رفتن به مطلب

آموزش کادربندی مشخصات کاربری به سبک جدید IPBFarsi


ارسال های توصیه شده

سلام دوستان

به عنوان عیدی قصد داریم کادربندی جدیدی که به تازگی برای IPBFarsi قرار گرفته رو به اشتراک بزاریم

این آموزش برای نسخه 4 هم قرار خواهد گرفت

1112.PNG

زیاد اهل مقدمه چینی نیستم بریم سراغ آموزش :D

به تنظیمات ظاهری > مدیریت پوسته ها رفته و قالب مورد نظر رو باز کنید

از تب Templates بیت userinfopane باز کنید و کد های زیر جایگزین کنید :

Global Temlpates > userInfoPane

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person" class='user_details'>
<div class="userinfo_head">
<span itemprop="creator name" class="author vcard_userinfo">{parse template="userHoverCard" group="global" params="$author"}</span>
<div class="user_rep_ipbfarsi">+{parse format_number="$author['pp_reputation_points']"}</div>
</div>
	<ul class='basic_info'>
			<if test="rankimage:|:$author['member_rank_img']"><span class="userinfo_rank">
			<li class='group_icon'>
			<if test="rankimageimage:|:$author['member_rank_img_i'] == 'img'">
				<img src='{$author['member_rank_img']}' alt='' />
			<else />
				{$author['member_rank_img']}
			</if>
			</li></span>
		</if>
		<if test="avatar:|:$author['member_id']">
			<li class='avatar'>
				<if test="canSeeProfiles:|:$this->memberData['g_is_supmod'] OR ( $this->memberData['g_mem_info'] && ! IPSMember::isInactive( $author ) )">
				<a itemprop="url" href="{parse url="showuser={$author['member_id']}" template="showuser" seotitle="{$author['members_seo_name']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['view_profile']}: {$author['members_display_name']}" class='ipsUserPhotoLink_userinfo'>
				</if>
				<if test="hasVariable:|:$this->settings['member_topic_avatar_max']">	
					<img itemprop="image" src='{$author['pp_main_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_variable' />

				<else />
					<img itemprop="image" src='{$author['pp_main_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_variable' />

				</if>
				<if test="canSeeProfiles2:|:$this->memberData['g_is_supmod'] OR ( $this->memberData['g_mem_info'] && ! IPSMember::isInactive( $author ) )">
				</a>
				</if>
			</li>
		<else />
			<li class='avatar'>
				<img itemprop="image" src='{$author['pp_thumb_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_large' />
			</li>
		</if>
		<if test="membertitle:|:$author['member_title']">
			<div class='ipbfarsi_title_userinfo'>{$author['member_title']}</div>
        </if>

		<li class='group_title hide'>
			{$author['_group_formatted']}
		</li>


		<if test="postCount:|:$author['member_id']">
		<li class='post_count IPBFarsi_Button'>
			{parse expression="$this->registry->getClass('class_localization')->formatNumber( intval( $author['posts'] ) )"} {$this->lang->words['m_posts']}
		</li>
		</if>
		<if test="authorwarn:|:$author['show_warn']">
			<li>
				<if test="hasWarningId:|:$options['wl_id']">
					<img src='{$this->settings['img_url']}/warn.png' class='clickable' onclick='warningPopup( this, {$options['wl_id']} )' title='{$this->lang->words['warnings_issued']}' />
				</if>
				<a class='blend_links IPBFarsi_Button' href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=warnings&amp;member={$author['member_id']}&amp;from_app={$this->request['app']}&amp;from_id1={$contentid}&amp;from_id2={$options['id2']}" base="public"}' id='warn_link_{$contentid}_{$author['member_id']}' title='{$this->lang->words['warn_view_history']}'>{parse expression="sprintf( $this->lang->words['warn_status'], $author['warn_level'] )"}</a>
			</li>
		</if>
	</ul>
	
