang="sign_in_rate_question"}'{{endif}}><i class='fa fa-caret-down'></i></span>
					</li>
				{{endif}}
			</ul>
			<meta itemprop="upvoteCount" content="{expression="intval( $topic->question_rating )"}">
		</div>
		<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
{{endif}}
<div class="ipsPageHeader ipsClearfix">
	{{if !$topic->isArchived() and !$topic->container()->password}}
		<div class='ipsPos_right ipsResponsive_noFloat ipsResponsive_hidePhone'>
			{template="follow" app="core" group="global" params="'forums', 'topic', $topic->tid, $topic->followersCount()"}
		</div>
	{{endif}}
	<div class='ipsPhotoPanel ipsPhotoPanel_small ipsPhotoPanel_notPhone ipsClearfix'>
		{template="userPhoto" group="global" app="core" params="$topic->author(), 'small', $topic->warningRef()"}
		<div>
			<h1 class='ipsType_pageTitle ipsContained_container'>
				{{if $topic->mapped('pinned') || $topic->mapped('featured') || $topic->hidden() === -1 || $topic->hidden() === 1}}
					{{if $topic->hidden() === -1}}
						<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$topic->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span></span>
					{{elseif $topic->hidden() === 1}}
						<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span></span>
					{{endif}}
					{{if $topic->mapped('pinned')}}
						<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span></span>
					{{endif}}
					{{if $topic->mapped('featured')}}
						<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span></span>
					{{endif}}
				{{endif}}

				{{if $topic->prefix()}}
					<span>{template="prefix" group="global" app="core" params="$topic->prefix( TRUE ), $topic->prefix()"}</span>
				{{endif}}
				<div class='ipsType_break ipsContained'>
					{{if $topic->isQuestion()}}
						<span itemprop="name">{$topic->title}</span>
					{{else}}
						{$topic->title}
					{{endif}}
				</div>
			</h1>
			{{if $topic->locked() && $topic->topic_open_time && $topic->topic_open_time > time()}}
				<p class='ipsType_reset ipsType_medium'><strong><i class='fa fa-clock-o'></i> {lang="topic_unlocks_at" htmlsprintf="\IPS\DateTime::ts( $topic->topic_open_time )->html(), \IPS\DateTime::ts( $topic->topic_open_time )->localeTime( FALSE )"}</strong></p>
			{{elseif !$topic->locked() && $topic->topic_close_time && $topic->topic_close_time > time()}}
				<p class='ipsType_reset ipsType_medium'><strong><i class='fa fa-clock-o'></i> {lang="topic_locks_at" htmlsprintf="\IPS\DateTime::ts( $topic->topic_close_time )->html(), \IPS\DateTime::ts( $topic->topic_close_time )->localeTime( FALSE )"}</strong></p>
			{{endif}}
			<p class='ipsType_reset ipsType_blendLinks {{if count( $topic->tags() )}}ipsSpacer_bottom ipsSpacer_half{{endif}}'>
				<span class='ipsType_normal'>{{if $topic->isQuestion()}}{lang="ask_byline_no_date" htmlsprintf="$topic->author()->link( $topic->warningRef() )"}{{else}}{lang="topic_started_by" htmlsprintf="$topic->author()->link( $topic->warningRef() )"}{{endif}}</span>, <span class='ipsType_light ipsType_noBreak'>{datetime="$topic->start_date"}</span><br>
			</p>
			{{if count( $topic->tags() )}}
				{template="tags" group="global" app="core" params="$topic->tags()"}
			{{endif}}
		</div>
	</div>
</div>

