رفتن به مطلب

درخواست اموزش کادر بندی Info_Pane در IPS 4


ارسال های توصیه شده

عرض ادب ، راستش کمی این postContainer در IPS 4 من رو گیج میکنه ، متغیر های استفاده شده برای فراخوانی به عنوان مثال user_title و یا user_photo کمی گیج کننده است و نمیتوان موقعیت مناسبی برای ان انتخاب کرد برای مثال میخوام یوزر رنک که ایکن داره رو ببرم بالای لیست مشخصات اما هرکاری میکنم نمیشه و قاطی میکنم به عبارتی ;)

 

میشه کادر بندی + تایین موقعیت محتوای postContainer رو اموزش بدید ؟ 

 

اگر میشه خواهش کنم کادربندی همگام با پوسته دیفالت IPS 4 باشد .

 

با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

 

کد های زیر رو به custom.css اضافه کنید :

.cAuthorPane_info li {
background: none ; 
}
.ipsType_lightpost {
  background:#e7e7e7 !important; 
 border-radius:2px;margin-top: 2px;
margin-bottom: 5px;
padding: 3px 2px;
}
.ipsType_lightpost:before {
  content: "\f0e5";
font-family: "FontAwesome";
position: absolute;
color: #5a5a5a;
font-size: 20px;
padding: 2px;
right: 10px;
 margin-top: -2px;
}
.g_iconuser {
 background:none;
}
.membertitle {
  background:#e7e7e7 !important; 
 border-radius:2px;margin-top: 2px;
margin-bottom: 5px;
padding: 3px 2px;
}
.membertitle:before {
  content: "\f007";
font-family: "FontAwesome";
position: absolute;
color: #5a5a5a;
font-size: 20px;
padding: 2px;
right: 10px;
 margin-top: -2px;
}
.repbadge {
  background:#e7e7e7 !important; 
 border-radius:2px;margin-top: 2px;
margin-bottom: 5px;
padding: 3px 2px; 
}
.repbadge:before {
   content: "\f08a";
font-family: "FontAwesome";
position: absolute;
color: #5a5a5a;
font-size: 20px;
padding: 2px;
right: 10px;
 margin-top: -2px; 
}
.customf {
  background:#e7e7e7 !important; 
 border-radius:2px; margin-top: 2px;
margin-bottom: 5px;
padding: 3px 2px;
}
.customf:before {
   content: "\f05a";
font-family: "FontAwesome";
position: absolute;
color: #5a5a5a;
font-size: 20px;
padding: 2px;
right: 10px;
 margin-top: -2px; 
}

قالب postContainer رو باز کنید و کد هاشو با کد های زیر عوض کنید :

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=members&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article itemscope {{if $item->isQuestion() && !$comment->new_topic}}itemprop="suggestedAnswer {{if $comment->post_bwoptions['best_answer']}}acceptedAnswer{{endif}}" itemtype="http://schema.org/Answer"{{else}}itemtype="http://schema.org/Comment"{{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if settings.reputation_highlight and $comment->reputation() >= settings.reputation_highlight}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden()}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsAreaBackground_light ipsColumn ipsColumn_medium'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break' itemprop="creator" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong itemprop="name">{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>  {template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span></h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
     
   
     
			{{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				
     
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
     
			{{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</li>
			{{endif}}
{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
                <li class="g_iconuser"><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
            {{endif}}
			<li class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			</li>
    
     
			
			<li>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}</li>
			{{if $comment->author()->member_id}} 
      {{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				<li class="membertitle">{$comment->author()->member_title}</li>
     
			{{elseif $comment->author()->rank['title'] && $comment->author()->member_id}}
     
				<li class="membertitle">{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
				
				<li class='ipsType_lightpost'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li>
				{{if $comment->author()->reputationImage()}}
					<li class='ipsPad_half ipsResponsive_hidePhone'>
						<img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''>
					</li>
				{{endif}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
         {{endif}}
			<li class='repbadge'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</li>
		</ul>
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

برای کادربندی فیلد هایی که اضافه کردید ، قالب customFieldsDisplay باز کنید و با کد زیر عوض کنید :

{{foreach $author->contentProfileFields() as $group => $fields}}
	{{foreach $fields as $field => $value}}
	<li class='customf ipsType_break'>
		{$value|raw}
	</li>
	{{endforeach}}
{{endforeach}}
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.