رفتن به مطلب

آموزش کادربندی مشخصات کاربری IPS4.4


 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

سلام

 

2018_11_29_10_18_35.jpg

کد های زیر رو به custom.css اضافه کنید :

/***************کادر بندی مشخصات کاربری ****************/
.postcover {
 display: inline-block;
 margin-top: 5px;
 width: 100%;
 padding: 4px 3px 6px 3px;
background: rgb(255,255,255); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(230,230,230,1) 49%,rgba(235,235,235,1) 50%,rgba(225,225,225,1) 51%,rgba(246,246,246,1) 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,255,255,1)), color-stop(50%,rgba(241,241,241,1)), color-stop(51%,rgba(225,225,225,1)), color-stop(100%,rgba(246,246,246,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(230,230,230,1) 49%,rgba(235,235,235,1) 50%,rgba(225,225,225,1) 51%,rgba(246,246,246,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(230,230,230,1) 49%,rgba(235,235,235,1) 50%,rgba(225,225,225,1) 51%,rgba(246,246,246,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(230,230,230,1) 49%,rgba(235,235,235,1) 50%,rgba(225,225,225,1) 51%,rgba(246,246,246,1) 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(230,230,230,1) 49%,rgba(235,235,235,1) 50%,rgba(225,225,225,1) 51%,rgba(246,246,246,1) 100%); /* W3C */
  border-right: 6px solid #000000 ;
  border-left: 6px solid #000000 ;
  border-radius: 8px;
  -o-border-radius: 8px;
  -ms-border-radius: 8px ;
  -moz-border-radius: 8px ;
  -webkit-border-radius: 8px ;
  color: #333 ;
  font-weight:bold;
  text-shadow: 0px 1px 1px #fff ;
  box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -moz-box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -webkit-transition: all 1s ease;
  -moz-transition: all 1s ease;
  -o-transition: all 1s ease;
  -ms-transition: all 1s ease;
  transition: all 1s ease;
}
	.postcover:hover {
background: rgb(255,255,255); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,120,180,1) 0%,rgba(255,30,110,1) 50%,rgba(255,20,100,1) 51%,rgba(255,110,170,1) 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,120,180,1)), color-stop(50%,rgba(255,30,110,1)), color-stop(51%,rgba(255,20,100,1)), color-stop(100%,rgba(255,110,170,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,120,180,1) 0%,rgba(255,30,110,1) 50%,rgba(255,20,100,1) 51%,rgba(255,110,170,1) 100%);/* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, rgba(255,120,180,1) 0%,rgba(255,30,110,1) 50%,rgba(255,20,100,1) 51%,rgba(255,110,170,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,120,180,1) 0%,rgba(255,30,110,1) 50%,rgba(255,20,100,1) 51%,rgba(255,110,170,1) 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,0,1) 0%,rgba(255,200,0,1) 50%,rgba(255,190,0,1) 51%,rgba(255,240,0,1) 100%); /* W3C */
  border-right: 6px solid #FF0000 ;
  border-left: 6px solid #FF0000 ;
  color: #000000;
	}

/********************************************************/
.cover_rank {
 display: inline-block;
 margin-top: 5px;
 width: 100%;
 padding: 5px 3px 5px 3px; 
 border: 3px solid #575757 ;
  border-radius: 8px;
  -o-border-radius: 8px;
  -ms-border-radius: 8px ;
  -moz-border-radius: 8px ;
  -webkit-border-radius: 8px ;
  color: #333 ;
  font-weight:bold;
  text-shadow: 0px 1px 1px #fff ;
  box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -moz-box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -webkit-transition: all 1s ease;
-moz-transition: all 1s ease;
-o-transition: all 1s ease;
-ms-transition: all 1s ease;
transition: all 1s ease;
}
	.cover_rank:hover {
  border: 3px solid #4BAD00 ;
	}
	.margin_rank {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 3px;
	}
/********************************************************/
.cover_reput {
 display: inline-block;
 margin-top:5px;
  width: 100%;
  padding: 5px 1px 7px 5px;
  border: 3px solid #575757 ;
  border-radius: 8px;
  -o-border-radius: 8px;
  -ms-border-radius: 8px ;
  -moz-border-radius: 8px ;
  -webkit-border-radius: 8px ;
  color: #333 ;
  font-weight:bold;
  text-shadow: 0px 1px 1px #fff ;
  box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -moz-box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px rgb(51, 51, 51);
  -webkit-transition: all 1s ease;
-moz-transition: all 1s ease;
-o-transition: all 1s ease;
-ms-transition: all 1s ease;
transition: all 1s ease;
}
	.cover_reput:hover {
  border: 3px solid #007BC7 ;

