رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

2 تصویر

درباره این فایل

سلام دوستان

از اونجایی که درخواست هایی بود برای این پوسته تصمیم گرفتیم پوسته رو به رایگان در اختیارتون قرار دهیم

 

آموزش ها:

تغییر متن لوگو:

به ادمین > شخصی سازی برید و روی </> روبروی قالب کلیک کنید سپس

logo در باکس جستجو بنویسید و بیت logo رو باز کنید و تغییرات خود را اعمال کنید

در صورتی که از لوگو با تصویر استفاده میکنید ، تنظیمات پوسته رو باز کنید و از تب لوگو ، تصویر لوگو را آپلود کنید

 

 تغییر راهنمای تازه واردین و آخرین اخبار سایت:

همون مسیر بالا برید و در باکس جستجو بنویسید : adminstalkmodal و بازش کنید و تغییرات خود را اعمال کنید

 

جهت تغییر قسمت دانلود در هدر:

بیت globalTemplate باز کنید و جستجو کنید :

ipbfarsi_header_left

و تغییرات خود را انجام دهید و در صورتی که قصد دارید این قسمت رو حذف کنید کد های زیر رو به طور کامل جایگزین globalTemplate کنید

<!DOCTYPE html>
<html lang="{expression="\IPS\Member::loggedIn()->language()->bcp47()"}" dir="{{if member.language()->isrtl}}rtl{{else}}ltr{{endif}}">
	<head>
		<title>{expression="output.getTitle( $title )"}</title>
		<!--[if lt IE 9]>
			{{foreach \IPS\Theme::i()->css( 'extra/ie8.css', 'core' ) as $css}}<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$css}">{{endforeach}}
		  <script src="{url="applications/core/interface/html5shiv/html5shiv.js" base="none" protocol="\IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE"}"></script>
		<![endif]-->
		{template="includeMeta" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{template="includeCSS" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{template="includeJS" if="theme.js_include != 'footer'" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{template="favico" app="core" group="global" location="front" params=""}
   	{template="adminstalkmodal" app="core" group="global" params=""}
	</head>
	<body class='ipsApp ipsApp_front {{if isset( \IPS\Request::i()->cookie['hasJS'] )}}ipsJS_has{{else}}ipsJS_none{{endif}} ipsClearfix{{foreach output.bodyClasses as $class}} {$class}{{endforeach}}' {{if output.globalControllers}}data-controller='{expression="implode( ',', output.globalControllers )"}'{{endif}} {{if isset( output.inlineMessage )}}data-message="{expression="output.inlineMessage"}"{{endif}} data-pageApp='{$location['app']}' data-pageLocation='front' data-pageModule='{$location['module']}' data-pageController='{$location['controller']}' itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite">
		<meta itemprop="url" content="{setting="base_url"}">
		<a href='#elContent' class='ipsHide' title='{lang="jump_to_content_desc"}' accesskey='m'>{lang="jump_to_content"}</a>
		{template="offlineMessage" if="!settings.site_online && \IPS\Member::loggedIn()->group['g_access_offline']" app="core" group="global" params=""}
		<div id='ipsLayout_header' class='ipsClearfix'>
			
			{template="lkeyWarning" app="core" group="global" location="global" params=""}
			<header>
      {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="mobileNavBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}}

