رفتن به مطلب

کادر بندی اطلاعات کاربری به شکل فوق العاده زیبا ( جدید )


MyAriaMv

ارسال‌های توصیه شده

سلام و خسته نباشید خدمت همه !

خب تو این آموزش قصد دارم بهتون یاد بدم چجوری مثه عکس زیر یه پست بیت توپ و خفن داشته باشین ! :D

postbit-ariamv.thumb.jpg.58ddee57e23df08fa042d9792f5b9274.jpg

یا به صورت زنده میتونید از انجمن بنده ببینید : https://forum.ariamv.ir/topic/105-کادر-بندی-اطلاعات-کاربری-به-شکل-فوق-العاده-زیبا/

 

قبل از شروع از کدها و... یه بک آپ ( BackUp ) بگیرید ! که اگه مشکلی پیش اومد و... بتونید برگردونید !

به قسمت شخصی سازی / پوسته ها / ویرایش HTML و CSS برید و کلمه postContainer رو جستجو کنید و کدهای زیر رو با کدهای موجود جایگزین کنید !

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox ipsResponsive_pull {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}} {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}} {{if ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid )}}ipsComment_solved{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}

	{{if $comment->author()->hasHighlightedReplies() || ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid ) || $comment->isFeatured() || ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) }}
		<div class='ipsResponsive_showPhone ipsComment_badges'>
			<ul class='ipsList_reset ipsFlex ipsFlex-fw:wrap ipsGap:2 ipsGap_row:1'>
				{{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_highlightedGroup'>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->name" raw="true"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid )}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_positive ipsBadge_reverse'><i class='fa fa-check'></i> {lang="this_is_a_solved_post"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if $comment->isFeatured()}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_popular'>{lang="this_is_a_featured_post"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) }}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_popular'>{lang="this_is_a_popular_post"}</strong></li>
				{{endif}}
			</ul>
		</div>
	{{endif}}

	<div class='cAuthorPane_mobile ipsResponsive_showPhone'>
		<div class='cAuthorPane_photo'>
			{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			{{if $comment->author()->modShowBadge()}}
			<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--moderator" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_moderator" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
			{{elseif $comment->author()->joinedRecently()}}
			<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--new" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_new_badge" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
			{{endif}}
		</div>
		<div class='cAuthorPane_content'>
			<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_break ipsType_blendLinks ipsTruncate ipsTruncate_line'>
				{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), TRUE"}
				<span class='ipsMargin_left:half'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span>
			</h3>
			<div class='ipsType_light ipsType_reset'>
				<a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->$idField ) )}' class='ipsType_blendLinks'>{$comment->dateLine()|raw}</a>
				{{if $comment->ip_address and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_use_ip_tools') and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) )}}
					&middot; <a class='ipsType_blendLinks ipsType_light ipsType_noUnderline ipsType_noBreak' href="{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=ip_tools&ip=$comment->ip_address" seoTemplate="modcp_ip_tools"}" data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='{$comment->$idField}_ip_menu'>{lang="ip_short"} <i class='fa fa-angle-down'></i></a>
				{{endif}}
			</div>
		</div>
	</div>
<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'>
     <div class='author_info'>
<div class="ariamv-container" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person">
 
<div class="cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break user-ariamvxz" class="pContainer_Button">  

{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}

</div>
 
<span class='ariamv-rank'>
{{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
<m data-role='rank-image'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</m>
{{endif}}
</span>
 
<div class='cAuthorPane_photo'>
 
{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
</div>
            

            

            
            


<div class="ariamv-send-topic">
 
 
<div title="تاپیک ها" data-ipsTooltip class="ariamv-send-topic-container">
<div>
<span class="ariamv-send-topic-t"><i class="fa fa-comments" style="background:#3d9aeb;"></i></span>
</div>
<span style="font-size: 12px;color:#a0afce;"> {{if $comment->author()->member_id}}{{$where[] = "starter_id = " . $comment->author()->member_id;}}
{{$author_topics = \IPS\forums\Topic::getItemsWithPermission( $where, NULL, 0 );}}
{{$topics_count = count($author_topics);}} {$topics_count} {{endif}}</span>
</div>
 
 
<div title="اعتبار" data-ipsTooltip class="ariamv-send-topic-container">
<div>
<span class="ariamv-send-topic-t"><i class="fa fa-heart" style="background:#46cb0b;"></i></span>
</div>
<span style="font-size: 12px;color:#a0afce;">{$comment->author()->member_posts}</span>
</div>
 
<div title="ارسال ها" data-ipsTooltip class="ariamv-send-topic-container">
<div>
<span class="ariamv-send-topic-t"><i class="fa fa-pencil-square-o" style="background:#585afe;"></i></span>
</div>
<span style="font-size: 12px;color:#a0afce;">{$comment->author()->member_posts}</span>
</div>
</div>           

