رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴نسخه ۶
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

Arash.Ranjbar

کاربر رسمی
 • تعداد ارسال ها

  773
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  69

Arash.Ranjbar آخرین باز در روز 4 آذر برنده شده

Arash.Ranjbar یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

587 457+Rep

6 دنبال کننده

درباره Arash.Ranjbar

 • درجه
  ███████▒▒ %4.0
 • تاریخ تولد 29 خرداد 1370

مشخصات کاربری

 • علاقه مندی ها
  تکنولوژی وب، برنامه نویسی، بازی های آنلاین، استریم، زبان انگلیسی، گردشگری

آدرس وب سایت

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1,856 بازدید کننده نمایه
 1. کریس توضیحاتشو خوندم و نوشته که این برنامه کدهای جاواشو از سرور گوگل که آپلود کرده فراخوانی میکنه ببین داخل قسمت global template از تگ script برای فراخوانی کدها استفاده شده یا نه کدهایی که از آدرس سرور برای اجرای برنامه فراخونی میکنه اینه: !function(i){function t(t){var e=0;return t.children("li").each(function(){e+=i(this).outerWidth(!0)}),e}function e(t){return Math.max.apply(Math,t.children().map(function(){return i(this).width()}).get())}function s(i){var t=i.data("settings")||{direction:"left",speed:50},e=i.children().first(),s=Math.abs(-i.css(t.direction).replace("px","").replace("auto","0")-e.outerWidth(!0)),n=1e3*s/t.speed,r={};return r[t.direction]=i.css(t.direction).replace("px","").replace("auto","0")-s,{css:r,time:n}}function n(i){var t=i.data("settings")||{direction:"left"};i.css("transition-duration","0s").css(t.direction,"0");var e=i.children().first();e.hasClass("webticker-init")?e.remove():i.children().last().after(e)}function r(i,t){var e=i.data("settings")||{direction:"left"};"undefined"==typeof t&&(t=!1),t&&n(i);var a=s(i);i.animate(a.css,a.time,"linear",function(){i.css(e.direction,"0"),r(i,!0)})}function a(i,t){"undefined"==typeof t&&(t=!1),t&&n(i);var e=s(i),r=e.time/1e3;r+="s",i.css(e.css).css("transition-duration",r)}function c(t,e,s){var n=[];i.get(t,function(t){var r=i(t);r.find("item").each(function(){var t=i(this),e={title:t.find("title").text(),link:t.find("link").text()},s='<li><a href="'+e.link+'"">'+e.title+"</a></li>";n+=s}),s.webTicker("update",n,e)})}function l(s,n){if(s.children("li").length<1)return window.console,!1;var r=s.data("settings");r.duplicateLoops=r.duplicateLoops||0,s.width("auto");var a=0;s.children("li").each(function(){a+=i(this).outerWidth(!0)});var c,l=s.find("li:first").height();if(r.duplicate){c=e(s);for(var o=0;a-c<s.parent().width()||1===s.children().length||o<r.duplicateLoops;){var d=s.children().clone();s.append(d),a=0,a=t(s),c=e(s),o++}r.duplicateLoops=o}else{var h=s.parent().width()-a;h+=s.find("li:first").width(),s.find(".ticker-spacer").length>0?s.find(".ticker-spacer").width(h):s.append('<li class="ticker-spacer" style="float: '+r.direction+";width:"+h+"px;height:"+l+'px;"></li>')}r.startEmpty&&n&&s.prepend('<li class="webticker-init" style="float: '+r.direction+";width:"+s.parent().width()+"px;height:"+l+'px;"></li>'),a=0,a=t(s),s.width(a+200);var f=0;for(f=t(s);f>=s.width();)s.width(s.width()+200),f=0,f=t(s);return!0}var o=function(){var i=document.createElement("p").style,t=["ms","O","Moz","Webkit"];if(""===i.transition)return!0;for(;t.length;)if(t.pop()+"Transition"in i)return!0;return!1}(),d={init:function(t){return t=jQuery.extend({speed:50,direction:"left",moving:!0,startEmpty:!0,duplicate:!1,rssurl:!1,hoverpause:!0,rssfrequency:0,updatetype:"reset",transition:"linear",height:"30px",maskleft:"",maskright:"",maskwidth:0},t),this.each(function(){jQuery(this).data("settings",t);var e=jQuery(this),s=e.wrap('<div class="mask"></div>');s.after('<span class="tickeroverlay-left">&nbsp;</span><span class="tickeroverlay-right">&nbsp;</span>');var n,d=e.parent().wrap('<div class="tickercontainer"></div>');if(i(window).resize(function(){clearTimeout(n),n=setTimeout(function(){console.log("window was resized"),l(e,!1)},500)}),e.children("li").css("white-space","nowrap"),e.children("li").css("float",t.direction),e.children("li").css("padding","0 7px"),e.children("li").css("line-height",t.height),s.css("position","relative"),s.css("overflow","hidden"),e.closest(".tickercontainer").css("height",t.height),e.closest(".tickercontainer").css("overflow","hidden"),e.css("float",t.direction),e.css("position","relative"),e.css("font","bold 10px Verdana"),e.css("list-style-type","none"),e.css("margin","0"),e.css("padding","0"),""!==t.maskleft&&""!