رفتن به مطلب

آموزش تغییر پس زمینه پروفایل به تصویر سربرگ


ارسال‌های توصیه شده

 • مدیر کل بازنشسته سایت

سلام 

اگر توجه کرده باشید در بعضی از قالب ها تصویر پس زمینه بعنوان تصویر سربرگ نمایش داده می شود ، با این آموزش به راحتی می توانید چنین امکانی را به قالب خود اضافه کنید.

 

 

به آدرس زیر رفته و کدهای داده شده را جایگزین کنید.

Look & Feel >> Manage Skin Sets & Templates >> قالب مورد نظر را انتخاب کنید

از قسمت تمپلت قالب (Templates)  بخش Profiles بیت customizeProfile باز کنید و کدهای زیر را جایگیزین کنید.

<style type="text/css">
<if test="hasBodyCustomization:|:$member['customization']['bg_color'] OR $member['customization']['_bgUrl']">

#customBackground{
<if test="hasBackgroundColor:|:$member['customization']['bg_color']">
		background-color: #{$member['customization']['bg_color']} !important;
	</if>
	<if test="hasBackgroundImage:|:$member['customization']['_bgUrl']">
		background-image: url("{$member['customization']['_bgUrl']}?nc={$member['pp_profile_update']}") !important;
		<if test="backgroundIsFixed:|:! $member['customization']['bg_tile']">
			background-position: 50% 50%;
			background-repeat: no-repeat;
			-webkit-background-size: 100% 100%;
			-moz-background-size: 100% 100%;
			background-size: cover;
		<else />
			background-position: 50% 50%;
			background-repeat: repeat;
		</if>
	</if>
	height: 400px;
	margin: -9px -9px 0 -9px;
}

#profile_background > .ipsLayout{ position: relative; margin-top: -129px; }
#user_info_cell, #user_info_cell *{ color: #fff; text-shadow: rgba(0,0,0,0.9) 0px 1px 8px; }

#user_utility_links{ margin-top: 5px; }

#user_utility_links a{
	background: url("{style_images_url}/trans50.png") repeat;
	background: rgba(0,0,0,0.5);
	-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 3px, rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px;
	-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 3px, rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px;
	box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 3px, rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px;
	color: #fff;
	display: inline-block;
	padding: 0 10px;
	border-radius: 3px;
	line-height: 30px;
	height: 30px;
	text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 0px;
	border: 0;
}

#user_utility_links a:hover{
	background: url("{style_images_url}/trans70.png") repeat;
	background: rgba(0,0,0,0.7);
}

#user_utility_links img{ margin-right: 4px; }

</if>
</style>
<script type="text/javascript">
	IPB.profile.customization = 1;
</script>

 

از همان قسمت بیت profileModern  را باز کنید کدهای زیر را جایگرین کنید

{parse js_module="status"}
{parse js_module="rating"}
{parse js_module="profile"}
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
	IPB.profile.viewingProfile = parseInt( {$member['member_id']} );
<if test="$this->memberData['member_id']">
	IPB.templates['remove_friend'] = "<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=remove&member_id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['remove_as_friend']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_delete.png' alt='{$this->lang->words['remove_as_friend']}' />   {$this->lang->words['remove_as_friend']}</a>";
	IPB.templates['add_friend'] = "<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=add&member_id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['add_me_friend']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_add.png' alt='{$this->lang->words['add_me_friend']}' />   {$this->lang->words['add_me_friend']}</a>";
</if>
	IPB.templates['edit_status'] = "<span id='edit_status'><input type='text' class='input_text' style='width: 60%' id='updated_status' maxlength='150' /> <input type='submit' value='{$this->lang->words['save']}' class='input_submit' id='save_status' />  <a href='#' id='cancel_status' class='cancel' title='{$this->lang->words['cancel']}'>{$this->lang->words['cancel']}</a></span>";
	<if test="friendsEnabled:|:$this->settings['friends_enabled'] AND $this->memberData['g_can_add_friends']">
		<if test="jsIsFriend:|:IPSMember::checkFriendStatus( $member['member_id'] )">
			IPB.profile.isFriend = true;
		<else />
			IPB.profile.isFriend = false;
		</if>
	</if>
//]]>
</script>
<if test="hasCustomization:|:is_array($member['customization']) AND $member['customization']['type']">
	{parse template="customizeProfile" group="profile" params="$member"}
</if>
<if test="canEditUser:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']) || $this->memberData['g_is_supmod'] == 1 || ($this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id'])">
<div class='clearfix'>
	<ul class='topic_buttons'>
		<if test="weAreSupmod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1 && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']">
			<li><a href='{parse url="app=core&module=modcp&do=editmember&auth_key={$this->member->form_hash}&mid={$member['member_id']}&pf={$member['member_id']}" base="public"}'>{$this->lang->words['supmod_edit_member']}</a></li>
		</if>
		<if test="weAreOwner:|:$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']">
			<li><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=core" base="public"}'>{$this->lang->words['edit_profile']}</a></li>
		</if>
		<if test="supModCustomization:|$member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] ) AND $member['customization']['type']">
			<li class='non_button'><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'>{$this->lang->words['cust_remove']}</a></li>
		</if>
	</ul>
</div>
</if>

{parse replacement="header_start"}<h3 class='maintitle'>{$member['members_display_name']}</h3>{parse replacement="header_end"}
<div class='ipsBox vcard' id='profile_background'>

<div id='customBackground'></div>

	<div class='ipsVerticalTabbed ipsLayout ipsLayout_withleft ipsLayout_smallleft clearfix'>
		<div class='ipsVerticalTabbed_tabs ipsLayout_left' id='profile_tabs'>
			<p class='short photo_holder'>
				<if test="canEditPic:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']) AND (IPSMember::canUploadPhoto($member, TRUE))">
					<a data-clicklaunch="launchPhotoEditor" href="{parse url="app=members&module=profile&section=photo" base="public"}" id='change_photo' class='ipsType_smaller ipsPad' title='{$this->lang->words['change_photo_desc']}'>{$this->lang->words['change_photo_link']}</a>
				</if>
				<img class="ipsUserPhoto" id='profile_photo' src='{$member['pp_main_photo']}' alt="{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$member['members_display_name'])"}" />
			</p>
			<if test="haswarn:|:$member['show_warn']">
				<div class='warn_panel clear ipsType_small'>
					<strong><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=warnings&member={$member['member_id']}&from_app=members" base="public"}' id='warn_link_xxx_{$member['member_id']}' title='{$this->lang->words['warn_view_history']}'>{parse expression="sprintf( $this->lang->words['warn_status'], $member['warn_level'] )"}</a> </strong>
				</div>
			</if>
			<ul class='clear' style='margin-top: 13px;'>
				<li id='tab_link_core:info' class='tab_toggle <if test="$default_tab == 'core:info'">active</if>' data-tabid='user_info'><a href='#'>{$this->lang->words['pp_tab_info']}</a></li>
				<foreach loop="tabs:$tabs as $tab">
					<li id='tab_link_{$tab['app']}:{$tab['plugin_key']}' class='<if test="tabactive:|:$tab['app'].':'.$tab['plugin_key'] == $default_tab || $this->request['tab'] == $tab['plugin_key']">active</if> tab_toggle' data-tabid='{$tab['plugin_key']}'><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&tab={$tab['plugin_key']}" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['view']} {$tab['_lang']}'>{$tab['_lang']}</a></li>
				</foreach>
			</ul>
		</div>
		<div class='ipsVerticalTabbed_content ipsLayout_content' id='profile_content'>

