رفتن به مطلب

تغییر محل منوی زبان های سایت


ارسال‌های توصیه شده

به ویرایش قالب برید و در کدهای css فایل مربوط به footer را پیدا کنید. کدهای زبان را از آنجا بردارید و به هر جایی که دوست دارید به قول خودتون اون بالاها منتقل کنید. کد تغییر زبان را براتون قرار میدم.

{{$languages = \IPS\Lang::getEnabledLanguages();}}
	{{if count( $languages ) > 1}}
			<a href='#elNavLang_menu' id='elNavLang' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='language'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
			<ul id='elNavLang_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
			{{foreach $languages as $id => $lang }}
				<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->id == $id || ( $lang->default && \IPS\Member::loggedIn()->language === 0 )}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
					<form action="{url="app=core&module=system&controller=language" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="language"}" method="post">
					<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_link_secondary'>{{if $lang->get__icon()}}<i class='{$lang->get__icon()}'></i> {{endif}}{$lang->title} {{if $lang->default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
					</form>
				</li>
			{{endforeach}}
			</ul>
	{{endif}}

 

در صورت که بخواهید به بالای سایت منتقل کنید باید یکی از مکانهای مربوط به بالای سایت را انتخاب کنید حال یا صفحه ایندکس یا همون global یا مکانی مثل userbar. اگر بخواهید که زبان به گوشه منوی کاربری منتقل بشه کافیه که اون کد را در فایل userbar قرار بدید. من محتویات کد userbar را که زبان در بالا قرار دارد را در اینجا قرار میدم. امیدوارم مفید واقع بشه.