==t.maskright){var h='url("'+t.maskleft+'")';d.find(".tickeroverlay-left").css("background-image",h),d.find(".tickeroverlay-left").css("display","block"),d.find(".tickeroverlay-left").css("pointer-events","none"),d.find(".tickeroverlay-left").css("position","absolute"),d.find(".tickeroverlay-left").css("z-index","30"),d.find(".tickeroverlay-left").css("height",t.height),d.find(".tickeroverlay-left").css("width",t.maskwidth),d.find(".tickeroverlay-left").css("top","0"),d.find(".tickeroverlay-left").css("left","-2px"),h='url("'+t.maskright+'")',d.find(".tickeroverlay-right").css("background-image",h),d.find(".tickeroverlay-right").css("display","block"),d.find(".tickeroverlay-right").css("pointer-events","none"),d.find(".tickeroverlay-right").css("position","absolute"),d.find(".tickeroverlay-right").css("z-index","30"),d.find(".tickeroverlay-right").css("height",t.height),d.find(".tickeroverlay-right").css("width",t.maskwidth),d.find(".tickeroverlay-right").css("top","0"),d.find(".tickeroverlay-right").css("right","-2px")}else d.find(".tickeroverlay-left").css("display","none"),d.find(".tickeroverlay-right").css("display","none");e.children("li").last().addClass("last");var f=l(e,!0);t.rssurl&&(c(t.rssurl,t.type,e),t.rssfrequency>0&&window.setInterval(function(){c(t.rssurl,t.type,e)},1e3*t.rssfrequency*60)),o?(e.css("transition-timing-function",t.transition),e.css("transition-duration","0s").css(t.direction,"0"),f&&a(e,!1),e.on("transitionend webkitTransitionEnd oTransitionEnd otransitionend",function(t){return!!e.is(t.target)&&void a(i(this),!0)})):f&&r(i(this)),t.hoverpause&&e.hover(function(){if(o){var e=i(this).css(t.direction);i(this).css("transition-duration","0s").css(t.direction,e)}else jQuery(this).stop()},function(){jQuery(this).data("settings").moving&&(o?a(i(this),!1):r(e))})})},stop:function(){var t=i(this).data("settings");if(t.moving)return t.moving=!1,this.each(function(){if(o){var e=i(this).css(t.direction);i(this).css("transition-duration","0s").css(t.direction,e)}else i(this).stop()})},cont:function(){var t=i(this).data("settings");if(!t.moving)return t.moving=!0,this.each(function(){o?a(i(this),!1):r(i(this))})},transition:function(t){var e=i(this);o&&e.css("transition-timing-function",t)},update:function(e,s,n,r){s=s||"reset","undefined"==typeof n&&(n=!0),"undefined"==typeof r&&(r=!1),"string"==typeof e&&(e=i(e));var a=i(this);a.webTicker("stop");var c=i(this).data("settings");if("reset"===s)a.html(e),l(a,!0);else if("swap"===s){var o,d,h,f;if(window.console,a.children("li").length<1)a.html(e),a.css(c.direction,"0"),l(a,!0);else if(c.duplicate===!0){a.children("li").addClass("old");for(var p=e.length-1;p>=0;p--)o=i(e[p]).data("update"),d=a.find('[data-update="'+o+'"]'),d.length<1?n&&(0===a.find(".ticker-spacer:first-child").length&&a.find(".ticker-spacer").length>0?a.children("li.ticker-spacer").before(e[p]):(h=i(e[p]),p===e.length-1&&h.addClass("last"),a.find("last").after(h),a.find("last").removeClass("last"))):a.find('[data-update="'+o+'"]').replaceWith(e[p]);a.children("li.webticker-init, li.ticker-spacer").removeClass("old"),r&&a.children("li").remove(".old"),f=0,f=t(a),a.width(f+200),a.find("li.webticker-init").length<1&&(c.startEmpty=!1),a.html(e),a.children("li").css("white-space","nowrap"),a.children("li").css("float",c.direction),a.children("li").css("padding","0 7px"),a.children("li").css("line-height",c.height),l(a,!0)}else{a.children("li").addClass("old");for(var u=0;u<e.length;u++)o=i(e[u]).data("update"),d=a.find('[data-update="'+o+'"]'),d.length<1?n&&(0===a.find(".ticker-spacer:first-child").length&&a.find(".ticker-spacer").length>0?a.children("li.ticker-spacer").before(e[u]):(h=i(e[u]),u===e.length-1&&h.addClass("last"),a.find(".old.last").after(h),a.find(".old.last").removeClass("last"))):a.find('[data-update="'+o+'"]').replaceWith(e[u]);a.children("li.webticker-init, li.ticker-spacer").removeClass("old"),a.children("li").css("white-space","nowrap"),a.children("li").css("float",c.direction),a.children("li").css("padding","0 7px"),a.children("li").css("line-height",c.height),r&&a.children("li").remove(".old"),f=0,f=t(a),a.width(f+200)}}a.webTicker("cont")}};i.fn.webTicker=function(t){return d[t]?d[t].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof t&&t?void i.error("Method "+t+" does not exist on jQuery.webTicker"):d.init.apply(this,arguments)}}(jQuery);
 2. سلام. کریس اتفاقا منم برای یکی از کاربرا این افزونه رو خواستم راستچین کنم ولی وقتی کدهای جاواشو از left به right تغییر میدی همه چی خوب کار میکنه و بعد از چندبار رفرش انجمن باز دوباره به حالت اولیه برمیگرده و مجددا میرم کدهاشو نگا کنم میبینم که انگار تغییری ندادمش. اصلا موندم کدهای داخل فایل قالب رو بررسی کردی؟
 3. Arash.Ranjbar