{{if $topic->isQuestion()}}
	</div>
</div>
{{endif}}

{{if $topic->hidden() === 1 and $topic->canUnhide()}}
	<div class="ipsMessage ipsMessage_warning ipsSpacer_top">
		<p class="ipsType_reset">{lang="topic_pending_approval"}</p>
		<ul class='ipsList_inline ipsSpacer_top'>
			<li><a href="{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unhide' ) )}" class="ipsButton ipsButton_positive ipsButton_verySmall" title='{lang="approve_title_topic"}'><i class="fa fa-check"></i> {lang="approve"}</a></li>
			{{if $topic->canDelete()}}
				<li><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'delete' ) )}' data-confirm title='{lang="topic_delete_title"}' class='ipsButton ipsButton_negative ipsButton_verySmall'><i class='fa fa-times'></i> {lang="delete"}</a></li>
			{{endif}}
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<div class='ipsClearfix'>
	{{if $topic->container()->forum_allow_rating}}
		<div class='ipsPad_half ipsPos_left ipsType_light ipsResponsive_hidePhone'>
			{{if $topic->canRate()}}
				<p class='ipsType_reset ipsType_small'>
					{{if $topic->isQuestion()}}{lang="rate_this_question"}{{else}}{lang="rate_this_topic"}{{endif}}
				</p>
			{{endif}}
			{$topic->rating()|raw}
		</div>
	{{endif}}
	
	<ul class="ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsClearfix ipsSpacer_both {{if !$topic->canComment() and !( $topic->canPin() or $topic->canUnpin() or $topic->canFeature() or $topic->canUnfeature() or $topic->canHide() or $topic->canUnhide() or $topic->canMove() or $topic->canLock() or $topic->canUnlock() or $topic->canDelete() or $topic->availableSavedActions() )}}ipsResponsive_hidePhone{{endif}}">
		{{if $topic->canComment()}}
			<li class='ipsToolList_primaryAction'>
				<span data-controller='forums.front.topic.reply'>
					{{if $topic->container()->forums_bitoptions['bw_enable_answers']}}
						<a href='#replyForm' class='ipsButton {{if $topic->locked()}}ipsButton_negative{{else}}ipsButton_important{{endif}} ipsButton_medium ipsButton_fullWidth' data-action='replyToTopic'>{lang="answer_this_question"}{{if $topic->locked()}} ({lang="locked"}){{endif}}</a>
					{{else}}
						<a href='#replyForm' class='ipsButton {{if $topic->locked()}}ipsButton_negative{{else}}ipsButton_important{{endif}} ipsButton_medium ipsButton_fullWidth' data-action='replyToTopic'>{lang="reply_to_this_topic"}{{if $topic->locked()}} ({lang="locked"}){{endif}}</a>
					{{endif}}
				</span>
			</li>
		{{endif}}
		{{if $topic->container()->can('add')}}
			<li class='ipsResponsive_hidePhone'>
				{{if $topic->container()->forums_bitoptions['bw_enable_answers']}}
					<a href="{$topic->container()->url()->setQueryString( 'do', 'add' )}" class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_medium ipsButton_fullWidth' title='{lang="ask_a_question_desc"}'>{lang="ask_a_question"}</a>
				{{else}}
					<a href="{$topic->container()->url()->setQueryString( 'do', 'add' )}" class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_medium ipsButton_fullWidth' title='{lang="start_new_topic_desc"}'>{lang="start_new_topic"}</a>
				{{endif}}
			</li>
		{{endif}}
		{{if $topic->canPin() or $topic->canUnpin() or $topic->canFeature() or $topic->canUnfeature() or $topic->canHide() or $topic->canUnhide() or $topic->canMove() or $topic->canLock() or $topic->canUnlock() or $topic->canDelete() or $topic->availableSavedActions() or $topic->canMerge() or $topic->canUnarchive() or \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_moderation_log')}}
			<li>
				<a href='#elTopicActions_menu' id='elTopicActions' class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_medium ipsButton_fullWidth' data-ipsMenu>{lang="moderator_actions"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
				<ul id='elTopicActions_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'>
					{{if $topic->canFeature()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'feature' ) )}'>{lang="feature"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canUnfeature()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unfeature' ) )}' >{lang="unfeature"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canPin()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'pin' ) )}' >{lang="pin"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canUnpin()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unpin' ) )}' >{lang="unpin"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canHide()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'hide' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canUnhide()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unhide' ) )}' >{{if $topic->hidden() === 1}}{lang="approve"}{{else}}{lang="unhide"}{{endif}}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canLock()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'lock' ) )}' >{lang="lock"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canUnlock()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unlock' ) )}' >{lang="unlock"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canMove()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'move' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title="{lang="move"}" >{lang="move"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canMerge()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'merge' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title="{lang="merge"}" >{lang="merge"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canUnarchive()}}
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'unarchive' ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage="{$topic->unarchiveBlurb()}" >{lang="unarchive"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $topic->canDelete()}}				
						<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'delete' ) )}' data-confirm >{lang="delete"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if !$topic->isArchived() and $topic->availableSavedActions()}}
						<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
						{{foreach $topic->availableSavedActions() as $action}}
							<li class="ipsMenu_item"><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'savedAction', 'action' => $action->_id ) )}' data-confirm>{$action->_title}</a></li>
						{{endforeach}}
					{{endif}}
					{{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_moderation_log')}}	
						<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
						<li class="ipsMenu_item"><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'modLog' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="moderation_history"}'>{lang="moderation_history"}</a></li>
					{{endif}}
				</ul>
			</li>
		{{endif}}
	</ul>
</div>
{{if $poll = $topic->getPoll()}}
{$poll|raw}
<br>
{{endif}}
<div data-controller='core.front.core.commentFeed,forums.front.topic.view, core.front.core.ignoredComments' {{if settings.auto_polling_enabled}}data-autoPoll{{endif}} data-baseURL='{$topic->url()}' {{if $topic->isLastPage() and !$topic->isQuestion()}}data-lastPage{{endif}} data-feedID='topic-{$topic->tid}' class='cTopic ipsClear ipsSpacer_top'>
	{{if $topic->isQuestion() && $question}}
		<h2 class='ipsType_sectionTitle ipsType_reset'>{lang="question_title"}</h2>
		<div class='ipsAreaBackground_light ipsPad'>
			{template="postContainer" group="topics" app="forums" params="$topic, $question, $votes, 'cPostQuestion'"}
		</div>
		