<div id='profile_content_main' <if test="!(is_array($member['customization']) AND $member['customization']['type'])">class='ipsPad ipsBox_container' style='margin-bottom: 9px;'<else />class='ipsPad'</if>>
					<div id='user_info_cell'>
						<h1 class='ipsType_pagetitle'>
							<span class='fn nickname'>{$member['members_display_name']}</span>
						</h1>
						{$this->lang->words['m_member_since']} {parse date="$member['joined']" format="DATE"}<br />
            <if test="hasWarns:|:!empty( $warns )">
              <foreach loop="warnsLoop:array( 'ban', 'suspend', 'rpa', 'mq' ) as $k">
                <if test="warnIsSet:|:isset( $warns[ $k ] )">
                  <span class='ipsBadge ipsBadge_red<if test="warnClickable:|:$warns[ $k ]"> clickable</if>' <if test="warnPopup:|:$warns[ $k ]">onclick='warningPopup( this, {$warns[ $k ]} )'</if>>{$this->lang->words[ 'warnings_profile_badge_' . $k ]}</span>
                </if>
              </foreach>
            </if>
						<if test="onlineDetails:|:$member['_online'] && ($member['online_extra'] != $this->lang->words['not_online'])">
							<span class='ipsBadge ipsBadge_green reset_cursor' data-tooltip="{parse expression="strip_tags($member['online_extra'])"}">{$this->lang->words['online_online']}</span>
						<else />
							<span class='ipsBadge ipsBadge_lightgrey reset_cursor'>{$this->lang->words['online_offline']}</span>
						</if>
						<span class='desc lighter'>{$this->lang->words['m_last_active']} {$member['_last_active']}</span> 
					</div>
					<if test="userStatus:|:$status['status_id']">
					<div id='user_status_cell'>
						<div id='user_latest_status'>
						<span class='status_arrow'></span>
							<div>
								{parse expression="IPSText::truncate( strip_tags( $status['status_content'] ), 180 )"}
								<span class='ipsType_smaller desc lighter blend_links'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=status&type=single&status_id={$status['status_id']}" seotitle="array($status['member_id'], $status['members_seo_name'])" template="members_status_single" base="public"}'>{$this->lang->words['ps_updated']} {parse date="$status['status_date']" format="manual{%d %b}" relative="true"} · {parse expression="intval($status['status_replies'])"} {$this->lang->words['ps_comments']}</a></span>
							</div>
						</div>
					</div>
					</if>
					<if test="allowRate:|:$this->settings['pp_allow_member_rate']">
						<span class='rating left clear' style='margin-bottom: 10px'>
							<if test="noRateYourself:|:$this->memberData['member_id'] == $member['member_id'] || !$this->memberData['member_id']">
									<if test="rate1:|:$member['pp_rating_real'] >= 1">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate2:|:$member['pp_rating_real'] >= 2">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate3:|:$member['pp_rating_real'] >= 3">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate4:|:$member['pp_rating_real'] >= 4">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate5:|:$member['pp_rating_real'] >= 5">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><span id='rating_text' class='desc'></span>
							<else />
									<a href='#' id='user_rate_1' title='{$this->lang->words['m_rate_1']}'><if test="rated1:|:$member['pp_rating_real'] >= 1">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_2' title='{$this->lang->words['m_rate_2']}'><if test="rated2:|:$member['pp_rating_real'] >= 2">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_3' title='{$this->lang->words['m_rate_3']}'><if test="rated3:|:$member['pp_rating_real'] >= 3">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_4' title='{$this->lang->words['m_rate_4']}'><if test="rated4:|:$member['pp_rating_real'] >= 4">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_5' title='{$this->lang->words['m_rate_5']}'><if test="rated5:|:$member['pp_rating_real'] >= 5">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a> <span id='rating_text' class='desc'></span>
								<script type='text/javascript'>
									rating = new IPB.rating( 'user_rate_', { 
														url: IPB.vars['base_url'] + 'app=members&module=ajax&section=rate&member_id={$member['member_id']}&md5check=' + IPB.vars['secure_hash'],
														cur_rating: <if test="hasrating:|:isset($member['pp_rating_real'])">{$member['pp_rating_real']}<else />0</if>,
														rated: null,
														allow_rate: ( {$this->memberData['member_id']} != 0 ) ? 1 : 0,
														show_rate_text: false
													 } );
								</script>
							</if>
						</span>
					</if>

					<ul class='ipsList_inline' id='user_utility_links'>
						<if test="noFriendYourself:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['member_id'] != $member['member_id'] && $this->settings['friends_enabled'] AND $this->memberData['g_can_add_friends']">
							<li id='friend_toggle'>
								<if test="isFriend:|:IPSMember::checkFriendStatus( $member['member_id'] )">
									<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=remove&member_id={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['remove_friend']}' class='ipsButton_secondary'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_delete.png' alt='{$this->lang->words['remove_friend']}' /> {$this->lang->words['remove_as_friend']}</a>
								<else />
									<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=add&member_id={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['add_friend']}' class='ipsButton_secondary'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_add.png' alt='{$this->lang->words['add_friend']}' /> {$this->lang->words['add_me_friend']}</a>
								</if>
							</li>
						</if>
						<if test="pmlink:|$member['member_id'] != $this->memberData['member_id']) AND $this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0 AND IPSLib::moduleIsEnabled( 'messaging', 'members' ) AND $member['members_disable_pm'] == 0">
							<li class='pm_button' id='pm_xxx_{$member['member_id']}'><a href='{parse url="app=members&module=messaging&section=send&do=form&fromMemberID={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['pm_this_member']}' class='ipsButton_secondary'>{parse replacement="send_msg"} {$this->lang->words['send_message']}</a></li>
						</if>
						<li>
							<a href='{parse url="app=core&module=search&do=user_activity&mid={$member['member_id']}" base="public"}' class='ipsButton_secondary'>{parse replacement="find_topics_link"} {$this->lang->words['gbl_find_my_content']}</a>
						</li>
						<if test="($this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] )"><if test="$this->memberData['gbw_allow_url_bgimage'] OR $this->memberData['gbw_allow_upload_bgimage']">
							<li><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=core&area=customize" base="public"}' class='ipsButton_secondary'><img src="{style_images_url}/profile_tab_gallery.png" alt="" /> ویرایش تصویر سربرگ</a></li>
						</if></if>
		<if test="($member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] ) AND $member['customization']['type']">
			<li><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' class='ipsButton_secondary'><img src="{style_images_url}/delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['cust_remove']}</a></li>
		</if>
					</ul>
				</div>

			<div class='ipsPad ipsBox_container' id='user_content_area'>
				
				<div id='profile_panes_wrap' class='clearfix'>
					
					<div id='pane_core:info' class='ipsLayout ipsLayout_withright ipsLayout_largeright clearfix' <if test="$default_tab != 'core:info'">style='display: none'</if>>						
						<div class='ipsLayout_content'>
							<if test="$member['pp_about_me']">
								<div class='general_box clearfix' id='about_me'>
									<h3>{$this->lang->words['pp_tab_aboutme']}</h3>
									<div class='ipsPad'>
										
											{$member['pp_about_me']}
										
									</div>
								</div>
								<hr/>
							</if>
							<div class='general_box clearfix'>
								<h3>{$this->lang->words['community_stats']}</h3> <br />
								<ul class='ipsList_data clearfix'>									
									<li class='clear clearfix'>
					<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_group']}</span>
					<span class='row_data'>{$member['g_title']}</span>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_posts']}</span>
										<span class='row_data'>{parse format_number="$member['posts']"}</span>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_profile_views']}</span>
										<span class='row_data'>{parse format_number="$member['members_profile_views']"}</span>
									</li>
									<if test="member_title:|:$member['title'] != ''">
										<li class='clear clearfix'>
											<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_member_title']}</span>
											<span class='row_data'>{$member['title']}</span>
										</li>
									</if>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_age_prefix']}</span>
										<if test="member_age:|:$member['_age'] > 0">
											<span class='row_data'>{$member['_age']} {$this->lang->words['m_years_old']}</span>
										<else />
											<span class='row_data desc lighter'>{$this->lang->words['m_age_unknown']}</span>
										</if>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_birthday_prefix']}</span>
<if test="member_birthday:|:$member['bday_day']">
											<span class='row_data'>{$member['_bday_month']} {$member['bday_day']}<if test="member_bday_year:|:$member['bday_year']">, {$member['bday_year']}</if></span>
										<else />
											<span class='row_data desc lighter'>{$this->lang->words['m_bday_unknown']}</span>
										</if>
									</li>
									<if test="pcfields:|:$member['custom_fields']['profile_info'] != """>
										<foreach loop="pcfieldsLoop:$member['custom_fields']['profile_info'] as $key => $value">
											<if test="!empty($value)"><li class='clear clearfix'>
												{$value}
											</li></if>
										</foreach>
									</if>
								</ul>
							</div>
							
							<if test="pcfieldsOther:|:$member['custom_fields']">
								<foreach loop="pcfieldsOtherLoop:$member['custom_fields'] as $group => $mdata">
									<if test="pcfieldsOtherLoopCheck:|:$group != 'profile_info' AND $group != 'contact'">
										<if test="pcfieldsOtherLoopCheck2:|:is_array( $member['custom_fields'][ $group ] ) AND count( $member['custom_fields'][ $group ] )">
											<div class='general_box clearfix' id='custom_fields_{$group}'>
												<h3 class='bar'>{$member['custom_field_groups'][ $group ]}</h3>
												<br />
						<ul class='ipsList_data clearfix'>
<foreach loop="pcfieldsOtherLoopCheckInner:$member['custom_fields'][ $group ] as $key => $value">
<if test="$value"><li class='clear clearfix'>{$value}</li></if>
													</foreach>
												</ul>
											</div>
										</if>
									</if>
								</foreach>
							</if>
							
