رفتن به مطلب

خطای 500 در هنگام ورود به سایت


ارسال‌های توصیه شده

سلام وقت بخیر

انجمن درست کار میکنه و مشکلی نداره اما زمانی که میخوام به عنوان مدیر وارد بشم با این خطای 500 رو برو میشم

log رو بررسی کردم خطا اینه

<?php exit; ?>

Sat, 27 Aug 2022 23:13:22 +0000
SELECT * FROM `core_sessions`  LEFT JOIN `core_members` ON core_members.member_id=core_sessions.member_id WHERE id='q0bpap13rorh0infsvhimsj6hs'
IPS\Db\Exception: Table 'studioi7_forum2.core_sessions' doesn't exist (1146)
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(388): IPS\_Db->preparedQuery()
#1 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(446): IPS\Db\_Select->runQuery()
#2 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(370): IPS\Db\_Select->rewind()
#3 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Store/Database.php(40): IPS\Db\_Select->first()
#4 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Front.php(95): IPS\Session\Store\_Database->loadSession()
#5 [internal function]: IPS\Session\_Front->read()
#6 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Session.php(94): session_start()
#7 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Member/Member.php(160): IPS\_Session::i()
#8 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Advanced/Theme.php(52): IPS\_Member::loggedIn()
#9 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Theme.php(260): IPS\Theme\Advanced\_Theme->__construct()
#10 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Standard.php(54): IPS\_Theme::i()
#11 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(823): IPS\Dispatcher\_Standard::baseCss()
#12 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(79): IPS\Dispatcher\_Front::baseCss()
#13 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Dispatcher.php(110): IPS\Dispatcher\_Front->init()
#14 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/index.php(13): IPS\_Dispatcher::i()
#15 {main}
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/init.php(1015): IPS\_Log::log()
#1 [internal function]: IPS\IPS::exceptionHandler()
#2 {main}

-------------

Sat, 27 Aug 2022 23:13:23 +0000
SELECT * FROM `core_sessions`  LEFT JOIN `core_members` ON core_members.member_id=core_sessions.member_id WHERE id='q0bpap13rorh0infsvhimsj6hs'
IPS\Db\Exception: Table 'studioi7_forum2.core_sessions' doesn't exist (1146)
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(388): IPS\_Db->preparedQuery()
#1 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(446): IPS\Db\_Select->runQuery()
#2 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(370): IPS\Db\_Select->rewind()
#3 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Store/Database.php(40): IPS\Db\_Select->first()
#4 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Front.php(95): IPS\Session\Store\_Database->loadSession()
#5 [internal function]: IPS\Session\_Front->read()
#6 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Session.php(94): session_start()
#7 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Member/Member.php(160): IPS\_Session::i()
#8 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Advanced/Theme.php(52): IPS\_Member::loggedIn()
#9 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Theme.php(260): IPS\Theme\Advanced\_Theme->__construct()
#10 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Standard.php(54): IPS\_Theme::i()
#11 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(823): IPS\Dispatcher\_Standard::baseCss()
#12 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(79): IPS\Dispatcher\_Front::baseCss()
#13 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Dispatcher.php(110): IPS\Dispatcher\_Front->init()
#14 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/index.php(13): IPS\_Dispatcher::i()
#15 {main}
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/init.php(1015): IPS\_Log::log()
#1 [internal function]: IPS\IPS::exceptionHandler()
#2 {main}