		<div class='ipsBox ipsSpacer_top'>
			<h2 class='ipsType_sectionTitle ipsType_reset ipsType_medium'><meta itemprop="answerCount" content="{expression="$topic->posts - 1"}">{lang="answer_count" pluralize="( $topic->posts ) ? $topic->posts - 1 : 0"}</h2>
			<div class="ipsButtonBar ipsPad_half ipsClearfix ipsClear">
				<ul class="ipsPos_right ipsButtonRow ipsClearfix">
					<li>
						<a href='{$topic->url()}' id="elSortBy_answers" {{if !isset( request.sortby )}}class='ipsButtonRow_active{{endif}}'>{lang="sort_by_answers"}</a>
					</li>
					<li>
						<a href='{$topic->url()->setQueryString( 'sortby', 'date' )}' id="elSortBy_date" {{if isset( request.sortby ) and request.sortby == 'date'}}class='ipsButtonRow_active{{endif}}'>{lang="sort_by_date"}</a>
					</li>
				</ul>
				{{if $pagination}}
					{$pagination|raw}
				{{endif}}
			</div>
	{{else}}
		<h2 class='ipsType_sectionTitle ipsType_reset ipsType_medium' data-role="comment_count" data-commentCountString="js_num_topic_posts">{lang="reply_count" pluralize="$topic->posts"}</h2>
		{{if $pagination}}
			<div class="ipsButtonBar ipsPad_half ipsClearfix ipsClear">
				{$pagination|raw}
			</div>
		{{endif}}
	{{endif}}

