رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴بیلد ۵
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...
Arash.Ranjbar

.::|>آموزش نال کردن نسخه های 4 IPS<|::.

پست های پیشنهاد شده

سلام خدمت دوستان گرامی

تو این آموزش می خوام بهتون یاد بدم که چطور میتونین نسخه های 4 IPS رو نال کنین. البته نسخه های موجود در این انجمن و انجمن سازهایی که شما دارین استفاده می کنین همشون نال شده هستن و نیازی نیست که این آموزش رو انجام بدین. این آموزش به درد کسایی میخوره که که نسخه ارجینال محصول رو داره و میخواد نال بکنه. خب بریم سراغ آموزش

کدها و خطها ممکن است در نسخه های قبل و جدید متفاوت باشد اما ماهیت و روش کار یکیه!!!

خب اول از همه شما نیاز به یک ویرایشگر کدها و فایل IPS دارین. کلا ما برای نال کردن 24 فایل را ادیت خواهیم کرد.

وارد فایل IPS بشید و مسیرهایی که مشون دادمو پیدا و ویرایش کنید!!

1. admin \ install \ html \ global \ globalTemplate.phtml

کد زیر را پیدا کنید: (23)

<body class='ipsApp ipsApp_installer'>

بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:

<script>
      $(document).ready(function(){
       $('input[name="diagnostics_reporting_checkbox"]').attr("disabled","disabled");
      });
</script>

2. admin \ install \ lang.php

تقریبا در خط 113 کد زیر را پیدا کنید: (133)

'diagnostics_reporting_desc'    => "Help Invision Community improve by automatically sending usage and diagnostic information. The data sent does not contain any private information about your users or your community.",

و با کد زیر جایگزین کنید:

'diagnostics_reporting_desc'    => "NULLED Release, diagnostic does not work",

3. admin\upgrade\html\global\globalTemplate.phtml

کد زیر را پیدا کنید: (24)

<body class='ipsApp ipsApp_installer'>

بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:

<script>
    $(document).ready(function(){
    $('input[name="101079_diagnostics_reporting_checkbox"]').attr("disabled","disabled");
    });
</script>

4. admin \ upgrade \ lang.php

کد زیر را پیدا کنید: (526)

'101079_diagnostics_reporting_desc'    => "Help Invision Community improve by automatically sending usage and diagnostic information. The data sent does not contain any private information about your users or your community.",

و با کد زیر جایگزین کنید:

'101079_diagnostics_reporting_desc'    => "NULLED Release, diagnostic does not work",

5. applications\calendar\data\settings.json

کد زیر را پیدا کنید: (30-33)

{
  "key": "ipb_calendar_mon",
  "default": "0"
},

و با کد زیر جایگزین کنید:

{
  "key": "ipb_calendar_mon",
  "default": "1"
},

6. applications \ core \ data \ lang.xml

کد زیر را پیدا کنید: (4)

<word key="__app_core" js="0">System</word>

بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:

<word key="__null_alert" js="0">This distribution is NULLED! You can't use this function.</word>

7. applications \ core \ data \ schema.json

کد زیر را پیدا کنید: (3061-3063)

"g_edit_cutoff": "5",
"g_photo_max_vars": "500:170:170",
"g_dohtml": "0",

و با کد زیر جایگزین کنید:

"g_edit_cutoff": "0",
"g_photo_max_vars": "1024:500:500",
"g_dohtml": "1",

8. applications\core\data\settings.json

کد زیر را پیدا کنید: (438 - 442)

{
  "key": "ipb_reg_number",
  "default": ""
},

و با کد زیر جایگزین کنید:

