رفتن به مطلب

خطای 500 بعد از انتقال هاست


ارسال های توصیه شده

درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز 

اقدام به انتقال انجمن به یک هاست دیگه کردم و کل فرایند انتقال فول بک اپ توسط شرکت ارائه دهنده سرویس انجام شده اما پس از انتقال با خطای زیر مواجه شدم. تمامی راههای گفته شده در انجمن رو دنبال کردم اما نتیجه ای نگرفتم. 

لطفا راهنمایی بفرمایید 

 

[Thu Oct 26 00:10:57.280789 2017] [core:alert] [pid 15980:tid 140283675084544] [client 151.80.39.111:50182] /home/teshir/domains/rahrovan-artesh.ir/public_html/.htaccess: <IfModule takes one argument, Container for directives based on existence of specified modules

 

البته این فقط یک خط از خطایی هست که نشون میده. بقیه خطوط هم تقریبا همین شکلی هستند

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

با سلام

وقت بخیر

مشکل از محتوای htaccess هست.

این خطا رو به همراه کدهای htaccess تون برای پشتیبان host بفرستید تا براتون تصحیح کنند.

یک راه دیگه هم هست از بخش سیستم > سئو سایت بخش بازنویسی آدرس ها دوباره فایل htaccess رو دریافت و جایگزین کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون از پاسختون 

متاسفانه هاست این کار رو انجام نمیده 

در ۱ ساعت قبل، وحید نامنی گفته است :

سیستم > سئو سایت بخش بازنویسی آدرس ها دوباره فایل htaccess رو دریافت و جایگزین کنید.

 

ببخشید این ادرس کجا هست ؟ من هیچ دسترسی به انجمن ندارم 

 

در صورت امکان همینجا ارسال بفرمایید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi
در 11 ساعت قبل، kalafe2006 گفته است :

ببخشید این ادرس کجا هست ؟ من هیچ دسترسی به انجمن ندارم 

 

در صورت امکان همینجا ارسال بفرمایید

اون بخش درپنل مدیریت هست که خودکار متناسب با host شما فایل رو ایجاد می کنه و تنها از اون طریق قاب دسترس هست.

شما محتویات فایل htaccess تون رو پس اینجا قرار بدید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

<files ".htaccess">order allow,deny
deny from all
</files>

## IPS Suite Forum SEO
<IfModule mod_rewrite.c>
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule \.(js|css|jpeg|jpg|gif|png|ico)(\?|$) - [L,NC,R=404]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

## End IPS Suite Forum SEO

## Begin - Expires caching
<IfModule mod_expires.c>

## This rule will create an ETag for files based only on the modification timestamp and their size. 
## Note: It may cause problems on your server and you may need to remove it
FileETag MTime Size

SetOutputFilter DEFLATE
Header set Expires "max-age=29030400, public"
Header unset ETag
FileETag None

# Enable expiration control
ExpiresActive On

# Default expiration: 1 hour after request
ExpiresDefault "now plus 1 hour"

# CSS and JS expiration: 1 week after request
ExpiresByType text/css "now plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "now plus 1 week"
ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week"

# Image files expiration: 1 month after request
ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month" 
ExpiresByType image/gif "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month"
ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/png "now plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month"
ExpiresByType image/tiff "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/icon "now plus 1 month"
ExpiresByType text/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType application/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.wap.wbmp "now plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.wap.wbxml "now plus 1 month"

# Other optimizations
ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"

</IfModule>
## End - Expires caching

<files "conf_global.php">order allow,deny
deny from all
</files>
<files "initdata.php">order allow,deny
deny from all
</files>
<IfModule mod_rewrite.c>RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule ^(.*)$ index_error.php [F,L]
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK)
RewriteRule .* - [F]

<IfModule mod_rewrite.c>RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (order).*(by).*(\%[0-9A-Z]{0,2}) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (waitfor|delay|shutdown).*(nowait) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(ascii\(|bin\(|benchmark\(|cast\(|char\(|charset\(|collation\(|concat\(|concat_ws\(|table_schema) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(conv\(|convert\(|count\(|database\(|decode\(|diff\(|distinct\(|elt\(}encode\(|encrypt\(|extract\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(field\(|floor\(|format\(|from|hex\(|if\(|in\(|information_schema|insert\(|instr\(|interval\(|lcase\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(left\(|length\(|load_file\(|locate\(|lock\(|log\(|lower\(|lpad\(|ltrim\(|max\(|md5\(|mid\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(mod\(|now\(|null\(|ord\(|password\(|position\(|quote\(|rand\(|repeat\(|replace\(|reverse\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(right\(|rlike\(|row_count\(|rpad\(|rtrim\(|_set\(|schema\(|sha1\(|sha2\(|sleep\(|soundex\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(space\(|strcmp\(|substr\(|substr_index\(|substring\(|sum\(|time\(|trim\(|truncate\(|ucase\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (union|and|\^).*(select).*(unhex\(|upper\(|_user\(|user\(|values\(|varchar\(|version\(|xor\() [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING}    ^.*(;|<|>|’|â€?|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|cast|set|declare|drop|update|md5|benchmark).* [NC,OR]

