رفتن به مطلب

حذف پیغام هشدار لایسنس در بخش مدیریت


gh.m

ارسال های توصیه شده

How to Remove "License Key Missing" Warning in ACP   (حذف پیغام هشدار لایسنس در بخش مدیریت)

مدیریت محترم لطفا تاپیک را به بخش آموزش انتقال بدهید - باتشکر

این آموزش قبلا به صورت کوتاه توسط مدیریت در این تاپیک قرار داده شده بود. بنده یکمی کامل تر قرار میدم برای اینکه دیگر دوستان هم بتونن استفاده کنن...

------------------------

Go to admin -> skin_cp -> cp_skin_global.php and find

if( !$this->settings['ipb_reg_number'] )
{
                $this->lang->words['license_missing_info']       = sprintf( $this->lang->words['license_missing_info'], $this->settings['base_url'] . 'app=core&module=tools&section=licensekey' );
                $extra_class = 'force_license';
                $license_html = <<<HTML
                                <div id='license_notice_force'>
                                                <h4>{$this->lang->words['license_missing_header']}</h4>
                                                <p>{$this->lang->words['license_missing_info']}</p>
                                </div>
HTML;
}
else
{
                $licenseData  = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
                if( ( !$licenseData OR !$licenseData['key']['_expires'] OR $licenseData['key']['_expires'] < IPS_UNIX_TIME_NOW and $licenseData['key']['_expires'] != -1 ) AND !IPSCookie::get( 'ignore-license-notice' ) )
                {
                                $extra_class = 'expired_license';
                                $license_html = <<<HTML
                                                <div id='license_notice_expired'>
                                                                <div class='right'><a id='license-close' href='#'>Close</a></div>
                                                                <h4>{$this->lang->words['license_expired_header']}</h4>
                                                                <p>{$this->lang->words['license_expired_info']}</p>
                                                </div>
HTML;
                }
}

and replace it with this

/*
if( !$this->settings['ipb_reg_number'] )
{
                $this->lang->words['license_missing_info']       = sprintf( $this->lang->words['license_missing_info'], $this->settings['base_url'] . 'app=core&module=tools&section=licensekey' );
                $extra_class = 'force_license';
                $license_html = <<<HTML
                                <div id='license_notice_force'>
                                                <h4>{$this->lang->words['license_missing_header']}</h4>
                                                <p>{$this->lang->words['license_missing_info']}</p>
                                </div>
HTML;
}
else
{
                $licenseData  = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
                if( ( !$licenseData OR !$licenseData['key']['_expires'] OR $licenseData['key']['_expires'] < IPS_UNIX_TIME_NOW and $licenseData['key']['_expires'] != -1 ) AND !IPSCookie::get( 'ignore-license-notice' ) )
                {
                                $extra_class = 'expired_license';
                                $license_html = <<<HTML
                                                <div id='license_notice_expired'>
                                                                <div class='right'><a id='license-close' href='#'>Close</a></div>
                                                                <h4>{$this->lang->words['license_expired_header']}</h4>
                                                                <p>{$this->lang->words['license_expired_info']}</p>
                                                </div>
HTML;
                }
}
*/

یعنی در ابتدای دستوارت  (/*) و در انتهای دستورات از علامت (*/) استفاده کنید.

Save and go to admin -> applications -> core -> extensions -> dashboardNotifications.php and find

if( ! $this->settings['ipb_reg_number'] )
 {
  $entries[] = array( $this->lang->words['lc_title_nokey'], sprintf( $this->lang->words['lc_msg_nokey'], "{$this->settings['base_url']}module=tools&section=licensekey" ) );
 }
 else
 {
  /* Is the Spam Service Working?
  if ( $this->settings['spam_service_enabled'] )
  {
        $GOT_SPAM_ERROR = false;
        /* Are we entitled to it?
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] != 'Ok' )
         {
          $disableLink = $this->settings['base_url'] . "app=core&module=settings&section=settings&do=findsetting&key=spamservice";
          if ( is_numeric( $data['_expires'] ) && time() > $data['_expires'] )
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_expired'], $disableLink ) );
          }
          else
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_unavailable'], $disableLink ) );
          }
          $GOT_SPAM_ERROR = true;
          break;
         }
         }
        }
        if ( ! $GOT_SPAM_ERROR )
        {
         /* Get last 5 logs, and if all 5 are errors, show message
         $_errors = 0;
         $_entries = 0;
         $_lastError = '';
         $this->DB->build( array( 'select' => 'log_code, log_msg', 'from' => 'spam_service_log', 'order' => 'id DESC', 'limit' => 5 ) );
         $this->DB->execute();
         while( $_r = $this->DB->fetch() )
         {
         $_entries++;
         if( $_r['log_code'] === '0' )
         {
          $_errors++;
          if( !$_lastError )
          {
                $_lastError = $_r['log_msg'];
          }
         }
         }
         if( $_entries > 0 && $_errors == $_entries )
         {
         $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_error_msg'], $_lastError ) );
         }
        }
  }
  /* If it's disabled, are we entitiled to it?
  else
  {
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] == 'Ok' )
         {
          $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_disabled'], $this->lang->words['spam_service_disabled_msg'] );
          break;
         }
         }
        }
  }
 }

and replace with this

/* if( ! $this->settings['ipb_reg_number'] )
 {
  $entries[] = array( $this->lang->words['lc_title_nokey'], sprintf( $this->lang->words['lc_msg_nokey'], "{$this->settings['base_url']}module=tools&section=licensekey" ) );
 }
 else
 {
  /* Is the Spam Service Working?
  if ( $this->settings['spam_service_enabled'] )
  {
        $GOT_SPAM_ERROR = false;
        /* Are we entitled to it?
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] != 'Ok' )
         {
          $disableLink = $this->settings['base_url'] . "app=core&module=settings&section=settings&do=findsetting&key=spamservice";
          if ( is_numeric( $data['_expires'] ) && time() > $data['_expires'] )
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_expired'], $disableLink ) );
          }
          else
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_unavailable'], $disableLink ) );
          }
          $GOT_SPAM_ERROR = true;
          break;
         }
         }
        }
        if ( ! $GOT_SPAM_ERROR )
        {
         /* Get last 5 logs, and if all 5 are errors, show message
         $_errors = 0;
         $_entries = 0;
         $_lastError = '';
         $this->DB->build( array( 'select' => 'log_code, log_msg', 'from' => 'spam_service_log', 'order' => 'id DESC', 'limit' => 5 ) );
         $this->DB->execute();
         while( $_r = $this->DB->fetch() )
         {
         $_entries++;
         if( $_r['log_code'] === '0' )
         {
          $_errors++;
          if( !$_lastError )
          {
                $_lastError = $_r['log_msg'];
          }
         }
         }
         if( $_entries > 0 && $_errors == $_entries )
         {
         $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_error_msg'], $_lastError ) );
         }
        }
  }
  /* If it's disabled, are we entitiled to it?
  else
  {
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] == 'Ok' )
         {
          $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_disabled'], $this->lang->words['spam_service_disabled_msg'] );
          break;
         }
         }
        }
  }
 }
 */

ذخیره کنید. این مراحل برای نسخه های 3.2 و 3.3 و 3.4 یکسان می باشد...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

با سلام :)

من انتقال دادم ولی خوب چرا از نسخه Null استفاده نشه که این مشکلات رو نداره! البته بماند که بعضی از مد ها ممکنه روی نسخه Retail نصب نشن.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.