رفتن به مطلب

مشکلات استفاده از قالب Imperial


ارسال‌های توصیه شده

هر دوتاشون چک کرده بودم یکی بودن ! و نمیشد همچنین

وقتی می خوای عضو بشی توی انجمن فرم عضویت نمیاد بالا

http://tiraajeh.in/i...ection=register

تست کن برای شما هم هین طور هست ؟ همچنین توی تاپیک عکس ها وقتی دکمه محبوبیت رو میزنی تصاویر دوبار نشون داده میشه و بعد اینکه صفحه رفرش بشه درست میشه ؟

میشه حلش کرد ؟

برای اون قالی پلاس هم هر چی گشتم چیز درست و حسابی پیدا نکردم :wub:

ویرایش شده توسط (+_+)
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

هر دوتاشون چک کرده بودم یکی بودن ! و نمیشد همچنین

CSS شما داره از کش خونده می شه به خاطر همین Username و بقیه چیزا همون طوری نشون داده می شه. کش خود سیستم.

تست کن برای شما هم هین طور هست ؟ همچنین توی تاپیک عکس ها وقتی دکمه محبوبیت رو میزنی تصاویر دوبار نشون داده میشه و بعد اینکه صفحه رفرش بشه درست میشه ؟

میشه حلش کرد ؟

این مشکل از قالب هست و من تست کردم ، اگر نسخه جدید این قالب بیاد و این مشکل رو نداشت فارسی می کنم. اگر نسخه جدید تر این قالب رو دارید برای من PM بزنید تا فارسی کنم. قبلش خودتون تست کنید ببینید که این اشکالات رو نداشته باشه.

برای اون قالی پلاس هم هر چی گشتم چیز درست و حسابی پیدا نکردم

از چه نظر؟

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من اومدم و کدهای مربوط به قالب اصلی (مستر ) رو کپی کردم توی قسمت فرم عضویت

Registration Screen -> registerForm

درست شد تا حدودی عضویت و فرم الان نشون داده میشه :wub: اگه میشه بررسی کنین کد های قالب اولیه که پایین گذاشتم رو با کد های قالب ببینین که مشکل چی بوده که فرم عضویت نشون داده نمی شد :wub:

{parse js_module="register"}
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
IPB.register.inSection = "mainform";
IPB.register.nameMaxLength = "{$this->settings['max_user_name_length']}";
IPB.register.allowedChars = "{$this->settings['username_characters']}";
IPB.templates['accept'] = " <span id='[id]_msg' class='reg_msg reg_accept' style='display: none'><img src='{$this->settings['img_url']}/accept.png' alt='' /> [msg]</span>";
IPB.templates['error'] = " <span id='[id]_msg' class='reg_msg reg_error' style='display: none'><img src='{$this->settings['img_url']}/exclamation.png' alt='' /> [msg]</span>";
//]]>
</script>
<div id='register_form'>
<!--<h1 class='ipsType_pagetitle'>{$this->lang->words['ready_register']}</h1>-->
{parse template="registerStepBar" group="register" params="array('register_form' => 'ipsSteps_active', 'confirmation' => '')"}
<if test="registerHasErrors:|:is_array( $general_errors ) && count( $general_errors )">
<div class='message error'>
 {$this->lang->words['following_errors']}
 <ul>
 <foreach loop="general_errors:$general_errors as $r">
  <li>{$r}</li>
 </foreach>
 </ul>
</div>
<br />
</if>
<form action="{parse url="app=core&module=global&section=register" base="public"}" method="post" name="REG" id='register'>
 <input type="hidden" name="termsread" value="1" />
 <input type="hidden" name="agree_to_terms" value="1" />
 <input type="hidden" name="do" value="process_form" />
 <input type="hidden" name="coppa_user" value="{$data['coppa_user']}" />
 <input type='hidden' name='nexus_pass' value='1' />
 <input type='hidden' name='time_offset' id='auto_time_offset' value='0' />
 <input type='hidden' name='dst' id='auto_dst' value='0' />

 <h1 class='maintitle'>
 {$this->lang->words['ready_register']}
 </h1>
 <div class='ipsBox'>

