رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

IPS Community Suite 4.5.0 Build 105100


1 تصویر

درباره این فایل

نسخه نال شده IPS 4.5.0  به همراه تمامی برنامه ها

در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید.

⚠️حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد.

برای این نسخه لازم است، حتما از نسخه PHP 7.3 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید.

مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.


تغییرات جدید در نسخه Build 105100

انتشار در

Security

 • Improved password strength checks to detect password values set identically to the account username or email address and to consider them weak.
 • Improved method of encrypting certain text.
 • Improved AdminCP session handling, removing the session ID from URLs and introducing alternate CSRF protections.
 • Improved email change process to invalidate any pending password reset requests.
 • Fixed user not being prompted for two-factor authentication when signing in from a new device.
 • Fixed an issue where it was possible to bypass the messenger recipient count limit.
 • Fixed a niche issue where it was possible in certain configurations to view others profile field attachments on the registration page.
 • Fixed a race condition issue where it was possible to artificially inflate or reduce a user's reputation score.
 • Limited password inputs to 72 characters max to reduce the chance of a malicious user forcing unnecessary computationally expensive operations on the server.
 • Fixed an issue where AdminCP sessions may be usable longer than expected if a community receives little activity.

Core

 • Added beta of Zapier integration for Invision Cloud communities.
 • Added new activity feed and twitter feed widgets
 • Added new view modes, enhanced existing and added more functionality to topic view.
 • Added an initial onboarding screen in the AdminCP for new installations.
 • Added the ability to filter members in the AdminCP by rank.
 • Added the ability to mark a post as the solution without needing the full QA mode.
 • Added the ability to ony show a preview of new private message / new content email notifications to stimulate re-engagement back to the community.
 • Added the ability to have TikTok links become embeddable in an editor.
 • Added the ability to select from stock photos when uploading images.
 • Added the ability to disable advertisements on non-content pages and error pages.
 • Added support for chunked uploading to Amazon S3 which allows for larger file sizes to be uploaded.
 • Added support for PHP 7.4.
 • Added support for Sign in with Apple.
 • Added support for version 4 of the bit.ly link shortening API.
 • Added new options to prune follows, known IP addresses, known devices, and item markers, and default options for some existing prune options have been updated.
 • Added the ability for Club Owners and Leaders to create and manage static pages within their clubs.
 • Added the ability to show content messages only to staff members (moderators).
 • Added a list of members who reacted to content in the tooltip when hovering on the reaction icon.
 • Added overview statistics pages in the AdminCP.
 • Added the plugin version to the ACP plugin list.
 • Added a type-ahead search option when selecting tags from a closed tag input field that contains more than 20 tags.
 • Added support for non-English searches in Giphy when the site is using a language Giphy supports.
 • Added additional static-type links to the sitemap file.
 • Added the ability to filter by custom profile fields in bulk mail, group promotions and exporting member lists.
 • Added the ability to create custom phrases within the language system.
 • Added the Invision Community Marketplace to the AdminCP.
 • Statistics can now be downloaded as CSV files.
 • Added the ability for Club Owners and Leaders to manage the visibility of the members page.
 • Improved referrals tracking and introduced a global community invite feature.
 • Improved the live meta tag editor.
 • Improved performance of several areas of the software.
 • Improved in-AdminCP upgrader to be able to handle more types of upgrades and improve reliability.
 • Improved "Allowed characters in display names" setting to give pre-defined options.
 • Improved performance of thumbnail generation.
 • Added a setting that determines which comment you see first when opening an item.
 • Added the ability for administrators to force users to reset their passwords.
 • Added pending club invites to the club directory sidebar.
 • Added a setting to disable automatic language detection.
 • Added the ability for members to cancel club join requests.
 • Added the ability to include club content to widgets.
