رفتن به مطلب

کد htaccess جهت دسترسی ایرانیان


یک روز خوب
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

شايد شما مايل باشيد به غير از کشور ايران هيچ کشور ديگري به وب سايت شما دسترسي نداشته باشد براي اينکار ميتوانيد هم از فايروال استفاده کنيد و هم از يک فايل htaccess. و در اينجا ما از فايل اچ تي اکسس استفاده ميکنيم.
دستورات زير را کافي است در فايل htaccess. سايت خود کپي نماييد:
 
#COUNTRY_BLOCK_START

order deny,allow
allow from 2.144.0.0/14
allow from 2.176.0.0/10
allow from 2.240.0.0/12
allow from 12.130.88.0/24
allow from 46.28.72.0/21
allow from 46.32.0.0/19
allow from 46.34.96.0/19
allow from 46.34.160.0/19
allow from 46.36.96.0/19
allow from 46.100.0.0/16
allow from 62.32.35.32/26
allow from 62.32.35.96/27
allow from 62.32.49.128/26
allow from 62.32.49.192/27
allow from 62.32.49.224/29
allow from 62.32.49.240/24
allow from 62.32.50.240/28
allow from 62.32.53.64/26
allow from 62.32.53.168/29
allow from 62.32.53.224/28
allow from 62.32.61.96/27
allow from 62.32.61.224/27
allow from 62.32.63.128/26
allow from 62.60.128.0/17
allow from 62.68.82.64/26
allow from 62.145.88.0/24
allow from 62.145.89.0/25
allow from 62.145.89.128/27
allow from 62.145.89.192/26
allow from 62.145.92.128/25
allow from 62.145.96.0/22
allow from 62.145.109.0/24
allow from 62.193.0.0/19
allow from 62.220.96.0/19
allow from 63.243.185.0/24
allow from 64.182.7.161/29
allow from 67.192.143.0/26
allow from 67.223.99.240/28
allow from 69.13.185.223/29
allow from 69.13.185.231/32
allow from 77.36.128.0/17
allow from 77.67.32.0/24
allow from 77.77.64.0/18
allow from 77.95.219.0/23
allow from 77.104.64.0/18
allow from 77.237.64.0/19
allow from 77.237.160.0/19
allow from 77.245.224.0/20
allow from 78.38.0.0/15
allow from 78.109.192.0/20
allow from 78.110.112.0/20
allow from 78.111.0.0/23
allow from 78.111.2.8/28
allow from 78.111.2.32/26
allow from 78.111.2.136/29
allow from 78.111.2.160/28
allow from 78.111.3.0/21
allow from 78.111.11.0/23
allow from 78.111.13.64/26
allow from 78.111.14.0/24
allow from 78.111.15.0/27
allow from 78.111.15.32/29
allow from 78.154.32.0/19
allow from 78.157.32.0/19
allow from 78.158.160.0/19
allow from 79.127.0.0/17
allow from 79.132.192.0/19
allow from 79.170.144.0/21
allow from 79.175.128.0/19
allow from 79.175.160.0/22
allow from 79.175.164.0/24
allow from 79.175.166.0/20
allow from 79.175.182.0/21
allow from 79.175.190.0/23
allow from 80.66.176.0/20
allow from 80.69.240.0/20
allow from 80.71.112.0/20
allow from 80.75.0.0/20
allow from 80.78.135.128/25
allow from 80.191.0.0/16
allow from 80.231.68.0/24
allow from 80.242.0.0/20
allow from 80.253.128.0/19
allow from 81.12.0.0/17
allow from 81.28.32.0/19
allow from 81.29.240.0/20
allow from 81.31.160.0/19
allow from 81.90.144.0/20
allow from 81.91.128.0/19
allow from 82.99.192.0/18
allow from 82.115.0.0/20
allow from 82.115.16.0/22
allow from 82.115.20.0/23
allow from 82.138.140.0/25
allow from 82.205.129.0/27
allow from 82.205.143.192/26
allow from 82.205.152.128/25
allow from 82.205.153.32/25
allow from 82.205.153.160/28
allow from 82.205.153.240/28
allow from 82.205.155.0/24
allow from 82.205.156.0/25
allow from 82.205.156.128/32
allow from 82.205.156.192/24
allow from 82.205.157.192/26
allow from 82.205.159.96/26
