رفتن به مطلب

kasra_abbaszadeh

کاربر
 • تعداد ارسال ها

  60
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  2

kasra_abbaszadeh آخرین باز در روز شهریور 7 ۱۳۹۹ برنده شده

kasra_abbaszadeh یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

2 دنبال کننده

مشخصات کاربری

 • علاقه مندی ها
  گیم , موسیقی , برنامه نویسی

آدرس وب سایت

آخرین بازدید کنندگان نمایه

642 بازدید کننده نمایه

دستاورد های kasra_abbaszadeh

Enthusiast

Enthusiast (6/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • One Month Later

نشان‌های اخیر

58

اعتبار در سایت

 1. سلام درود بنده میخوام ناو بار انجمنم رو کشویی کنم کسی کد چیزی داره ؟
 2. سلام جنا ب @Unienc فعلا سرم یکم شلوغه انشالله چک میکنم خبر میدم .
 3. نه متاسفانه میتونید یه div و یه کلس تعریف کنید و با css ویرایشش کنید
 4. @lawyer بله جناب من از آموزش خانم پاکزاد استفاده کردم و به درخواست دوستان این آموزش رو گذاشتم حتی اگه نگاه کنین امضای خانم پاکزاد هم هست توش و در غیر اینصورت موفق باشید الان ویرایش میکنم مینویسم برگرفته از آموزش خانم پاکزاد .
 5. ابتدا کد های زیر رو در postContainer خود جایگزین کنید : {{$idField = $comment::$databaseColumnId;}} {{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}} {{if $comment->isIgnored()}} <div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'> {lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a> <ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'> <li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li> <li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li> <li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li> </ul> </div> {{endif}} <a id='comment-{$comment->$idField}'></a> <article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}}{{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}}'> {{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}} {template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"} {{endif}} <div class='cAuthorPane cAuthorPane_mobile ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block'> <h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inlineBlock ipsType_break ipsType_blendLinks ipsTruncate ipsTruncate_line'> {template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), $comment->author()->group['g_id']"} <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'> {template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span> </h3> <div class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div> </div> <aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'> <div class='author_info'> <div class="wa_pContainer" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person"> <div class="pContainer_b1" > {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div> {{$coverPhoto = $comment->author()->coverPhoto();}} {{if $coverPhoto->file}} <div class="pc_coverphoto" style="background-image: url('{$coverPhoto->file->url}') !important;"> </div> {{else}} {{endif}} <div class="uipmaster2 cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break" title="نام کاربری" data-ipsTooltip class="pContainer_Button"> <h> <strong>{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> </h> </div> <div class="wa_pContainer_b4"> <div class="wa_pContainer_lnk"> {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id != $comment->author()->member_id}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id != $comment->author()->member_id and ( !$comment->author()->members_bitoptions['pp_setting_moderate_followers'] or \IPS\Member::loggedIn()->following( 'core', 'member', $comment->author()->member_id ) )}} {{$memberFollowers = $comment->author()->followers();}} {{if member.member_id}} {{if member.following( 'core', 'member', $comment->author()->member_id )}} <a href="{url="app=core&module=system&section=notifications&do=follow&follow_app=core&follow_area=member&follow_id={$comment->author()->member_id}"}" title="{lang="following_this_member"}" data-ipsTooltip class="pContainerLink" data-role="followButton" data-ipsHover data-ipsHover-cache='false' data-ipsHover-onclick><i class="fa fa-user-times"></i></a> {{else}} <a href="{url="app=core&module=system&section=notifications&do=follow&follow_app=core&follow_area=member&follow_id={$comment->author()->member_id}"}" title="{lang="follow_this_member"}" data-ipsTooltip class="pContainerLink" data-role="followButton" data-ipsHover data-ipsHover-cache='false' data-ipsHover-onclick><i class="fa fa-user-plus"></i></a> {{endif}} {{endif}} {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id && !$comment->author()->members_disable_pm and !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}} <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose&to={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}" title="ارسال پیام به کاربر" data-ipsTooltip class='pContainerLink'><i class="fa fa-paper-plane"></i></a> {{endif}} {{endif}} </div></div> <div class="wa_pContainer_b2"> <div class="wa_pContainer_b2_1"> <div> <span class="fa fa-pencil-square-o"></span> </div> <span style="font-size: 15px;">{{$where[] = "starter_id = " . $comment->author()->member_id;}} {{$author_topics = \IPS\forums\Topic::getItemsWithPermission( $where, NULL, 0 );}} {{$topics_count = count($author_topics);}} {$topics_count}</span> </div> <div class="wa_pContainer_b2_1"> <div> <span class="fa fa-heart-o"></span> </div> <span style="font-size: 15px;">{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span> </div> </div> <div