رفتن به مطلب

(+_+)

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  119
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  2

(+_+) آخرین باز در روز آذر 6 ۱۳۹۰ برنده شده

(+_+) یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

8 دنبال کننده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

2,644 بازدید کننده نمایه

دستاورد های (+_+)

Collaborator

Collaborator (7/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • One Month Later

نشان‌های اخیر

31

اعتبار در سایت

 1. سلام میشه یکم توضیح بدینن در مورد این دوتا مورد وقسمت های Recount & Rebuild این برنامه http://ipbcore.net/topic/1430-ravers-host-redirect-app-anonymizer/ برای چیه ؟ من بخوام مثل انجمن وی بی وقتی روی لینک خارجی کلیک میشه ریدارکت بشه به یه پیج داخل انجمنم و بعد منتقل بشه به اون لینک باید چیکار کنم ؟
 2. پس لطفا بی بی کد ها رو برای دانلود بزارین مرسی
 3. -_- 3.2.3 Marble رو تست کردم با فرم عضویت مشکلی نداشت فعلا میسازم با همین مشکل عضویت هم که بر طرف شد همچنین اون فرم فراموشی پسود و .. هم چک کردم مشکلی دیگه نبود این bbcode wrning o success که اومده توی ادیتور و اون پروژه های سایت رو میشه در اختیار عموم بزارین
 4. من اومدم و کدهای مربوط به قالب اصلی (مستر ) رو کپی کردم توی قسمت فرم عضویت Registration Screen -> registerForm درست شد تا حدودی عضویت و فرم الان نشون داده میشه اگه میشه بررسی کنین کد های قالب اولیه که پایین گذاشتم رو با کد های قالب ببینین که مشکل چی بوده که فرم عضویت نشون داده نمی شد {parse js_module="register"} <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ IPB.register.inSection = "mainform"; IPB.register.nameMaxLength = "{$this->settings['max_user_name_length']}"; IPB.register.allowedChars = "{$this->settings['username_characters']}"; IPB.templates['accept'] = " <span id='[id]_msg' class='reg_msg reg_accept' style='display: none'><img src='{$this->settings['img_url']}/accept.png' alt='' /> [msg]</span>"; IPB.templates['error'] = " <span id='[id]_msg' class='reg_msg reg_error' style='display: none'><img src='{$this->settings['img_url']}/exclamation.png' alt='' /> [msg]</span>"; //]]> </script> <div id='register_form'> <!--<h1 class='ipsType_pagetitle'>{$this->lang->words['ready_register']}</h1>--> {parse template="registerStepBar" group="register" params="array('register_form' => 'ipsSteps_active', 'confirmation' => '')"} <if test="registerHasErrors:|:is_array( $general_errors ) && count( $general_errors )"> <div class='message error'> {$this->lang->words['following_errors']} <ul> <foreach loop="general_errors:$general_errors as $r"> <li>{$r}</li> </foreach> </ul> </div> <br /> </if> <form action="{parse url="app=core&module=global&section=register" base="public"}" method="post" name="REG" id='register'> <input type="hidden" name="termsread" value="1" /> <input type="hidden" name="agree_to_terms" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="process_form" /> <input type="hidden" name="coppa_user" value="{$data['coppa_user']}" /> <input type='hidden' name='nexus_pass' value='1' /> <input type='hidden' name='time_offset' id='auto_time_offset' value='0' /> <input type='hidden' name='dst' id='auto_dst' value='0' /> <h1 class='maintitle'> {$this->lang->words['ready_register']} </h1> <div class='ipsBox'> <div class='ipsBox_container ipsPad'> <if test="registerServices:|:IPSLib::fbc_enabled() || IPSLib::twitter_enabled() === true"> <div class='ipsBox_container ipsBox_notice ipsForm ipsForm_horizontal' id='external_services'> <strong class='ipsField_title' id='save_time'>{$this->lang->words['want_to_save_time']}</strong> <div class='ipsField_content'> <ul class='ipsList_inline'> <if test="registerUsingFb:|:IPSLib::fbc_enabled()"> <li><a href="{$this->settings['_original_base_url']}/interface/facebook/index.php?