  .::|> دانلود افزونه Snow Falling<|::.

  3 دریافت

  سلام. این افزونه برای ایجاد بارش برف تو انجمن به کار میره

  رایگان

 4. 0 دریافت

  سلام این یه افزونه برای نمایش چراغهای کریسمس در بالای هدر انجمن هستش برای روزای آخر سال میلادی به درد میخوره

  رایگان

 5. Arash.Ranjbar

  .::|> دانلود قالب xpaider<|::.

  1 دریافت

  قالب تیره

  رایگان

 6. از کدوم نسخه انجمن استفاده می کنید؟
 7. کریس جان این انجمن نال شدست و هیچ اتصالی بین انجمن و سایت سازنده برقرار نیست. چطور ممکنه این حالت اتفاق افتاده باشه؟
 8. 1. احتمالا از دستکاری توی کدها به وجود اومده 2. افزونه ها و برنامه ها رو یکی یکی غیر فعال و تست کنید
 9. این مورد رو روی قالب پیش فرض هم تست کنید. قبل تست هم حتما کش انجمن و مرورگر رو خالی کنید آدرس انجمنتونو تو پروفایل قرار بدید!
 10. سلام. مدیری رو که میخواین محدود کنین از قسمت مدیران ویرایشش رو بزنین و تو صفحه باز شده سطح دسترسی رو روی محدور شده بزارین و از پایین گزینه برداشتن تیک همه رو بزنین تا یه سری گزینه های اضافی براتئن باز شه و بعدش تو تب عمومی تیک توانایی استفاده از ابزارهای IP؟ رو بردارید
 11. سلام. من الان انجمنتونو نگا کردم مشکل فنی دیده میشه که مربوط میشه به هاستینگ شما. در رابطه با شمسی سازی که میگین اشتباهی رو نسخه ۴.۵ نصب کردین باید بگم که تا حالا همچین مشکلی از سمت کاربرا گزارش نشده. اگه انجمنتون تازه تاسیس هست از اول نصب کنین و اگرم که نه به پشتیبان هاستتون تیکت بدین تا براتون بکاپ ریستور کنن
 12. این خطا رو کجا و چه مواقعی دریافت میکنین؟
 13. 1 دریافت

  سلام. این افزونه Change Post Date نسخه 1.0.2 برای تغییر تاریخ ارسال پست به کار میره. بعد از نصب کافیه از قسمت مدیران این امکان رو فعال کنین

  رایگان

 14. سلام. اگه فارسی ساز رو میخواین نصب کنین ابتدا از قسمت شخصی سازی به قسمت زبان ها برید و از گزینه روبه روی زبان مورد نظر گزینه "گزینه بارگذاری نسخه جدید" رو بزنید و فایل فارذسی ساز رو فراخواتنی کنید تا نصب شه
 15. سلام. دوستان بعد مدتها خواستم انجمنو از نسخه 4.4.10 به 4.5.4 آپدیت کنم ولی بعد از آپدیت به یه سری مشکلاتی بر خوردم و تا حدودی همشونو حل کردم ولی این منوی موبایل برام ظاهر نمیشه. هر روشی که به ذهنم برسه رو تست کردم ولی بازم جواب نداد. اینم بگم که برای اطمینان از سالم بودن نسخه 4.5.4 اومدم انجمنو با نسخه 4.5.3 و 4.5.2 هم تست کردم ولی باز همین مشکل هست. آدرس انجمن: https://www.lenglishl.com/forum دوستانی که بدون همچین مشکلی انجمنو به روز کردن ممنون میشم از تجربیات و راهنماییهاشون بهم بگن واقعا خوب حرفی زدن که "جوینده یابنده است" تو نسخه فعلی هر تغییراتی تو کدها انجام بدین موقع آپدیت انجمن باید اون تغییرات رو به حالت پیش فرض دربیارین و بعدا این تغییرات رو تو نسخه جدید برحسب کدهای جدید انجمن پاده سازی کنین. کاربر @CHRIS-7 یبار بهم گفتا من همه اینارو تجربه کردم ولی من نشنیده گرفتم. اینجاست که میگن تجربه را تجربه کردن خطاست
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا به ما در درک نحوه استفاده از آن کمک کند. سیاست حریم خصوصی.