							<if test="hasContactFields:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 || is_array( $member['custom_fields']['contact'] )">
								<div class='general_box clearfix'>
									<if test="showContactHead:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 || $show_contact"><h3>{$this->lang->words['contact_info']}</h3></if>						
						<br /> <ul class='ipsList_data clearfix'>
				<if test="isadmin:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1">
										<li class='clear clearfix'>
						<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_email']}</span>
							<span class='row_data'>
					<a href='mailto:{$member['email']}'>{$member['email']}</a>
												</span>
											</li>
										</if>
										<if test="member_contact_fields:|:is_array( $member['custom_fields']['contact'])">
											<foreach loop="cfields:$member['custom_fields']['contact'] as $field">
												<if test="$field">{$field}</if>
											</foreach>
										</if>
									</ul>
								</div>
							</if>
						</div>
						
						<div class='ipsLayout_right'>
							<if test="ourReputation:|:$this->settings['reputation_enabled'] && $this->settings['reputation_show_profile']">
								<if test="RepPositive:|:$member['pp_reputation_points'] > 0">
									<div class='reputation positive' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
								<if test="RepNegative:|:$member['pp_reputation_points'] < 0">
									<div class='reputation negative' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
								<if test="RepZero:|:$member['pp_reputation_points'] == 0">
									<div class='reputation zero' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
										<span class='number'>{$member['pp_reputation_points']}</span>
										<if test="RepText:|:$member['author_reputation'] && $member['author_reputation']['text']">
											<span class='title'>{$member['author_reputation']['text']}</span>
										</if>
										<if test="RepImage:|:$member['author_reputation'] && $member['author_reputation']['image']">
											<span class='image'><img src='{$member['author_reputation']['image']}' alt='{$this->lang->words['m_reputation']}' /></span>
										</if>
									</div>
								
								<br />
							</if>
							
							<if test="checkModTools:|$member['spamStatus'] !== NULL && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']) || ($this->memberData['g_mem_info'] && $this->settings['auth_allow_dnames']) || (($member['member_id'] != $this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['g_is_supmod'] ) AND $member['customization']['type'])">
								<div class='general_box clearfix'>
									<h3>{$this->lang->words['user_tools']}</h3>
									<ul class='ipsList_data'>	
										<if test="authorspammer:|:$member['spamStatus'] !== NULL && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']">
											<if test="authorspammerinner:|:$member['spamStatus'] === TRUE">
												<li><a href='#' onclick="return IPB.global.toggleFlagSpammer({$member['member_id']}, false)">{parse replacement="spammer_on"}  {$this->lang->words['spm_on']}</a></li>
											<else />
												<li><a href='{$this->settings['base_url']}app=core&module=modcp&do=setAsSpammer&member_id={$member['member_id']}&auth_key={$this->member->form_hash}' onclick="return IPB.global.toggleFlagSpammer({$member['member_id']}, true)">{parse replacement="spammer_off"}  {$this->lang->words['spm_off']}</a></li>
											</if>
										</if>
										<if test="dnameHistory:|:$this->memberData['member_id'] && $this->memberData['g_mem_info'] && $this->settings['auth_allow_dnames']">
											<li id='dname_history'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=dname&id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_dname_history']}'>{parse replacement="display_name"}  {$this->lang->words['display_name_history']}</a></li>
										</if>
								
										<if test="supModCustomizationDisable:|$member['member_id'] != $this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['g_is_supmod'] ) AND $member['customization']['type']">
											<li><strong><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'><img src='{$this->settings['img_url']}/delete.png' alt='-' />  {$this->lang->words['cust_remove']}</a></strong></li>
											<li><strong><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1&disableCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'><img src='{$this->settings['img_url']}/delete.png' alt='-' />  {$this->lang->words['cust_disable']}</a></strong></li>
										</if>
									</ul>
								</div>
							</if>
							
							<if test="$member['pp_setting_count_friends'] and $this->settings['friends_enabled']">
								<div class='general_box clearfix' id='friends_overview'>
									<h3>{$this->lang->words['m_title_friends']}</h3>
									<div class='ipsPad'>
										<if test="hasFriends:|:count($friends) AND is_array($friends)">
											<foreach loop="friendsLoop:$friends as $friend">
												<a href='{parse url="showuser={$friend['member_id']}" base="public" template="showuser" seotitle="{$friend['members_seo_name']}"}' class='ipsUserPhotoLink'>
													<img src='{$friend['pp_mini_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini' data-tooltip='{$friend['members_display_name']}' />
												</a>
											</foreach>
										<else />
											<p class='desc'>
												{$member['members_display_name']} {$this->lang->words['no_friends_yet']}
											</p>
										</if>
									</div>
								</div>
							</if>
							
							<if test="latest_visitors:|:$member['pp_setting_count_visitors']">
								<div class='general_box clearfix'>
									<h3>{$this->lang->words['latest_visitors']}</h3>
									<if test="has_visitors:|:is_array( $visitors ) && count( $visitors )">
										<ul class='ipsList_withminiphoto'>
											<foreach loop="latest_visitors_loop:$visitors as $visitor">
											<li class='clearfix'>
												<if test="visitorismember:|:$visitor['member_id']">
													<a href='{parse url="showuser={$visitor['member_id']}" seotitle="{$visitor['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_profile']}' class='ipsUserPhotoLink left'><img src='{$visitor['pp_mini_photo']}' alt='{$this->lang->words['photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini' /></a>
												<else />
													<img src='{$visitor['pp_mini_photo']}' alt='{$this->lang->words['photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini left' />
												</if>
												<div class='list_content'>
													{parse template="userHoverCard" group="global" params="$visitor"}
													<br />
													<span class='desc lighter'>{$visitor['_visited_date']}</span>
												</div>
											</li>				
											</foreach>
										</ul>
									<else />
										<p class='ipsPad desc'>{$this->lang->words['no_latest_visitors']}</p>
									</if>
								</div>
							</if>
						</div>					
					</div>
					
					<if test="$default_tab != 'core:info'">
					<div id='pane_{$default_tab}'>
						{$default_tab_content}
					</div>
					</if>
				</div>				
				
			</div>			
		</div>
		
	</div>
</div>{parse replacement="box_end"}
<if test="thisIsNotUs:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id'])">
	<br />
	<ul class='topic_buttons'>
		<li class='non_button clearfix'><a href='{parse url="app=core&module=reports&section=reports&rcom=profiles&member_id={$member['member_id']}" base="public"}'>{$this->lang->words['report_member']}</a></li>
	</ul>
</if>
<script type='text/javascript'>
	$("user_content_area").setStyle( { minHeight: $('profile_tabs').measure('margin-box-height') + 1 + "px" } );
</script>

<!-- ******************************************************************************************* -->
{parse template="include_highlighter" group="global" params=""}

 

تصویر زیرا در پوشه تصاویر قالب بر روی هاست که در مسیر زیر قرار دارد جایگیزین کنید

post-1632-0-78626800-1415718620.png

public/style_images/نام پوشه قالب

نتیجه کار

 

post-1632-0-83566400-1415718738_thumb.jp

 

 

موفق باشید... :)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 29
 • عمر موضوع
 • آخرین پاسخ

ممنون از این آموزش

کدها رو به درستی وارد کردم و به خوبی هم عمل کرد ولی مشکلی که هست این هست که Tab های پروفایل باز نمیشن و پیغام خطای باز شدن میده.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل بازنشسته سایت

ممنون از این آموزش

کدها رو به درستی وارد کردم و به خوبی هم عمل کرد ولی مشکلی که هست این هست که Tab های پروفایل باز نمیشن و پیغام خطای باز شدن میده.

برای بیت profileModern این کد را جایگزین کنید.

 

{parse js_module="status"}
{parse js_module="rating"}
{parse js_module="profile"}
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
	IPB.profile.viewingProfile = parseInt( {$member['member_id']} );
<if test="$this->memberData['member_id']">
	IPB.templates['remove_friend'] = "<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=remove&member_id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['remove_as_friend']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_delete.png' alt='{$this->lang->words['remove_as_friend']}' />   {$this->lang->words['remove_as_friend']}</a>";
	IPB.templates['add_friend'] = "<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=add&member_id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['add_me_friend']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_add.png' alt='{$this->lang->words['add_me_friend']}' />   {$this->lang->words['add_me_friend']}</a>";
</if>
	IPB.templates['edit_status'] = "<span id='edit_status'><input type='text' class='input_text' style='width: 60%' id='updated_status' maxlength='150' /> <input type='submit' value='{$this->lang->words['save']}' class='input_submit' id='save_status' />  <a href='#' id='cancel_status' class='cancel' title='{$this->lang->words['cancel']}'>{$this->lang->words['cancel']}</a></span>";
	<if test="friendsEnabled:|:$this->settings['friends_enabled'] AND $this->memberData['g_can_add_friends']">
		<if test="jsIsFriend:|:IPSMember::checkFriendStatus( $member['member_id'] )">
			IPB.profile.isFriend = true;
		<else />
			IPB.profile.isFriend = false;
		</if>
	</if>
//]]>
</script>
<if test="hasCustomization:|:is_array($member['customization']) AND $member['customization']['type']">
	{parse template="customizeProfile" group="profile" params="$member"}
</if>
<if test="canEditUser:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']) || $this->memberData['g_is_supmod'] == 1 || ($this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id'])">
<div class='clearfix'>
	<ul class='topic_buttons'>
		<if test="weAreSupmod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1 && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']">
			<li><a href='{parse url="app=core&module=modcp&do=editmember&auth_key={$this->member->form_hash}&mid={$member['member_id']}&pf={$member['member_id']}" base="public"}'>{$this->lang->words['supmod_edit_member']}</a></li>
		</if>
		<if test="weAreOwner:|:$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']">
			<li><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=core" base="public"}'>{$this->lang->words['edit_profile']}</a></li>
		</if>
		<if test="supModCustomization:|$member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] ) AND $member['customization']['type']">
			<li class='non_button'><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'>{$this->lang->words['cust_remove']}</a></li>
		</if>
	</ul>
</div>
</if>