_reg=1"><img src="{$this->settings['img_url']}/facebook_login.png" alt="" /></a></li> </if> <if test="twitterBox:|:IPSLib::twitter_enabled() === true"> <li><a href="{$this->settings['_original_base_url']}/interface/twitter/index.php?_reg=1"><img src="{$this->settings['img_url']}/twitter_login.png" alt="" /></a></li> </if> </ul> </div> </div> </if> <if test="registerHasInlineErrors:|:is_array( $inline_errors ) && ( $inline_errors['username'] || $inline_errors['dname'] || $inline_errors['email'] || $inline_errors['password'] )"> <p class='message error'>{$this->lang->words['reg_errors_found']}</p> <br /> </if> <fieldset> <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'> <li class='ipsField'> <p class='ipsField_content'> <span class='ipsForm_required ipsType_smaller'>* {$this->lang->words['required_field']}</span> </p> </li> <li class='ipsField clear <if test="ieDnameClass:|:$inline_errors['dname']">error</if>'> <label for='display_name' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_choose_dname']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label> <p class='ipsField_content'> <input type='text' class='input_text' id='display_name' size='45' maxlength='{$this->settings['max_user_name_length']}' value='{$this->request['members_display_name']}' name='members_display_name' /><br /> <span class='desc primary lighter'> <if test="ieDname:|:$inline_errors['dname']"><span class='error'>{$inline_errors['dname']}<br /></span></if> {parse expression="sprintf( $this->lang->words['dname_desc'], $this->settings['max_user_name_length'])"} </span> </p> </li> <li class='ipsField clear <if test="ieEmailClass:|:$inline_errors['email']">error</if>'> <label for='email_1' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_enter_email']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label> <p class='ipsField_content'> <input type='text' id='email_1' class='input_text email' size='45' maxlength='150' name='EmailAddress' value='{$this->request['EmailAddress']}' /><br /> <if test="ieEmail:|:$inline_errors['email']"><span class='desc'><span class='error'>{$inline_errors['email']}</span></span></if> </p> </li> <li class='ipsField clear <if test="iePasswordClass:|:$inline_errors['password']">error</if>'> <label for='password_1' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_choose_password']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label> <p class='ipsField_content'> <input type='password' id='password_1' class='input_text password' size='45' maxlength='32' value='{$this->request['PassWord']}' name='PassWord' /><br /> <span class='desc lighter'><if test="iePassword:|:$inline_errors['password']"><span class='error'>{$inline_errors['password']}<br /></span></if>{$this->lang->words['reg_choose_password_desc']}</span> </p> </li> <li class='ipsField clear'> <label for='password_2' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_reenter_password']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label> <p class='ipsField_content'> <input type='password' id='password_2' class='input_text password' size='45' maxlength='32' value='{$this->request['PassWord_Check']}' name='PassWord_Check' /><br /> </p> </li> </ul> </fieldset> <if test="hasNexusFields:|:!empty( $nexusFields )"> <script type='text/javascript'> var _countriesWithStates = []; <foreach loop="statesJs:$nexusStates as $k => $v"> _countriesWithStates["{$k}"] = 1; </foreach> </script> <hr /> <fieldset> <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'> <foreach loop="fields:$nexusFields as $f"> <if