allow from 82.205.159.160/27
allow from 82.205.159.224/27
allow from 82.205.166.0/24
allow from 82.205.170.112/27
allow from 82.205.170.192/27
allow from 82.205.172.32/27
allow from 82.205.176.72/29
allow from 82.205.181.0/26
allow from 82.205.181.128/27
allow from 82.205.209.112/28
allow from 82.205.219.32/28
allow from 82.205.226.0/26
allow from 82.205.226.96/28
allow from 83.147.192.0/18
allow from 83.170.23.0/29
allow from 83.170.26.0/24
allow from 83.170.33.0/27
allow from 83.170.34.96/27
allow from 83.170.34.160/26
allow from 83.170.41.192/26
allow from 83.170.43.128/27
allow from 83.170.43.224/28
allow from 83.170.43.240/29
allow from 83.170.43.248/30
allow from 83.170.43.252/31
allow from 83.170.43.254/32
allow from 83.170.45.64/27
allow from 83.170.45.160/27
allow from 83.170.46.64/27
allow from 83.170.46.128/27
allow from 83.170.46.192/27
allow from 83.170.47.32/27
allow from 83.170.48.160/27
allow from 83.170.49.64/27
allow from 83.170.49.224/26
allow from 83.170.50.32/27
allow from 83.170.50.128/26
allow from 83.170.52.0/25
allow from 83.170.52.152/29
allow from 83.170.52.230/32
allow from 84.11.2.0/24
allow from 84.11.13.0/27
allow from 84.11.13.232/29
allow from 84.11.14.64/28
allow from 84.11.14.200/29
allow from 84.11.15.0/24
allow from 84.11.25.0/27
allow from 84.11.25.96/27
allow from 84.11.25.192/27
allow from 84.11.26.64/27
allow from 84.11.27.32/27
allow from 84.11.28.32/26
allow from 84.11.28.96/27
allow from 84.11.29.32/26
allow from 84.11.29.96/27
allow from 84.11.30.176/27
allow from 84.11.30.216/29
allow from 84.11.30.247/32
allow from 84.11.30.249/32
allow from 84.11.31.32/26
allow from 84.11.31.96/27
allow from 84.11.31.160/25
allow from 84.11.32.64/25
allow from 84.11.34.0/25
allow from 84.11.34.192/24
allow from 84.11.35.192/26
allow from 84.11.36.128/27
allow from 84.11.36.192/26
allow from 84.11.37.0/27
allow from 84.11.37.128/27
allow from 84.11.38.0/26
allow from 84.11.38.96/27
allow from 84.11.39.32/26
allow from 84.11.40.0/25
allow from 84.11.42.0/24
allow from 84.11.43.0/27
allow from 84.11.45.32/28
allow from 84.11.56.0/27
allow from 84.11.57.0/27
allow from 84.11.57.160/27
allow from 84.11.60.192/26
allow from 84.11.62.0/23
allow from 84.11.67.96/27
allow from 84.11.68.0/23
allow from 84.11.70.0/25
allow from 84.11.71.128/26
allow from 84.11.72.48/28
allow from 84.11.72.128/25
allow from 84.11.73.96/27
allow from 84.11.74.0/27
allow from 84.11.74.160/27
allow from 84.11.74.224/27
allow from 84.11.75.128/26
allow from 84.11.75.224/24
allow from 84.11.76.224/27
allow from 84.11.77.96/26
allow from 84.11.77.192/27
allow from 84.11.77.224/28
allow from 84.11.77.240/29
allow from 84.11.77.248/30
allow from 84.11.77.252/31
allow from 84.11.77.254/32
allow from 84.11.80.192/26
allow from 84.11.85.0/27
allow from 84.11.110.128/28
allow from 84.47.196.0/21
allow from 84.47.204.0/22
allow from 84.47.208.0/23
allow from 84.47.210.0/24
allow from 84.47.212.0/19
allow from 84.47.244.0/21
allow from 84.47.252.0/22
allow from 84.241.0.0/18
allow from 84.246.65.0/24
allow from 84.246.71.128/28
allow from 84.246.71.168/29
allow from 84.246.71.176/32
allow from 85.9.64.0/18
allow from 85.15.0.0/18
allow from 85.93.3.67/30
allow from 85.93.4.80/29