{parse replacement="header_start"}<h3 class='maintitle'>{$member['members_display_name']}</h3>{parse replacement="header_end"}
<div class='ipsBox vcard' id='profile_background'>

<div id='customBackground'></div>

	<div class='ipsVerticalTabbed ipsLayout ipsLayout_withleft ipsLayout_smallleft clearfix'>
		<div class='ipsVerticalTabbed_tabs ipsLayout_left' id='profile_tabs'>
			<p class='short photo_holder'>
				<if test="canEditPic:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']) AND (IPSMember::canUploadPhoto($member, TRUE))">
					<a data-clicklaunch="launchPhotoEditor" href="{parse url="app=members&module=profile&section=photo" base="public"}" id='change_photo' class='ipsType_smaller ipsPad' title='{$this->lang->words['change_photo_desc']}'>{$this->lang->words['change_photo_link']}</a>
				</if>
				<img class="ipsUserPhoto" id='profile_photo' src='{$member['pp_main_photo']}' alt="{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$member['members_display_name'])"}" />
			</p>
			<if test="haswarn:|:$member['show_warn']">
				<div class='warn_panel clear ipsType_small'>
					<strong><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=warnings&member={$member['member_id']}&from_app=members" base="public"}' id='warn_link_xxx_{$member['member_id']}' title='{$this->lang->words['warn_view_history']}'>{parse expression="sprintf( $this->lang->words['warn_status'], $member['warn_level'] )"}</a> </strong>
				</div>
			</if>
			<ul class='clear' style='margin-top: 13px;'>
				<li id='tab_link_core:info' class='tab_toggle <if test="$default_tab == 'core:info'">active</if>' data-tabid='user_info'><a href='#'>{$this->lang->words['pp_tab_info']}</a></li>
				<foreach loop="tabs:$tabs as $tab">
					<li id='tab_link_{$tab['app']}:{$tab['plugin_key']}' class='<if test="tabactive:|:$tab['app'].':'.$tab['plugin_key'] == $default_tab || $this->request['tab'] == $tab['plugin_key']">active</if> tab_toggle' data-tabid='{$tab['plugin_key']}'><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&tab={$tab['plugin_key']}" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['view']} {$tab['_lang']}'>{$tab['_lang']}</a></li>
				</foreach>
			</ul>
		</div>
		<div class='ipsVerticalTabbed_content ipsLayout_content' id='profile_content'>

<div id='profile_content_main' <if test="!(is_array($member['customization']) AND $member['customization']['type'])">class='ipsPad ipsBox_container' style='margin-bottom: 9px;'<else />class='ipsPad'</if>>
					<div id='user_info_cell'>
						<h1 class='ipsType_pagetitle'>
							<span class='fn nickname'>{$member['members_display_name']}</span>
						</h1>
						{$this->lang->words['m_member_since']} {parse date="$member['joined']" format="DATE"}<br />
            <if test="hasWarns:|:!empty( $warns )">
              <foreach loop="warnsLoop:array( 'ban', 'suspend', 'rpa', 'mq' ) as $k">
                <if test="warnIsSet:|:isset( $warns[ $k ] )">
                  <span class='ipsBadge ipsBadge_red<if test="warnClickable:|:$warns[ $k ]"> clickable</if>' <if test="warnPopup:|:$warns[ $k ]">onclick='warningPopup( this, {$warns[ $k ]} )'</if>>{$this->lang->words[ 'warnings_profile_badge_' . $k ]}</span>
                </if>
              </foreach>
            </if>
						<if test="onlineDetails:|:$member['_online'] && ($member['online_extra'] != $this->lang->words['not_online'])">
							<span class='ipsBadge ipsBadge_green reset_cursor' data-tooltip="{parse expression="strip_tags($member['online_extra'])"}">{$this->lang->words['online_online']}</span>
						<else />
							<span class='ipsBadge ipsBadge_lightgrey reset_cursor'>{$this->lang->words['online_offline']}</span>
						</if>
						<span class='desc lighter'>{$this->lang->words['m_last_active']} {$member['_last_active']}</span> 
					</div>
					<if test="userStatus:|:$status['status_id']">
					<div id='user_status_cell'>
						<div id='user_latest_status'>
						<span class='status_arrow'></span>
							<div>
								{parse expression="IPSText::truncate( strip_tags( $status['status_content'] ), 180 )"}
								<span class='ipsType_smaller desc lighter blend_links'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=status&type=single&status_id={$status['status_id']}" seotitle="array($status['member_id'], $status['members_seo_name'])" template="members_status_single" base="public"}'>{$this->lang->words['ps_updated']} {parse date="$status['status_date']" format="manual{%d %b}" relative="true"} · {parse expression="intval($status['status_replies'])"} {$this->lang->words['ps_comments']}</a></span>
							</div>
						</div>
					</div>
					</if>
					<if test="allowRate:|:$this->settings['pp_allow_member_rate']">
						<span class='rating left clear' style='margin-bottom: 10px'>
							<if test="noRateYourself:|:$this->memberData['member_id'] == $member['member_id'] || !$this->memberData['member_id']">
									<if test="rate1:|:$member['pp_rating_real'] >= 1">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate2:|:$member['pp_rating_real'] >= 2">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate3:|:$member['pp_rating_real'] >= 3">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate4:|:$member['pp_rating_real'] >= 4">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate5:|:$member['pp_rating_real'] >= 5">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><span id='rating_text' class='desc'></span>
							<else />
									<a href='#' id='user_rate_1' title='{$this->lang->words['m_rate_1']}'><if test="rated1:|:$member['pp_rating_real'] >= 1">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_2' title='{$this->lang->words['m_rate_2']}'><if test="rated2:|:$member['pp_rating_real'] >= 2">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_3' title='{$this->lang->words['m_rate_3']}'><if test="rated3:|:$member['pp_rating_real'] >= 3">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_4' title='{$this->lang->words['m_rate_4']}'><if test="rated4:|:$member['pp_rating_real'] >= 4">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_5' title='{$this->lang->words['m_rate_5']}'><if test="rated5:|:$member['pp_rating_real'] >= 5">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a> <span id='rating_text' class='desc'></span>
								<script type='text/javascript'>
									rating = new IPB.rating( 'user_rate_', { 
														url: IPB.vars['base_url'] + 'app=members&module=ajax&section=rate&member_id={$member['member_id']}&md5check=' + IPB.vars['secure_hash'],
														cur_rating: <if test="hasrating:|:isset($member['pp_rating_real'])">{$member['pp_rating_real']}<else />0</if>,
														rated: null,
														allow_rate: ( {$this->memberData['member_id']} != 0 ) ? 1 : 0,
														show_rate_text: false
													 } );
								</script>
							</if>
						</span>
					</if>

					<ul class='ipsList_inline' id='user_utility_links'>
						<if test="noFriendYourself:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['member_id'] != $member['member_id'] && $this->settings['friends_enabled'] AND $this->memberData['g_can_add_friends']">
							<li id='friend_toggle'>
								<if test="isFriend:|:IPSMember::checkFriendStatus( $member['member_id'] )">
									<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=remove&member_id={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['remove_friend']}' class='ipsButton_secondary'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_delete.png' alt='{$this->lang->words['remove_friend']}' /> {$this->lang->words['remove_as_friend']}</a>
								<else />
									<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=add&member_id={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['add_friend']}' class='ipsButton_secondary'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_add.png' alt='{$this->lang->words['add_friend']}' /> {$this->lang->words['add_me_friend']}</a>
								</if>
							</li>
						</if>
						<if test="pmlink:|$member['member_id'] != $this->memberData['member_id']) AND $this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0 AND IPSLib::moduleIsEnabled( 'messaging', 'members' ) AND $member['members_disable_pm'] == 0">
							<li class='pm_button' id='pm_xxx_{$member['member_id']}'><a href='{parse url="app=members&module=messaging&section=send&do=form&fromMemberID={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['pm_this_member']}' class='ipsButton_secondary'>{parse replacement="send_msg"} {$this->lang->words['send_message']}</a></li>
						</if>
						<li>
							<a href='{parse url="app=core&module=search&do=user_activity&mid={$member['member_id']}" base="public"}' class='ipsButton_secondary'>{parse replacement="find_topics_link"} {$this->lang->words['gbl_find_my_content']}</a>
						</li>
						<if test="($this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] )"><if test="$this->memberData['gbw_allow_url_bgimage'] OR $this->memberData['gbw_allow_upload_bgimage']">
							<li><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=core&area=customize" base="public"}' class='ipsButton_secondary'><img src="{style_images_url}/profile_tab_gallery.png" alt="" /> Edit Header Image</a></li>
						</if></if>
		<if test="($member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] ) AND $member['customization']['type']">
			<li><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' class='ipsButton_secondary'><img src="{style_images_url}/delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['cust_remove']}</a></li>
		</if>
					</ul>
				</div>