	}
.marg_rep{
 margin-top:5px; 
}

/********************************************************/
.member_title_cover {
color: #000000;
background: #00C700;
padding: 5px 1px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
width: 100%;
font-size: 11px;
margin-top: 5px;
box-shadow: 0 13px 4px rgba(255, 254, 253, 0.3) inset, 0 13px 66px rgba(255,165,69, 0.3) inset, 0 -32px 39px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
	}

/********************************************************/
.rank_cover_title {
color: #000000;
background: #F9DB00;
padding: 5px 1px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
width: 100%;
font-size: 11px;
margin-top: 5px;
box-shadow: 0 13px 4px rgba(255, 254, 253, 0.3) inset, 0 13px 66px rgba(255,165,69, 0.3) inset, 0 -32px 39px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
	}

/********************************************************/
.cover_gtitle {
color: #000000;
background: #DBDBDB;
padding: 5px 1px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
width: 100%;
font-size: 11px;
margin-top: 5px;
box-shadow: 0 13px 4px rgba(255, 254, 253, 0.3) inset, 0 13px 66px rgba(255,165,69, 0.3) inset, 0 -32px 39px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
	}
/********************************************************/
.cover_reput_title {
color: #000000;
background: #36AEFF;
padding: 5px 1px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
width: 100%;
font-size: 11px;
margin-top: 5px;
box-shadow: 0 13px 4px rgba(255, 254, 253, 0.3) inset, 0 13px 66px rgba(255,165,69, 0.3) inset, 0 -32px 39px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
	}
/*--------------------------------------------*/
	.ipsRepBadge_positive,
	.ipsRepBadge_positive:hover {
		color: #000000 !important;
   background: #00C200;
padding: 1px 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
font-size: 11px;

	}

	.ipsRepBadge_negative,
	.ipsRepBadge_negative:hover {
		color: #000000 !important;
   background: #FF0000;
padding: 1px 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
font-size: 11px;
	}

	.ipsRepBadge_neutral,
	.ipsRepBadge_neutral:hover {
		color: #FFFFFF !important;
   background: #000000;
padding: 1px 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius:: 5px;
-ms-border-radius:: 5px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
font-size: 11px;
	}

/*--------------------------------------------*/

 

 

قالب postContainer رو باز کنید و کد هاشو با کد های زیر عوض کنید :

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}} {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}

	<div class='cAuthorPane cAuthorPane_mobile ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inlineBlock ipsType_break ipsType_blendLinks ipsTruncate ipsTruncate_line'>
			{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), TRUE"}
			<span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>&nbsp;&nbsp;{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span>
		</h3>
		<div class='cAuthorPane_photo'>
			{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
		</div>
	</div>
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break'><strong>{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), FALSE"}
			</strong> <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>&nbsp;&nbsp;{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span></h3>

		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
     
      <li class='ipsType_break cover_gtitle' title="گروه کاربري اصلي">{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}</li>
			{{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				<li class='member_title_cover ipsType_break' title="عنوان کاربري">{$comment->author()->member_title}</li>
			{{elseif $comment->author()->rank['title'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsType_break rank_cover_title' title="عنوان درجه کاربري">{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
          {{if $comment->author()->reputation()}}
     <li class='ipsType_break cover_reput_title' title="ارزش گذاري">{$comment->author()->reputation()}
     {{endif}}
     </li>
     			<li class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			</li>   
     			{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
				<li class='ipsType_break' title="آيکُن گروه کاربري اصلي "><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
			{{endif}}
     			{{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsType_break cover_rank' title=" درجه کاربري">
         <span class='ipsType_break margin_rank'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</li>
			{{endif}}
     			{{if $comment->author()->member_id}}
     				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
     <li class='ipsType_light postcover'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li>
               {{if $comment->author()->reputationImage()}}
					<li class='ipsPad_half cover_reput '>
						<img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='آيکُن ارزش گذاري' alt=''>
					</li>
				{{endif}}
			{{endif}}
     
		</ul>
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

 

برای کادربندی فیلد هایی که اضافه کردید ، قالب customFieldsDisplay باز کنید و با کد زیر عوض کنید :

{{foreach $author->contentProfileFields() as $group => $fields}}
	{{foreach $fields as $field => $value}}
	<li class='ipsResponsive_hidePhone ipsType_break postcover'>
		{$value|raw}
	</li>
	{{endforeach}}
{{endforeach}}

 

ویرایش شده توسط power30
 • پسند 1
 • تشکر 2
 • خوشحال 1
 • ذوق زده 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وقت بخیر

 

کد های قسمت postContainer  مشکل دارن لطفا بررسی نمایید.

مشکل بعدی که داره اندازه تصویر پروفایل کاربر خیلی بزرگ میکنه

 • تشکر 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.