رفتن به مطلب

نحوه ایجادبازشدن پست های انجمن درصفحه جدیدمرورگر


ارسال های توصیه شده

با سلام

دوستان افزونه ایی وجود داره که پست هایی که داخل انجمن وجود داره پس از کلیک بر روی پست مورد  نظر اون رو در صفحه جدید مرورگر لودکنه ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نیازی به افزونه نداره. ادیت ساده قالب نیاز هست

در پنل مدیریت کل / ظاهر / قالب / ویرایش HTML CSS

پیدا کنید:

data-role="editableTitle"

سه جا هست توی قالب ها (CSS نه)

در این سه جا (که لااقل من توی قالب دیفالت دیدم) با تگ <a شروع میشن، یعنی:

<a href='{$row->url()}' class=''

در این سه مورد (یا بیشتر) که به این صورت بالا بود، کدش رو به این تغییر بدید:

<a href='{$row->url()}' target="_blank" class=''

این فقط لینک تاپیک ها رو در تب جدید باز می کنه

موید باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون :give_rose:
 

در 12 دقیقه قبل، سعید فضل اله زاده گفته است :

پیدا کنید:


data-role="editableTitle"

میشه دقیقا بگید کدوم قسمت قالب رو ویرایش کنم ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من IPS 4.2 دارم نصب شده و 4.1 روی سیستمم ندارم.

عکسش رو میدم این جا، اما اگه اون data-roleش فرق داشت یا چیز دیگه ای اصلا بود دوستانی که 4.1 دارن راهنمایی تون می کنن

ips422.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد رو اضافه کردم ولی تغییری ایجاد نشد:cray:

{{$rowIds = array();}}
{{foreach $rows as $row}}
	{{$idField = $row::$databaseColumnId;}}
	{{$rowIds[] = $row->$idField;}}
{{endforeach}}
{{$iposted = ( method_exists( $table, 'container' ) AND $table->container() !== NULL ) ? $table->container()->contentPostedIn( null, $rowIds ) : array();}}
{{if count( $rows )}}
	{{$rowCount=0;}}
	{{foreach $rows as $row}}
		{{if $rowCount == 1 AND $advertisement = \IPS\core\Advertisement::loadByLocation( 'ad_forum_listing' )}}
			<li class="ipsDataItem">
				{$advertisement|raw}
			</li>
		{{endif}}
		{{$rowCount++;}}
		{{$idField = $row::$databaseColumnId;}}
		{{if $row->mapped('moved_to')}}
			{{if $movedTo = $row->movedTo() AND $movedTo->container()->can('view')}}
				<li class="ipsDataItem">
					<div class='ipsDataItem_icon ipsType_center ipsType_noBreak'>
						<i class="fa fa-arrow-left ipsType_large"></i>
					</div>
					<div class='ipsDataItem_main'>
						<h4 class='ipsDataItem_title ipsContained_container'>
							<div class='ipsType_break ipsContained'>
								<em><a href='{$movedTo->url()}' title='{lang="go_to_new_location"}'>{$row->mapped('title')}</a></em>
							</div>
						</h4>
						<div class='ipsDataItem_meta'>
							{{if isset( $row::$databaseColumnMap['status'] )}}
								{{$statusField = $row::$databaseColumnMap['status'];}}
								{{if $row->$statusField == 'merged'}}
									<p class='ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>{lang="topic_merged_to" sprintf="$movedTo->url(), $movedTo->mapped('title')"}</p>
								{{else}}
									<p class='ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>{lang="topic_moved_to" sprintf="$movedTo->container()->url(), $movedTo->container()->_title"}</p>
								{{endif}}
							{{else}}
								<p class='ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>{lang="topic_moved_to" sprintf="$movedTo->container()->url(), $movedTo->container()->_title"}</p>
							{{endif}}
						</div>
					</div>
					{{if $table->canModerate()}}
						<div class='ipsDataItem_modCheck'>
							<span class='ipsCustomInput'>
								<input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$row->$idField}]" data-actions="{{if $row->mapped('featured')}}unfeature{{endif}} {{if $row->mapped('pinned')}}unpin{{endif}} delete" data-state='{{if $row->mapped('pinned')}}pinned{{endif}} {{if $row->mapped('featured')}}featured{{endif}}'>
								<span></span>
							</span>
						</div>
					{{endif}}
				</li>
			{{endif}}
		{{else}}
			<li class="ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if $row->unread()}}ipsDataItem_unread{{endif}} {{if method_exists( $row, 'tableClass' ) && $row->tableClass()}}ipsDataItem_{$row->tableClass()}{{endif}} {{if $row->hidden()}}ipsModerated{{endif}}" data-rowID='{$row->$idField}' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
				{{if member.member_id}}
					<div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'>
						{{if $row->unread()}}
							<a href='{$row->url( 'getNewComment' )}' title='{lang="first_unread_post"}' data-ipsTooltip>
								<span class='ipsItemStatus'><i class="fa {{if in_array( $row->$idField, $iposted )}}fa-star{{else}}fa-circle{{endif}}"></i></span>
							</a>
						{{else}}
							{{if in_array( $row->$idField, $iposted )}}
								<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_read ipsItemStatus_posted'><i class="fa fa-star"></i></span>
							{{else}}
								&nbsp;
							{{endif}}
						{{endif}}
					</div>
				{{endif}}
				<div class='ipsDataItem_main'>
					<h4 class='ipsDataItem_title ipsContained_container'>
						{{if $row->locked()}}
							<span>
								<i class='ipsType_medium fa fa-lock' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locked"}'></i>
							</span>	
							{{if $row->topic_open_time && $row->topic_open_time > time()}}
								<span><strong class='ipsType_small ipsType_noBreak' data-ipsTooltip title='{lang="topic_unlocks_at" sprintf="\IPS\DateTime::ts( $row->topic_open_time )->relative(), \IPS\DateTime::ts( $row->topic_open_time )->localeTime( FALSE )"}'>{lang="topic_unlocks_at_short" sprintf="\IPS\DateTime::ts($row->topic_open_time)->relative(1)"}</strong>&nbsp;&nbsp;</span>
							{{endif}}
						{{elseif !$row->locked() && $row->topic_close_time && $row->topic_close_time > time()}}
							<span><strong class='ipsType_small ipsType_noBreak' data-ipsTooltip title='{lang="topic_locks_at" sprintf="\IPS\DateTime::ts( $row->topic_close_time )->relative(), \IPS\DateTime::ts( $row->topic_close_time )->localeTime( FALSE )"}'><i class='fa fa-clock-o'></i> {lang="topic_locks_at_short" sprintf="\IPS\DateTime::ts($row->topic_close_time)->relative(1)"}</strong>&nbsp;&nbsp;</span>
						{{endif}}
						