class='uipmaster' title="گروه کاربری" data-ipsTooltip class="pContainer_Button">{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"} {{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }} <img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'> {{endif}} </div> <li class="userpa"> <span class="leftinfo"><i class="fa fa-heart"></i> اعتبار : </span> <span class="rightinfo" style="color:#fff">{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span> </li> <li class="userpa"> <span class="leftinfo" style="color:#f5d285"><i class="fa fa-trophy fa-lg"></i> {lang="members_days_won_count"} </span> <span class="rightinfo" style="color:#f5d285">{number="$comment->author()->getReputationDaysWonCount()"}</span> </li> {{if $comment->author()->member_id}} {{if $comment->author()->reputationImage()}} <li class='ipsPad_half'> <img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''> </li> {{endif}} {template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"} {{endif}} <div> <div> </div> </div> </div> </div> </aside> <div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'> {template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"} </div> </article> و حالا از کد css زیر را در custom css قرار بدید : /************sarvin**********/ .cAuthorPane { padding: 10px !important; margin-top: 57px } aside.ipsComment_author.cAuthorPane.ipsColumn.ipsColumn_medium { width: 245px; } .wa_pContainer { padding: 2px; background-color: #fff; margin: -10px 2px 15px 2px; } .pContainer_b1 { margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: center; } .pContainer_b1 img { border-radius: 500px; height: 100px; width: 100px; } .pc_coverphoto { margin-bottom: 5px !important; background-color: #FFFFFF !important; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; -webkit-background-size: 100% 100%; -moz-background-size: 100% 100%; background-size: 100% 100% !important; height: 114px; width: 216px; border-radius: 10px; margin: -98px 0 0 0; } .wa_pContainer_b2 { background-color: #fff; background-image: url({resource="" app="core" location="global"}); overflow: hidden; padding: 8px 0; border-radius:7px; } .wa_pContainer_b2_1 { width: 50%; float: left; } .wa_pContainer_b2_1 .ipsRepBadge { font-size: 15px; font-weight: normal; } .wa_pContainer_b2_m { color: #f5f5f5; text-transform: uppercase; font-size: 12px; } .wa_pContainer_lnk { text-align: center; } .wa_pContainer_b3 { margin: 5px 0; } .wa_pContainer_b4 { margin: 5px 0; } .pContainerLink { width: 104px; height: 28px; line-height: 28px; margin: 0 1px; text-align: center; background: #3d94bd; border-radius: 5px; display: inline-block; color: #FFFFFF; font-size: 15px; } .pContainerLink:hover { color: #FFFFFF; } .pContainer_Button { width: 60px; height: 28px; line-height: 28px; text-align: center; background: #2ac392; border-radius: 2px; display: inline-block; color: #FFFFFF; font-size: 15px; } .pContainer_Button:hover { color: #FFFFFF; } .userpa { display: inline-block; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: -2px; border-radius: 5px; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .userpa:hover { background: #000; } .uipmaster{ display: inline-block; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: 4px; margin-bottom: 6px; border-radius: 5px; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .uipmaster:hover { background : #0000; color:#ffff; } .uipmaster2{ display: inherit; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: 4px; margin-bottom: 6px; border-radius: 5px; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .uipmaster2:hover { background : #0000; } .leftinfo { font-size: 12px; float: right; text-align: right; margin-right: 3px; margin-left: 0; min-width: 60px; width: auto !important; } .rightinfo { float: left; color: #CCC; font-size: 11px; } .ifonline{color:#15e615} /*------------ By Sarvin Pakzad ------------*/ .uipmaster2 { display: inherit; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: 4px; margin-bottom: 6px; border-radius: 5px; background: #ffffff; border: 1px #ffffff solid; } .uipmaster { display: inline-block; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: 4px; margin-bottom: 6px; border-radius: 5px; background: #ffffff; border: 1px #ffffff solid; } .userpa { display: inline-block; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: -2px; border-radius: 5px; display: none; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .wa_pContainer_b2_m { color: #000000; text-transform: uppercase; font-size: 12px; font-family: Samim; } fa-pencil::before { content: "\f08a"; } fa-pencil:before, .fa-pencil { display: inline-block; font: normal normal normal 24px/1 "Material Design Icons"; font-size: inherit; text-rendering: auto; line-height: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; } .pContainer_b1 img { border-radius: 9px; height: 100px; width: 100px; box-shadow: 0px 2px 20px rgb(0 0 0); } .wa_pContainer { padding: 2px; background-color: #fff; margin: -10px 2px 15px 2px; top: 20px; position: relative; } .wa_pContainer_b2 { background-color: #272a2f; background-image: url(); overflow: hidden; padding: 8px 0; border-radius: 7px; } .wa_pContainer_b2 { background-color: #fff; background-image: url(); overflow: hidden; padding: 8px 0; border-radius: 7px; } و چنین چیزی براتوم ساخته میشه موفق باشید. برگرفته از آموزش @sarvin_pakzad
 6. kasra_abbaszadeh