{
    "key": "ipb_reg_number",
    "default": "LICENSE KEY GOES HERE!-123456789"
  },
  {
    "key": "ipb_license_active",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_cloud",
    "default": "0"
  },
  {
    "key": "ipb_license_url",
    "default": "https:\/\/www.invisionpower.com\/buy\/self-hosted"
  },
  {
    "key": "ipb_license_test_url",
    "default": "http:\/\/community.invisionpower.com"
  },
  {
    "key": "ipb_license_expires",
    "default": "09 MAR 2037"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_forums",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_calendar",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_blog",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_gallery",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_downloads",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_cms",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_nexus",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_product_copyright",
    "default": "1"
  },
  {
    "key": "ipb_license_chat_limit",
    "default": "0"
  },
  {
    "key": "ipb_license_support",
    "default": "N/A"
  },

کد زیر را پیدا کنید: (473 - 477)

{
  "key": "ipsgeoip",
  "default": "1"
},

و با کد زیر جایگزین کنید:

{
  "key": "ipsgeoip",
  "default": "0"
},

کد زیر را پیدا کنید: (894 - 897)

{
  "key": "signatures_enabled",
  "default": "0"
},

و با کد زیر جایگزین کنید:

{
  "key": "signatures_enabled",
  "default": "1"
},

9. applications\core\data\theme.xml

کد زیر را پیدا کنید: (17480)

{{if !is_int( $connectionCheckResult )}}

و با کد زیر جایگزین کنید:

{{if is_int( $connectionCheckResult )}}

کد زیر را پیدا کنید: (17494 - 17508)

{{if abs( $connectionCheckResult - time() ) > 30}}
          {{$fails = TRUE;}}
          <li class="ipsDataItem">
            <div class="ipsDataItem_icon ipsType_warning ipsPos_top ipsType_large"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
            <div class="ipsDataItem_generic ipsType_warning">
              <div>{lang="server_time_fail"}</div>
              <a href="{url="app=core&module=support&controller=support&do=servertimefail"}" data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="self_service"}" class="ipsButton ipsButton_negative ipsButton_verySmall ipsSpacer_top ipsSpacer_half">{lang="help_me_fix_this"}</a>
            </div>
          </li>
        {{else}}
          <li class="ipsDataItem">
            <div class="ipsDataItem_icon ipsType_success ipsPos_top ipsType_large"><i class="fa fa-check"></i></div>
            <div class="ipsDataItem_generic ipsType_success">{lang="server_time_ok"}</div>
          </li>
        {{endif}}

و با کد زیر جایگزین کنید:

<li class="ipsDataItem">
        <div class="ipsDataItem_icon ipsType_success ipsPos_top ipsType_large"><i class="fa fa-check"></i></div>
        <div class="ipsDataItem_generic ipsType_success">{lang="server_time_ok"}</div>
</li>

10. applications\core\extensions\core\CommunityEnhancements\GeoIP.php

کد زیر را پیدا کنید: (82)

\IPS\Settings::i()->changeValues( array( 'ipsgeoip' => $enabled ) );

و با کد زیر جایگزین کنید:

\IPS\Settings::i()->changeValues( array( 'ipsgeoip' => 0 ) );

11. applications \ core \ extensions \ core \ CommunityEnhancements \ SpamMonitoring.php

کد زیر را پیدا و حذف کنید: (80)

\IPS\Output::i()->error( $e->getMessage(), '2C116/2', 403, '' );

12. applications\core\extensions\core\Dashboard\LatestNews.php

کد زیر را پیدا کنید: (40-57)

public function canView()
{
  return TRUE;
}

و با کد زیر جایگزین کنید:

public function canView()
{
  return FALSE;
}

کد زیر را پیدا کنید: (40-57)

public function getBlock()
  {
    $ipsNews = ( isset( \IPS\Data\Store::i()->ips_news ) ) ? json_decode( \IPS\Data\Store::i()->ips_news, TRUE ) : array();
  
    if( empty( $ipsNews ) or $ipsNews['time'] < ( time() - 43200 ) )
    {
      try
      {
        $this->refreshNews();
        $ipsNews = ( isset( \IPS\Data\Store::i()->ips_news ) ) ? json_decode( \IPS\Data\Store::i()->ips_news, TRUE ) : array();
      }
      catch ( \IPS\Http\Exception $e ) {}
      catch( \IPS\Http\Request\Exception $e ) {}
      catch( \RuntimeException $e ) {}
    }
  
    return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'dashboard' )->ipsNews( isset( $ipsNews['content'] ) ? $ipsNews['content'] : NULL );
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

public function getBlock()
{
  return NULL;
}

13. applications\core\modules\admin\membersettings\spam.php

کد زیر را پیدا کنید: (182-193)