	<div data-role='commentFeed' data-controller='core.front.core.moderation' class='ipsAreaBackground_light ipsPad'>
		<form action="{$topic->url()->csrf()->setQueryString( 'do', 'multimodComment' )}" method="post" data-ipsPageAction data-role='moderationTools'>
			{{$postCount=0; $timeLastRead = $topic->timeLastRead(); $lined = FALSE;}}
			{{if count( $comments )}}
				{{foreach $comments as $comment}}
					{{if !$topic->isQuestion() and !$lined and $timeLastRead and $timeLastRead->getTimestamp() < $comment->mapped('date')}}
						{{if $lined = TRUE and $postCount}}
							<hr class="ipsCommentUnreadSeperator">
						{{endif}}
					{{endif}}
					{{$postCount++;}}
					{template="postContainer" group="topics" app="forums" params="$topic, $comment, $votes"}
					{{if $postCount == 1 AND $advertisement = \IPS\core\Advertisement::loadByLocation( 'ad_topic_view' )}}
						{$advertisement|raw}
					{{endif}}
				{{endforeach}}
			{{else}}
				{{if $topic->isQuestion()}}
					<p class='ipsType_center ipsType_light ipsType_large ipsPad' data-role="noComments">
						{lang="no_answers"}
					</p>
				{{endif}}
			{{endif}}
			{template="commentMultimod" app="core" group="global" params="$topic"}
		</form>
	</div>

	{{if $topic->isQuestion()}}
		</div>
	{{endif}}
	{{if $pagination}}
		<div class="ipsButtonBar ipsPad_half ipsClearfix ipsClear">
			{$pagination|raw}
		</div>
	{{endif}}

	{{if $topic->commentForm() || $topic->locked() || \IPS\Member::loggedIn()->restrict_post || \IPS\Member::loggedIn()->members_bitoptions['unacknowledged_warnings']}}
		<a id='replyForm'></a>
		<div data-role='replyArea' class='cTopicPostArea ipsBox ipsBox_transparent ipsAreaBackground ipsPad {{if !$topic->canComment()}}cTopicPostArea_noSize{{endif}} ipsSpacer_top'>
			{{if $topic->commentForm()}}
				{{if $topic->locked()}}
					<p class='ipsType_reset ipsType_warning ipsComposeArea_warning ipsSpacer_bottom ipsSpacer_half'><i class='fa fa-info-circle'></i> {lang="topic_locked_can_comment"}</p>
				{{endif}}
				{$topic->commentForm()|raw}
			{{else}}
				{{if $topic->locked()}}
					{template="commentUnavailable" group="forms" location="front" app="core" params="'topic_locked_cannot_comment'"}
				{{elseif \IPS\Member::loggedIn()->restrict_post}}
					{template="commentUnavailable" group="forms" location="front" app="core" params="'restricted_cannot_comment', \IPS\Member::loggedIn()->warnings(5,NULL,'rpa'), \IPS\Member::loggedIn()->restrict_post"}
				{{elseif \IPS\Member::loggedIn()->members_bitoptions['unacknowledged_warnings']}}
					{template="commentUnavailable" group="forms" location="front" app="core" params="'unacknowledged_warning_cannot_post', \IPS\Member::loggedIn()->warnings( 1, FALSE )"}
				{{endif}}
			{{endif}}
		</div>
	{{endif}}

	{{if !$topic->isArchived() and !$topic->container()->password}}
		<div class='ipsResponsive_noFloat ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block ipsSpacer_top'>
			{template="follow" app="core" group="global" params="'forums', 'topic', $topic->tid, $topic->followersCount()"}
		</div>
	{{endif}}
</div>

