رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

ادغام سایت شما با IPB توسطInvision Power Board Website Integration 3.5.1


1 تصویر

درباره این فایل

اگر سیستمی دارید که اختصاصی خود نوشته اید و می خواهید از توابع سیستمی IPB در سیستم خود استفاده کنید با استفاده از این مد می توانید این اعمال را انجام دهید :

Member Management:

 • Create
 • Login
 • Logout
 • Info
 • Update
 • view photo
 • update photo
 • Delete
 • Number of new Posts
 • pips
 • icon
 • random list
 • online list

Member Groups:

 • View
 • Check
 • Change
 • getList
 • create
 • update
 • listMemberGroups

Forums:

 • Info
 • get all subforums
 • get category list

Topics:

 • Info
 • List
 • Rate
 • Create
 • Edit

Posts:

 • Info
 • List
 • Create
 • Edit

Polls:

 • Info
 • voted
 • total votes
 • id2topicid
 • vote
 • nullVote
 • create
 • delete

Private Messages:

 • getList
 • info
 • send
 • reply
 • move
 • delete
 • spaceUsage
 • numNewPMs
 • numTotalPMs
 • numFolderPMs
 • getFolders
 • folderAdd
 • folderRename
 • folderFlush
 • folderDelete
 • folderExists
 • folderid2name
 • blockContact
 • blockedList
 • isBlocked

Attachments:

 • Info
 • List
 • Replacing Post Vars (now works with Topic Lists, too)

Custom Profile Fields:

 • view
 • list
 • update
 • customFieldValue

Permission Control:

 • is admin
 • is logged in
 • is supermod
 • is readable
 • is postable
 • is startable
 • is downloadable
 • is uploadable
 • get readable
 • get postable
 • get startable
 • get downloadable
 • get uploadable
 • create

Converting Features:
members

 • name2id
 • id2name
 • displayname2id
 • id2displayname
 • email2id

topics

 • title2id
 • id2title

forums

 • name2id

bbcode

 • bbcode2html

Skins:

 • List
 • Info
 • Change

Reports:

 • getList
 • create

System Informations:

 • about your current IPBWI, Board and PHP installation
 • board stats
 • members activity stats

for IP.gallery Application

 • getViewable
 • getLatestList
 • getAllSubs
 • catList
 • info
 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.