allow from 85.93.4.88/31
allow from 85.93.18.92/30
allow from 85.93.18.96/31
allow from 85.93.18.98/32
allow from 85.133.128.0/17
allow from 85.185.0.0/16
allow from 85.198.0.0/18
allow from 85.236.144.0/20
allow from 86.57.0.0/17
allow from 86.62.1.88/29
allow from 86.109.32.0/19
allow from 87.107.0.0/16
allow from 87.247.160.0/19
allow from 87.248.128.0/19
allow from 88.135.32.0/20
allow from 89.144.128.0/18
allow from 89.165.0.0/17
allow from 89.184.192.0/29
allow from 89.184.208.0/23
allow from 89.184.211.0/21
allow from 89.184.219.0/22
allow from 89.184.223.0/24
allow from 89.221.80.0/20
allow from 89.235.64.0/18
allow from 91.98.0.0/15
allow from 91.184.64.0/19
allow from 91.186.192.0/19
allow from 91.206.122.0/23
allow from 91.207.138.0/23
allow from 91.208.165.0/24
allow from 91.209.242.0/24
allow from 91.212.16.0/24
allow from 91.212.19.0/24
allow from 91.212.252.0/24
allow from 91.216.4.0/24
allow from 91.217.64.0/23
allow from 91.220.79.0/24
allow from 92.42.48.0/21
allow from 92.50.0.0/18
allow from 92.61.176.0/20
allow from 92.62.176.0/20
allow from 92.242.192.0/19
allow from 93.110.0.0/16
allow from 93.126.0.0/18
allow from 93.190.24.0/21
allow from 94.74.128.0/18
allow from 94.101.128.0/21
allow from 94.101.176.0/20
allow from 94.101.240.0/20
allow from 94.124.99.0/23
allow from 94.124.101.0/24
allow from 94.139.160.0/19
allow from 94.182.0.0/15
allow from 94.184.0.0/16
allow from 94.232.168.0/21
allow from 94.241.128.0/18
allow from 95.38.0.0/16
allow from 95.80.128.0/18
allow from 95.81.64.0/18
allow from 95.82.0.0/17
allow from 95.130.56.0/21
allow from 95.130.240.0/21
allow from 95.142.224.0/20
allow from 109.72.192.0/20
allow from 109.74.224.0/20
allow from 109.95.56.0/20
allow from 109.109.32.0/19
allow from 109.110.160.0/19
allow from 109.111.32.0/19
allow from 109.122.192.0/18
allow from 109.125.128.0/18
allow from 109.162.128.0/17
allow from 109.201.0.0/19
allow from 109.203.160.0/19
allow from 109.225.128.0/18
allow from 109.230.64.0/18
allow from 109.238.176.0/20
allow from 109.239.0.0/20
allow from 173.224.114.160/27
allow from 178.21.40.0/21
allow from 178.22.72.0/21
allow from 178.131.0.0/16
allow from 178.157.0.0/18
allow from 178.173.128.0/17
allow from 178.215.0.0/18
allow from 178.219.224.0/20
allow from 178.236.32.0/20
allow from 178.236.229.33/26
allow from 178.236.229.97/27
allow from 178.236.230.0/25
allow from 178.236.230.128/32
allow from 178.238.192.0/20
allow from 178.239.144.0/20
allow from 178.248.40.0/21
allow from 178.251.208.0/21
allow from 178.252.128.0/18
allow from 178.253.0.0/18
allow from 188.34.0.0/16
allow from 188.75.64.0/18
allow from 188.93.64.0/21
allow from 188.118.64.0/18
allow from 188.121.96.0/18
allow from 188.125.64.0/21
allow from 188.126.128.0/19
allow from 188.136.128.0/17
allow from 188.138.38.64/27
allow from 188.158.0.0/15
allow from 193.19.128.0/22
allow from 193.34.197.128/25
allow from 193.104.212.0/24
allow from 193.105.2.0/24
allow from 193.105.6.0/24
allow from 193.189.122.0/23
allow from 193.218.205.64/26
allow from 193.252.129.0/24
allow from 193.252.131.0/24
allow from 193.252.135.0/23
allow from 194.73.51.160/28
allow from 194.133.20.208/29
allow from 194.133.88.0/27
allow from 194.143.140.0/23