						{{if $row->mapped('pinned') || $row->mapped('featured') || $row->hidden() === -1 || $row->hidden() === 1}}
							{{if $row->hidden() === -1}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$row->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span></span>
							{{elseif $row->hidden() === 1}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span></span>
							{{endif}}							
							{{if $row->mapped('pinned')}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span></span>
							{{endif}}
							{{if $row->mapped('featured')}}
								<span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span></span>
							{{endif}}
						{{endif}}
										
						{{if $row->prefix()}}
							<span>{template="prefix" group="global" app="core" params="$row->prefix( TRUE ), $row->prefix()"}</span>
						{{endif}}						
						
						<div class='ipsType_break ipsContained'>
							<a href='{$row->url()}' class='' title='{{if $row->mapped('title')}}{$row->mapped('title')}{{else}}{lang="content_deleted"}{{endif}} {{if $row->canEdit()}}{lang="click_hold_edit"}{{endif}}' itemprop="url"{{if $row->tableHoverUrl and $row->canView()}} data-ipsHover data-ipsHover-target='{$row->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5'{{endif}}{{if $row->canEdit()}} data-role="editableTitle"{{endif}}>
								<span itemprop="name headline">
									{{if $row->mapped('title') or $row->mapped('title') == 0}}{$row->mapped('title')}{{else}}<em class="ipsType_light">{lang="content_deleted"}</em>{{endif}}
								</span>
							</a>