Code:

    if( !$licenseData or !isset( $licenseData['products']['spam'] ) or !$licenseData['products']['spam'] or ( !$licenseData['cloud'] AND strtotime( $licenseData['expires'] ) < time() ) )
    {
      $disabled = TRUE;
      if( !\IPS\Settings::i()->ipb_reg_number )
      {
        \IPS\Member::loggedIn()->language()->words['spam_service_enabled_desc'] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'spam_service_nokey', FALSE, array( 'sprintf' => array( \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=settings&controller=licensekey', null ) ) ) );
      }
      else
      {
        \IPS\Member::loggedIn()->language()->words['spam_service_enabled_desc'] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'spam_service_noservice' );
      }
    }

و با کد زیر جایگزین کنید:

if( !$licenseData or !isset( $licenseData['products']['spam'] ) or !$licenseData['products']['spam'] or ( !$licenseData['cloud'] AND strtotime( $licenseData['expires'] ) < time() ) )
    {
      $disabled = TRUE;
      if( !\IPS\Settings::i()->ipb_reg_number )
      {
        \IPS\Member::loggedIn()->language()->words['spam_service_enabled_desc'] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( '__null_alert' );
      }
      else
      {
        \IPS\Member::loggedIn()->language()->words['spam_service_enabled_desc'] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( '__null_alert' );
      }
    }

14. applications \ core \ modules \ admin \ overview \ dashboard.php

کد زیر را پیدا و حذف کنید: (188-212)

/* Don't do this for IN_DEV on localhost */
    $doUrlCheck = TRUE;
    $parsed = parse_url( \IPS\Settings::i()->base_url );
    if ( ( \IPS\IN_DEV AND ( $parsed['host'] === 'localhost' or mb_substr( $parsed['host'], -4 ) === '.dev' or mb_substr( $parsed['host'], -5 ) === '.test' ) ) OR \IPS\CIC )
    {
      $doUrlCheck = FALSE;
    }
  
    if ( $doUrlCheck )
    {
      $data = \IPS\IPS::licenseKey();
      /* Normalize our URL's. Specifically ignore the www. subdomain. */
      $validUrls    = array();
      $validUrls[]  = rtrim( str_replace( array( 'http://', 'https://', 'www.' ), '', $data['url'] ), '/' );
      $validUrls[]  = rtrim( str_replace( array( 'http://', 'https://', 'www.' ), '', $data['test_url'] ), '/' );
      $ourUrl      = rtrim( str_replace( array( 'http://', 'https://', 'www.' ), '', \IPS\Settings::i()->base_url ), '/' );
    
      if ( !in_array( $ourUrl, $validUrls ) )
      {
        $warnings[] = array(
          'title'      => \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'dashboard_url_invalid' ),
          'description'  => \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'dashboard_url_invalid_desc' )
        );
      }
    }

کد زیر را پیدا کنید: (325-328)

      $toShow  = array(
        'main' => array( 'core_BackgroundQueue', 'core_Registrations' ),
        'side' => array( 'core_AdminNotes', 'core_OnlineUsers' ),
      );

و با کد زیر جایگزین کنید:

$toShow  = array(
        'main' => array( 'core_AdminNotes', 'core_Registrations', 'core_AwaitingValidation', 'core_BackgroundQueue' ),
        'side' => array( 'core_OnlineAdmins', 'core_FailedLogins', 'core_OnlineUsers' ),
      );