 • Added the ability to include/exclude widgets in clubs.
 • Added an AdminCP statistics page for Clubs.
 • Added search term tracking and a statistics page to monitor search term usage.
 • Added a clarification notice to the edit log on the front end when edit logs are pruned.
 • Added a friendlier error message when uploads fail due to a server problem.
 • Added current percentage completed to progress bars.
 • Added ability to filter reputation given and received statistics in the AdminCP by date.
 • Added a check for the PHP file_uploads configuration directive to the support tool.
 • Added theme settings to set maximum logo width at each device size.
 • Changing the default application will be logged to the ACP Admin Log.
 • Added ability for club leaders to specify rules for a club, and force members to acknowledge them.
 • Added the database name and username to database queries to identify slow queries between multiple installations on a single database server.
 • Removed the separation by app in the block manager.
 • Removed the ability to import profile photos from a remote URL to improve security.
 • Removed the image proxy feature to improve security.
 • Removed Digg and Delicious share links.
 • Removed the "What's New" link from the user menu in the AdminCP if the administrator is restricted and cannot reach the page.
 • Removed the newsletter widget from showing in the sidebar by default on new installations.
 • Improved display name availability check when name contains multiple concurrent spaces.
 • Improved memory usage when uploading large images by handling resizing and rotation in the user's browser, rather than by the server.
 • Improved GeoIP lookup caches to store for longer periods of time.
 • Improved randomization for widgets that order by "random".
 • Improved logging of curl-related errors to include the URL that curl attempted to connect to.
 • Improved host detection for guest page caching.
 • Minor styling updates for embeds.
 • Logging in anonymously is now more reliably tracked across multiple devices.
 • Long quotes will now automatically truncate with a "Read more" link to expand the quote to improve usability when long quotes are used.
 • Updates search compatibility for Elastic Search 7.
 • Upgraded CKEditor to 4.14.1.
 • Flagging a member as a spammer will now remove any profile cover photo they may have uploaded.
 • The clubs map now centers around available clubs rather than showing a whole world view.
 • Changed the redirect targets from clubs, to redirect to a club feature after the feature creation and when a member joines a club.
 • Changed the "Maintenance Tasks Not Running" admin notification to check for two or more tasks that have not ran to reduce false positive notifications in the event a feature is enabled which enables a task which has not ran in a long time.
 • Restored the ability to view a list of members through the advanced search without appending unnecessary extra parameters to the URL.
 • Adjusted certain code to remove reliance on MySQL functionality deprecated as of version 8.0.17.
 • Changed the parser to allow <picture> HTML tags through to prevent errors with RSS imports that may use them.
 • Changed the content deletion process so that reports related to the content are no longer deleted.
 • Added logging out as a controller that can bypass forced account completion when a login handler cannot prepopulate a username or an email address.
 • Added rel="nofollow" to certain links in order to instruct search engines not to follow them.
 • Added the ability to export member reputation points when downloading a member list from the AdminCP.
 • Added a confirmation dialog to the "Restore default streams" button in the AdminCP.
 • Improved Google Maps setup page in AdminCP.
 • The Report Center now properly handles content pending deletion.
 • Updated Google Charts to use the latest API (v47).
 • Improved editing a members secondary group by automatically switching between Checkboxes and a Select menu depending on how many groups are present.
 • Improved the way how traffic run tasks are called.
 • Updated the email failure AdminCP notification to run on login instead of email send.
 • Updated the recommended PHP version to 7.3.
 • Search result snippets are now truncated on the server before being served to the browser to increase efficiency.
 • Tags are now shown in search results/streams on mobile devices.
 • Updated the URL used for Twitter oEmbed requests.
 • Added support for converting words to links as well as acronyms in posting settings.
 • Adjusted Easy Mode theme editor to remove support for gradients and simplify the user interface. Added support for 'invert' to easily create dark themes.