-------------

Sat, 27 Aug 2022 23:13:25 +0000
SELECT * FROM `core_sessions`  LEFT JOIN `core_members` ON core_members.member_id=core_sessions.member_id WHERE id='q0bpap13rorh0infsvhimsj6hs'
IPS\Db\Exception: Table 'studioi7_forum2.core_sessions' doesn't exist (1146)
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(388): IPS\_Db->preparedQuery()
#1 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(446): IPS\Db\_Select->runQuery()
#2 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(370): IPS\Db\_Select->rewind()
#3 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Store/Database.php(40): IPS\Db\_Select->first()
#4 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Front.php(95): IPS\Session\Store\_Database->loadSession()
#5 [internal function]: IPS\Session\_Front->read()
#6 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Session.php(94): session_start()
#7 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Member/Member.php(160): IPS\_Session::i()
#8 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Advanced/Theme.php(52): IPS\_Member::loggedIn()
#9 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Theme.php(260): IPS\Theme\Advanced\_Theme->__construct()
#10 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Standard.php(54): IPS\_Theme::i()
#11 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(823): IPS\Dispatcher\_Standard::baseCss()
#12 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(79): IPS\Dispatcher\_Front::baseCss()
#13 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Dispatcher.php(110): IPS\Dispatcher\_Front->init()
#14 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/index.php(13): IPS\_Dispatcher::i()
#15 {main}
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/init.php(1015): IPS\_Log::log()
#1 [internal function]: IPS\IPS::exceptionHandler()
#2 {main}

-------------

Sat, 27 Aug 2022 23:13:25 +0000
SELECT * FROM `core_sessions`  LEFT JOIN `core_members` ON core_members.member_id=core_sessions.member_id WHERE id='q0bpap13rorh0infsvhimsj6hs'
IPS\Db\Exception: Table 'studioi7_forum2.core_sessions' doesn't exist (1146)
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(388): IPS\_Db->preparedQuery()
#1 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(446): IPS\Db\_Select->runQuery()
#2 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(370): IPS\Db\_Select->rewind()
#3 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Store/Database.php(40): IPS\Db\_Select->first()
#4 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Front.php(95): IPS\Session\Store\_Database->loadSession()
#5 [internal function]: IPS\Session\_Front->read()
#6 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Session.php(94): session_start()
#7 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Member/Member.php(160): IPS\_Session::i()
#8 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Advanced/Theme.php(52): IPS\_Member::loggedIn()
#9 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Theme/Theme.php(260): IPS\Theme\Advanced\_Theme->__construct()
#10 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Standard.php(54): IPS\_Theme::i()
#11 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(823): IPS\Dispatcher\_Standard::baseCss()
#12 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(79): IPS\Dispatcher\_Front::baseCss()
#13 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Dispatcher.php(110): IPS\Dispatcher\_Front->init()
#14 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/index.php(13): IPS\_Dispatcher::i()
#15 {main}
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/init.php(1015): IPS\_Log::log()
#1 [internal function]: IPS\IPS::exceptionHandler()
#2 {main}

-------------

Sat, 27 Aug 2022 23:13:28 +0000
SELECT * FROM `core_sessions`  LEFT JOIN `core_members` ON core_members.member_id=core_sessions.member_id WHERE id='4mp3toqcaari3qhoqqilr9q7vm'
IPS\Db\Exception: Table 'studioi7_forum2.core_sessions' doesn't exist (1146)
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(388): IPS\_Db->preparedQuery()
#1 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(446): IPS\Db\_Select->runQuery()
#2 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Db/Select.php(370): IPS\Db\_Select->rewind()
#3 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Store/Database.php(40): IPS\Db\_Select->first()
#4 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Front.php(95): IPS\Session\Store\_Database->loadSession()
#5 [internal function]: IPS\Session\_Front->read()
#6 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Session/Session.php(94): session_start()
#7 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Member/Member.php(160): IPS\_Session::i()
#8 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Standard.php(129): IPS\_Member::loggedIn()
#9 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Front.php(109): IPS\Dispatcher\_Standard->init()
#10 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/system/Dispatcher/Dispatcher.php(110): IPS\Dispatcher\_Front->init()
#11 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/index.php(13): IPS\_Dispatcher::i()
#12 {main}
#0 /home/studioi7/domains/pulsco.ir/public_html/forum/init.php(1015): IPS\_Log::log()
#1 [internal function]: IPS\IPS::exceptionHandler()
#2 {main}

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...