	<if test="authorcfields:|:$author['custom_fields'] != """>
		<ul class='custom_fieldsx'>
			<foreach loop="customFieldsOuter:$author['custom_fields'] as $group => $data">
				<foreach loop="customFields:$author['custom_fields'][ $group ] as $field">
					<if test="$field != ''">
						<li>
							{$field}
						</li>
					</if>
				</foreach>
			</foreach>
		</ul>
	</if>
	
</div>

از همون تب بیت زیر باز کنید :

Topic View > post و جایگزین کنید :

<!--post:{$post['post']['pid']}-->
<if test="sDeleted:|:$post['post']['_isDeleted'] AND $post['post']['_softDeleteSee']">
	{parse template="softDeletedPostBit" group="topic" params="$post, $displayData['sdData'], $topic"}
</if>
<if test="sDeletedNot:|:! $post['post']['_isDeleted']">
	<div class='post_block hentry clear clearfix <if test="isSolvedCss:|:$post['post']['_isMarkedAnswered']">solved</if> <if test="postQueued:|:$post['post']['_isHidden']">moderated</if>' id='post_id_{$post['post']['pid']}'>
		<a id='entry{$post['post']['pid']}'></a>
		<if test="repIgnored:|:!empty( $post['post']['_repignored'] ) AND $post['post']['_repignored'] == 1 && $post['post']['_ignored'] != 1">
			<div class='post_ignore'>
				<if test="noRep:|:$post['post']['rep_points'] == 0">
					<span class='reputation zero' title='{$this->lang->words['top_rep']}'>
				</if>
				<if test="posRep:|:$post['post']['rep_points'] > 0">
					<span class='reputation positive' title='{$this->lang->words['top_rep']}'>
				</if>
				<if test="negRep:|:$post['post']['rep_points'] < 0">
					<span class='reputation negative' title='{$this->lang->words['top_rep']}' >
				</if>
						{$post['post']['rep_points']}</span> {$this->lang->words['top_this_post_by']} {parse template="userHoverCard" group="global" params="$post['author']"} {$this->lang->words['top_below_thresh']}. <a href='#' title='{$this->lang->words['ignore_view_post']}' id='unhide_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['rep_view_anyway']}</a>
			</div>
		</if>
	