<li class="ariamv-user">
<span class="ariamv-user-left"><i class="fa fa-user-circle"></i> گروه کاربری : </span>
<span class="ariamv-user-right" style="color:#fff">{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}
{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
{{endif}}</span>
</li>
<li class="ariamv-user">
<span class="ariamv-user-left"><i class="fa fa-trophy fa-lg"></i> {lang="members_days_won_count"} :</span>
<span class="ariamv-user-right" style="color:#f5d285;font-weight:700;">{number="$comment->author()->getReputationDaysWonCount()"}</span>
</li>
<li class="ariamv-user">
<span class="ariamv-user-left"><i class="fa fa-bell-o" aria-hidden="true"></i> وضعیت : </span>
<span class="ariamv-user-right">{{if $comment->author()->isOnline()}}<i title="آنلاین" data-ipsTooltip class="fa fa-toggle-on" style="color:#46cb0b;font-size: 16px;"></i>{{else}}<i title="آفلاین" data-ipsTooltip class="fa fa-toggle-off" style="color:#e74c3c;font-size: 16px;"></i>{{endif}}</span>
</li>
 
{{if $comment->author()->bday_day AND $comment->author()->bday_month AND $comment->author()->bday_year}}
<li class="ariamv-user">
<span class="ariamv-user-left"><i class="fa fa-birthday-cake"></i> سن : </span>
<span class="ariamv-user-right">{$comment->author()->age()}</span>
</li>
{{endif}}
 

<li class="ariamv-user">
<span class="ariamv-user-left"><i class="fa fa-eye"></i> آخرین فعالیت : </span>
<span class="ariamv-user-right">{{if $comment->author()->last_activity}}{datetime="$comment->author()->last_activity"}{{else}}{lang="never"}{{endif}}</span>
</li>
 

<li class="ariamv-user">
<span class="ariamv-user-left"><i class="fa fa-sign-in"></i> تاریخ عضویت : </span>
<span class="ariamv-user-right">{datetime="$comment->author()->joined" dateonly="true"}</span>
</li>

<div>        
<div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
 <br>
 
      <div class="ariamv-f-pm">
     <div class="ariamv-f-pm-link">
     {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id != $comment->author()->member_id}}
     {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id != $comment->author()->member_id and ( !$comment->author()->members_bitoptions['pp_setting_moderate_followers'] or \IPS\Member::loggedIn()->following( 'core', 'member', $comment->author()->member_id ) )}}
     {{$memberFollowers = $comment->author()->followers();}}
     {{if member.member_id}}
         {{if member.following( 'core', 'member', $comment->author()->member_id )}}
         <a href="{url="app=core&module=system&section=notifications&do=follow&follow_app=core&follow_area=member&follow_id={$comment->author()->member_id}"}" title="{lang="following_this_member"}" data-ipsTooltip class="ariamv-f-pm-container" data-role="followButton" data-ipsHover data-ipsHover-cache='false' data-ipsHover-onclick><i class="fa fa-user-times"></i></a>
         {{else}}
         <a href="{url="app=core&module=system&section=notifications&do=follow&follow_app=core&follow_area=member&follow_id={$comment->author()->member_id}"}" title="{lang="follow_this_member"}" data-ipsTooltip class="ariamv-f-pm-container" data-role="followButton" data-ipsHover data-ipsHover-cache='false' data-ipsHover-onclick><i class="fa fa-user-plus"></i></a>
         {{endif}}
     {{endif}}
     {{endif}}
     {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id && !$comment->author()->members_disable_pm and !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}}
     <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose&to={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}" title="ارسال پیام به کاربر" data-ipsTooltip class='ariamv-f-pm-container'><i class="fa fa-paper-plane"></i></a>
     {{endif}}
     {{endif}}
</div></div>
</aside>
<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
</div>
</article>

دوباره به قسمت شخصی سازی / پوسته ها / ویرایش HTML و CSS برید و کلمه custom.css رو جستجو کنید و کدهای زیر رو بهش اضافه کنید !

.cAuthorPane {
padding: 10px !important;
}
.author_info {
margin-top: 14px
}
aside.IPSComment_author.cAuthorPane.IPSColumn.IPSColumn_medium {
width: 220px;
}
.ariamv-container {
padding: 2px;
background-color: #fff;
margin: -10px 0px 12px 0px;
}
.ariamv-rank img{
margin-bottom:6px;
}
.ariamv-send-topic {
overflow: hidden;
padding: 8px 0;
margin-top: 6px;
border-radius:24px 0px 24px 0px;
border:none
}
.ariamv-send-topic i{
width: 39px;
height: 39px;
line-height: 36px;
text-align: center;
background: #3d9aeb;
border-radius:66px;
display: inline-block;
color: #FFFFFF;
font-size: 20px;margin-bottom:2px;
}
.ariamv-send-topic-container {
width: 33.3333333333%;
float: left;
}
.ariamv-send-topic-t {
color: #384764;
font-weight:500;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
}
.user-ariamvxz i{
font-size:16px;
margin-top:-8px
}
.ariamv-user {
display: inline-block;
width: 100%;
color:#68799d;
font-weight:500;
padding: 10px 4px;
border-radius: 6px;
border-bottom: 2px solid #ecf0f1;
margin-right:-4px
}
.ariamv-user:hover {
border-bottom: 2px solid #3d9aeb;
}
.ariamv-ups{
display: inline-block;
width: 100%;
margin-top: 4px;
margin-bottom: 10px;
border-radius: 6px;
}
.ariamv-user-left {
font-size: 12px;
float: right;
text-align: right;
margin-right: 3px;
margin-left: 0;
width: auto !important;
}
.ariamv-user-left i{
color:#a0afce;
opacity:.6;
margin-left:2px;
}
.ariamv-user-right {
float: left;
color:#a0afce;
font-size: 11px;
}
.ariamv-on-off{
color:#15e615
}
.ariamv-f-pm-link {
text-align: center;
}
.ariamv-f-pm {
margin: 4px 0;
}
.ariamv-f-pm-container {
width: 34px;
height: 34px;
line-height: 29px;
margin: 0 2px;
text-align: center;
background: #3d9aeb;
border-radius:66px;
display: inline-block;
color: #FFFFFF;
font-size: 15px;
}
.ariamv-f-pm-container:hover {
color: #FFFFFF;
}