			<div class='ipsPad ipsBox_container' id='user_content_area'>
				
				<div id='profile_panes_wrap' class='clearfix'>
					
					<div id='pane_core:info' class='ipsLayout ipsLayout_withright ipsLayout_largeright clearfix' <if test="$default_tab != 'core:info'">style='display: none'</if>>						
						<div class='ipsLayout_content'>
							<if test="$member['pp_about_me']">
								<div class='general_box clearfix' id='about_me'>
									<h3>{$this->lang->words['pp_tab_aboutme']}</h3>
									<div class='ipsPad'>
										
											{$member['pp_about_me']}
										
									</div>
								</div>
								<hr/>
							</if>
							<div class='general_box clearfix'>
								<h3>{$this->lang->words['community_stats']}</h3>
								<ul class='ipsList_data clearfix'>									
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_group']}</span>
										<span class='row_data'>{$member['g_title']}</span>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_posts']}</span>
										<span class='row_data'>{parse format_number="$member['posts']"}</span>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_profile_views']}</span>
										<span class='row_data'>{parse format_number="$member['members_profile_views']"}</span>
									</li>
									<if test="member_title:|:$member['title'] != ''">
										<li class='clear clearfix'>
											<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_member_title']}</span>
											<span class='row_data'>{$member['title']}</span>
										</li>
									</if>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_age_prefix']}</span>
										<if test="member_age:|:$member['_age'] > 0">
											<span class='row_data'>{$member['_age']} {$this->lang->words['m_years_old']}</span>
										<else />
											<span class='row_data desc lighter'>{$this->lang->words['m_age_unknown']}</span>
										</if>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_birthday_prefix']}</span>
										<if test="member_birthday:|:$member['bday_day']">
											<span class='row_data'>{$member['_bday_month']} {$member['bday_day']}<if test="member_bday_year:|:$member['bday_year']">, {$member['bday_year']}</if></span>
										<else />
											<span class='row_data desc lighter'>{$this->lang->words['m_bday_unknown']}</span>
										</if>
									</li>
									<if test="pcfields:|:$member['custom_fields']['profile_info'] != """>
										<foreach loop="pcfieldsLoop:$member['custom_fields']['profile_info'] as $key => $value">
											<if test="!empty($value)"><li class='clear clearfix'>
												{$value}
											</li></if>
										</foreach>
									</if>
								</ul>
							</div>
							
							<if test="pcfieldsOther:|:$member['custom_fields']">
								<foreach loop="pcfieldsOtherLoop:$member['custom_fields'] as $group => $mdata">
									<if test="pcfieldsOtherLoopCheck:|:$group != 'profile_info' AND $group != 'contact'">
										<if test="pcfieldsOtherLoopCheck2:|:is_array( $member['custom_fields'][ $group ] ) AND count( $member['custom_fields'][ $group ] )">
											<div class='general_box clearfix' id='custom_fields_{$group}'>
												<h3 class='bar'>{$member['custom_field_groups'][ $group ]}</h3>
												<br />
												<ul class='ipsList_data clearfix'>
													<foreach loop="pcfieldsOtherLoopCheckInner:$member['custom_fields'][ $group ] as $key => $value">
														<if test="$value"><li class='clear clearfix'>{$value}</li></if>
													</foreach>
												</ul>
											</div>
										</if>
									</if>
								</foreach>
							</if>
							
							<if test="hasContactFields:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 || is_array( $member['custom_fields']['contact'] )">
								<div class='general_box clearfix'>
									<if test="showContactHead:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 || $show_contact"><h3>{$this->lang->words['contact_info']}</h3></if>						
									<ul class='ipsList_data clearfix'>
										<if test="isadmin:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1">
											<li class='clear clearfix'>
												<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_email']}</span>
												<span class='row_data'>
													<a href='mailto:{$member['email']}'>{$member['email']}</a>
												</span>
											</li>
										</if>
										<if test="member_contact_fields:|:is_array( $member['custom_fields']['contact'])">
											<foreach loop="cfields:$member['custom_fields']['contact'] as $field">
												<if test="$field">{$field}</if>
											</foreach>
										</if>
									</ul>
								</div>
							</if>
						</div>
						
						<div class='ipsLayout_right'>
							<if test="ourReputation:|:$this->settings['reputation_enabled'] && $this->settings['reputation_show_profile']">
								<if test="RepPositive:|:$member['pp_reputation_points'] > 0">
									<div class='reputation positive' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
								<if test="RepNegative:|:$member['pp_reputation_points'] < 0">
									<div class='reputation negative' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
								<if test="RepZero:|:$member['pp_reputation_points'] == 0">
									<div class='reputation zero' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
										<span class='number'>{$member['pp_reputation_points']}</span>
										<if test="RepText:|:$member['author_reputation'] && $member['author_reputation']['text']">
											<span class='title'>{$member['author_reputation']['text']}</span>
										</if>
										<if test="RepImage:|:$member['author_reputation'] && $member['author_reputation']['image']">
											<span class='image'><img src='{$member['author_reputation']['image']}' alt='{$this->lang->words['m_reputation']}' /></span>
										</if>
									</div>
								
								<br />
							</if>
							
							<if test="checkModTools:|$member['spamStatus'] !== NULL && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']) || ($this->memberData['g_mem_info'] && $this->settings['auth_allow_dnames']) || (($member['member_id'] != $this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['g_is_supmod'] ) AND $member['customization']['type'])">
								<div class='general_box clearfix'>
									<h3>{$this->lang->words['user_tools']}</h3>
									<ul class='ipsList_data'>	
										<if test="authorspammer:|:$member['spamStatus'] !== NULL && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']">
											<if test="authorspammerinner:|:$member['spamStatus'] === TRUE">
												<li><a href='#' onclick="return IPB.global.toggleFlagSpammer({$member['member_id']}, false)">{parse replacement="spammer_on"}  {$this->lang->words['spm_on']}</a></li>
											<else />
												<li><a href='{$this->settings['base_url']}app=core&module=modcp&do=setAsSpammer&member_id={$member['member_id']}&auth_key={$this->member->form_hash}' onclick="return IPB.global.toggleFlagSpammer({$member['member_id']}, true)">{parse replacement="spammer_off"}  {$this->lang->words['spm_off']}</a></li>
											</if>
										</if>
										<if test="dnameHistory:|:$this->memberData['member_id'] && $this->memberData['g_mem_info'] && $this->settings['auth_allow_dnames']">
											<li id='dname_history'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=dname&id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_dname_history']}'>{parse replacement="display_name"}  {$this->lang->words['display_name_history']}</a></li>
										</if>
								
										<if test="supModCustomizationDisable:|$member['member_id'] != $this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['g_is_supmod'] ) AND $member['customization']['type']">
											<li><strong><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'><img src='{$this->settings['img_url']}/delete.png' alt='-' />  {$this->lang->words['cust_remove']}</a></strong></li>
											<li><strong><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1&disableCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'><img src='{$this->settings['img_url']}/delete.png' alt='-' />  {$this->lang->words['cust_disable']}</a></strong></li>
										</if>
									</ul>
								</div>
							</if>
							
							<if test="$member['pp_setting_count_friends'] and $this->settings['friends_enabled']">
								<div class='general_box clearfix' id='friends_overview'>
									<h3>{$this->lang->words['m_title_friends']}</h3>
									<div class='ipsPad'>
										<if test="hasFriends:|:count($friends) AND is_array($friends)">
											<foreach loop="friendsLoop:$friends as $friend">
												<a href='{parse url="showuser={$friend['member_id']}" base="public" template="showuser" seotitle="{$friend['members_seo_name']}"}' class='ipsUserPhotoLink'>
													<img src='{$friend['pp_mini_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini' data-tooltip='{$friend['members_display_name']}' />
												</a>
											</foreach>
										<else />
											<p class='desc'>
												{$member['members_display_name']} {$this->lang->words['no_friends_yet']}
											</p>
										</if>
									</div>
								</div>
							</if>
							