		<if test="userIgnored:|:$post['post']['_repignored'] == 1 || $post['post']['_ignored']">
			<div class='post_ignore'>
				<if test="userIgnoredLang:|:$post['post']['_repignored'] == 1">{$this->lang->words['post_ignored_rep']}<else />{$this->lang->words['post_ignored']}</if> {parse template="userHoverCard" group="global" params="$post['author']"}. <a href='#entry{$post['post']['pid']}' title='{$this->lang->words['ignore_view_post']}' style='display: none' id='unhide_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['rep_view_anyway']}</a>
				<if test="userIgnoredLangTwo:|:$this->settings['reputation_enabled'] AND $post['post']['_repignored'] == 1"><div><a href="{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}&amp;page={$this->request['page']}&amp;rep_filter_set=*&amp;rep_filter=update&amp;secure_key={$this->member->form_hash}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}">{$this->lang->words['post_ignore_reset_rep']}</a></div></if>
			</div>
		</if>
		<div class='post_wrap' <if test="isNotIgnoring:|:$post['post']['_ignored'] == 1 || $post['post']['_repignored'] == 1">style='display: none'</if>>
			<if test="postMid:|:$post['author']['member_id']">
				<h3 class='row2'>
			<else />
				<h3 class='guest row2'>
			</if>
				<span class='post_id right ipsType_small desc blend_links'>
					<if test="hasPages:|:$this->request['page']">
						<a itemprop="replyToUrl" data-entry-pid='{$post['post']['pid']}' href='{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}&amp;page={$this->request['page']}{$post['post']['PermalinkUrlBit']}#entry{$post['post']['pid']}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}' rel='bookmark' title='{$topic['title']}{$this->lang->words['link_to_post']} #{$post['post']['post_count']}'>
					<else />
						<a itemprop="replyToUrl" data-entry-pid='{$post['post']['pid']}' href='{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}{$post['post']['PermalinkUrlBit']}#entry{$post['post']['pid']}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}' rel='bookmark' title='{$topic['title']}{$this->lang->words['link_to_post']} #{$post['post']['post_count']}'>
					</if>
					#{$post['post']['post_count']}
					<img src='{$this->settings['img_url']}/icon_share.png' class='small' title='{$topic['title']}{$this->lang->words['link_to_post']} #{$post['post']['post_count']}' />
					</a>
				</span>
				<if test="postModCheckbox:|:$post['post']['moddable'] && ! $topic['_isArchived']">
					<span class='right'>
						<label for='checkbox_{$post['post']['pid']}' class='post_mod hide'>{$this->lang->words['mod_select_post']}</label><input type='checkbox' id='checkbox_{$post['post']['pid']}' name='selectedpids[]' value='{$post['post']['pid']}' class='post_mod right'<if test="postModSelected:|:!empty( $post['post']['_pid_selected'] )"> checked='checked'</if> data-status='{$post['post']['queued']}' />
					</span>
				</if>
	<span class='posted_info'>
					{$this->lang->words['posted']} <abbr class="published" itemprop="commentTime" title="{parse expression="date( 'c', $post['post']['post_date'] )"}">{parse date="$post['post']['post_date']" format="long"}</abbr>
					<if test="isSolvedSausage:|:$post['post']['_isMarkedAnswered']">&nbsp; <span class='ipsBadge ipsBadge_green'>{$this->lang->words['topic_best_answer']}</span></if>
				</span>
				<if test="postIp:|:$post['post']['_show_ip']">
					<span class='ip right ipsType_small'>({$this->lang->words['ip']}:
					<if test="postAdmin:|:$post['author']['g_access_cp']">
						<em>{$this->lang->words['ip_private']}</em>
					<else />
						<if test="accessModCP:|:$this->memberData['g_is_supmod']"><a href="{parse url="app=core&amp;module=modcp&amp;fromapp=members&amp;tab=iplookup&amp;ip={$post['post']['ip_address']}" base="public"}" title='{$this->lang->words['info_about_this_ip']}'>{$post['post']['ip_address']}</a><else />{$post['post']['ip_address']}</if>
					</if>)
					</span>
				</if>
			</h3>
			<div class='author_info'>
				{parse template="userInfoPane" group="global" params="$post['author'], $post['post']['pid'], array( 'isTopicView' => true, 'wl_id' => $post['post']['wl_id'] )"}
			</div>
			<div class='post_body'>
				<if test="repHighlight:|:$this->settings['reputation_highlight'] AND $post['post']['rep_points'] >= $this->settings['reputation_highlight']">
					<p class='rep_highlight'>{parse replacement="popular_post"}<br />{$this->lang->words['popular_post']}</p>
				</if>
				<div itemprop="commentText" class='post entry-content <if test="$post['post']['_repignored'] == 1">imgsize_ignore</if>'>
					{$post['post']['post']}
					{$post['post']['attachmentHtml']}
					<br />
					<if test="postEditBy:|:$post['post']['edit_by']">
						<p class='edit'>
							{$post['post']['edit_by']}
							<if test="postEditByReason:|:$post['post']['post_edit_reason'] != ''">
								<br />
								<span class='reason'>{$post['post']['post_edit_reason']}</span>
							</if>
						</p>
					</if>
				</div>
				
				<if test="repButtonsLike:|: ! $topic['_isArchived']">
				{parse template="repButtons" group="global_other" params="$post['author'], array_merge( array( 'primaryId' => $post['post']['pid'], 'domLikeStripId' => 'like_post_' . $post['post']['pid'], 'domCountId' => 'rep_post_' . $post['post']['pid'], 'app' => 'forums', 'type' => 'pid', 'likeFormatted' => $post['post']['like']['formatted'] ), $post['post'] )"}
				</if>
								