<IfModule mod_rewrite.c>RewriteCond %{REQUEST_URI} .*((php|my)?shell|remview.*|phpremoteview.*|sshphp.*|pcom|nstview.*|c99|r57|b37|alfa|c100|x666|webadmin.*|phpget.*|phpwriter.*|fileditor.*|locus7.*|storm7.*)\.(p?s?x?htm?l?|txt|aspx?|cfml?|cgi|pl|php[3-9]{0,1}|jsp?|sql|xml) [NC,OR]
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} (GET|POST) [NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)=/home(.+)?/(.*)/(.*)$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^work_dir=.*$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^command=.*&output.*$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^nts_[a-z0-9_]{0,10}=.*$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^c=(t|setup|codes)$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^act=((about|cmd|selfremove|chbd|trojan|backc|massbrowsersploit|exploits|grablogins|upload.*)|((chmod|f)&f=.*))$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^act=(ls|search|fsbuff|encoder|tools|processes|ftpquickbrute|security|sql|eval|update|feedback|cmd|gofile|mkfile)&d=.*$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^&?c=(l?v?i?&d=|v&fnot=|setup&ref=|l&r=|d&d=|tree&d|t&d=|e&d=|i&d=|codes|md5crack).*$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)([-_a-z]{1,15})=(ls|cd|cat|rm|mv|vim|chmod|chdir|mkdir|rmdir|pwd|clear|whoami|uname|tar|zip|unzip|tar|gzip|gunzip|grep|more|ln|umask|telnet|ssh|ftp|head|tail|which|mkmode|touch|logname|edit_file|search_text|find_text|php_eval|download_file|ftp_file_down|ftp_file_up|ftp_brute|mail_file|mysql|mysql_dump|db_query)([^a-zA-Z0-9].+)*$ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)(wget|shell_exec|passthru|system|exec|popen|proc_open)(.*)$

<IfModule mod_rewrite.c>RemoveHandler cgi-script .pl .py .cgi
AddType text/plain .pl .py .cgi

Header set X-Frame-Options DENY 

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /public/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.php$
RewriteRule .* - [F,NS,L]


RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /uploads/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.(php|html|htm|txt)$
RewriteRule .* - [F,NS,L]


RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /hooks/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.php$
RewriteRule .* - [F,NS,L]


RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /interface/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.php$
RewriteRule .* - [F,NS,L]


RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /lofiversion/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.php$
RewriteRule .* - [F,NS,L]


RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /ips_kernel/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.php$
RewriteRule .* - [F,NS,L]


RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /fcontent/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^.+\.php$
RewriteRule .* - [F,NS,L]
 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

این تکه کد رو جایگزین و تست بفرمایید

<IfModule mod_rewrite.c>
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule \.(js|css|jpeg|jpg|gif|png|ico|map)(\?|$) /404error.php [L,NC]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

اگر بازم همون خطا رو می ده، لطفا از طریق هاست تون بپرسید که از چه نوع سبک نوشتاری برای استفاده از rewrite باید در htaccess استفاده کرد.

احتمال هم داره اصلا این ماژول رو درست تنظیم نکرده باشن و دچار مشکل شده!!!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام 

بعد از 4 روز هاست جواب داده ما نمیدونیم سبک htaccess چی هست و فقط هر نوع تغییرات خواستید انجام میدیم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

این روش رو تست کنید.

کل محتوای htaccess رو پاک کنید. حالا باید سایت بیاد بالا. وارد پنل مدیریت و از بخش سئو سایت > بهینه سازی فایل htaccess رو دانلود کنید.

این دفعه این دو تا خط رو از درونش حذف کنید :

<IfModule mod_rewrite.c>
</IfModule>

دقت کنید اگر پنل مدیریت هم برای شما بالا نمیاد، اشکال از جای دیگه هست و سرور شما نیازهای اولیه برای اجرای IPS رو نداره!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.