{{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id }}
	<ul id='elUserNav' class='ipsList_inline cSignedIn ipsClearfix ipsResponsive_showDesktop' data-controller='core.front.core.userbar{{if member.member_id && settings.auto_polling_enabled}},core.front.core.instantNotifications{{endif}}'>
		{template="siteSocialProfiles" if="theme.social_links == 'header'" app="core" group="global" location="front"}
		{{if !\IPS\Member::loggedIn()->restrict_post and count( \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() )}}
			<li id='cCreate'>
				<a href='#elCreateNew_menu' id='elCreateNew' data-ipsTooltip data-ipsMenu title='{lang="create_menu_title"}'>
					<strong><i class='fa fa-plus'></i> &nbsp;{lang="create_menu"}</strong> <i class='fa fa-caret-down'></i>
				</a>
				<div id='elCreateNew_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'>
					<ul>
						{{foreach \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() as $k => $url}}
							<li class="ipsMenu_item">
								<a href="{$url['link']}"
								{{if isset( $url['extraData'] )}}
									{{foreach $url['extraData'] as $data => $v}}
										{$data}="{$v}"
									{{endforeach}}
								{{endif}}
								{{if isset($url['title']) AND $url['title']}} data-ipsDialog-title='{lang="$url['title']"}'{{endif}}
								{{if isset($url['flashMessage'])}} data-ipsdialog-flashmessage="{lang="$url['flashMessage']"}"{{endif}}
								>{lang="$k"}</a>
							</li>
						{{endforeach}}
					</ul>
				</div>
			</li>
			<li class='elUserNav_sep'></li>
		{{endif}}
		<li class='cNotifications cUserNav_icon'>
			<a href='{url="app=core&module=system&controller=notifications" seoTemplate="notifications"}' id='elFullNotifications' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_notifications" escape="true"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
				<i class='fa fa-bell'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !member.notification_cnt}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='notify' data-currentCount='{member="notification_cnt"}'>{member="notification_cnt"}</span>
			</a>
			<div id='elFullNotifications_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide'>
				<div class='ipsMenu_headerBar'>
					<a href="{url="app=core&module=system&controller=notifications&do=options" seoTemplate="notifications_options"}" class="ipsType_light ipsPos_right"><i class="fa fa-cog"></i> {lang="notification_options"}</a>
					<h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="notifications"}</h4>
				</div>
				<div class='ipsMenu_innerContent'>
					<ol class='ipsDataList ipsDataList_readStatus' data-role='notifyList' data-ipsKeyNav data-ipsKeyNav-observe='return' id='elNotifyContent'></ol>
				</div>
				<div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'>
					<a href='{url="app=core&module=system&controller=notifications" seoTemplate="notifications"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="see_all_notifications"}</a>
				</div>
			</div>
		</li>
		{{if !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}}
			<li class='cInbox cUserNav_icon'>
				<a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger" seoTemplate="messaging"}' id='elFullInbox' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_messages" escape="true"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
					<i class='fa fa-envelope'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !\IPS\Member::loggedIn()->msg_count_new}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='inbox' data-currentCount='{member="msg_count_new"}'>{member="msg_count_new"}</span>
				</a>
				<div id='elFullInbox_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide' data-controller='core.front.core.messengerMenu'>
					<div class='ipsMenu_headerBar'>
						<a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-destructOnClose data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}" id='elMessengerPopup_compose' class='ipsPos_right ipsButton ipsButton_primary ipsButton_verySmall'>{lang="compose_new"}</a>
						<h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="userbar_messages"}</h4>
					</div>
					<div class='ipsMenu_innerContent'><ol class='ipsDataList' data-role='inboxList' data-ipsKeyNav data-ipsKeyNav-observe='return' id='elInboxContent'></ol></div>
					<div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'>
						<a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger" seoTemplate="messaging"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="go_to_inbox"}</a>
					</div>
				</div>
			</li>
		{{endif}}
		{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_reports')}}
			<li class='cReports cUserNav_icon'>
				<a href='{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=reports" seoTemplate="modcp_reports"}' id='elFullReports' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_reports" escape="true"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
					<i class='fa fa-warning'></i> {{if \IPS\Member::loggedIn()->reportCount()}}<span class='ipsNotificationCount' data-notificationType='reports'>{member="reportCount()"}</span>{{endif}}
				</a>
				<div id='elFullReports_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide'>
					<div class='ipsMenu_headerBar'><h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="report_center_header"}</h4></div>
					<div class='ipsMenu_innerContent' data-role="reportsList"></div>
					<div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'>
						<a href='{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=reports" seoTemplate="modcp_reports"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="report_center_link"}</a>
					</div>
				</div>
			</li>
		{{endif}}
		<li class='elUserNav_sep'></li>
		<li id='cUserLink'>
			{template="userPhoto" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn(), 'tiny'"}
			<a href='#elUserLink_menu' id='elUserLink' data-ipsMenu>
				{{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="front_logged_in_as" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"} {{endif}}{member="name"} <i class='fa fa-caret-down'></i>
			</a>
			<ul id='elUserLink_menu' class='ipsMenu ipsMenu_normal ipsHide'>
				<li class='ipsMenu_title'>{lang="menu_content"}</li>
				{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}}
					<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='profile'><a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{lang="menu_profile"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm AND \IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm != 2}}
					<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='messages'><a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=enableMessenger" seoTemplate="messaging" csrf="true"}' title='{lang="go_to_messenger"}' data-confirm data-confirmMessage='{lang="messenger_disabled_msg"}'>{lang="menu_messages"}</a></li>
				{{endif}}
				{{if \IPS\Member::loggedIn()->group['g_attach_max'] != 0}}
					<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='attachments'><a href='{url="app=core&module=system&controller=attachments" seoTemplate="attachments"}'>{lang="my_attachments"}</a></li>
				{{endif}}
				<li class='ipsMenu_title'>{lang="menu_settings_title"}</li>
				{{if \IPS\core\Promote::promoteServices()}}
					<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='promote'><a href='{url="app=core&module=promote&controller=promote&do=view" seoTemplate="promote_manage"}'>{lang="promote_manage_link"}</a></li>
				{{endif}}
				<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='manageFollowed'><a href='{url="app=core&module=system&controller=followed" seoTemplate="followed_content"}'>{lang="menu_followed_content"}</a></li>
				<li class='ipsMenu_item' id='elAccountSettingsLink' data-menuItem='settings'><a href='{url="app=core&module=system&controller=settings" seoTemplate="settings"}' title='{lang="edit_account_settings"}'>{lang="menu_settings"}</a></li>
				{{if settings.ignore_system_on}}
      	  <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='ignoredUsers'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="menu_manage_ignore"}</a></li>
      	{{endif}}
				<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
				{{if ( \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission() ) or \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin()}}
					{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission()}}
						<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='modcp'><a href='{url="app=core&module=modcp" seoTemplate="modcp"}'>{lang="menu_modcp"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND !\IPS\Settings::i()->security_remove_acp_link }}
						<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='admincp'><a href='{url="" base="admin"}' target='_blank'><i class='fa fa-lock'></i> {lang="menu_admincp"}</a></li>
					{{endif}}
					<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
				{{endif}}
				<li class='ipsMenu_item' data-menuItem='signout'>
					<a href='{url="app=core&module=system&controller=login&do=logout" csrf="true" seoTemplate="logout"}'>
						{{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="switch_to_account" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"}{{else}}{lang="sign_out"}{{endif}}
					</a>
				</li>
			</ul>
		</li>
   	{{$languages = \IPS\Lang::getEnabledLanguages();}}
		{{if count( $languages ) > 1}}
			<li>
				<a href='#elNavLang_menu' id='elNavLang' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='language'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
				<ul id='elNavLang_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
					{{foreach $languages as $id => $lang }}
					<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->id == $id || ( $lang->default && \IPS\Member::loggedIn()->language === 0 )}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
						<form action="{url="app=core&module=system&controller=language" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="language"}" method="post">
							<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_link_secondary'>{{if $lang->get__icon()}}<i class='{$lang->get__icon()}'></i> {{endif}}{$lang->title} {{if $lang->default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
						</form>
					</li>
					{{endforeach}}
			</ul>
		</li>
	{{endif}}
	</ul>
{{else}}
	