				<if test="postSignature:|:$post['post']['signature']">
					{$post['post']['signature']}
				</if>
				
				<if test="controlsForUnapprovedPost:|:$this->memberData['is_mod'] && ! $topic['_isArchived'] && $post['post']['queued']">
					<ul id='postControlsUnapproved_{$post['post']['pid']}' class='post_controls clear clearfix'>
						<if test="canDelete:|:$post['post']['_can_delete'] === TRUE && ! $topic['_isArchived']">
							<li class='post_del'>
								<a class='ipsButton_secondary' href='{parse url="module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=deletedo&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;selectedpids[]={$post['post']['pid']}&amp;page={$this->request['page']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_delete_title']}' onclick='if( !confirm("{$this->lang->words['post_delete_confirm']}") ){ return false; }' >{$this->lang->words['post_delete']}</a>
							</li>
						</if>
						<li class='post_toggle toggle_post' id='toggle_post_{$post['post']['pid']}' style='display: none'>
							<a class='ipsButton_secondary' href='{parse url="app=forums&amp;module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=<if test="!$post['post']['queued']">unapprove<else />approve</if>&amp;selectedpids[{$post['post']['pid']}]={$post['post']['pid']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;f={$forum['id']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_toggle_visible']}'><span id='toggletext_post_{$post['post']['pid']}'><if test="approveUnapprove:|:$post['post']['queued']==1">{$this->lang->words['post_approve']}<else />{$this->lang->words['post_unapprove']}</if></span></a>
						</li>
						<if test="canEdit:|:$post['post']['_can_edit'] === TRUE">
							<li class='post_edit'><a href='{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=edit_post&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;p={$post['post']['pid']}&amp;page={$this->request['page']}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_edit_title']}' class='ipsButton_secondary edit_post' id='edit_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['post_edit']}</a></li>
						</if>
					</ul>
				</if>
			