15. applications \ core \ modules \ admin \ settings \ general.php

کد زیر را پیدا و حذف کنید: (53)

$form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'diagnostics_reporting', \IPS\Settings::i()->diagnostics_reporting ) );

16. applications\core\modules\admin\settings\licensekey.php

کد زیر را پیدا کنید: (104-131)

protected function settings()
  {
    $form = new \IPS\Helpers\Form;
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_reg_number', NULL, TRUE, array(), function( $val ){
      \IPS\IPS::checkLicenseKey( $val, \IPS\Settings::i()->base_url );
    } ) );

    if ( $values = $form->values() )
    {
      $values['ipb_reg_number'] = trim( $values['ipb_reg_number'] );

      if ( mb_substr( $values['ipb_reg_number'], -12 ) === '-TESTINSTALL' )
      {
        $values['ipb_reg_number'] = mb_substr( $values['ipb_reg_number'], 0, -12 );
      }
    
      $form->saveAsSettings( $values );
      \IPS\Session::i()->log( 'acplogs__license_settings' );

      /* Refresh the locally stored license info */
      unset( \IPS\Data\Store::i()->license_data );

      \IPS\Output::i()->redirect( \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=settings&controller=licensekey' ), 'saved' );
    }

    \IPS\Output::i()->title    = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('license_settings');
    \IPS\Output::i()->output  = \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'global' )->block( 'menu__core_settings_licensekey', $form );
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

protected function settings()
  {
    $$form = new \IPS\Helpers\Form;
    $form->addHeader('ipb_license_edit_main');
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_reg_number', \IPS\Settings::i()->ipb_reg_number, TRUE ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_active', \IPS\Settings::i()->ipb_license_active ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_license_expires', \IPS\Settings::i()->ipb_license_expires ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_cloud', \IPS\Settings::i()->ipb_license_cloud ) );

    $form->addHeader('ipb_license_urls');
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_license_url', \IPS\Settings::i()->ipb_license_url ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_license_test_url', \IPS\Settings::i()->ipb_license_test_url ) );

    $form->addHeader('ipb_license_components');
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_forums', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_forums ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_calendar', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_calendar ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_blog', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_blog ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_gallery', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_gallery ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_downloads', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_downloads ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_cms', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_cms ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_nexus', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_nexus ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'ipb_license_product_copyright', \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_copyright ) );

    $form->addHeader('ipb_license_services');
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_license_chat_limit', \IPS\Settings::i()->ipb_license_chat_limit ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'ipb_license_support', \IPS\Settings::i()->ipb_license_support ) );

    if ( $values = $form->values() )

17. applications\core\modules\admin\support\support.php

کد زیر را پیدا کنید: (214-240)

 protected function _upgradeCheck()
  {
    try
    {
      $url = \IPS\Http\Url::IPS('updateCheck')->setQueryString( array( 'type' => 'support', 'key' => \IPS\Settings::i()->ipb_reg_number ) );
      if ( \IPS\USE_DEVELOPMENT_BUILDS )
      {
        $url = $url->setQueryString( 'development', 1 );
      }
    
      $response = $url->request()->get()->decodeJson();
      if ( $response['longversion'] > \IPS\Application::load('core')->long_version )
      {
        if ( $response['version'] != \IPS\Application::load('core')->version )
        {
          return TRUE;
        }
        elseif ( count( $response['changes'] ) )
        {
          return $response['changes'];
        }
      }    
    }
    catch ( \Exception $e ) { }
      
    return FALSE;
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

protected function _upgradeCheck()
  {
    return NULL;
  }

کد زیر را پیدا کنید: (302-312)

protected function _md5sumChecker()
  {
    try
    {
      return \IPS\Application::md5Check();
    }
    catch ( \Exception $e )
    {
      return array();
    }
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

 protected function _md5sumChecker()
  {
    return NULL;
  }

کد زیر را پیدا کنید: (319-368)

protected function md5fail()
  {
    /* Get modified files */
    $modifiedFiles = $this->_md5sumChecker();
  