							{{if $row->commentPageCount() > 1}}
								{$row->commentPagination( array(), 'miniPagination' )|raw}
							{{endif}}
						</div>
						<meta itemprop="position" content="{$row->tid}">
					</h4>
					<div class='ipsDataItem_meta ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>
						<span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
							{lang="byline_itemprop" htmlsprintf="$row->author()->link()"}
						</span>{datetime="$row->mapped('date')" lowercase="true"}
						<meta itemprop="dateCreated datePublished" content="{expression="\IPS\DateTime::create( $row->__get( $row::$databaseColumnMap['date'] ) )->rfc3339()"}">
						{{if !in_array( \IPS\Dispatcher::i()->controller, array( 'forums', 'index' ) )}}
							{lang="in"} <a href="{$row->container()->url()}">{$row->container()->_title}</a>
						{{endif}}
						{{if count( $row->tags() )}}
							&nbsp;&nbsp;
							{template="tags" group="global" app="core" params="$row->tags(), true"}
						{{endif}}
					</div>
				</div>
				<ul class='ipsDataItem_stats'>
					{{foreach $row->stats(FALSE) as $k => $v}}
						<li {{if $k == 'num_views'}}class='ipsType_light'{{elseif in_array( $k, $row->hotStats )}}class="ipsDataItem_stats_hot" data-text='{lang="hot_item"}' data-ipsTooltip title='{lang="hot_item_desc"}'{{endif}}>
							<span class='ipsDataItem_stats_number' {{if $k == 'forums_comments' OR $k == 'answers_no_number'}}itemprop='commentCount'{{endif}}>{number="$v"}</span>
							<span class='ipsDataItem_stats_type'>{lang="{$k}" pluralize="$v"}</span>
							{{if ( $k == 'forums_comments' OR $k == 'answers_no_number' ) && \IPS\forums\Topic::modPermission( 'unhide', NULL, $row->container() ) AND $unapprovedComments = $row->mapped('unapproved_comments')}}
								&nbsp;<a href='{$row->url()->setQueryString( 'queued_posts', 1 )}' class='ipsType_warning ipsType_small ipsPos_right ipsResponsive_noFloat' data-ipsTooltip title='{lang="queued_posts_badge" pluralize="$row->topic_queuedposts"}'><i class='fa fa-warning'></i> <strong>{$unapprovedComments}</strong></a>
							{{endif}}
						</li>
					{{endforeach}}
				</ul>
				<ul class='ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto ipsType_blendLinks'>
					<li>
						{{if $row->mapped('num_comments')}}
							{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->lastCommenter(), 'tiny'"}
						{{else}}
							{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->author(), 'tiny'"}
						{{endif}}
					</li>
					<li>
						{{if $row->mapped('num_comments')}}
							{$row->lastCommenter()->link()|raw}
						{{else}}
							{$row->author()->link()|raw}
						{{endif}}
					</li>
					<li class="ipsType_light">
						<a href='{$row->url( 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>
							{{if $row->mapped('last_comment')}}{datetime="$row->mapped('last_comment')"}{{else}}{datetime="$row->mapped('date')"}{{endif}}
						</a>
					</li>
				</ul>
				{{if $table->canModerate()}}
					<div class='ipsDataItem_modCheck'>
						<span class='ipsCustomInput'>
							<input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$row->$idField}]" data-actions="{expression="implode( ' ', $table->multimodActions( $row ) )"}" data-state='{{if $row->tableStates()}}{$row->tableStates()}{{endif}}'>
							<span></span>
						</span>
					</div>
				{{endif}}
			</li>
		{{endif}}
	{{endforeach}}
{{endif}}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کدی که ارسال کردیش توش خاصیت target="_blank" نبود!

مطمئن بشید بعد از اضافه کردن، ذخیره اش هم می کنید

کد شما:

<a href='{$row->url()}' class='' title='{{if $row->mapped('title')}}{$row->mapped('title')}{{else}}{lang="content_deleted"}{{endif}} {{if $row->canEdit()}}{lang="click_hold_edit"}{{endif}}' itemprop="url"{{if $row->tableHoverUrl and $row->canView()}} data-ipsHover data-ipsHover-target='{$row->url()->setQueryString('preview', 1)}' data-ipsHover-timeout='1.5'{{endif}}{{if $row->canEdit()}} data-role="editableTitle"{{endif}}>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 4 دقیقه قبل، سعید فضل اله زاده گفته است :

کدی که ارسال کردیش توش خاصیت target="_blank" نبود!

بله من تغییرات مربوطه رو اعمال کردم و ذخیره  کردم ،ولی چون تغییری ایجاد نشد.......کدها رو بدون تغییر براتون ارسال کردم گفتم شاید مشکل از جایی دیگه باشه ....

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • مدیر کل بازنشسته سایت

از این افزونه میتونید استفاده کنید

برای 4.2 رو نمیدونم داریم یا خیر.ولی تست کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 24 دقیقه قبل، صائب کوهپایه گفته است :

از این افزونه میتونید استفاده کنید

برای 4.2 رو نمیدونم داریم یا خیر.ولی تست کنید

نسخه 4.1 هست . نصب کردم ولی هیچ تغییری نکرد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.