رفتن به مطلب

رفتن به آخرین کامنت در آخرین ارسالها


ارسال‌های توصیه شده

سلام خدمت همه دوستان. قبل از آپدیت رو آیتمای آخرین ارسالهای سایت کلیک میشد میرفت به آخرین کامنت الان میاد اولین. 

البته از افزونه RecentTopic استفاده شده نه خوراک ارسال خود ips

ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن چجوری رو آخرین کامنت بزارم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

به ادمین پنل بروید، سپس به آدرس زیر مراجعه کنید:

Members -> Member Settings -> Profiles -> Profile Settings

در آخر صفحه قسمت Display Settings گزینه When a member clicks an item link را تغییر دهید.

موفق باشید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۰/۴/۳۱ در ۱۵:۰۸، MH۱۱ گفته است:

با سلام

به ادمین پنل بروید، سپس به آدرس زیر مراجعه کنید:

Members -> Member Settings -> Profiles -> Profile Settings

در آخر صفحه قسمت Display Settings گزینه When a member clicks an item link را تغییر دهید.

موفق باشید.

سلام. ممنون. این راه رو قبلا تست کرده بودم. برای لینکهای خود انجمن اکیه اما برا افزونه RecentTopic جواب نمیده.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...

سلام وقت بخیر

از طریق ادمین به ویرایش کدهای قالب برید و مسیر زیر رو دنبال کنید

recenttopics > front > index > recentTopicsRow

محتویاتش رو کامل با کدهای زیر جایگزین کنید ببینید حل میشه ؟

{{$rowIds = array();}}
{{foreach $rows as $row}}
	{{$idField = $row::$databaseColumnId;}}
	{{$rowIds[] = $row->$idField;}}
{{endforeach}}
{{if \count( $rows )}}
	{{$rowCount=0;}}
	{{foreach $rows as $row}}
		{{$rowCount++;}}
		{{$idField = $row::$databaseColumnId;}}
			<li class="ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if settings.rtAuthorPhoto}}authorPhoto{{endif}} {{if $row->unread()}}ipsDataItem_unread{{endif}} {{if method_exists( $row, 'tableClass' ) && $row->tableClass()}}ipsDataItem_{$row->tableClass()}{{endif}} {{if $row->hidden()}}ipsModerated{{endif}}" data-rowID='{$row->$idField}'>
				{{if member.member_id}}
					<div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'>
						{{if $row->unread()}}
							<a href='{$row->url( 'getNewComment' )}' title='{lang="first_unread_post"}' data-ipsTooltip>
								<span class='ipsItemStatus'><i class="fa {{if \in_array( $row->$idField, $table->contentPostedIn )}}fa-star{{else}}fa-circle{{endif}}"></i></span>
							</a>
						{{else}}
							{{if \in_array( $row->$idField, $table->contentPostedIn )}}
								<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_read ipsItemStatus_posted'><i class="fa fa-star"></i></span>
							{{else}}
								&nbsp;
							{{endif}}
						{{endif}}
					</div>
				{{endif}}
        {{if settings.rtAuthorPhoto}}
						<div class='ipsDataItem_icon ipsType_blendLinks' style="width: 30px;">
							{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->author(), 'tiny'"}
						</div>
				{{endif}}
				<div class='ipsDataItem_main'>
					
					<h4 class='ipsDataItem_title ipsContained_container'>
						{{if $row->locked()}}
							<span>
								<i class='ipsType_medium fa fa-lock' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locked"}'></i>
							</span>	
							{{if $row->topic_open_time && $row->topic_open_time > time()}}
								<span><strong class='ipsType_small ipsType_noBreak' data-ipsTooltip title='{lang="topic_unlocks_at" sprintf="\IPS\DateTime::ts( $row->topic_open_time )->relative(), \IPS\DateTime::ts( $row->topic_open_time )->localeTime( FALSE )"}'>{lang="topic_unlocks_at_short" sprintf="\IPS\DateTime::ts($row->topic_open_time)->relative(1)"}</strong>&nbsp;&nbsp;</span>
							{{endif}}
						{{elseif !$row->locked() && $row->topic_close_time && $row->topic_close_time > time()}}
							<span><strong class='ipsType_small ipsType_noBreak' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locks_at" sprintf="\IPS\DateTime::ts( $row->topic_close_time )->relative(), \IPS\DateTime::ts( $row->topic_close_time )->localeTime( FALSE )"}'><i class='fa fa-clock-o'></i> {lang="topic_locks_at_short" sprintf="\IPS\DateTime::ts($row->topic_close_time)->relative(1)"}</strong>&nbsp;&nbsp;</span>
						{{endif}}