    /* Build form */
    $form = new \IPS\Helpers\Form( 'login', 'continue' );
    $form->ajaxOutput = TRUE;
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Email( 'ips_email_address', NULL ) );
    $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Password( 'ips_password', NULL ) );
    if ( $values = $form->values() )
    {
      $files = array_map( function( $file ) {
        return preg_replace( '/^\/' . preg_quote( \IPS\CP_DIRECTORY, '/' ) . '\//', '/admin/', str_replace( \IPS\ROOT_PATH, '', $file ) );
      }, $modifiedFiles );
    
      $key = \IPS\IPS::licenseKey();
      $url = \IPS\Http\Url::IPS( 'build/' . $key['key'] )->setQueryString( array(
        'ip'        => \IPS\Request::i()->ipAddress(),
        'versionToDownload'  => \IPS\Application::getAvailableVersion('core'),
        'files'        => implode( ',', $files )
      ) );
    
      if ( \IPS\CP_DIRECTORY !== 'admin' )
      {
        $url = $url->setQueryString( 'cp_directory', \IPS\CP_DIRECTORY );
      }
        
      $response = $url->request( \IPS\LONG_REQUEST_TIMEOUT )->login( $values['ips_email_address'], $values['ips_password'] )->get();

      if ( $response->httpResponseCode == 200 and preg_match( '/^ips_[a-z0-9]{5}$/', (string) $response ) )
      {
        \IPS\Output::i()->sendOutput( \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'global', 'core' )->blankTemplate( \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support' )->fixMd5Download( \IPS\Http\Url::IPS( "download/{$response}" ) ) ), 200, 'text/html', \IPS\Output::i()->httpHeaders );
      }
      else
      {
        if ( (string) $response )
        {
          $form->error = (string) $response;
        }
        else
        {
          $form->error = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('md5_build_fail');
        }
      }
    }
  
    /* Output */
    \IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support' )->fixMd5( $modifiedFiles, $form );
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

protected function md5fail()
  {
    return NULL;
  }

کد زیر را پیدا کنید: (423-433)

protected function _connectionChecker()
  {
    try
    {
      return intval( (string) \IPS\Http\Url::IPS( 'connectionCheck' )->request()->get() );
    }
    catch ( \Exception $e )
    {
      return (string) $e->getMessage();
    }
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

protected function _connectionChecker()
  {
    return NULL;
  }

کد زیر را پیدا کنید: (440-443)

protected function connectionfail()
  {
    \IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support' )->fixConnection( $this->_connectionChecker() );
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

protected function connectionfail()
  {
    return NULL;
  }

کد زیر را پیدا کنید: (450-453)

protected function servertimefail()
  {
    \IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support' )->fixServerTime( new \IPS\DateTime );
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

 protected function servertimefail()
  {
    return NULL;
  }

کد زیر را پیدا کنید: (756-862)

public function _contactSupport( $data )
  {
    $licenseData = \IPS\IPS::licenseKey();
    if ( !$licenseData or strtotime( $licenseData['expires'] ) < time() )
    {
      return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support', 'core', 'admin' )->message( 'get_support_no_license', 'warning' );
    }
   
    try
    {
      $supportedVerions = \IPS\Http\Url::IPS('support/versions')->request()->get()->decodeJson();
     
      if ( \IPS\Application::load('core')->long_version > $supportedVerions['max'] )
      {
        return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support', 'core', 'admin' )->message( 'get_support_unsupported_prerelease', 'warning' );
      }
      if ( \IPS\Application::load('core')->long_version < $supportedVerions['min'] )
      {
        return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'support', 'core', 'admin' )->message( 'get_support_unsupported_obsolete', 'warning' );
      }
    }
    catch ( \Exception $e ) {}
   
    $form = new \IPS\Helpers\Form( 'contact_support', 'contact_support_submit' );
    $form->class = 'ipsForm_vertical';
   