	<ul id='elUserNav' class='ipsList_inline cSignedOut ipsClearfix ipsResponsive_hidePhone ipsResponsive_block'>
		{template="siteSocialProfiles" if="theme.social_links != 'footer'" app="core" group="global" location="front"}
		<li id='elSignInLink'>
     	
			{{if \IPS\Settings::i()->logins_over_https AND !\IPS\Request::i()->isSecure()}}
				<a href='{url="app=core&module=system&controller=login" seoTemplate="login" protocol="\IPS\Settings::i()->logins_over_https"}'>{lang="sign_in"}</a>
			{{else}}
				<a href='{url="app=core&module=system&controller=login" seoTemplate="login" protocol="\IPS\Settings::i()->logins_over_https"}' data-ipsMenu-closeOnClick="false" data-ipsMenu id='elUserSignIn'>
					{lang="sign_in"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i>
				</a>
			{{endif}}
			{template="loginPopup" app="core" group="global" params="new \IPS\Login( \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=system&controller=login', 'front', 'login', NULL, \IPS\Settings::i()->logins_over_https ) )"}
		</li>
		{{if \IPS\Settings::i()->allow_reg}}
			<li>
				<a href='{url="app=core&module=system&controller=register" seoTemplate="register" protocol="\IPS\Settings::i()->logins_over_https"}' {{if \IPS\Settings::i()->quick_register}}data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="sign_up"}'{{endif}} id='elRegisterButton' class='ipsButton ipsButton_normal ipsButton_primary'>
						{lang="sign_up"}
				</a>
			</li>
		{{endif}}
   	{{$languages = \IPS\Lang::getEnabledLanguages();}}
		{{if count( $languages ) > 1}}
			<li>
				<a href='#elNavLang_menu' id='elNavLang' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='language'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
				<ul id='elNavLang_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
					{{foreach $languages as $id => $lang }}
					<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->id == $id || ( $lang->default && \IPS\Member::loggedIn()->language === 0 )}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
						<form action="{url="app=core&module=system&controller=language" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="language"}" method="post">
							<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_link_secondary'>{{if $lang->get__icon()}}<i class='{$lang->get__icon()}'></i> {{endif}}{$lang->title} {{if $lang->default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
						</form>
					</li>
					{{endforeach}}
			</ul>
		</li>
	{{endif}}
	</ul>
{{endif}}

 

دقت کنید که این تغییرات را من روی قالب پیش فرض اعمال کردم. اگر شما از قالب سفارشی استفاده می کنید با طراح در میان بذارید. مورد بعد اینکه قبل از هر تغییری پشتیبان بگیرید شاید که قصد داشته باشم سایت شما را بفرستم دست خدا. مورد آخر عکس مربوط به این کد را پیوست میکنم.

 

 

 

DeepinScreenshot_select-area_20180204151832.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...