test="isAddressOrPhone:|:in_array( $f['f_column'], array( 'cm_address_1', 'cm_phone' ) )"> <br /> </if> <if test="isText:|:$f['f_type'] == 'text'"> <li class='ipsField clear'> <label for='{$f['f_column']}' class='ipsField_title'><if test="isAddress1:|:$f['f_column'] == 'cm_address_1'">{$this->lang->words['cm_address']}<else /><if test="isAddress2:|:$f['f_column'] == 'cm_address_2'"> <else />{$f['f_name']}</if></if> <if test="textRequired:|:$f['f_reg_require']"><span class='ipsForm_required'>*</span></if></label> <p class='ipsField_content'> <input type='text' class='input_text' id='{$f['f_column']}' size='25' maxlength='255' value='{$this->request[ $f['f_column'] ]}' name='{$f['f_column']}' /> </p> <if test="textErrorMessage:|:$f['f_reg_require'] and $this->request['do'] == 'process_form' and !$this->request[ $f['f_column'] ]"> <span class='error'>{$this->lang->words['err_complete_form']}</span> </if> </li> </if> <if test="isDropdown:|:$f['f_type'] == 'dropdown'"> <li class='ipsField clear'> <label for='{$f['f_column']}' class='ipsField_title'>{$f['f_name']} <if test="dropdownRequired:|:$f['f_reg_require']"><span class='ipsForm_required'>*</span></if></label> <div class='ipsField_content'> <select name='{$f['f_column']}' id='{$f['f_column']}' <if test="isCountry:|:$f['f_column'] == 'cm_country'">onchange='states()'</if>> <foreach loop="options:explode( "n", $f['f_extra'] ) as $k => $v"> {parse variable="selected" default="" oncondition="$k == $this->request[ $f['f_column'] ] or $v == $this->request[ $f['f_column'] ]" value=" selected='selected'"} <option value='<if test="isCountrySelect:|:$f['f_column'] == 'cm_country'">{$v}<else />{$k}</if>'{parse variable="selected"}><if test="isCountryWords:|:$f['f_column'] == 'cm_country'">{$this->lang->words['nc_'.$v]}<else />{$v}</if></option> </foreach> </select> </div> <if test="dropdownErrorMessage:|:$f['f_reg_require'] and $this->request['do'] == 'process_form' and !$this->request[ $f['f_column'] ]"> <span class='error'>{$this->lang->words['err_complete_form']}</span> </if> </li> </if> <if test="isSpecial:|:$f['f_type'] == 'special'"> <li class='ipsField clear'> <label for='cm_state' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['cm_state']} <if test="specialRequired:|:$f['f_reg_require']"><span class='ipsForm_required'>*</span></if></label> <div class='ipsField_content'> <input type='text' class='input_text' id='text-states' size='25' name='cm_state' value='{$this->request['cm_state']}' /> <foreach loop="statesCountries:$nexusStates as $country => $_states"> <select name='_cm_state' id='{$country}-states' class='input_select' style='display:none'> <foreach loop="states:$_states as $s"> {parse variable="selected" default="" oncondition="$s[0] == $this->request['cm_state']" value=" selected='selected'"} <option value='{$s[0]}'{parse variable="selected"}>{$s[1]}</option> </foreach> </select> </foreach> </div> <if test="specialErrorMessage:|:$f['f_reg_require'] and $this->request['do'] == 'process_form' and !$this->request[ $f['f_column'] ]"> <span class='error'>{$this->lang->words['err_complete_form']}</span> </if> </li> </if> </foreach> </ul> </fieldset> <script type='text/javascript'> function states() { var c = $('cm_country').value; if ( c in _countriesWithStates ) { $( _display ).style.display = 'none'; $( _display ).name = '_cm_state'; $( c + '-states' ).style.display = ''; $( c + '-states' ).name = 'cm_state'; _display = c + '-states'; } else { $( _display ).style.display = 'none'; $( _display ).name = '_cm_state'; $( 'text-states' ).style.display = ''; $( 'text-states' ).name = 'cm_state'; _display = 'text-states'; } } var _display = 'text-states'; states(); </script> </if> <if test="hasCfields:| is_array( $custom_fields['required'] ) && count( $custom_fields['required'] ) ) || ( is_array( $custom_fields['optional'] ) && count( $custom_fields['optional'] ) )"> <hr /> <fieldset> <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'> <if test="reqCfields:|:is_array( $custom_fields['required'] ) && count( $custom_fields['required'] )"> <foreach loop="custom_required:$custom_fields['required'] as $_field"> <li class='ipsField clear ipsField_{$_field['type']}'> <label for='cprofile_{$_field['id']}' class='ipsField_title'>{$_field['name']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label> <div class='ipsField_content'> {$_field['field']} <if test="reqCfieldDescSpan:|:$_field['desc'] != ''"><br /><span class='desc'>{$_field['desc']}</span></if> </div> </li> </foreach> </if> <if test="optCfields:|:is_array( $custom_fields['optional'] ) && count( $custom_fields['optional'] )"> <foreach loop="custom_optional:$custom_fields['optional'] as $_field"> <li class='ipsField clear ipsField_{$_field['type']}'> <label for='cprofile_{$_field['id']}' class='ipsField_title'>{$_field['name']}</label> <div class='ipsField_content'> {$_field['field']} <if test="optCfieldDescSpan:|:$_field['desc'] != ''"><br /><span class='desc'>{$_field['desc']}</span></if> </div> </li> </foreach> </if> </fieldset> </if> <hr /> {$data['qandaHTML']} {$data['captchaHTML']} <hr /> <fieldset> <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'> <li class='ipsField clear ipsField_checkbox'> <input type="checkbox" name="allow_admin_mail" id="allow_admin_mail" value="1" class="input_check" <if test="defaultAAE:|:$this->request['allow_admin_mail'] || !isset( $this->request['allow_admin_mail'] )">checked='checked'</if> /> <p class='ipsField_content'> <label for='allow_admin_mail'>{$this->lang->words['receive_admin_emails']}</label> </p> </li> <li class='ipsField clear ipsField_checkbox'> <input type='checkbox' name='agree_tos' id='agree_tos' value='1' class='input_check' <if test="checkedTOS:|:$this->request['agree_tos']">checked="checked"</if> /> <p class='ipsField_content'> <label for='agree_tos' <if test="ieDnameClass:|:$inline_errors['dname']">error</if>> <strong>{$this->lang->words['agree_to_tos']} <a href='#' id='tou_link'>{$this->lang->words['terms_of_use']}</a></strong> <if test="ieTOS:|:$inline_errors['tos']"><br /><span class='error'>{$inline_errors['tos']}</span></if> </label> <textarea id='tou' class='input_text' style='width: 350px; height: 100px; display: block;'> {$this->settings['_termsAndConditions']} </textarea> </p> </li> </ul> <script type='text/javascript'> $('tou').hide(); </script> </fieldset> <br /> <fieldset> <input type='submit' class='ipsButton' id='register_submit' value='{$this->lang->words['register']}' /> </fieldset> </div> </div> </form> <script type='text/javascript'> IPB.templates['registration_terms'] = new Template("<h3>{$this->lang->words['reg_terms_popup_title']}</h3><div class='ipsPad' id='tou_popup'>#{content}</div>"); </script> {parse template="registerCoppaStart" group="register" params=""} </div> من برم بگردم ببینم دیگه چی پیدا میکنم بیام مزاحم بشم دوباره -_-
 5. هر دوتاشون چک کرده بودم یکی بودن ! و نمیشد همچنین وقتی می خوای عضو بشی توی انجمن فرم عضویت نمیاد بالا http://tiraajeh.in/i...ection=register تست کن برای شما هم هین طور هست ؟ همچنین توی تاپیک عکس ها وقتی دکمه محبوبیت رو میزنی تصاویر دوبار نشون داده میشه و بعد اینکه صفحه رفرش بشه درست میشه ؟ میشه حلش کرد ؟ برای اون قالی پلاس هم هر چی گشتم چیز درست و حسابی پیدا نکردم
 6. (+_+)