allow from 194.146.148.0/22
allow from 194.146.164.0/22
allow from 194.225.0.0/18
allow from 194.225.64.0/19
allow from 194.225.96.0/20
allow from 194.225.112.0/21
allow from 194.225.121.0/17
allow from 194.225.249.0/22
allow from 194.225.253.0/23
allow from 194.225.255.0/24
allow from 195.10.11.0/24
allow from 195.10.15.160/28
allow from 195.27.14.0/29
allow from 195.96.139.16/28
allow from 195.96.147.0/23
allow from 195.96.149.0/24
allow from 195.110.38.0/23
allow from 195.146.32.0/19
allow from 195.170.163.0/24
allow from 195.191.74.0/23
allow from 195.211.44.0/22
allow from 195.213.219.0/28
allow from 195.219.71.0/24
allow from 195.219.129.128/25
allow from 195.245.70.0/23
allow from 196.3.91.0/24
allow from 204.15.197.0/28
allow from 204.15.199.112/29
allow from 206.222.21.72/29
allow from 206.222.23.168/29
allow from 208.115.112.152/29
allow from 209.18.107.150/29
allow from 209.18.107.158/31
allow from 209.28.123.0/26
allow from 209.239.127.0/27
allow from 210.5.196.64/26
allow from 210.5.197.64/26
allow from 210.5.198.32/29
allow from 210.5.198.64/28
allow from 210.5.198.96/25
allow from 210.5.204.0/25
allow from 210.5.205.0/26
allow from 210.5.208.0/26
allow from 210.5.208.128/24
allow from 210.5.218.64/25
allow from 210.5.218.192/26
allow from 210.5.232.0/25
allow from 210.5.233.0/25
allow from 210.5.233.128/26
allow from 212.6.37.0/23
allow from 212.6.41.0/25
allow from 212.6.42.0/24
allow from 212.6.45.0/24
allow from 212.6.47.0/22
allow from 212.6.55.112/28
allow from 212.6.60.0/23
allow from 212.6.62.0/24
allow from 212.16.64.0/19
allow from 212.33.192.0/19
allow from 212.44.196.0/25
allow from 212.44.197.0/24
allow from 212.44.223.0/24
allow from 212.50.224.0/19
allow from 212.73.92.252/30
allow from 212.80.0.0/20
allow from 212.80.16.0/21
allow from 212.80.24.0/22
allow from 212.80.28.0/24
allow from 212.80.30.0/23
allow from 212.86.64.0/19
allow from 212.95.128.0/19
allow from 212.120.192.0/19
allow from 213.109.240.0/20
allow from 213.147.128.0/19
allow from 213.176.0.0/17
allow from 213.195.0.0/18
allow from 213.207.192.0/18
allow from 213.217.32.0/19
allow from 213.233.160.0/19
allow from 216.55.163.116/29
allow from 217.11.16.0/21
allow from 217.11.24.0/22
allow from 217.11.28.0/27
allow from 217.11.28.32/28
allow from 217.11.28.48/29
allow from 217.11.28.64/23
allow from 217.11.30.64/24
allow from 217.11.31.64/25
allow from 217.11.31.192/26
allow from 217.24.146.0/24
allow from 217.24.148.0/21
allow from 217.24.156.0/22
allow from 217.25.48.0/20
allow from 217.64.144.0/20
allow from 217.66.192.0/19
allow from 217.146.191.48/25
allow from 217.146.191.176/26
allow from 217.146.191.240/28
allow from 217.146.208.0/20
allow from 217.161.16.0/23
allow from 217.170.240.0/20
allow from 217.171.191.220/30
allow from 217.172.96.0/22
allow from 217.172.100.0/23
allow from 217.172.103.0/21
allow from 217.172.111.0/22
allow from 217.172.115.0/23
allow from 217.172.117.0/24
allow from 217.172.120.0/24
allow from 217.174.16.0/20
allow from 217.218.0.0/15
deny from all

#COUNTRY_BLOCK_END

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .
توجه: مطلب ارسالی شما پس از تایید مدیریت برای همه قابل رویت خواهد بود.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.