				<ul id='postControlsNormal_{$post['post']['pid']}' class='post_controls clear clearfix' <if test="hideNormalControlsForUnapprovedPost:|:$this->memberData['is_mod'] && ! $topic['_isArchived'] && $post['post']['queued']">style='display:none'</if>>
					<li class='top hide'><a href='#ipboard_body' data-uk-smooth-scroll='' class='top' title='{$this->lang->words['back_top']}'>{$this->lang->words['back_top']}</a></li>
					<if test="canAnswerTopic:|:$topic['Perms']['canAnswerTopic'] && $post['post']['post_count'] > 1">
						<if test="isAnswered:|:$post['post']['_isMarkedAnswered']">
							<if test="canUnanswer:|:$post['post']['_canMarkUnanswered']">
								<li id='snanswn'><a href="{parse url="module=extras&amp;section=answer&amp;do=unanswer&amp;t={$this->request['t']}&amp;pid={$post['post']['pid']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}" data-post-button="unanswer" class='ipsButton_secondary important' data-pid="{$post['post']['pid']}"><img class='icon' src="{$this->settings['img_url']}/cross_white_10px.png">{$this->lang->words['topic_mark_unsolved']}</a></li>
							</if>
						<else />
							<if test="notAnswered:|:$post['post']['_canAnswer'] && $topic['topic_firstpost'] != $post['post']['pid']">
								<li id='snansw'><a href="{parse url="module=extras&amp;section=answer&amp;do=answer&amp;t={$this->request['t']}&amp;pid={$post['post']['pid']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}" data-post-button="answer" class='ipsButton_secondary' data-pid="{$post['post']['pid']}"><img class='icon' src="{$this->settings['img_url']}/tick_10px.png">{$this->lang->words['topic_mark_solved']}</a></li>
							</if>
						</if>
					</if>
					<if test="replyButtonWarn:|:!$this->memberData['unacknowledged_warnings'] && !$this->memberData['restrict_post']">
						<if test="replyButton:|:$post['post']['_canReply']">
							<li><a href="{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=reply_post&amp;f={$this->request['f']}&amp;t={$this->request['t']}&amp;qpid={$post['post']['pid']}" base="publicWithApp"}" class='_ips_trigger_quote ipsButton_secondary' pid="{$post['post']['pid']}" title="{$this->lang->words['tt_reply_to_post']}">{$this->lang->words['post_reply']}</a></li>
							<if test="multiquote:|:!empty( $post['post']['_mq_selected'] )">
								<li class='selected multiquote' id='multiq_{$post['post']['pid']}' style='display: none'>
							<else />
								<li class='multiquote' id='multiq_{$post['post']['pid']}' style='display: none'>
							</if>
								<a href="{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=reply_post&amp;f={$this->request['f']}&amp;t={$this->request['t']}&amp;qpid={$post['post']['pid']}" base="publicWithApp"}" title="{$this->lang->words['quote_with_mq']}" class='ipsButton_secondary'>{$this->lang->words['mq']}</a>
							</li>
						</if>
					</if>
					<if test="canDelete:|:$post['post']['_can_delete'] === TRUE && ! $topic['_isArchived']">
						<li id='del_post_{$post['post']['pid']}' class='post_del'>
							<a href='{parse url="module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=deletedo&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;selectedpids[]={$post['post']['pid']}&amp;page={$this->request['page']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_delete_title']}' class='delete_post' onclick='return false;' >{$this->lang->words['post_delete']}</a>
						</li>
					</if>
					<if test="canHide:|:$post['post']['_softDelete'] && ! $topic['_isArchived']">
						<li id='hide_post_{$post['post']['pid']}'>
							<a href='{parse url="module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=delete&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;selectedpids[]={$post['post']['pid']}&amp;page={$this->request['page']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}' class='hide_post'>{$this->lang->words['post_hide']}</a>
						</li>
					</if>
					<if test="canEdit:|:$post['post']['_can_edit'] === TRUE">
						<li class='post_edit'><a href='{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=edit_post&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;p={$post['post']['pid']}&amp;page={$this->request['page']}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_edit_title']}' class='edit_post' id='edit_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['post_edit']}</a></li>
					</if>
					<if test="canReportPost:|:$topic['_canReport'] and ! $topic['_isArchived']">						<li class='report'>
							<a href='{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;rcom=post&amp;tid={$this->request['t']}&amp;pid={$post['post']['pid']}&amp;page={$this->request['page']}" base="public"}'>{$this->lang->words['report']}</a>
						</li>
						<if test="postIsReported:|:$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['gfx'] > 0">
							<li class='report'>
								<a href="{$this->settings['base_url']}app=core&amp;module=reports&amp;section=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']}" id='post-report-{$post['post']['pid']}' class='ipbmenu'> <span id="rstat-{$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['info']['id']}"><img src="{$this->settings['img_url']}/reports/post_alert_{$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['gfx']}.png" alt="" /></span> </a>
							</li>
						</if>
					</if>
				</ul>
				<if test="reportedPostData:|:! $topic['_isArchived'] AND $this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['gfx'] > 0">
					<ul id='post-report-{$post['post']['pid']}_menucontent' class='ipbmenu_content report_menu'>
						<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['info']['id']}" base="public"}" id='report_mark_{$post['post']['pid']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/reports/mark_complete.png' alt='' /> {$this->lang->words['report_menu_mark_complete']}</a></li>
						<li><a href="{$this->settings['base_url']}app=core&amp;module=reports&amp;section=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']}"><img src='{$this->settings['img_url']}/reports/view_report.png' alt='' /> {$this->lang->words['report_menu_view_report']}</a></li>
					</ul>
					<script type="text/javascript">
						$('report_mark_{$post['post']['pid']}').observe('click',
						 	IPB.global.updateReportStatus.bindAsEventListener(
								this, {$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']},2,2
							)
						);
					</script>
				</if>
			</div>
		</div>
	</div>
</if>
		
		<if test="initIgnoredPost:|:$post['post']['_repignored'] == 1 || $post['post']['_ignored']">
			<script type='text/javascript'>
				IPB.topic.setPostHidden( {$post['post']['pid']} );
				$('unhide_post_{$post['post']['pid']}').show();
			</script>
		</if>
		<hr />
		