       <div class='ipbfarsi_headbar'><div class='ipsLayout_container'>
        			{{if !$preview and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'search' ) ) AND !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}
				<div id='elSearch' class='ipsPos_right' data-controller='core.front.core.quickSearch' itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/SearchAction" data-default="{expression="\IPS\Output::i()->defaultSearchOption[0]"}">
					<form accept-charset='utf-8' action='{url="app=core&module=search&controller=search" seoTemplate="search"}' method='{{if settings.use_friendly_urls and settings.htaccess_mod_rewrite}}get{{else}}post{{endif}}'>
						<meta itemprop="target" content="{url="app=core&module=search&controller=search&q=" seoTemplate="search"}{q}">
						<input type="hidden" name="type" value="{expression="\IPS\Output::i()->defaultSearchOption[0]"}" data-role="searchFilter">
						<a href='#' id='elSearchFilter' data-ipsMenu data-ipsMenu-selectable='radio' data-ipsMenu-appendTo='#elSearch' class="ipsHide">
							<span data-role='searchingIn'>
								{expression="\IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( \IPS\Output::i()->defaultSearchOption[1] )"}
							</span>
							<i class='fa fa-caret-down'></i>
						</a>
						<ul id='elSearchFilter_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsMenu_narrow ipsHide'>
							<li class='ipsMenu_item {{if output.defaultSearchOption[0] == 'all'}}ipsMenu_itemChecked{{endif}}' data-ipsMenuValue='all'>
								<a href='{url="app=core&module=search&controller=search" csrf="1"}' title='{lang="search_everything"}'>{lang="search_everything"}</a>
							</li>
							<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
							{{if count( output.contextualSearchOptions )}}
								{{foreach output.contextualSearchOptions as $name => $data}}
									<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='{expression="json_encode( $data )"}' data-options='{expression="json_encode( $data )"}'>
										<a href='#'>{$name}</a>
									</li>
								{{endforeach}}
								<li class='ipsMenu_sep'><hr></li>
							{{endif}}
							<li data-role='globalSearchMenuOptions'></li>
							<li class='ipsMenu_item ipsMenu_itemNonSelect'>
								<a href='{url="app=core&module=search&controller=search" seoTemplate="search"}' accesskey='4'><i class='fa fa-cog'></i> {lang="advanced_search"}</a>
							</li>
						</ul>
						<input type='search' id='elSearchField' placeholder='{lang="search_placeholder"}' name='q' itemprop="query-input">
						<button type='submit'><i class='fa fa-search'></i></button>
					</form>
				</div>
			{{endif}}
       <button class="at-trigger modalbtn" data-modal="modal-1"><i class='ion-ios-bookmarks-outline'></i> راهنمای تازه واردین</button>
       <button class="at-trigger modalbtn" data-modal="modal-2"><i class='ion-ios-circle-filled'></i> آخرین اخبار سایت <span class="ipbfarsi_new"><i class="fa fa-circle animated_ipbfarsi pulse_ipbfarsi" aria-hidden="true"></i></span></button>
       </div></div>
				<div class='ipsLayout_container'>
					{template="logo" app="core" group="global" params=""}
         <div class='atbanner_box'>
          <div class="ipbfarsi_header_left"></div>

         </div>
				</div>
			</header>
     <div class='ipsLayout_container'>
      {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}}
			{template="navBar" app="core" group="global" params=""}
		</div>
   </div>
   <div class='navi nav-down'>
    <div class='ipsLayout_container'>
          {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}}

    			{template="navBar" app="core" group="global" params=""}
    </div>
    </div>
		<main role='main' id='ipsLayout_body' class='ipsLayout_container'>
			<div id='ipsLayout_contentArea'>
				<div id='ipsLayout_contentWrapper'>
					{template="breadcrumb" app="core" group="global" params="true, 'top'"}
					{template="sidebar" if="theme.sidebar_position == 'left'" app="core" group="global" params="'left'"}
					<div id='ipsLayout_mainArea'>
						<a id='elContent'></a>
						{advertisement="ad_global_header"}
						{template="acknowledgeWarning" if="\IPS\Member::loggedIn()->members_bitoptions['unacknowledged_warnings']" params="\IPS\Member::loggedIn()->warnings( 1, FALSE )" group="global" app="core"}
						{template="widgetContainer" group="global" app="core" params="'header', 'horizontal'"}
						{$html|raw}
            {template="widgetContainer" group="global" app="core" params="'footer', 'horizontal'"}
					</div>
					{template="sidebar" if="theme.sidebar_position == 'right'" app="core" group="global" params="'right'"}
					{template="breadcrumb" app="core" group="global" params="false, 'bottom'"}
				</div>
			</div>
			{template="inlineMessage" if="member.msg_show_notification and $conversation = \IPS\core\Messenger\Conversation::latestUnreadConversation()" app="core" group="global" params="$conversation->comments( 1, 0, 'date', 'desc' )"}
		</main>
		<footer id='ipsLayout_footer' class='ipsClearfix'>
			<div class='ipsLayout_container'>
				{advertisement="ad_global_footer"}
				{template="footer" app="core" group="global" params=""}
			</div>
		</footer>
   <script type='text/javascript' src='{resource="classie.js" app="core" location="global"}'></script>
<script type='text/javascript' src='{resource="modalEffects.js" app="core" location="global"}'></script>
		{{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="mobileNavigation" if="theme.responsive" app="core" group="global" params=""}{{endif}}
		{template="includeJS" if="theme.js_include == 'footer'" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{{if settings.ipbseo_ga_enabled}}
			{setting="ipseo_ga"}
		{{endif}}
		{template="viglink" if="settings.viglink_enabled" app="core" group="global" params=""}
		{template="metaTagEditor" if="isset( $_SESSION['live_meta_tags'] ) and $_SESSION['live_meta_tags'] and member.isAdmin()" app="core" group="global" params=""}
		<!--ipsQueryLog-->
		<!--ipsCachingLog-->
		{expression="output.endBodyCode" raw="true"}
	</body>
</html>

 

موفق باشید.


تغییرات جدید در نسخه 1.1.0   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

آپدیت برای 4.1.19

 • پسند 27
 • تشکر 1
 • خوشحال 1
 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.