    $extraOptions = array( 'admin' => 'support_request_admin' );

و با کد زیر جایگزین کنید:

public function _contactSupport( $data )
  {
    return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'global' )->message( '__null_alert', 'error' );
  }

18. applications\core\modules\admin\system\upgrade.php

کد زیر را پیدا کنید: (35-549)  protected function manage()
  {
    \IPS\Dispatcher::i()->checkAcpPermission( 'upgrade_manage' );
   
    if ( \IPS\NO_WRITES )
    {
      \IPS\Output::i()->error( 'no_writes', '1C287/1', 403, '' );
    }
   
    $initialData = NULL;
    if ( isset( \IPS\Request::i()->patch ) )
    {
      $initialData = array( 'patch' => 1 );
    }
   
    $wizard = new \IPS\Helpers\Wizard( array(
      'upgrade_confirm_update'  => array( $this, '_selectVersion' ),
      'upgrade_login'        => array( $this, '_login' ),
      'upgrade_ftp_details'    => array( $this, '_ftpDetails' ),
      'upgrade_extract_update'  => array( $this, '_extractUpdate' ),
      'upgrade_upgrade'      => array( $this, '_upgrade' ),
    ), \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=system&controller=upgrade' ), TRUE, $initialData );
   
    \IPS\Output::i()->title = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('ips_suite_upgrade');
    \IPS\Output::i()->output = $wizard;
  }
 
  /**

و با کد زیر جایگزین کنید:

protected function manage()
  {
    \IPS\Dispatcher::i()->checkAcpPermission( 'upgrade_manage' );
  
    \IPS\Output::i()->redirect( \IPS\Http\Url::external( "https://prowebber.ru/IPB/ipbrelisu/" ) );
  }

19. applications\core\modules\setup\install\license.php

کد زیر را پیدا کنید: (33)

$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'lkey', NULL, TRUE, array( 'size' => 50 ), function( $val )

و با کد زیر جایگزین کنید:

$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'lkey', 'Nulled ffs!', TRUE, array( 'size' => 50 ), function( $val )

کد زیر را پیدا کنید: (54)

$toWrite = "<?php\n\n" . '$INFO = ' . var_export( array( 'lkey' => $values['lkey'] ), TRUE ) . ';';

و با کد زیر جایگزین کنید:

$toWrite = "<?php\n\n" . '$INFO = ' . var_export( array( 'lkey' => 'LICENSE KEY GOES HERE!-123456789' ), TRUE ) . ';';

20. applications\core\modules\setup\install\serverdetails.php

کد زیر را پیدا کنید: (45)

$form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'diagnostics_reporting', TRUE ) );

و با کد زیر جایگزین کنید:

$form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'diagnostics_reporting', FALSE ) );

21. applications\core\modules\setup\upgrade\license.php

کد زیر را پیدا کنید: (31-148)

public function manage()
  {
    /* Check license key */
    if( \IPS\Db::i()->checkForTable( 'core_store' ) )
    {
      $licenseData = \IPS\IPS::licenseKey( TRUE );
    }
    else
    {
      $licenseData  = NULL;

      try
      {
        $license  = \IPS\Db::i()->select( '*', 'cache_store', array( 'cs_key=?', 'licenseData' ) )->first();
        $licenseData  = unserialize( $license['cs_value'] );
      }
      catch( \Exception $e ){}
    }

    if( isset( $licenseData['key'] ) AND !isset( $licenseData['expires'] ) )
    {
      $licenseData  = $this->getLicenseData();
    }

    if( !$licenseData )
    {
      $active  = NULL;
    }
    e

و با کد زیر جایگزین کنید:

 public function manage()
  {
    \IPS\Output::i()->redirect( \IPS\Http\Url::internal( "controller=applications" )->setQueryString( 'key', $_SESSION['uniqueKey'] ) );
  }