 <div class='ipsBox_container ipsPad'>

  <if test="registerServices:|:IPSLib::fbc_enabled() || IPSLib::twitter_enabled() === true">
 <div class='ipsBox_container ipsBox_notice ipsForm ipsForm_horizontal' id='external_services'>
 <strong class='ipsField_title' id='save_time'>{$this->lang->words['want_to_save_time']}</strong>
 <div class='ipsField_content'>
  <ul class='ipsList_inline'>
  <if test="registerUsingFb:|:IPSLib::fbc_enabled()">
	 <li><a href="{$this->settings['_original_base_url']}/interface/facebook/index.php?_reg=1"><img src="{$this->settings['img_url']}/facebook_login.png" alt="" /></a></li>
  </if>
  <if test="twitterBox:|:IPSLib::twitter_enabled() === true">
	 <li><a href="{$this->settings['_original_base_url']}/interface/twitter/index.php?_reg=1"><img src="{$this->settings['img_url']}/twitter_login.png" alt="" /></a></li>
  </if>
  </ul>
 </div>
 </div>
  </if>

  <if test="registerHasInlineErrors:|:is_array( $inline_errors ) && ( $inline_errors['username'] || $inline_errors['dname'] || $inline_errors['email'] || $inline_errors['password'] )">
 <p class='message error'>{$this->lang->words['reg_errors_found']}</p>
 <br />
  </if>
  <fieldset>
 <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'>
 <li class='ipsField'>
  <p class='ipsField_content'>
  <span class='ipsForm_required ipsType_smaller'>* {$this->lang->words['required_field']}</span>
  </p>
 </li>
 <li class='ipsField clear <if test="ieDnameClass:|:$inline_errors['dname']">error</if>'>
  <label for='display_name' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_choose_dname']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label>
  <p class='ipsField_content'>
  <input type='text' class='input_text' id='display_name' size='45' maxlength='{$this->settings['max_user_name_length']}' value='{$this->request['members_display_name']}' name='members_display_name' /><br />
  <span class='desc primary lighter'>
	 <if test="ieDname:|:$inline_errors['dname']"><span class='error'>{$inline_errors['dname']}<br /></span></if>
	 {parse expression="sprintf( $this->lang->words['dname_desc'], $this->settings['max_user_name_length'])"}
  </span>
  </p>
 </li>
 <li class='ipsField clear <if test="ieEmailClass:|:$inline_errors['email']">error</if>'>
  <label for='email_1' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_enter_email']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label>
  <p class='ipsField_content'>
  <input type='text' id='email_1' class='input_text email' size='45' maxlength='150' name='EmailAddress' value='{$this->request['EmailAddress']}' /><br />
  <if test="ieEmail:|:$inline_errors['email']"><span class='desc'><span class='error'>{$inline_errors['email']}</span></span></if>
  </p>
 </li> 
 <li class='ipsField clear <if test="iePasswordClass:|:$inline_errors['password']">error</if>'>
  <label for='password_1' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_choose_password']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label>
  <p class='ipsField_content'>
  <input type='password' id='password_1' class='input_text password' size='45' maxlength='32' value='{$this->request['PassWord']}' name='PassWord' /><br />
  <span class='desc lighter'><if test="iePassword:|:$inline_errors['password']"><span class='error'>{$inline_errors['password']}<br /></span></if>{$this->lang->words['reg_choose_password_desc']}</span>
  </p>
 </li>
 <li class='ipsField clear'>
  <label for='password_2' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['reg_reenter_password']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label>
  <p class='ipsField_content'>
  <input type='password' id='password_2' class='input_text password' size='45' maxlength='32' value='{$this->request['PassWord_Check']}' name='PassWord_Check' /><br />
  </p>
 </li>
 </ul>
  </fieldset>
  <if test="hasNexusFields:|:!empty( $nexusFields )">
 <script type='text/javascript'>
 var _countriesWithStates = [];
 <foreach loop="statesJs:$nexusStates as $k => $v">
  _countriesWithStates["{$k}"] = 1;
 </foreach>
 </script>
 <hr />
 <fieldset>
 <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'>
  <foreach loop="fields:$nexusFields as $f">
  <if test="isAddressOrPhone:|:in_array( $f['f_column'], array( 'cm_address_1', 'cm_phone' ) )">
	 <br />
  </if>
  <if test="isText:|:$f['f_type'] == 'text'">
	 <li class='ipsField clear'>
	 <label for='{$f['f_column']}' class='ipsField_title'><if test="isAddress1:|:$f['f_column'] == 'cm_address_1'">{$this->lang->words['cm_address']}<else /><if test="isAddress2:|:$f['f_column'] == 'cm_address_2'"> <else />{$f['f_name']}</if></if> <if test="textRequired:|:$f['f_reg_require']"><span class='ipsForm_required'>*</span></if></label>
	 <p class='ipsField_content'>
	  <input type='text' class='input_text' id='{$f['f_column']}' size='25' maxlength='255' value='{$this->request[ $f['f_column'] ]}' name='{$f['f_column']}' />
	 </p>
	 <if test="textErrorMessage:|:$f['f_reg_require'] and $this->request['do'] == 'process_form' and !$this->request[ $f['f_column'] ]">
	  <span class='error'>{$this->lang->words['err_complete_form']}</span>
	 </if>
	 </li>
  </if>
  <if test="isDropdown:|:$f['f_type'] == 'dropdown'">
	 <li class='ipsField clear'>
	 <label for='{$f['f_column']}' class='ipsField_title'>{$f['f_name']} <if test="dropdownRequired:|:$f['f_reg_require']"><span class='ipsForm_required'>*</span></if></label>
	 <div class='ipsField_content'>
	  <select name='{$f['f_column']}' id='{$f['f_column']}' <if test="isCountry:|:$f['f_column'] == 'cm_country'">onchange='states()'</if>>
	  <foreach loop="options:explode( "n", $f['f_extra'] ) as $k => $v">
		 {parse variable="selected" default="" oncondition="$k == $this->request[ $f['f_column'] ] or $v == $this->request[ $f['f_column'] ]" value=" selected='selected'"}
		 <option value='<if test="isCountrySelect:|:$f['f_column'] == 'cm_country'">{$v}<else />{$k}</if>'{parse variable="selected"}><if test="isCountryWords:|:$f['f_column'] == 'cm_country'">{$this->lang->words['nc_'.$v]}<else />{$v}</if></option>
	  </foreach>
	  </select>
	 </div>
	 <if test="dropdownErrorMessage:|:$f['f_reg_require'] and $this->request['do'] == 'process_form' and !$this->request[ $f['f_column'] ]">
	  <span class='error'>{$this->lang->words['err_complete_form']}</span>
	 </if>
	 </li>
  </if>
  <if test="isSpecial:|:$f['f_type'] == 'special'">
	 <li class='ipsField clear'>
	 <label for='cm_state' class='ipsField_title'>{$this->lang->words['cm_state']} <if test="specialRequired:|:$f['f_reg_require']"><span class='ipsForm_required'>*</span></if></label>
	 <div class='ipsField_content'>
	  <input type='text' class='input_text' id='text-states' size='25' name='cm_state' value='{$this->request['cm_state']}' />
	  <foreach loop="statesCountries:$nexusStates as $country => $_states">
	  <select name='_cm_state' id='{$country}-states' class='input_select' style='display:none'>
		 <foreach loop="states:$_states as $s">
		 {parse variable="selected" default="" oncondition="$s[0] == $this->request['cm_state']" value=" selected='selected'"}
		 <option value='{$s[0]}'{parse variable="selected"}>{$s[1]}</option>
		 </foreach>
	  </select>
	  </foreach>
	 </div>
	 <if test="specialErrorMessage:|:$f['f_reg_require'] and $this->request['do'] == 'process_form' and !$this->request[ $f['f_column'] ]">
	  <span class='error'>{$this->lang->words['err_complete_form']}</span>
	 </if>
	 </li>
  </if>
  </foreach>
 </ul>
 </fieldset>
 <script type='text/javascript'>
 function states()
 {
  var c = $('cm_country').value;
  if ( c in _countriesWithStates )
  {
  $( _display ).style.display = 'none';
  $( _display ).name = '_cm_state';

