رفتن به مطلب

خطای Driver Error بعد از نصب هوک Top X Stats [حل شد]


Division

ارسال‌های توصیه شده

سلام

من این مد آمارگیر Top X Stats رو مجبورم استفاده کنم (چون مشابهی فعلا براش موجود نیست) ولی بعد از نصب خواستم که بلوک هاش رو یکم تغییر بدم صفحه اول پرید و این ارور رو نشون داد :

Driver Error

There appears to be an error with the database.

If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again

البته وقتی غیرفعالش می کنم همه درست میشه و صفحه اول بالا میاد ولی راهی هست که از شر این خطا خلاص بشم ؟

اینم اروری که توی کش سیستم ثبت شده بود :


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:06:54 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:06:59 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:07:30 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:09:34 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:09:35 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:10:15 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:10:34 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:10:36 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:10:37 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:11:17 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:11:27 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:11:28 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:11:29 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 05 May 2012 04:11:30 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS ' at line 2
IP Address: 2.187.57.106 - /index
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT t.tid as id, t.title, t.last_poster_id as id2,m.member_group_id, m.members_display_name as statistic,pi.perm_2 FROM ips_topics t LEFT JOIN ips_members m ON ( m.member_id = t.last_poster_id )
LEFT JOIN ips_permission_index pi ON ( pi.app='forums' AND pi.perm_type='forum' AND pi.perm_type_id=t.forum_id ) WHERE t.forum_id NOT IN() and pi.perm_type='forum' and t.approved=1 and (t.moved_to='' or t.moved_to IS NULL ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,11
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File | Function | Line No. |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [TopXStats].getOutput | 3397 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2669 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php | [output].sendOutput | 124 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_boards].doExecute | 306 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

ممنون

ویرایش شده توسط Division
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...