رفتن به مطلب
  • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

Brilliant Discord Integration 1.0.13.1


6 تصویر

درباره این فایل

برنامه ای فوق العاده برای ادغام discord با انجمن با هر اندازه ای. این برنامه محدودیتی برای تعداد کاربران و اندازه انجمن ندارد.

 

Our Brilliant App redefines integration standards
Forget the usual problems with:

  • App configuration
  • Role synchronization
  • Adding users into the server

and enjoy rethought functionalities offered by our Brilliant Discord Integration App.
Our experience allowed us to offer most awaited features:
Brilliant transparency in every configuration step
We worked with many people to make the configuration possibly simple. And we achieved it! The only thing you have to do is to run the configuration wizard. It contains very helpful field descriptions, and just two text inputs.
Perfect synchronization of roles and nicknames
Our Application automatically synchronizes roles and nicknames of your community members. This feature allows them to easily identify each other on your Discord server. And gives you possibility to easily manage their permissions.
Innovative notifications solution
Brilliant Discord Integration can send notifications about all content on your site to the Discord server. You can select from 25* different types of content + all content from Pages databases, including comments and reviews. You can configure to send notifications only about content from specified categories, only authored by specified members or comment/reviews only for specified content items. To improve notifications' look, you can use configurable Discord's Rich Embeds.
*With all official IPS applications (Blogs, Calendar, Commerce, Core, Downloads, Forums, Gallery) installed.
Original Magic Invites system
Magic Invites allows you to manage who can join your Discord server. You can create invites in ACP, and setup group specific permissions for them. If you have enabled Friendly URLs on your site, you can also use a friendly URL for your invites (example.com/invite/invite_key orexample.com/discord/invite/invite_key).
Please note that the whole application (including Magic Invites system) works perfect when there are no basic Discord invites on your Discord server.
Server security with brilliant Approval Queue
Using Magic Invites system, you can force your community members (or just specific groups) to send approval request before they join your Discord server. After administrator accepts a member for just one-time or forever, he is immediately added to your Discord server.
Server promotion with Discord Widget
Our widget is the best way to promote your Discord server among your community members. Currently it supports 4 official looks from Discord. It may also be a link to a Magic Invite. Note that it only works if you have enabled Server Widget in your Discord server settings.
Logging in and registration using Discord
Logging in with Discord is automatically enabled when you finish Brilliant Discord Integration's configuration. Moreover, to enable registration using Discord or edit settings of the login method, go to the Login & Registration page in ACP.
Easy switch from “Rich Discord Integration”
This application gives you an option to automatically migrate the whole configuration and data (members' Discord account links) from Rich Discord Integration. A blue box with a link to the wizard will appear on the top of Configuration page on Brilliant Discord tab in ACP if you already have configured Rich Discord integration on your site.


تغییرات جدید در نسخه 1.0.13.1   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

Resolved an issue that could make your website unusable when Brilliant Discord Integration 1.0.13 was enabled.

  • پسند 2
  • متعجب 1
 اشتراک گذاری


×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.