  Dark Theme (4.5)

  نگارش 1.0.0

  12 دریافت

  ِیک تم دارک و زیبا برای کاربران عزیز .... طراحی توسط خودم بود امیدوارم خوشتان بیاد....
  رایگان
 7. تو جاوا اسکریپت متفاوته if (condition) { // block of code to be executed if the condition is true } else { // block of code to be executed if the condition is false }
 8. برای کدوم بخش میخواهید ؟ {{if settings.ipbseo_ga_enabled}} {setting="ipseo_ga"} {{endif}} میتونید مثل کد بالا if بنوسید {{if !\in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}} یا مثل این کد .
 9. @Mohammad Mz کافیست توی custom.css بزنید : .ipsType_sectionTitle { background-image : url(address); وتمام تست کنید مشکلی داشتید از پیام خصوصی بیان کنید .
 10. نگارش 1.0.0

  3 دریافت

  یک قالب لایت و مدرن برای انواع وب سایت ها دارای particle در بکگراند. پشتیبانی 24 ساعته مدرن و شیک
  30,000 تومان
 11. kasra_abbaszadeh

  anonymous theme

  نگارش 0.0.1

  7 دریافت

  یک قالب شیک و تاریک برای انجمن های امنیتی توجه : قالب دارای ماتریکس و لوگو متحرک میباشد موفق باشید... مشکلی داشت بیان کنید تا رفع شود.
  رایگان
 12. kasra_abbaszadeh

  black theme IPS 4.5

  نگارش 1.0.0

  4 دریافت

  قالب تاریک برای IPS 4.5 با طراحی خودم امیدوارم خوشتون بیاد . با لوگو متحرک
  رایگان
 13. kasra_abbaszadeh

  modern IPS 4.5

  نگارش 1.0.0

  5 دریافت

  قالب زیبا و شیک برای IPS 4.5 با طراحی خودم
  رایگان
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.