• رایگان
  • نگارش 1.3.3
  • 86 دریافت

توسط این مد به کاربران خود اجازه خواهید داد که در پروفایل کاربری خود در انجمن بتوانند آهنگ دلخواه خود را قرار دهند. Features: - enable/disable hook, - choose which groups can view and add songs in profile, - allows members to set auto start Yes/No, - allows members to customize there music player, - allows members to show the music player on side blocks on board index, - admins can choose now which groups can view or add profile songs. - admins can disable