							<if test="latest_visitors:|:$member['pp_setting_count_visitors']">
								<div class='general_box clearfix'>
									<h3>{$this->lang->words['latest_visitors']}</h3>
									<if test="has_visitors:|:is_array( $visitors ) && count( $visitors )">
										<ul class='ipsList_withminiphoto'>
											<foreach loop="latest_visitors_loop:$visitors as $visitor">
											<li class='clearfix'>
												<if test="visitorismember:|:$visitor['member_id']">
													<a href='{parse url="showuser={$visitor['member_id']}" seotitle="{$visitor['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_profile']}' class='ipsUserPhotoLink left'><img src='{$visitor['pp_mini_photo']}' alt='{$this->lang->words['photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini' /></a>
												<else />
													<img src='{$visitor['pp_mini_photo']}' alt='{$this->lang->words['photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini left' />
												</if>
												<div class='list_content'>
													{parse template="userHoverCard" group="global" params="$visitor"}
													<br />
													<span class='desc lighter'>{$visitor['_visited_date']}</span>
												</div>
											</li>				
											</foreach>
										</ul>
									<else />
										<p class='ipsPad desc'>{$this->lang->words['no_latest_visitors']}</p>
									</if>
								</div>
							</if>
						</div>					
					</div>
					
					<if test="$default_tab != 'core:info'">
					<div id='pane_{$default_tab}'>
						{$default_tab_content}
					</div>
					</if>
				</div>				
				
			</div>			
		</div>
		
	</div>
</div>{parse replacement="box_end"}
<if test="thisIsNotUs:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id'])">
	<br />
	<ul class='topic_buttons'>
		<li class='non_button clearfix'><a href='{parse url="app=core&module=reports&section=reports&rcom=profiles&member_id={$member['member_id']}" base="public"}'>{$this->lang->words['report_member']}</a></li>
	</ul>
</if>
<script type='text/javascript'>
	$("user_content_area").setStyle( { minHeight: $('profile_tabs').measure('margin-box-height') + 1 + "px" } );
</script>

<!-- ******************************************************************************************* -->
{parse template="include_highlighter" group="global" params=""} 
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هنوز به همون صورت هست. خطایی که می‌ده این هست:

 

عملیات شکست خورد

 

یک مورد هم در باره خود عکس هست. اگر ری‌سایز می‌شد خیلی عالی بود.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل بازنشسته سایت

هنوز به همون صورت هست. خطایی که می‌ده این هست:

 

عملیات شکست خورد

 

یک مورد هم در باره خود عکس هست. اگر ری‌سایز می‌شد خیلی عالی بود.

کد دوم روی قالبی که استفاده می کنی تست کردم و قرار دادم ، تصویر عکس نسبت به قالب قابلیت ریسپانسیو داره...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منظورم از ری سایز، ریسایز خود عکس هست. یعنی کل یک عکس رو نمایش بده. الآن مثلا یک عکسی آپلود بشه تا اندازه ای که تعیین شده تصویر رو نشون میده و بخشی از عکس رو حذف میکنه. منظورم اینه که کل تصویر همیشه بعد آپلود معلوم باشه.

حالت فعلی شبیه IPS 4 هست. یعنی یک عکس آپلود میشه ولی ریسایز نیست و فقط اجازه reposition میده.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل بازنشسته سایت

منظورم از ری سایز، ریسایز خود عکس هست. یعنی کل یک عکس رو نمایش بده. الآن مثلا یک عکسی آپلود بشه تا اندازه ای که تعیین شده تصویر رو نشون میده و بخشی از عکس رو حذف میکنه. منظورم اینه که کل تصویر همیشه بعد آپلود معلوم باشه.

حالت فعلی شبیه IPS 4 هست. یعنی یک عکس آپلود میشه ولی ریسایز نیست و فقط اجازه reposition میده.

امکانش نیست کل عکس مشخص بشه سایز تصاویر متغییر است شما فکر کن ارتفاع یک تصویر 900px باشد ! ان شالله نسخه4 ازش بهرمند میشن !

----------------

مشکل حل شد ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام . علی اقا من این کارایی ک گفتید و انجام دادم ولی هنوز تب های "مشخصات کاربری" ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید

 

9c7afb8bhki6qu3e43jt.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل بازنشسته سایت

سلام . علی اقا من این کارایی ک گفتید و انجام دادم ولی هنوز تب های "مشخصات کاربری" ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام

شما هم برای بیت profileModern این کد را جایگزین کنید.

{parse js_module="status"}
{parse js_module="rating"}
{parse js_module="profile"}
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
	IPB.profile.viewingProfile = parseInt( {$member['member_id']} );
<if test="$this->memberData['member_id']">
	IPB.templates['remove_friend'] = "<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=remove&member_id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['remove_as_friend']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_delete.png' alt='{$this->lang->words['remove_as_friend']}' />   {$this->lang->words['remove_as_friend']}</a>";
	IPB.templates['add_friend'] = "<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=add&member_id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['add_me_friend']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_add.png' alt='{$this->lang->words['add_me_friend']}' />   {$this->lang->words['add_me_friend']}</a>";
</if>
	IPB.templates['edit_status'] = "<span id='edit_status'><input type='text' class='input_text' style='width: 60%' id='updated_status' maxlength='150' /> <input type='submit' value='{$this->lang->words['save']}' class='input_submit' id='save_status' />  <a href='#' id='cancel_status' class='cancel' title='{$this->lang->words['cancel']}'>{$this->lang->words['cancel']}</a></span>";
	<if test="friendsEnabled:|:$this->settings['friends_enabled'] AND $this->memberData['g_can_add_friends']">
		<if test="jsIsFriend:|:IPSMember::checkFriendStatus( $member['member_id'] )">
			IPB.profile.isFriend = true;
		<else />
			IPB.profile.isFriend = false;
		</if>
	</if>
//]]>
</script>
<if test="hasCustomization:|:is_array($member['customization']) AND $member['customization']['type']">
	{parse template="customizeProfile" group="profile" params="$member"}
</if>
<if test="canEditUser:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']) || $this->memberData['g_is_supmod'] == 1 || ($this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id'])">
<div class='clearfix'>
	<ul class='topic_buttons'>
		<if test="weAreSupmod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1 && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']">
			<li><a href='{parse url="app=core&module=modcp&do=editmember&auth_key={$this->member->form_hash}&mid={$member['member_id']}&pf={$member['member_id']}" base="public"}'>{$this->lang->words['supmod_edit_member']}</a></li>
		</if>
		<if test="weAreOwner:|:$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']">
			<li><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=core" base="public"}'>{$this->lang->words['edit_profile']}</a></li>
		</if>
		<if test="supModCustomization:|$member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] ) AND $member['customization']['type']">
			<li class='non_button'><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'>{$this->lang->words['cust_remove']}</a></li>
		</if>
	</ul>
</div>
</if>

{parse replacement="header_start"}<h3 class='maintitle'>{$member['members_display_name']}</h3>{parse replacement="header_end"}
<div class='ipsBox vcard' id='profile_background'>

<div id='customBackground'></div>

	<div class='ipsVerticalTabbed ipsLayout ipsLayout_withleft ipsLayout_smallleft clearfix'>
		<div class='ipsVerticalTabbed_tabs ipsLayout_left' id='profile_tabs'>
			<p class='short photo_holder'>
				<if test="canEditPic:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id']) AND (IPSMember::canUploadPhoto($member, TRUE))">
					<a data-clicklaunch="launchPhotoEditor" href="{parse url="app=members&module=profile&section=photo" base="public"}" id='change_photo' class='ipsType_smaller ipsPad' title='{$this->lang->words['change_photo_desc']}'>{$this->lang->words['change_photo_link']}</a>
				</if>
				<img class="ipsUserPhoto" id='profile_photo' src='{$member['pp_main_photo']}' alt="{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$member['members_display_name'])"}" />
			</p>
			<if test="haswarn:|:$member['show_warn']">
				<div class='warn_panel clear ipsType_small'>
					<strong><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=warnings&member={$member['member_id']}&from_app=members" base="public"}' id='warn_link_xxx_{$member['member_id']}' title='{$this->lang->words['warn_view_history']}'>{parse expression="sprintf( $this->lang->words['warn_status'], $member['warn_level'] )"}</a> </strong>
				</div>
			</if>
			<ul class='clear' style='margin-top: 13px;'>
				<li id='tab_link_core:info' class='tab_toggle <if test="$default_tab == 'core:info'">active</if>' data-tabid='user_info'><a href='#'>{$this->lang->words['pp_tab_info']}</a></li>
				<foreach loop="tabs:$tabs as $tab">
					<li id='tab_link_{$tab['app']}:{$tab['plugin_key']}' class='<if test="tabactive:|:$tab['app'].':'.$tab['plugin_key'] == $default_tab || $this->request['tab'] == $tab['plugin_key']">active</if> tab_toggle' data-tabid='{$tab['plugin_key']}'><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&tab={$tab['plugin_key']}" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['view']} {$tab['_lang']}'>{$tab['_lang']}</a></li>
				</foreach>
			</ul>
		</div>
		<div class='ipsVerticalTabbed_content ipsLayout_content' id='profile_content'>