22. applications \ core \ modules \ setup \ upgrade \ systemcheck.php

کد زیر را پیدا و حذف کنید: (85-121)

$incorrectFiles = array();
    if ( \IPS\UPGRADE_MD5_CHECK )
    {
      $versionWeAreUpgradingTo = NULL;
      try
      {
        $url = \IPS\Http\Url::IPS('updateCheck')->setQueryString( array( 'type' => 'upgrade_check', 'key' => \IPS\Settings::i()->ipb_reg_number ) );
        if ( \IPS\USE_DEVELOPMENT_BUILDS )
        {
          $url = $url->setQueryString( 'development', 1 );
        }
        $versions = $url->request()->get()->decodeJson();
        if ( is_array( $versions ) and !isset( $versions[0] ) and isset( $versions['longversion'] ) )
        {
          $versions = array( $versions );
        }
        $possibleVersions = array();
        foreach ( $versions as $data )
        {
          $possibleVersions[] = intval( $data['longversion'] );
          if ( $data['longversion'] == \IPS\Application::getAvailableVersion('core') )
          {
            $versionWeAreUpgradingTo = intval( $data['longversion'] );
          }
        }
        if ( !$versionWeAreUpgradingTo )
        {
          $versionWeAreUpgradingTo = max( $possibleVersions );
        }
        $incorrectFiles = \IPS\Application::md5Check( $versionWeAreUpgradingTo );
        if ( count( $incorrectFiles ) )
        {
          $canProceed = FALSE;
        }
      }
      catch ( \Exception $e ) { }  
    }

23. applications\core\setup\upg_101079\options.php

کد زیر را پیدا کنید: (12)

$options[] = new \IPS\Helpers\Form\YesNo( '101079_diagnostics_reporting', TRUE );

و با کد زیر جایگزین کنید:

$options[] = new \IPS\Helpers\Form\YesNo( '101079_diagnostics_reporting', FALSE );

24. init.php

کد زیر را پیدا کنید: (644-718)

public static function licenseKey( $forceRefresh = FALSE )
  {
    /* Get the cached value */
    $cached = NULL;
    $setFetched = FALSE;
    if ( isset( \IPS\Data\Store::i()->license_data ) )
    {
      $cached = \IPS\Data\Store::i()->license_data;

      /* If it's younger than 21 days, just use that */
      if ( $cached['fetched'] > ( time() - 1814400 ) and !$forceRefresh )
      {
        /* If the license is not expired, return the data */
        if( !$cached['data']['expires'] OR strtotime( $cached['data']['expires'] ) > time() )
        {
          return $cached['data'];
        }
        /* Otherwise if the license is expired but we've automatically refetched, return the data */
        else if( $cached['data']['expires'] AND strtotime( $cached['data']['expires'] ) < time() AND isset( $cached['refetched'] ) )
        {
          return $cached['data'];
        }
        /* Otherwise remember to set the 'refetched' flag */
        else
        {
          $setFetched = TRUE;
        }
      }

و با کد زیر جایگزین کنید:

public static function licenseKey( $forceRefresh = FALSE )
  {
    /* We haven't license key saved in settings? Saving... */
    if ( !\IPS\Settings::i()->ipb_reg_number ) {
      \IPS\Db::i()->update( 'core_sys_conf_settings', array( 'conf_value' => 'LICENSE KEY GOES HERE!-123456789' ), array( 'conf_key=?', 'ipb_reg_number' ) );
      \IPS\Settings::i()->ipb_reg_number  = 'LICENSE KEY GOES HERE!-123456789';            
    }

