رفتن به مطلب

صفحه سفید NginX


ارسال های توصیه شده

با سلام :):|

 

امروز من روی سیستم خودم روی Ubuntu , nGinx ریختم برای بالا بردن IPS 4 :

 

MySQL , PHP-FPM رو کانفیگ کردم روش .....

 

default.conf

# You may add here your
# server {
#	...
# }
# statements for each of your virtual hosts to this file

##
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# http://wiki.nginx.org/Pitfalls
# http://wiki.nginx.org/QuickStart
# http://wiki.nginx.org/Configuration
#
# Generally, you will want to move this file somewhere, and start with a clean
# file but keep this around for reference. Or just disable in sites-enabled.
#
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##

server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

	root /usr/share/nginx/html;
	index index.php index.html index.htm;

	# Make site accessible from http://localhost/
	server_name localhost;

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

	# Only for nginx-naxsi used with nginx-naxsi-ui : process denied requests
	#location /RequestDenied {
	#	proxy_pass http://127.0.0.1:8080;  
	#}

	#error_page 404 /404.html;

	# redirect server error pages to the static page /50x.html
	#
	#error_page 500 502 503 504 /50x.html;
	#location = /50x.html {
	#	root /usr/share/nginx/html;
	#}

	# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
	#
	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
		# NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
	#
	#	# With php5-cgi alone:
	#	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
	#	# With php5-fpm:
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		fastcgi_index index.php;
		include fastcgi_params;
	}

	# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
	# concurs with nginx's one
	#
	#location ~ /\.ht {
	#	deny all;
	#}
}


# another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
#
#server {
#	listen 8000;
#	listen somename:8080;
#	server_name somename alias another.alias;
#	root html;
#	index index.html index.htm;
#
#	location / {
#		try_files $uri $uri/ =404;
#	}
#}


# HTTPS server
#
#server {
#	listen 443;
#	server_name localhost;
#
#	root html;
#	index index.html index.htm;
#
#	ssl on;
#	ssl_certificate cert.pem;
#	ssl_certificate_key cert.key;
#
#	ssl_session_timeout 5m;
#
#	ssl_protocols SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
#	ssl_ciphers "HIGH:!aNULL:!MD5 or HIGH:!aNULL:!MD5:!3DES";
#	ssl_prefer_server_ciphers on;
#
#	location / {
#		try_files $uri $uri/ =404;
#	}
#}

وقتی localhost رو باز میکنم ریدایرکتن میشه به /admin/install ولی صفحه سفیده .... :| مشکل کجاست ممنون‌

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بیوست : من تست کردم وردبرس به خوبی و کامل کار میکنه ......

 

_______________________

 

مشکل از طریق سایت خود NginX حل شد مدیران تابیک رو حذف کنند لطفا

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

با سلام :)

 

 

مشکل از طریق سایت خود NginX حل شد مدیران تابیک رو حذف کنند لطفا

درسته شما مشکلتون رو حل کردید ولی به فکر دوستانی هم که در آینده ممکنه به مشکل شما بر می خورن هم باشید. راه حلش رو بگید که چه طوری رفع کردید تا حداقل این طوری هم به بقیه کمک کرده باشید.

 

با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Config بالا تصحیح گردید .....

 

اگر خط 

 

index index.php index.html index.htm;

 

Index.php موجود نباشد مشکل 403 پیش میاد برای شما .....

 

اگر بعد از index.html باشد صفحه سفید ......

 

:x

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.