<div id='profile_content_main' <if test="!(is_array($member['customization']) AND $member['customization']['type'])">class='ipsPad ipsBox_container' style='margin-bottom: 9px;'<else />class='ipsPad'</if>>
					<div id='user_info_cell'>
						<h1 class='ipsType_pagetitle'>
							<span class='fn nickname'>{$member['members_display_name']}</span>
						</h1>
						{$this->lang->words['m_member_since']} {parse date="$member['joined']" format="DATE"}<br />
            <if test="hasWarns:|:!empty( $warns )">
              <foreach loop="warnsLoop:array( 'ban', 'suspend', 'rpa', 'mq' ) as $k">
                <if test="warnIsSet:|:isset( $warns[ $k ] )">
                  <span class='ipsBadge ipsBadge_red<if test="warnClickable:|:$warns[ $k ]"> clickable</if>' <if test="warnPopup:|:$warns[ $k ]">onclick='warningPopup( this, {$warns[ $k ]} )'</if>>{$this->lang->words[ 'warnings_profile_badge_' . $k ]}</span>
                </if>
              </foreach>
            </if>
						<if test="onlineDetails:|:$member['_online'] && ($member['online_extra'] != $this->lang->words['not_online'])">
							<span class='ipsBadge ipsBadge_green reset_cursor' data-tooltip="{parse expression="strip_tags($member['online_extra'])"}">{$this->lang->words['online_online']}</span>
						<else />
							<span class='ipsBadge ipsBadge_lightgrey reset_cursor'>{$this->lang->words['online_offline']}</span>
						</if>
						<span class='desc lighter'>{$this->lang->words['m_last_active']} {$member['_last_active']}</span> 
					</div>
					<if test="userStatus:|:$status['status_id'] && $this->settings['su_enabled']">
					<div id='user_status_cell'>
						<div id='user_latest_status'>
						<span class='status_arrow'></span>
							<div>
								{parse expression="IPSText::truncate( strip_tags( $status['status_content'] ), 180 )"}
								<span class='ipsType_smaller desc lighter blend_links'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=status&type=single&status_id={$status['status_id']}" seotitle="array($status['member_id'], $status['members_seo_name'])" template="members_status_single" base="public"}'>{$this->lang->words['ps_updated']} {parse date="$status['status_date']" format="manual{%d %b}" relative="true"} · {parse expression="intval($status['status_replies'])"} {$this->lang->words['ps_comments']}</a></span>
							</div>
						</div>
					</div>
					</if>
					<if test="allowRate:|:$this->settings['pp_allow_member_rate']">
						<span class='rating left clear' style='margin-bottom: 10px'>
							<if test="noRateYourself:|:$this->memberData['member_id'] == $member['member_id'] || !$this->memberData['member_id']">
									<if test="rate1:|:$member['pp_rating_real'] >= 1">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate2:|:$member['pp_rating_real'] >= 2">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate3:|:$member['pp_rating_real'] >= 3">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate4:|:$member['pp_rating_real'] >= 4">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><if test="rate5:|:$member['pp_rating_real'] >= 5">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if><span id='rating_text' class='desc'></span>
							<else />
									<a href='#' id='user_rate_1' title='{$this->lang->words['m_rate_1']}'><if test="rated1:|:$member['pp_rating_real'] >= 1">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_2' title='{$this->lang->words['m_rate_2']}'><if test="rated2:|:$member['pp_rating_real'] >= 2">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_3' title='{$this->lang->words['m_rate_3']}'><if test="rated3:|:$member['pp_rating_real'] >= 3">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_4' title='{$this->lang->words['m_rate_4']}'><if test="rated4:|:$member['pp_rating_real'] >= 4">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a><a href='#' id='user_rate_5' title='{$this->lang->words['m_rate_5']}'><if test="rated5:|:$member['pp_rating_real'] >= 5">{parse replacement="rate_on"}<else />{parse replacement="rate_off"}</if></a> <span id='rating_text' class='desc'></span>
								<script type='text/javascript'>
									rating = new IPB.rating( 'user_rate_', { 
														url: IPB.vars['base_url'] + 'app=members&module=ajax&section=rate&member_id={$member['member_id']}&md5check=' + IPB.vars['secure_hash'],
														cur_rating: <if test="hasrating:|:isset($member['pp_rating_real'])">{$member['pp_rating_real']}<else />0</if>,
														rated: null,
														allow_rate: ( {$this->memberData['member_id']} != 0 ) ? 1 : 0,
														show_rate_text: false
													 } );
								</script>
							</if>
						</span>
					</if>

					<ul class='ipsList_inline' id='user_utility_links'>
						<if test="noFriendYourself:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['member_id'] != $member['member_id'] && $this->settings['friends_enabled'] AND $this->memberData['g_can_add_friends']">
							<li id='friend_toggle'>
								<if test="isFriend:|:IPSMember::checkFriendStatus( $member['member_id'] )">
									<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=remove&member_id={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['remove_friend']}' class='ipsButton_secondary'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_delete.png' alt='{$this->lang->words['remove_friend']}' /> {$this->lang->words['remove_as_friend']}</a>
								<else />
									<a href='{parse url="app=members&section=friends&module=profile&do=add&member_id={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['add_friend']}' class='ipsButton_secondary'><img src='{$this->settings['img_url']}/user_add.png' alt='{$this->lang->words['add_friend']}' /> {$this->lang->words['add_me_friend']}</a>
								</if>
							</li>
						</if>
						<if test="pmlink:|$member['member_id'] != $this->memberData['member_id']) AND $this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0 AND IPSLib::moduleIsEnabled( 'messaging', 'members' ) AND $member['members_disable_pm'] == 0">
							<li class='pm_button' id='pm_xxx_{$member['member_id']}'><a href='{parse url="app=members&module=messaging&section=send&do=form&fromMemberID={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['pm_this_member']}' class='ipsButton_secondary'>{parse replacement="send_msg"} {$this->lang->words['send_message']}</a></li>
						</if>
						<li>
							<a href='{parse url="app=core&module=search&do=user_activity&mid={$member['member_id']}" base="public"}' class='ipsButton_secondary'>{parse replacement="find_topics_link"} {$this->lang->words['gbl_find_my_content']}</a>
						</li>
						<if test="($this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] )"><if test="$this->memberData['gbw_allow_url_bgimage'] OR $this->memberData['gbw_allow_upload_bgimage']">
							<li><a href='{parse url="app=core&module=usercp&tab=core&area=customize" base="public"}' class='ipsButton_secondary'><img src="{style_images_url}/profile_tab_gallery.png" alt="" /> Edit Header Image</a></li>
						</if></if>
		<if test="($member['member_id'] == $this->memberData['member_id'] ) AND $member['customization']['type']">
			<li><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' class='ipsButton_secondary'><img src="{style_images_url}/delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['cust_remove']}</a></li>
		</if>
					</ul>
				</div>

			<div class='ipsPad ipsBox_container' id='user_content_area'>
				
				<div id='profile_panes_wrap' class='clearfix'>
					
					<div id='pane_core:info' class='ipsLayout ipsLayout_withright ipsLayout_largeright clearfix' <if test="$default_tab != 'core:info'">style='display: none'</if>>						
						<div class='ipsLayout_content'>
							<if test="$member['pp_about_me']">
								<div class='general_box clearfix' id='about_me'>
									<h3>{$this->lang->words['pp_tab_aboutme']}</h3>
									<div class='ipsPad'>
										
											{$member['pp_about_me']}
										
									</div>
								</div>
								<hr/>
							</if>
							<div class='general_box clearfix'>
								<h3>{$this->lang->words['community_stats']}</h3>
								<ul class='ipsList_data clearfix'>									
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_group']}</span>
										<span class='row_data'>{$member['g_title']}</span>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_posts']}</span>
										<span class='row_data'>{parse format_number="$member['posts']"}</span>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_profile_views']}</span>
										<span class='row_data'>{parse format_number="$member['members_profile_views']"}</span>
									</li>
									<if test="member_title:|:$member['title'] != ''">
										<li class='clear clearfix'>
											<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_member_title']}</span>
											<span class='row_data'>{$member['title']}</span>
										</li>
									</if>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_age_prefix']}</span>
										<if test="member_age:|:$member['_age'] > 0">
											<span class='row_data'>{$member['_age']} {$this->lang->words['m_years_old']}</span>
										<else />
											<span class='row_data desc lighter'>{$this->lang->words['m_age_unknown']}</span>
										</if>
									</li>
									<li class='clear clearfix'>
										<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_birthday_prefix']}</span>
										<if test="member_birthday:|:$member['bday_day']">
											<span class='row_data'>{$member['_bday_month']} {$member['bday_day']}<if test="member_bday_year:|:$member['bday_year']">, {$member['bday_year']}</if></span>
										<else />
											<span class='row_data desc lighter'>{$this->lang->words['m_bday_unknown']}</span>
										</if>
									</li>
									<if test="pcfields:|:$member['custom_fields']['profile_info'] != """>
										<foreach loop="pcfieldsLoop:$member['custom_fields']['profile_info'] as $key => $value">
											<if test="!empty($value)"><li class='clear clearfix'>
												{$value}
											</li></if>
										</foreach>
									</if>
								</ul>
							</div>
							