		<if test="adCodeCheck:|:$post['post']['_adCode']">
			{$post['post']['_adCode']}
		</if>
<script type="text/javascript">
var pid = parseInt({$post['post']['pid']});
if ( pid > IPB.topic.topPid ){
	IPB.topic.topPid = pid;
}
<if test="sDeletedNotMQ:|:! $post['post']['_isDeleted']">
	// Show multiquote for JS browsers
	if ( $('multiq_{$post['post']['pid']}') )
	{
		$('multiq_{$post['post']['pid']}').show();
	}
	
	if( $('toggle_post_{$post['post']['pid']}') )
	{
		$('toggle_post_{$post['post']['pid']}').show();
	}
	
	// Add perm data
	IPB.topic.deletePerms[{$post['post']['pid']}] = { 'canDelete' : {parse expression="intval($post['post']['_can_delete'])"}, 'canSoftDelete' : {parse expression="intval($post['post']['_softDelete'])"} };
</if>
</script>

به تب CSS رفته و آخر ipb_styles.css کد های زیر اضافه کنید :

.post_wrap {
	background:#fff
}
.post_body {
	border-right:1px solid #EDEDED;
	padding-right:10px;
	background:#fff
}
.author_info {
	width:170px
}
.author.vcard_userinfo {
	display:inline-block;
	position:relative;
	font-size:16px;
	float:right
}
.user_rep_ipbfarsi {
	display:inline-block;
	line-height:12px;
	padding:6px;
	height:14px;
	color:#fff;
	border-radius:3px;
	font-weight:normal;
	text-align:center;
	text-shadow:none;
	font-size:13px;
	margin:2px;
	position:relative;
	float:left;
	background:#6dc988;
	direction:ltr
}
.ipbfarsi_title_userinfo {
	padding:1px;
	text-align:center;
	line-height:1.9;
	display:inline-block;
	position:relative
}
.ipsUserPhoto_variable {
	max-width:178px !important;
	border-radius:2px;
	transition:all 0.3s ease-in-out;
	box-shadow:0px 27px 0px #eee;
    border:0px !important
}
.ipsUserPhoto_variable:hover {
	filter:grayscale(1);
	-webkit-filter:grayscale(1);
	-moz-filter:grayscale(1);
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.IPBFarsi_Button,.author_info>div>ul.custom_fields {
	background:#fff;
	border:none;
	width:175px;
	line-height:25px;
	box-shadow:none;
	color:#616161
}
.IPBFarsi_Button
a {
	color:#616161
}
.IPBFarsi_Button::after {
	content:"";
	width:40px;
	position:relative;
	display:block;
	height:1px;
	background:#fff;
	transition:all 0.3s ease-in-out;
	border-bottom:1px solid #ddd;
	text-align:center;
	margin:0
auto
}
.IPBFarsi_Button:hover:after {
	width:175px;
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.IPBFarsi_Button::before {
	content:"";
	height:10px;
	width:10px;
	border-radius:100%;
	background:#fff;
	display:inline-block;
	float:right;
	position:relative;
	top:7px;
	border:1px
solid #ddd;
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.IPBFarsi_Button:hover:before {
	background:#ddd;
	border:1px
solid #fff;
	transition:all 0.3s ease-in-out
}
.group_icon {
	display:inline-block;
	position:relative;
	width:175px;
	text-align:center;
	margin:0
auto
}
.author_info
.group_icon {
	margin-top:5px;
	margin-bottom:5px
}

مشکلی داشتید مطرح کنید

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 ماه بعد...
 • بنیان گذار IPSFarsi
در 4 ساعت قبل، Cyb3r Shot گفته است :

برای ورژن جدید چی ؟

برای ورژن جدید هم هست سعی کردید بخش آموزش های IPS4 رو نگاه کنید یا جستجو کنید ؟

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.