 • Fixed an issue where some nodes may not be available in various areas of the software (for instance, forums not being available to move subforums to when deleting a parent forum, and custom Pages blocks not being available to select in the widget manager).
 • Fixed attachments not being claimed when added to Club Editor custom fields.
 • Fixed an issue where admin-validated post-before-register accounts would not trigger follow notifications to be sent.
 • Fixed an issue where bulk mail content count filters caused an error.
 • Fixed an issue where editing a comment and using a word filter entry configured to hold the content for moderator approval may not actually do so.
 • Fixed an issue where stream filters were not updating when the time period was changed.
 • Fixed an issue where items in the main menu "more" overflow can appear in the wrong order.
 • Fixed public club content not showing in streams and searches for guests.
 • Fixed an issue where anonymous users may be displayed in the "Who's Online" widget.
 • Fixed an issue where the files overview member link targeted the wrong location.
 • Fixed an issue where admin control panel failed mail notifications could show a template error.
 • Fixed an issue where predefined tags would not show in category settings when using a closed system.
 • Fixed an issue where searching PMs would only show 25 results.
 • Fixed an issue where incomplete members may not be cleared out of the database.
 • Fixed an issue where Mapbox geolocation could return invalid location data in some circumstances.
 • Fixed an issue where mass moving/pruning members could return no results.
 • Fixed an issue where choosing to move club content while deleting a club resulted in that content being deleted instead of being moved.
 • Fixed an issue where 'and' could be duplicated in lists of followers.
 • Fixed an issue where the selected security questions during registration may reset if the form reloads with an error.
 • Fixed an issue calculating member's age in some locations.
 • Fixed an issue where groups could not be configured to allow reporting of personal conversations.
 • Fixed an issue where HTML advertisements could be saved without any HTML code, resulting in a PHP notice being triggered when previewing the ad.
 • Fixed an issue where dates can show in the wrong format in some configurations.
 • Fixed an issue where uninstalling an application may leave behind attachments for that application.
 • Fixed an error that can prevent inline notifications from showing up.
 • Fixed an issue where the stream condensed/expanded toggles did not work when visiting the URLs directly.
 • Fixed an issue where multimoderaction actions on ony page would redirect to the first page.
 • Fixed a conflict that can occur when two or more external databases are set up for login handling.
 • Fixed an issue where it was possible to bypass profanity filters when using quick title edit.
 • Fixed an issue where the requirement checker may not highlight issues with a storage configuration if only one exists.
 • Fixed an issue where the wrong file size may be shown in upload errors.
 • Fixed an issue where content types that are not searchable may be shown as filter options in streams.
 • Fixed an issue where the support tool would not clear guest page caches.
 • Fixed an issue where personal conversation replies cause a member's "last post" date to be reset incorrectly.
 • Fixed an issue where it was not possible to comment on a reported status update.
 • Fixed some issues with status update/profile comment submissions that fail due to being too large.
 • Fixed an issue where the default module may not be correctly set when installing a new application.
 • Fixed an issue where meta tags could be added to pages they were not intended for.
 • Fixed an issue where group promotion rules for date joined, last posted and last visited may not match correctly.
 • Fixed an issue where disabling clubs in the settings would still leave the "Allow club moderators" setting visible.
 • Fixed an issue where RSS exports may not show all available areas.
 • Fixed some issues tracking and resetting limits when a per-post attachment limit is applied to a group.
 • Fixed an issue where giphy thumbnails may show distorted if your "Maximum image dimensions to display" setting is set very low.
 • Fixed an issue where guest cache may throw an error if a database issue is encountered.
 • Fixed a potential issue that can occur when upgrading with InnoDB tables when MySQL is set to use MyISAM by default.
 • Fixed an issue where unnecessary profile sitemap files may be processed.