{{if $topic->isQuestion()}}
	</div>
{{endif}}

{{if $topic->canPin() or $topic->canUnpin() or $topic->canFeature() or $topic->canUnfeature() or $topic->canHide() or $topic->canUnhide() or $topic->canMove() or $topic->canLock() or $topic->canUnlock() or $topic->canDelete() or $topic->availableSavedActions()}}
	<ul class="ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsClearfix ipsSpacer_top ipsResponsive_hidePhone">
		<li>
			<a href='#elTopicActions_menu' id='elTopicActions' class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_medium ipsButton_fullWidth' data-ipsMenu>{lang="moderator_actions"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
			<ul id='elTopicActions_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'>
				{{if $topic->canFeature()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'feature' ) )}'>{lang="feature"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canUnfeature()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unfeature' ) )}' >{lang="unfeature"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canPin()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'pin' ) )}' >{lang="pin"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canUnpin()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unpin' ) )}' >{lang="unpin"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canHide()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'hide' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canUnhide()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unhide' ) )}' >{{if $topic->hidden() === 1}}{lang="approve"}{{else}}{lang="unhide"}{{endif}}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canLock()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'lock' ) )}' >{lang="lock"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canUnlock()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unlock' ) )}' >{lang="unlock"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canMove()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'move' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title="{lang="move"}" >{lang="move"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canMerge()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'merge' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title="{lang="merge"}" >{lang="merge"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canUnarchive()}}
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'unarchive' ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage="{$topic->unarchiveBlurb()}" >{lang="unarchive"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if $topic->canDelete()}}				
					<li class='ipsMenu_item'><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'delete' ) )}' data-confirm >{lang="delete"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if !$topic->isArchived() and $topic->availableSavedActions()}}
					<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
					{{foreach $topic->availableSavedActions() as $action}}
						<li class="ipsMenu_item"><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'savedAction', 'action' => $action->_id ) )}' data-confirm>{$action->_title}</a></li>
					{{endforeach}}
				{{endif}}
				{{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_moderation_log')}}	
					<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
					<li class="ipsMenu_item"><a href='{$topic->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'modLog' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="moderation_history"}'>{lang="moderation_history"}</a></li>
				{{endif}}
			</ul>
		</li>
	</ul>
{{endif}}

<div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone ipsPager ipsClearfix ipsSpacer_top'>
	<div class="ipsGrid_span6 ipsType_left ipsPager_prev">
		<div class='ipsType_break ipsContained'>
			<a href="{$topic->container()->url()}" title="{lang="go_to_forum" sprintf="$topic->container()->metaTitle()"}" rel="up">
				<span class="ipsPager_type">{{if $topic->isQuestion() }}{lang="go_back_to_qa_forum"}{{else}}{lang="go_back_to_forum"}{{endif}}</span>
				<span class="ipsPager_title ipsType_light ipsTruncate ipsTruncate_line">{lang="$topic->container()->_title"}</span>
			</a>
		</div>
	</div>
	{{if $nextUnread !== NULL}}
		<div class='ipsGrid_span6 ipsType_right ipsPager_next'>
			<div class='ipsType_break ipsContained'>
				<a href="{$nextUnread->url()->setQueryString( array( 'do' => 'getNewComment' ) )}" title='{{if $topic->isQuestion()}}{lang="view_next_unread_question_title"}{{else}}{lang="view_next_unread_title"}{{endif}}'>
					<span class="ipsPager_type">{{if $topic->isQuestion()}}{lang="view_next_unread_question"}{{else}}{lang="view_next_unread"}{{endif}}</span>
					<span class="ipsPager_title ipsType_light ipsTruncate ipsTruncate_line">{$nextUnread->mapped('title')}</span>
				</a>
			</div>
		</div>
	{{endif}}
</div>

{{if !$topic->container()->disable_sharelinks}}
	<hr class='ipsHr'>
	{template="sharelinks" app="core" group="global" params="$topic"}
{{endif}}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi
در 6 ساعت قبل، یادگاری گفته است :

قسمتی رو  که گفتی پیدا کردم اون کد رو هم قرار دادم ولی تغییر ی حاصل نشد

قرار نبود که اون کد رو شما دوباره اضافه کنید بلکه گفتم که اون رو انتقال بدید. روش انجام و انتقال هم تغییری نکرده من کارهایی که گفتم رو انجام دادم و فقط شما این کد ها رو جایگزین کدهای قبلی در همون قالب کنید.

موفق باشید

poll.txt

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...