							<if test="pcfieldsOther:|:$member['custom_fields']">
								<foreach loop="pcfieldsOtherLoop:$member['custom_fields'] as $group => $mdata">
									<if test="pcfieldsOtherLoopCheck:|:$group != 'profile_info' AND $group != 'contact'">
										<if test="pcfieldsOtherLoopCheck2:|:is_array( $member['custom_fields'][ $group ] ) AND count( $member['custom_fields'][ $group ] )">
											<div class='general_box clearfix' id='custom_fields_{$group}'>
												<h3 class='bar'>{$member['custom_field_groups'][ $group ]}</h3>
												<br />
												<ul class='ipsList_data clearfix'>
													<foreach loop="pcfieldsOtherLoopCheckInner:$member['custom_fields'][ $group ] as $key => $value">
														<if test="$value"><li class='clear clearfix'>{$value}</li></if>
													</foreach>
												</ul>
											</div>
										</if>
									</if>
								</foreach>
							</if>
							
							<if test="hasContactFields:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 || is_array( $member['custom_fields']['contact'] )">
								<div class='general_box clearfix'>
									<if test="showContactHead:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 || $show_contact"><h3>{$this->lang->words['contact_info']}</h3></if>						
									<ul class='ipsList_data clearfix'>
										<if test="isadmin:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1">
											<li class='clear clearfix'>
												<span class='row_title'>{$this->lang->words['m_email']}</span>
												<span class='row_data'>
													<a href='mailto:{$member['email']}'>{$member['email']}</a>
												</span>
											</li>
										</if>
										<if test="member_contact_fields:|:is_array( $member['custom_fields']['contact'])">
											<foreach loop="cfields:$member['custom_fields']['contact'] as $field">
												<if test="$field">{$field}</if>
											</foreach>
										</if>
									</ul>
								</div>
							</if>
						</div>
						
						<div class='ipsLayout_right'>
							<if test="ourReputation:|:$this->settings['reputation_enabled'] && $this->settings['reputation_show_profile']">
								<if test="RepPositive:|:$member['pp_reputation_points'] > 0">
									<div class='reputation positive' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
								<if test="RepNegative:|:$member['pp_reputation_points'] < 0">
									<div class='reputation negative' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
								<if test="RepZero:|:$member['pp_reputation_points'] == 0">
									<div class='reputation zero' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['rep_description'], $member['members_display_name'], $member['pp_reputation_points'])"}">
								</if>
										<span class='number'>{$member['pp_reputation_points']}</span>
										<if test="RepText:|:$member['author_reputation'] && $member['author_reputation']['text']">
											<span class='title'>{$member['author_reputation']['text']}</span>
										</if>
										<if test="RepImage:|:$member['author_reputation'] && $member['author_reputation']['image']">
											<span class='image'><img src='{$member['author_reputation']['image']}' alt='{$this->lang->words['m_reputation']}' /></span>
										</if>
									</div>
								
								<br />
							</if>
							
							<if test="checkModTools:|$member['spamStatus'] !== NULL && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']) || ($this->memberData['g_mem_info'] && $this->settings['auth_allow_dnames']) || (($member['member_id'] != $this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['g_is_supmod'] ) AND $member['customization']['type'])">
								<div class='general_box clearfix'>
									<h3>{$this->lang->words['user_tools']}</h3>
									<ul class='ipsList_data'>	
										<if test="authorspammer:|:$member['spamStatus'] !== NULL && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id']">
											<if test="authorspammerinner:|:$member['spamStatus'] === TRUE">
												<li><a href='#' onclick="return IPB.global.toggleFlagSpammer({$member['member_id']}, false)">{parse replacement="spammer_on"}  {$this->lang->words['spm_on']}</a></li>
											<else />
												<li><a href='{$this->settings['base_url']}app=core&module=modcp&do=setAsSpammer&member_id={$member['member_id']}&auth_key={$this->member->form_hash}' onclick="return IPB.global.toggleFlagSpammer({$member['member_id']}, true)">{parse replacement="spammer_off"}  {$this->lang->words['spm_off']}</a></li>
											</if>
										</if>
										<if test="dnameHistory:|:$this->memberData['member_id'] && $this->memberData['g_mem_info'] && $this->settings['auth_allow_dnames']">
											<li id='dname_history'><a href='{parse url="app=members&module=profile&section=dname&id={$member['member_id']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_dname_history']}'>{parse replacement="display_name"}  {$this->lang->words['display_name_history']}</a></li>
										</if>
								
										<if test="supModCustomizationDisable:|$member['member_id'] != $this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['g_is_supmod'] ) AND $member['customization']['type']">
											<li><strong><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'><img src='{$this->settings['img_url']}/delete.png' alt='-' />  {$this->lang->words['cust_remove']}</a></strong></li>
											<li><strong><a href='{parse url="showuser={$member['member_id']}&secure_key={$this->member->form_hash}&removeCustomization=1&disableCustomization=1" seotitle="{$member['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}'><img src='{$this->settings['img_url']}/delete.png' alt='-' />  {$this->lang->words['cust_disable']}</a></strong></li>
										</if>
									</ul>
								</div>
							</if>
							
							<if test="$member['pp_setting_count_friends'] and $this->settings['friends_enabled']">
								<div class='general_box clearfix' id='friends_overview'>
									<h3>{$this->lang->words['m_title_friends']}</h3>
									<div class='ipsPad'>
										<if test="hasFriends:|:count($friends) AND is_array($friends)">
											<foreach loop="friendsLoop:$friends as $friend">
												<a href='{parse url="showuser={$friend['member_id']}" base="public" template="showuser" seotitle="{$friend['members_seo_name']}"}' class='ipsUserPhotoLink'>
													<img src='{$friend['pp_mini_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini' data-tooltip='{$friend['members_display_name']}' />
												</a>
											</foreach>
										<else />
											<p class='desc'>
												{$member['members_display_name']} {$this->lang->words['no_friends_yet']}
											</p>
										</if>
									</div>
								</div>
							</if>
							
							<if test="latest_visitors:|:$member['pp_setting_count_visitors']">
								<div class='general_box clearfix'>
									<h3>{$this->lang->words['latest_visitors']}</h3>
									<if test="has_visitors:|:is_array( $visitors ) && count( $visitors )">
										<ul class='ipsList_withminiphoto'>
											<foreach loop="latest_visitors_loop:$visitors as $visitor">
											<li class='clearfix'>
												<if test="visitorismember:|:$visitor['member_id']">
													<a href='{parse url="showuser={$visitor['member_id']}" seotitle="{$visitor['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_profile']}' class='ipsUserPhotoLink left'><img src='{$visitor['pp_mini_photo']}' alt='{$this->lang->words['photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini' /></a>
												<else />
													<img src='{$visitor['pp_mini_photo']}' alt='{$this->lang->words['photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini left' />
												</if>
												<div class='list_content'>
													{parse template="userHoverCard" group="global" params="$visitor"}
													<br />
													<span class='desc lighter'>{$visitor['_visited_date']}</span>
												</div>
											</li>				
											</foreach>
										</ul>
									<else />
										<p class='ipsPad desc'>{$this->lang->words['no_latest_visitors']}</p>
									</if>
								</div>
							</if>
						</div>					
					</div>
					
					<if test="$default_tab != 'core:info'">
					<div id='pane_{$default_tab}'>
						{$default_tab_content}
					</div>
					</if>
				</div>				
				
			</div>			
		</div>
		
	</div>
</div>{parse replacement="box_end"}
<if test="thisIsNotUs:|$this->memberData['member_id'] && $member['member_id'] != $this->memberData['member_id'])">
	<br />
	<ul class='topic_buttons'>
		<li class='non_button clearfix'><a href='{parse url="app=core&module=reports&section=reports&rcom=profiles&member_id={$member['member_id']}" base="public"}'>{$this->lang->words['report_member']}</a></li>
	</ul>
</if>
<script type='text/javascript'>
	$("user_content_area").setStyle( { minHeight: $('profile_tabs').measure('margin-box-height') + 1 + "px" } );
</script>

<!-- ******************************************************************************************* -->
{parse template="include_highlighter" group="global" params=""}
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...