 • Fixed a javascript error that can occur due to lazy loading in some cases.
 • Fixed an issue where the drag handles may not show up correctly when attempting to adjust the tab order on the club nav bar.
 • Fixed an issue where certain URLs may not be fetched as expected.
 • Fixed an issue where members that can hide their own content may not people to hide items when creating them.
 • Fixed an issue where blog entries do not update club last activity time.
 • Fixed an issue where it was not possible to move club content to other clubs when deleting sections.
 • Fixed an issue with certain embeds (such as Spotify) in certain environments.
 • Fixed an issue where the "Flagged as spammer" email notification would be missing the details about who was flagged as a spammer.
 • Fixed Unsubscribe Links not working in some cases when Email Link Tracking is in use.
 • Fixed an issue where resorting hidden content in the Moderator CP redirects you to the report center.
 • Fixed an error viewing reports of content items queued for deletion.
 • Fixed signature images not displaying in the AdminCP when image lazy loading is enabled.
 • Fixed an issue where editing content meta messages will not show existing attachments on the edit form.
 • Updated HTMLPurifier to 4.12.0.
 • Removed the ability for an administrator to override a user's time zone.
 • Centralised RSS importing and added support for image enclosures on export and import.
 • Fixed an issue where multiple YouTube embeds in an editor could lead to the editor wrapper overflowing its bounds.
 • Fixed default country when entering an address being incorrectly detected for some users.
 • Fixed an issue where restoring certain default menu items resulted in missing language strings.
 • Fixed an issue where two moderator groups applying to a single user may allow the user to revoke warnings even if they do not have permission.
 • Fixed an issue where carousel widgets would not be scrollable in certain configurations.
 • Fixed certain content links such as links to direct posts not always taking you to the correct page in a multipage topic.
 • Fixed an issue where setting a limit for the maximum items on a sitemap would include the oldest instead of the newest content.
 • Fixed an issue where a 'flash of unstyled content' may appear in Firefox when lazy-loading embedded content.
 • Fixed an issue in the AdminCP where a tooltip would appear off the edge of the screen where a member had no display name set.
 • Fixed an issue where deleting a reaction would not redirect back to the reputation settings tab.
 • Fixed an issue where terms and tags can be removed from search queries in some circumstances.
 • Fixed an issue where some addresses could be saved with a location unintentionally.
 • Fixed a styling issue with the 'Back Button' in the Menu Manager.
 • Fixed potentially being sent to a random page when splitting comments from one content item to another content item.
 • Fixed an issue where deleting reactions would leave the images on the file system.
 • Fixed some structured markup validation concerns.
 • Fixed an error that can occur for guests who have chosen to use a theme which is subsequently deleted.
 • Fixed an SQL error during certain (intentionally invalid) AdminCP login attempts.
 • Fixed an issue where a database can occur if the login form is submitted with no credentials supplied in specific scenarios.
 • Fixed an issue where clubs may reflect an incorrect last activity date.
 • Fixed an issue where signature options would still show when ignoring users even with signatures disabled.
 • Fixed an issue where the member last visit time may not be set for new members.
 • Fixed an issue where checkbox set custom fields could not be set as searchable.
 • Fixed an issue where an administrator who could manage member moderators or group moderators (but not both) will not see the correct options when adding moderators.
 • Fixed extraneous spaces/newlines displaying on some forms.
 • Fixed an issue where partially uploaded files can be orphaned on disk.
 • Fixed an issue where topic links were not correctly using the user unread/first/last post preference.
 • Fixed an issue where members could be informed they were on mod queue because of a warning that had already expired.
 • Fixed an issue where already pending post before register content is not processed if the feature is disabled.
 • Fixed an error that can occur when a cron-based request results in content being parsed, such as when running tasks via cron following an upgrade from 3.x.
 • Fixed an issue where saving group display name changes with blank values caused an error.
 • Fixed a potential SQL error that can occur when upgrading from IP.Board 3.4.9.