  $( c + '-states' ).style.display = '';
  $( c + '-states' ).name = 'cm_state';

  _display = c + '-states';
  }
  else
  {
  $( _display ).style.display = 'none';
  $( _display ).name = '_cm_state';

  $( 'text-states' ).style.display = '';
  $( 'text-states' ).name = 'cm_state';

  _display = 'text-states';
  }
 }

 var _display = 'text-states';
 states();
 </script>
  </if>  
  <if test="hasCfields:| is_array( $custom_fields['required'] ) && count( $custom_fields['required'] ) ) || ( is_array( $custom_fields['optional'] ) && count( $custom_fields['optional'] ) )">
  <hr />
 <fieldset>
 <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'>
 <if test="reqCfields:|:is_array( $custom_fields['required'] ) && count( $custom_fields['required'] )">
  <foreach loop="custom_required:$custom_fields['required'] as $_field">
  <li class='ipsField clear ipsField_{$_field['type']}'>
	 <label for='cprofile_{$_field['id']}' class='ipsField_title'>{$_field['name']} <span class='ipsForm_required'>*</span></label>
	 <div class='ipsField_content'>
	 {$_field['field']}
	 <if test="reqCfieldDescSpan:|:$_field['desc'] != ''"><br /><span class='desc'>{$_field['desc']}</span></if>
	 </div>
  </li>
  </foreach>
 </if>