  TB-Hide Content | مخفی کننده محتوا

  نگارش 3.0.3

  20 دریافت

  با استفاده از این هوک می توانید قسمتی از مطلب خود را مخفی کنید و برای مشاهده آن کاربران را مجبور کنید که به پست پاسخ بدهند که در صورت نصب هوک تشکر با تشکر هم می توانند ببینند محتوا را این هوک فارسی شده و با فرض اینکه شما هوک تشکر را نصب می کنید قسمت هایی از این هوک تغییر داده شده هم در زبان و هم در bbcode پس حتما قبل از نصب این هوک ، هوک تشکر را نصب کنید
  رایگان
 7. (+_+)

  تشکر آجاکسی

  نگارش 3.2+

  25 دریافت

  با نصب این هوک تشکر آجاکسی در انجمن شما فعال خواهد شد این هوک فارسی شده هست و تغییرات لازمه برای نمایش درست مقدار و نام تشکر در پست بیت انجام شده همچنین کادر بندی هم اعمال شده که برای کادر بندی می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید و با قرار دادن css توی قسمتی که گفته شده قسمت تشکر ها کادر بندیش مشاهده خواهد شد لینک مطلب کادر بندی
  رایگان
 8. Safe Mode ON نوشته بود توی : System Overview با اینکه توی تنظیملت سرور از مدیریت IPB خاموش کرده بودم تیکت میزنم به هاستینگ ببینم چی میگه ممنون وحید جان بابت راهنمایی ها حالا این safemod به چه درد می خوره
 9. یعنی این پوشه css قالب رو کامل پاک کنم ؟؟ safe mod توی مدیریت IPB خاموش هست باید به پشتیبانی هاست تیکت بزنم ؟ همون طور که گفتم درست بود و مشکلی نداشت قبلا
 10. IP.Board Message Safe Mode Enabled: Skipping Writing CSS Cache Files
 11. امتحان کردم موردی که گفته بودین باز هم نشد قبلا درست بود من کادر بندی هم کردم ولی چند روز که تغییرات اعمال نمیشه هوک تشکر رو نصب کردم همه چیز درست بود کادر بندی هم کاراش رو کرده بودم ولی نشون نمی داد فکر می کردم من خراب کادر بندی کردم ولی توی چنتا قالب دیگه هم تست کردم بازم تغییرات اعمال نمی شد و اینکه حتی کل user info panel هم پاک کردم از کدیریت باز هم مشکلی ایجاد نشد در واقع ارتباط ویرایش گری که توی مدیریت هست با فایلی که توی هاست هست قطع هست یا نمیتونه بنویسه توی اون فایل Global Templates قسمت userInfoPane کجای هاست هست ؟ توی مدیریت میدونم کجاست
 12. /public/style_css/css_8/ipb_styles.css استایل قالب دیدم اون تغییراتی که توی مدیریت زدم اعمال نشده و از اونجا که تغییر دادم و کش مرورگر هم خالی کردم تغییرات اعمال شد حالا چطوریه که قبلا میشد از طریق مدیریت تغییر داد توی قالب و الان نمیشه ؟ و اینکه قسمت های مربوط به قالب user info panel و .. کجای هاست هستن ادرش کجاست که بتونم تغییرش بدم از سی پنل
 13. الان من چند روزی میشه که هر تغییری توی قالب از طریق مدیریت میدم از تغییرات با کادربندی هستم کادر هم بر میدارم کامل و سو می کنم باز میبینم هست یا یه قسمت جدید رو می خوام کادر بندی کنم همه کاراش رو میکنم سیوش میکنم میبینم کادر نیومده دورش توی یه قالب دیگه هم تست کردم کادر بندی نشد این مشکل از سیستم من هست ؟ اعمال نمیشه کش هم خالی می کنم ولی تغییری نمیکنه ؟ سطوح دسترسی رو باید تغییر بدم ؟
 14. به اون فایل htaccess بر نمی گردد مشکل
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.