 • Fixed an issue paginating in tables when certain special characters were included in the URL.
 • Fixed a potential error that can occur when uninstalling some third party applications.
 • Fixed an issue with language pack list formats when first adding a new language pack.
 • Fixed an issue where when lazy-loading is enabled, a lightbox would not be available for images that had not yet loaded into the browser.
 • Fixed an issue where the REST API would return an error while fetching a clubs data.
 • Fixed an issue where clicking Back in a browser after navigating to a new page of a table would not load the correct content.
 • Fixed an issue where dropdown menus in the main navigation bar may disappear when moving the mouse cursor.
 • Fixed a styling inconsistency in the AdminCP with the clubs page when clubs are disabled.
 • Fixed an EX0 error that can occur with widgets in specific configurations.
 • Fixed an issue where deleting a comment or review may incorrect update the count on the respective tab or remove the tab altogether.
 • Fixed clicking a tag not working when Friendly URL's were disabled.
 • Fixed an issue where certain columns would not be automatically detected when importing members from a CSV.
 • Fixed an error viewing clubs on PHP 7.4.
 • Fixed an issue where anonymous users may show online to administrators when they are not online.
 • Fixed Twitch embeds broken following an update on Twitch.tv.
 • Fixed an error using advanced table searches on PHP 7.4.
 • Fixed excess whitespace being included in the editor when certain text is used in an editor for a promoted item.
 • Fixed an issue using the "insert existing attachment" feature in the AdminCP in some cases.
 • Fixed some outdated phrasing when unsubscribing from emails.
 • Fixed an issue where the "Keep aspect ratio" option when editing image dimensions in the editor may not default correctly.
 • Fixed an incorrect message showing when banning an account in the AdminCP.
 • Fixed an issue where links in plain text emails could break with click tracking enabled.
 • Fixed editor buttons not replacing multiple instances of a {content} variable.
 • Fixed an inability to edit a post containing a badly embedded quote.
 • Fixed an issue where emoji may still replace in the editor even if the setting is disabled.
 • Fixed background task progress bar reporting incorrectly in some cases.
 • Fixed quicksearch menu closing on the front end when clicking on certain rows instead of the labels directly.
 • Fixed some javascript errors that can occur when the page is updated via AJAX.
 • Fixed an SQL error that can occur during upgrades in some cases.
 • Fixed page title reflecting "undefined" when editing permissions for certain editor buttons in the AdminCP.
 • Fixed some buttons in the AdminCP moving into the page header out of the tab the button belongs to when reloading the page.
 • Fixed the "note for member" field when warning a member being wiped when the reason for the warning is changed.
 • Fixed an issue where the REST API can output other members 'last activity' times regardless of anonymous setting.
 • The "Mobile Nav Background" theme setting has correctly been renamed to "Main Nav Background".
 • Fixed a broken page layout on the Username History page.
 • Attachment titles are no longer excessively cropped vertically.
 • The Reconfirm Terms page has been wrapped in .ipsBox to improve contrast in certain themes.
 • Notifications to the author are no longer sent for linked content inside quotes.
 • Fixed an issue where "Posting" and "Profiles" AdminCP menu items may not show even if the restricted administrator has access to parts of them.
 • Fixed an issue where validating members showed in search results.
 • Fixed an error with Windows that can cause certain date and language string values to be broken.
 • Fixed template disk cache files not being made writable in some environments.
 • Fixed an issue where invalid SMTP email credentials could cause content to be posted twice in some cases.
 • Fixed performance issue sending usage report.
 • Fixed an issue viewing all reactions for individual comments.
 • Removed certain logging when using OAuth2 which was unnecessary and could consume a lot of database space.
 • Fixed an issue where the front session handler may be unintentionally started when using \IPS\Output::i()->sendOutput().
 • Removed the Delete and Flag As Spammer buttons from member rows when filtering on groups.
 • Fixed an issue where the front session handler may be unintentionally started when using \IPS\Output::i()->sendOutput().
 • Fixed an issue where uploading a new emoticon with IN_DEV being enabled would result in an exception with PHP 7.4.