 

ذخیره کنید و تمام !

فقط اینکه تو دمو ما عکس پروفایل رو با استفاده از یه سری کد و... بزرگ کردیم ! ( اگه مورد استقبال قرار گرفت آموزش بزرگ کردن عکس پروفایل بدون افت کیفیت رو میذارم براتون ! )

امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره !

ویرایش شده توسط MyAriaMv
 • تشکر 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام و درود. من انجام دادم متاسفانه به هم ریخت.

۴ دقیقه قبل، AnswerCenter.ir گفته است:

سلام و درود. من انجام دادم متاسفانه به هم ریخت.

 

Screenshot from 2021-05-21 11-35-50.png

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 ساعت قبل، AnswerCenter.ir گفته است:

سلام و درود. من انجام دادم متاسفانه به هم ریخت.

سلام ، نقل قول پایین توضیح دادم !

9 ساعت قبل، محمدآبادی گفته است:

با سپاس

واسه من هم به همین صورت در اومد:

سلام ، ببخشید بنده کد رو اشتباه گذاشته بودم !

برید پست اول کد رو دوباره کپی کنید و ببینید اوکی شده یا نه ! ( تست کردم ایندفه اوکی بود ! )

ویرایش شده توسط MyAriaMv
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر

درست شد؛ فقط یک مشکل هست:

وقتی این کدها رو جایگزین می‌کنم، پست‌های مهمان حذف میشه و این ارور رو به‌جاش نمایش میده:

121212.PNG.c3bbaab74eb231f136cb4c300742df50.PNG

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱۲ ساعت قبل، محمدآبادی گفته است:

با تشکر

درست شد؛ فقط یک مشکل هست:

وقتی این کدها رو جایگزین می‌کنم، پست‌های مهمان حذف میشه و این ارور رو به‌جاش نمایش میده:

سلام !

ممنون بابت اطلاع ، این مشکل هم حل شد ! ( کدهایه جدید جایگزین کدهایه قبلی تو پست اول شدن )

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سپاس فراوان ok شد

فقط یک مسئله:

وقتی از طریق: کاربران » نمایه‌ها » گزینه‌های نمایه، گزینه‌ای (مثلاً سایت کاربر) رو اضافه کنیم و حالتِ «نمایش با محتوای ارسالی کاربر» رو روی «نمایش به همه» بذاریم، پس از جایگزین‌کردنِ این کد، دیگه نمایش داده نمیشه!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، محمدآبادی گفته است:

با سپاس فراوان ok شد

فقط یک مسئله:

وقتی از طریق: کاربران » نمایه‌ها » گزینه‌های نمایه، گزینه‌ای (مثلاً سایت کاربر) رو اضافه کنیم و حالتِ «نمایش با محتوای ارسالی کاربر» رو روی «نمایش به همه» بذاریم، پس از جایگزین‌کردنِ این کد، دیگه نمایش داده نمیشه!

سلام ! چون خودم از custom field استفاده نمیکنم این مورد رو یادم رفته بود کدشو اضافه کنم !

کدایه پست اول آپدیت شد ! تست کنید ببینید اوکی شده !؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۳۵ دقیقه قبل، MyAriaMv گفته است:

کدایه پست اول آپدیت شد ! تست کنید ببینید اوکی شده !؟

درودها 🌺 بسیار عالی

فقط اگه استایلش هم با سایر گزینه‌ها یکی میشد بهتر بود

الآن رنگش مشکل و وسط‌چین هست و یک نقطه خارج کادر بهشون اضافه میشه

002.png.034ac34d5bcc26d16058d549ec08250d.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۲۱ دقیقه قبل، محمدآبادی گفته است:

درودها 🌺 بسیار عالی

فقط اگه استایلش هم با سایر گزینه‌ها یکی میشد بهتر بود

الآن رنگش مشکل و وسط‌چین هست و یک نقطه خارج کادر بهشون اضافه میشه

خب اونارو دوباره باید واسشون استایل نوشت و...

برای حذف اون دایره هم میتونی از کد زیر استفاده کنی !

.cAuthorPane li {list-style-type: none;color:#000;}

با تغییر 000 هم میتونی رنگ مورد نظرت رو بدی بهش !

ویرایش شده توسط MyAriaMv
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...