رفتن به مطلب

خطا در بارگذاری انجمن با فعال کردن افزونه ی cloak


ارسال‌های توصیه شده

در افزونه ی 

با فعال کردن این افزونه در ورژن 4.1.15 در اجرا خطا می دهد و صندوق پیام نیز اجرا نمی شود

بقیه ی افزونه ها نیز یا انگلیسی بوده یا به قسمت ورود و ثبت نام لینک نشده اند
لطفا راهی برای حلش بگید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

ب اسلام

لطفا پیام خطا رو قرار بدید. در بخش گزارشات پیام خطا وجود دارد.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

The URL of page the error occurred on was http://anonysec.ir/index.php?/messenger/
OutOfRangeException:  (0)
#0 /home/anonysec/public_html/system/Content/Content.php(81): IPS\Patterns\_ActiveRecord::load(NULL)
#1 /home/anonysec/public_html/init.php(442) : eval()'d code(16): IPS\_Content::loadAndCheckPerms(NULL)
#2 /home/anonysec/public_html/system/Content/Content.php(258): IPS\hook80->content()
#3 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(741): IPS\_Content->truncated(true)
#4 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_messaging->messageListRow(Array, false, NULL)
#5 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#6 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(836): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('messageListRow', Array)
#7 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(836): IPS\Theme\SandboxedTemplate->messageListRow(Array, false, NULL)
#8 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_messaging->messageListRows(Array)
#9 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#10 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(1678): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('messageListRows', Array)
#11 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(1678): IPS\Theme\SandboxedTemplate->messageListRows(Array)
#12 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_messaging->template('myconvo', Array, Array, Array, '\n', NULL, Object(IPS\Http\Url\Friendly), 'messenger', 'mt_last_post_ti...', '')
#13 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#14 /home/anonysec/public_html/applications/core/modules/front/messaging/messenger.php(421): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('template', Array)
#15 /home/anonysec/public_html/applications/core/modules/front/messaging/messenger.php(421): IPS\Theme\SandboxedTemplate->template('myconvo', Array, Array, Array, '\n', NULL, Object(IPS\Http\Url\Friendly), 'messenger', 'mt_last_post_ti...', '')
#16 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Controller.php(96): IPS\core\modules\front\messaging\_messenger->manage()
#17 /home/anonysec/public_html/system/Content/Controller.php(46): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()
#18 /home/anonysec/public_html/applications/core/modules/front/messaging/messenger.php(72): IPS\Content\_Controller->execute()
#19 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(129): IPS\core\modules\front\messaging\_messenger->execute()
#20 /home/anonysec/public_html/index.php(13): IPS\_Dispatcher->run()
#21 {main}

 

 

معکوس

#0 /home/anonysec/public_html/init.php(506): IPS\_Log::log('OutOfRangeExcep...', 'uncaught_except...')
#1 [internal function]: IPS\IPS::exceptionHandler(Object(OutOfRangeException))
#2 {main}

 

 

 

 