						{{if $row->isSolved()}}
							<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="this_is_solved"}'><i class='fa fa-check'></i></span></span>
						{{endif}}

						{{if $row->mapped('poll')}}
							<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_neutral" data-ipsTooltip title='{lang="topic_has_poll"}'><i class='fa fa-question'></i></span></span>
						{{endif}}
						
						{{if $row->mapped('pinned') || $row->mapped('featured') || $row->hidden() === -1 || $row->hidden() === 1}}
							{{if $row->hidden() === -1}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$row->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span></span>
							{{elseif $row->hidden() === 1}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span></span>
							{{endif}}							
							{{if $row->mapped('pinned')}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span></span>
							{{endif}}
							{{if $row->mapped('featured')}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span></span>
							{{endif}}
						{{endif}}
										
						{{if $row->prefix()}}
							<span>{template="prefix" group="global" app="core" params="$row->prefix( TRUE ), $row->prefix()"}</span>
						{{endif}}						
						
						<span class='ipsType_break ipsContained'>
							<a href='{$row->url( 'getNewComment' )}' class='' title='{{if $row->mapped('title')}}{$row->mapped('title')}{{else}}{lang="content_deleted"}{{endif}} {{if $row->canEdit()}}{lang="click_hold_edit"}{{endif}}' {{if $row->tableHoverUrl and $row->canView()}} data-ipsHover data-ipsHover-target='{$row->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5'{{endif}}{{if $row->canEdit()}} data-role="editableTitle"{{endif}}>
								<span>
									{{if $row->mapped('title') or $row->mapped('title') == 0}}{$row->mapped('title')}{{else}}<em class="ipsType_light">{lang="content_deleted"}</em>{{endif}}
								</span>
							</a>

							{{if $row->commentPageCount() > 1}}
								{$row->commentPagination( array(), 'miniPagination' )|raw}
							{{endif}}
						</span>
					</h4>
					<div class='ipsDataItem_meta ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>
						<span>
							{lang="byline_itemprop" htmlsprintf="$row->author()->link()"}
						</span>{datetime="$row->mapped('date')" lowercase="true"}
						{lang="in"} <a href="{$row->container()->url()}">{$row->container()->_title}</a>
						<ul class='ipsList_inline ipsClearfix ipsType_light'>
							{{if $row->isQuestion()}}
								{{if $row->topic_answered_pid}}
									<li class='ipsType_success'><i class='fa fa-check-circle'></i> <strong>{lang="answered"}</strong></li>
								{{else}}
									<li class='ipsType_light'><i class='fa fa-question'></i> {lang="awaiting_answer"}</li>
								{{endif}}
							{{endif}}
						</ul>
						{{if \count( $row->tags() )}}
							&nbsp;&nbsp;
							{template="tags" group="global" app="core" params="$row->tags(), true"}
						{{endif}}
					</div>
				</div>
				<ul class='ipsDataItem_stats'>
					{{foreach $row->stats(FALSE) as $k => $v}}
						<li {{if $k == 'num_views'}}class='ipsType_light'{{elseif \in_array( $k, $row->hotStats )}}class="ipsDataItem_stats_hot" data-text='{lang="hot_item"}' data-ipsTooltip title='{lang="hot_item_desc"}'{{endif}}>
							<span class='ipsDataItem_stats_number'>{number="$v"}</span>
							<span class='ipsDataItem_stats_type'>{lang="{$k}" pluralize="$v"}</span>
							{{if ( $k == 'forums_comments' OR $k == 'answers_no_number' ) && \IPS\forums\Topic::modPermission( 'unhide', NULL, $row->container() ) AND $unapprovedComments = $row->mapped('unapproved_comments')}}
								&nbsp;<a href='{$row->url()->setQueryString( 'queued_posts', 1 )}' class='ipsType_warning ipsType_small ipsPos_right ipsResponsive_noFloat' data-ipsTooltip title='{lang="queued_posts_badge" pluralize="$row->topic_queuedposts"}'><i class='fa fa-warning'></i> <strong>{$unapprovedComments}</strong></a>
							{{endif}}
						</li>
					{{endforeach}}
				</ul>
				<ul class='ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto ipsType_blendLinks'>
					<li>
						{{if $row->mapped('num_comments')}}
							{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->lastCommenter(), 'tiny'"}
						{{else}}
							{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->author(), 'tiny'"}
						{{endif}}
					</li>
					<li>
						{{if $row->mapped('num_comments')}}
							{$row->lastCommenter()->link()|raw}
						{{else}}
							{$row->author()->link()|raw}
						{{endif}}
					</li>
					<li class="ipsType_light">
						<a href='{$row->url( 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>
							{{if $row->mapped('last_comment')}}{datetime="$row->mapped('last_comment')"}{{else}}{datetime="$row->mapped('date')"}{{endif}}
						</a>
					</li>
				</ul>
				{{if $table->canModerate()}}
					<div class='ipsDataItem_modCheck'>
						<span class='ipsCustomInput'>
							<input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$row->$idField}]" data-actions="{expression="implode( ' ', $table->multimodActions( $row ) )"}" data-state='{{if $row->tableStates()}}{$row->tableStates()}{{endif}}'>
							<span></span>
						</span>
					</div>
				{{endif}}
			</li>
	{{endforeach}}
{{endif}}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۰/۵/۱۰ در ۱۲:۱۴، علی یوسفلاوی گفته است:

سلام وقت بخیر

از طریق ادمین به ویرایش کدهای قالب برید و مسیر زیر رو دنبال کنید

recenttopics > front > index > recentTopicsRow

محتویاتش رو کامل با کدهای زیر جایگزین کنید ببینید حل میشه ؟

 

خیلی ممنونم جناب یوسفلاوی عزیز. اما این کدها ظاهرا مال یه افزونه دیگه اس. افزونه ای که ما داریم mdmxRecentTopics هست. و این مسیر رو نداره. مسیر زیر رو داره

core > plugins > mdmxRecentTopicsRow  و کدهاشم به صورت زیره.

{{$idField = $topic::$databaseColumnId;}}
{{$iPosted = isset( $topic->contentPostedIn ) ? $topic->contentPostedIn : ( $topic AND method_exists( $topic, 'container' ) AND $topic->container() !== NULL ) ? $topic->container()->contentPostedIn() : array();}}
<li id='recentTopics_tid_{$topic->tid}' data-tid="{$topic->tid}" data-timestamp="{{if $topic->mapped('last_comment')}}{$topic->mapped('last_comment')}{{else}}{$topic->mapped('date')}{{endif}}" class="ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if $topic->unread()}}ipsDataItem_unread{{endif}} {{if method_exists( $topic, 'tableClass' ) && $topic->tableClass()}}ipsDataItem_{$topic->tableClass()}{{endif}} {{if $topic->hidden()}}ipsModerated{{endif}}">
	{{if $showReadMarkers}}
	{{if $topic->unread()}}
	<div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'>
		<a href='{$topic->url( 'getNewComment' )}' title='{lang="first_unread_post"}' data-ipsTooltip>
		<span class='ipsItemStatus'><i class="fa {{if in_array( $topic->$idField, $iPosted )}}fa-star{{else}}fa-circle{{endif}}"></i></span>
		</a>
	</div>
	{{else}}
	{{if in_array( $topic->$idField, $iPosted )}}
	<div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'>
		<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_read ipsItemStatus_posted'><i class="fa fa-star"></i></span>
	</div>
	{{else}}
	<div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'>&nbsp;</div>
	{{endif}}
	{{endif}}
	{{endif}}
	<div class='ipsDataItem_main'>
		<h4 class='ipsDataItem_title ipsType_break'>
			{{if $topic->locked()}}
			<i class='fa fa-lock' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locked"}'></i>
			{{endif}}
			{{if $topic->prefix()}}
			{template="prefix" group="global" app="core" params="$topic->prefix( TRUE ), $topic->prefix()"}
			{{endif}}
			<a href='{$topic->url()}' {{if $topic->canView()}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{$topic->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5' {{endif}}>
				{{if $topic->isQuestion()}}
				<strong class='ipsType_light'>{lang="question_title"}:</strong>
				{{endif}}
				<span itemprop="name">
					{{if $topic->mapped('title')}}{wordbreak="$topic->mapped('title')"}{{else}}<em class="ipsType_light">{lang="content_deleted"}</em>{{endif}}
				</span>
			</a>
			{{if $topic->mapped('pinned') || $topic->mapped('featured') || $topic->hidden() === -1 || $topic->hidden() === 1}}
				<span>
					{{if $topic->hidden() === -1}}
						<span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$topic->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span>
					{{elseif $topic->hidden() === 1}}
						<span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span>
					{{endif}}
					{{if $topic->mapped('pinned')}}
						<span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span>
					{{endif}}
					{{if $topic->mapped('featured')}}
						<span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span>
					{{endif}}