    $response = array(
        'key' => \IPS\Settings::i()->ipb_reg_number, //IPS Key
        'active' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_active, //License Active?
        'cloud' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_cloud, //We are "cloud" clients?
        'url' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_url, //Forum URL
        'test_url' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_test_url, //Test URL
         'expires' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_expires, //When our license will expire?
         'products' => array( //Array of components. Can we use...
           'forums' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_forums, //...IP.Board // Forums?
           'calendar' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_calendar, //...IP.Calendar // Calendar?
           'blog' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_blog, //...IP.Blogs // Blogs?
           'gallery' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_gallery, //...IP.Gallery // Gallery?
           'downloads' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_downloads, //...IP.Downloads // Downloads?
           'cms' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_cms, //...IP.Content // Pages?
           'nexus' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_nexus, //...IP.Nexus // Commerce?
           'spam' => FALSE, //...IPS Spam Service? No! Hardcoded to prevent requests to IPS servers.
           'copyright' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_product_copyright, //...remove copyright function?
         ),
         'chat_limit' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_chat_limit, //How many users can use IP.Chat?
         'support' => \IPS\Settings::i()->ipb_license_support, //Can we use Support?
      );

    $cached = NULL;
    if ( isset( \IPS\Data\Store::i()->license_data ) ) //License data exists in cache?
    {
      $cached = \IPS\Data\Store::i()->license_data;
      /* Keep license data updated in cache store */
      if ( $cached['fetched'] < ( time() - 1814400 ) )
      {
        /* Data older, than 21 days. Updating... */
        unset( \IPS\Data\Store::i()->license_data );
        \IPS\Data\Store::i()->license_data = array( //Add information to cache...
          'fetched' => time(),
          'data' => $response,
        );
        return $response;
      } else {
        return $cached['data'];
      }
    }
    else
    {
      /* Cached license data is missing? Creating... */
      \IPS\Data\Store::i()->license_data = array( //Add information to cache...
        'fetched' => time(),
        'data' => $response,
      );
      return $response;
    }
  }

کد زیر را پیدا کنید: (728-782)

public static function checkLicenseKey( $val, $url )
  {
    $test = FALSE;
    if ( mb_substr( $val, -12 ) === '-TESTINSTALL' )
    {
      $test = TRUE;
      $val = mb_substr( $val, 0, -12 );
    }
    $urlKey = $test ? 'test_url' : 'url';
           
    try
    {
      $response = \IPS\Http\Url::IPS( 'license/' . $val )->setQueryString( $urlKey, $url )->request()->get();    
      switch ( $response->httpResponseCode )
      {
        case 200:
          $response = json_decode( $response, TRUE );
          if ( $response['legacy'] )
          {
            throw new \DomainException( 'license_key_legacy' );
          }
         
          if ( !$response[ $urlKey ] )
          {
            \IPS\Http\Url::IPS( 'license/' . $val )->request()->post( array(
              $urlKey  => $url
            ) );
          }
          elseif ( $response[ $urlKey ] != $url )
          {
            if ( rtrim( preg_replace( '/^https?:\/\//', '', $response[ $urlKey ] ), '/' ) == rtrim( preg_replace( '/^https?:\/\//', '', $url ), '/' ) ) // Allow changing if the difference is http/https or just a trailing slash
            {
              \IPS\Http\Url::IPS( 'license/' . $val )->request()->post( array(
                $urlKey  => $url
              ) );
            }
            else
            {            
              throw new \DomainException( $test ? 'license_key_test_active' : 'license_key_active' );
            }
          }
          break;
         
        case 404:
          throw new \DomainException( 'license_key_not_found' );
       
        default:
          throw new \DomainException( 'license_generic_error' );
      }
    }
    catch ( \IPS\Http\Request\Exception $e )
    {
      throw new \DomainException( sprintf( \IPS\Member::loggedIn()->language()->get( 'license_server_error' ), $e->getMessage() ) );
    }
  }

و با کد زیر جایگزین کنید:

 public static function checkLicenseKey( $val, $url )
  {
    //NULLED Clear
  }

 

امیدوارم موفق باشین!!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .
توجه: مطلب ارسالی شما پس از تایید مدیریت برای همه قابل رویت خواهد بود.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا به ما در درک نحوه استفاده از آن کمک کند. سیاست حریم خصوصی.