The URL of page the error occurred on was http://anonysec.ir/

OutOfRangeException:  (0)
#0 /home/anonysec/public_html/system/Content/Content.php(81): IPS\Patterns\_ActiveRecord::load(NULL)
#1 /home/anonysec/public_html/init.php(442) : eval()'d code(16): IPS\_Content::loadAndCheckPerms(NULL)
#2 /home/anonysec/public_html/system/Content/Item.php(1079): IPS\hook80->content()
#3 /home/anonysec/public_html/system/Content/Content.php(258): IPS\Content\_Item->content()
#4 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(1240): IPS\_Content->truncated()
#5 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_widgets->recentStatusUpdatesStatus(Object(IPS\core\Statuses\Status))
#6 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#7 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(1150): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('recentStatusUpd...', Array)
#8 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(1150): IPS\Theme\SandboxedTemplate->recentStatusUpdatesStatus(Object(IPS\core\Statuses\Status))
#9 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_widgets->recentStatusUpdates(Object(IPS\Patterns\ActiveRecordIterator), 'vertical')
#10 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#11 [internal function]: IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('recentStatusUpd...', Array)
#12 [internal function]: IPS\Theme\SandboxedTemplate->recentStatusUpdates(Object(IPS\Patterns\ActiveRecordIterator), 'vertical')
#13 /home/anonysec/public_html/system/Widget/Widget.php(224): call_user_func_array(Array, Array)
#14 /home/anonysec/public_html/applications/core/widgets/recentStatusUpdates.php(89): IPS\_Widget->output(Object(IPS\Patterns\ActiveRecordIterator))
#15 /home/anonysec/public_html/system/Widget/Widget.php(753): IPS\core\widgets\_recentStatusUpdates->render()
#16 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(12689): IPS\_Widget->__toString()
#17 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_global->widgetContainer('sidebar', 'vertical')
#18 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#19 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(10595): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('widgetContainer', Array)
#20 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(10595): IPS\Theme\SandboxedTemplate->widgetContainer('sidebar', 'vertical')
#21 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_global->sidebar('right')
#22 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#23 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(4813): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('sidebar', Array)
#24 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(4813): IPS\Theme\SandboxedTemplate->sidebar('right')
#25 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_global->globalTemplate('7ebccd562d9215c...', '\n\n\n<div class='...', Array)
#26 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#27 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(149): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('globalTemplate', Array)
#28 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(149): IPS\Theme\SandboxedTemplate->globalTemplate('7ebccd562d9215c...', '\n\n\n<div class='...', Array)
#29 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Standard.php(101): IPS\_Dispatcher->finish()
#30 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Front.php(465): IPS\Dispatcher\_Standard->finish()
#31 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(131): IPS\Dispatcher\_Front->finish()
#32 /home/anonysec/public_html/index.php(13): IPS\_Dispatcher->run()
#33 {main}

 

معکوس

#0 /home/anonysec/public_html/init.php(506): IPS\_Log::log('OutOfRangeExcep...', 'uncaught_except...')
#1 /home/anonysec/public_html/system/Widget/Widget.php(801): IPS\IPS::exceptionHandler(Object(OutOfRangeException))
#2 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(12689): IPS\_Widget->__toString()
#3 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_global->widgetContainer('sidebar', 'vertical')
#4 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#5 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(10595): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('widgetContainer', Array)
#6 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(10595): IPS\Theme\SandboxedTemplate->widgetContainer('sidebar', 'vertical')
#7 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_global->sidebar('right')
#8 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#9 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(4813): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('sidebar', Array)
#10 /home/anonysec/public_html/system/Theme/Theme.php(734) : eval()'d code(4813): IPS\Theme\SandboxedTemplate->sidebar('right')
#11 [internal function]: IPS\Theme\class_core_front_global->globalTemplate('7ebccd562d9215c...', '\n\n\n<div class='...', Array)
#12 /home/anonysec/public_html/system/Theme/SandboxedTemplate.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#13 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(149): IPS\Theme\_SandboxedTemplate->__call('globalTemplate', Array)
#14 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(149): IPS\Theme\SandboxedTemplate->globalTemplate('7ebccd562d9215c...', '\n\n\n<div class='...', Array)
#15 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Standard.php(101): IPS\_Dispatcher->finish()
#16 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Front.php(465): IPS\Dispatcher\_Standard->finish()
#17 /home/anonysec/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(131): IPS\Dispatcher\_Front->finish()
#18 /home/anonysec/public_html/index.php(13): IPS\_Dispatcher->run()
#19 {main}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

مطمئن نیستم ولی به نظر مشکل از عدم سازگاری پلاگین هست.باید منتظر نسخه جدید موند.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، وحید نامنی گفته است :

مطمئن نیستم ولی به نظر مشکل از عدم سازگاری پلاگین هست.باید منتظر نسخه جدید موند.

صحیح
منتظر میمونم :)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...