				</span>
			{{endif}}
		</h4>
		{{if $topic->commentPageCount() > 1}}
		{$topic->commentPagination( array(), 'miniPagination' )|raw}
		{{endif}}
		<div class='ipsDataItem_meta ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>
			{lang="byline" htmlsprintf="$topic->author()->link()"} {datetime="$topic->mapped('date')"}
			{{if \IPS\Request::i()->controller != 'forums'}}
			{lang="in"} <a href="{$topic->container()->url()}">{$topic->container()->_title}</a>
			{{endif}}
			{{if count( $topic->tags() )}}
			&nbsp;&nbsp;
			{template="tags" group="global" app="core" params="$topic->tags(), true, true"}
			{{endif}}
		</div>
		<ul class='ipsList_inline ipsClearfix ipsType_light'>
			{{if $topic->isQuestion()}}
			{{if $topic->topic_answered_pid}}
			<li class='ipsType_success'><i class='fa fa-check-circle'></i> <strong>{lang="answered"}</strong></li>
			{{else}}
			<li class='ipsType_light'><i class='fa fa-question'></i> {lang="awaiting_answer"}</li>
			{{endif}}
			{{endif}}
		</ul>
	</div>
	<ul class='ipsDataItem_stats'>
		{{if $topic->isQuestion()}}
		<li>
			<span class='ipsDataItem_stats_number'>{{if $topic->question_rating}}{$topic->question_rating}{{else}}0{{endif}}</span>
			<span class='ipsDataItem_stats_type'>{lang="votes_no_number" pluralize="$topic->question_rating"}</span>
		</li>
		{{foreach $topic->stats(FALSE) as $k => $v}}
		{{if $k == 'forums_comments' OR $k == 'answers_no_number'}}
		<li>
			<span class='ipsDataItem_stats_number'>{number="$v"}</span>
			<span class='ipsDataItem_stats_type'>{lang="answers_no_number" pluralize="$v"}</span>
		</li>
		{{endif}}
		{{endforeach}}
		{{else}}
		{{foreach $topic->stats(FALSE) as $k => $v}}
		<li {{if $k == 'num_views'}}class='ipsType_light'{{elseif in_array( $k, $topic->hotStats )}}class="ipsDataItem_stats_hot" data-text='{lang="hot_item"}' data-ipsTooltip title='{lang="hot_item_desc"}'{{endif}}>
		<span class='ipsDataItem_stats_number'>{number="$v"}</span>
		<span class='ipsDataItem_stats_type'>{lang="{$k}" pluralize="$v"}</span>
		</li>
		{{endforeach}}
		{{endif}}
	</ul>
	<ul class='ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto'>
		<li>
			{{if $topic->mapped('num_comments')}}
			{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$topic->lastCommenter(), 'tiny'"}
			{{else}}
			{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$topic->author(), 'tiny'"}
			{{endif}}
		</li>
		<li>
			{{if $topic->mapped('num_comments')}}
			{$topic->lastCommenter()->link()|raw}
			{{else}}
			{$topic->author()->link()|raw}
			{{endif}}
		</li>
		<li class="ipsType_light">
			<a href='{$topic->url( 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>
			{{if $topic->mapped('last_comment')}}{datetime="$topic->mapped('last_comment')"}{{else}}{datetime="$topic->mapped('date')"}{{endif}}
			</a>
		</li>
	</ul>
</li>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پس کد زیر رو تغییر بدید :

			<a href='{$topic->url()}' {{if $topic->canView()}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{$topic->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5' {{endif}}>

تغییر داده بشه به

			<a href='{$topic->url('getNewComment')}' {{if $topic->canView()}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{$topic->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5' {{endif}}>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...