 <if test="optCfields:|:is_array( $custom_fields['optional'] ) && count( $custom_fields['optional'] )">
  <foreach loop="custom_optional:$custom_fields['optional'] as $_field">
  <li class='ipsField clear ipsField_{$_field['type']}'>
	 <label for='cprofile_{$_field['id']}' class='ipsField_title'>{$_field['name']}</label>
	 <div class='ipsField_content'>
	 {$_field['field']}
	 <if test="optCfieldDescSpan:|:$_field['desc'] != ''"><br /><span class='desc'>{$_field['desc']}</span></if>
	 </div>
  </li>
  </foreach>
 </if>
 </fieldset>  
  </if>
  <hr />
  {$data['qandaHTML']}
  {$data['captchaHTML']}
  <hr />
  <fieldset>
 <ul class='ipsForm ipsForm_horizontal'>
 <li class='ipsField clear ipsField_checkbox'>
  <input type="checkbox" name="allow_admin_mail" id="allow_admin_mail" value="1" class="input_check" <if test="defaultAAE:|:$this->request['allow_admin_mail'] || !isset( $this->request['allow_admin_mail'] )">checked='checked'</if> />
  <p class='ipsField_content'>
  <label for='allow_admin_mail'>{$this->lang->words['receive_admin_emails']}</label>
  </p>
 </li>
 <li class='ipsField clear ipsField_checkbox'>
  <input type='checkbox' name='agree_tos' id='agree_tos' value='1' class='input_check' <if test="checkedTOS:|:$this->request['agree_tos']">checked="checked"</if> />
  <p class='ipsField_content'>
  <label for='agree_tos' <if test="ieDnameClass:|:$inline_errors['dname']">error</if>>
	 <strong>{$this->lang->words['agree_to_tos']} <a href='#' id='tou_link'>{$this->lang->words['terms_of_use']}</a></strong>
	 <if test="ieTOS:|:$inline_errors['tos']"><br /><span class='error'>{$inline_errors['tos']}</span></if>
  </label>
  <textarea id='tou' class='input_text' style='width: 350px; height: 100px; display: block;'>
	 {$this->settings['_termsAndConditions']}
  </textarea>
  </p>
 </li>
 </ul>
 <script type='text/javascript'>
 $('tou').hide();  
 </script>
  </fieldset>
  <br />
  <fieldset>
 <input type='submit' class='ipsButton' id='register_submit' value='{$this->lang->words['register']}' />
  </fieldset>
 </div>
 </div>
</form>
<script type='text/javascript'>
 IPB.templates['registration_terms'] = new Template("<h3>{$this->lang->words['reg_terms_popup_title']}</h3><div class='ipsPad' id='tou_popup'>#{content}</div>");
</script>
{parse template="registerCoppaStart" group="register" params=""}
</div>

من برم بگردم ببینم دیگه چی پیدا میکنم بیام مزاحم بشم دوباره -_-

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi
من برم بگردم ببینم دیگه چی پیدا میکنم بیام مزاحم بشم دوباره

اختیار داری :wub:

قالب باید ورژن جدیدش رو پیدا کرد ، چون بیت تغییر کرده.

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اختیار داری :wub:

قالب باید ورژن جدیدش رو پیدا کرد ، چون بیت تغییر کرده.

-_- 3.2.3 Marble رو تست کردم با فرم عضویت مشکلی نداشت

فعلا میسازم با همین مشکل عضویت هم که بر طرف شد همچنین اون فرم فراموشی پسود و .. هم چک کردم مشکلی دیگه نبود :wub:

این bbcode wrning o success که اومده توی ادیتور و اون پروژه های سایت رو میشه در اختیار عموم بزارین

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

این bbcode wrning o success که اومده توی ادیتور و اون پروژه های سایت رو میشه در اختیار عموم بزارین

bb code ها رو مشکلی نیست ، ولی بخش پروژه ها هنوز مد نویسی نشده و نیاز به افزودن دستی کد ها داره ، مشکلی نیست؟

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...