 • Fixed an issue where a previous bug could cause the remote image proxy task to error.
 • Fixed an issue sorting personal conversation IP address lookup results by date in the AdminCP.
 • Fixed birthdays sometimes not showing on profiles.
 • Fixed an issue where profiles of users that have followers disabled would show an error with PHP 7.3.
 • Fixed an issue where newly created club icons do not show when editing.
 • Fixed mobile Twitter links not automatically embedding.
 • Fixed a rare error that can occur when deleting a block using the block manager.
 • Fixed an issue where copying a node (such as a forum) that had content pending moderator approval can result in the new node indicating there is content to approve when it is empty.
 • Fixed an error preventing certain image uploads pasted into the editor from uploading correctly.
 • Fixed an issue where it may not be possible to save the 'exclude groups from leaderboard' setting.
 • Fixed an issue displaying colored emoji in some environments.
 • Fixed an issue where the live meta tag editor wouldn't save the form if only the site title was set without having any further tags.
 • Fixed autocomplete fields not initially expanding to show all text when a value is pasted into the field.
 • Fixed deleting a category, while also deleting children, not deleting child categories further than the first child level.
 • Fixed an issue where new comment notifications could show guests in the commenter list when using post before register.
 • Fixed an issue where club filter options would show in activity streams when no clubs were available.
 • Fixed an issue where it was not possible to complete a password reset if the community was offline and email click tracking was enabled.
 • Fixes an invalid “Thank you for vote” message when voting validation fails.
 • Fixed an issue where deleted comments in certain applications may still show inline to moderators with approval to view them.
 • Fixed an issue where setting up 2FA Security questions would result in an error with PHP 7.4.
 • Fixed an issue where coverphotos set to bottom-align on desktop would show gapping on mobile.
 • Fixed an issue where large images in emails may not behave responsively on all devices.
 • Fixed page title duplicating in the Twitter share box when clicking the Twitter share link.
 • Fixed an undefined variable in an upgrader HTML template.
 • Fixed an issue with carousels not advancing to the next image in some edge cases.
 • Fixed an issue where paginating in a comment feed (e.g. a topic) wouldn't work reliably if an anchor (e.g. #comment) was present in the URL.
 • Fixed an issue where users may be incorrectly prompted about new replies in a topic when navigating to a different page via the "back" button.
 • Fixed an issue in the mobile hamburger menu where sub-items may appear to be 'missing' because the menu is actually scrolled down too far.
 • Fixed issues with submenus sometimes opening off-screen when on small devices or when using an RTL language.
 • Fixed an issue where in certain situations, autocomplete results would be incorrectly positioned on mobile devices.
 • Fixed an issue where hovercards may sometimes display partially off-screen.
 • Fixed an issue where the progress bar can exceed 100% when enabling designer's mode.
 • Fixed an issue where new-style Twitter embeds may appear narrow in some browsers.
 • Fixed an issue where the filesystem datastore directory configuration option may still show if selecting to use Redis for caching.
 • Fixed a minor SEO concern reported by the latest version of Lighthouse.
 • Fixed an issue where files may not be deleted when using S3.
 • Fixed dialog window titles clipping out of view if paginating a table within a dialog.
 • Fixed an error with the UTF8 converter that can occur in certain cases.
 • Fixed # anchor being added to the URL in the address bar when closing the drawer element on mobile.
 • Fixed the members/notifications REST API endpoint returning notifications in the wrong order.
 • Fixed a potential syntax error when performing a MySQL search.
 • Changed upgrades to write current upgrade step data to the database instead of to a temporary file on disk.
 • Changed the support tool to only run database checks against enabled applications.
 • Changed the auto-upgrader to only run database checks against enabled IPS applications.
 • Removed custom theme CSS from AdminCP pages.
 • Removed unnecessary down caret from submenus on the primary navigation bar in some cases.
 • Removed the obscure hash from CSS and JS files to prevent duplicate files that are not always cleaned up.
 • پسند 1
 • تشکر 1

×
×
 • اضافه کردن...